Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 73 / 01.08.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (componenta COLECTARE, TRANSPORT ȘI TRATARE FRACȚIE REZIDUALĂ DIN DEȘEURILE MENEJERE ȘI A DEȘEURILOR SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE DIN INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII, INCLUSIV TRANSPORTUL REZIDUURILOR REZULTATE DIN TRATARE LA DEPOZITELE DE DEȘEURI SI/SAU INSTALAȚIILE DE VALORIFICARE ENERGETICĂ) în comuna Cornetu, județul Ilfov

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 3

Raportul compartimentelor de resort

Raport Compartiment achiziții publice și derulare contracte

Forma inițiatorului

România

România

Județul Ilfov

Consiliul Local al comunei Cornetu

Comuna Cornetu

Proiect de hotărâre

Nr. 73 din 01.08.2023

privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (componenta COLECTARE, TRANSPORT ȘI TRATARE FRACȚIE REZIDUALĂ DIN DEȘEURILE MENEJERE ȘI A DEȘEURILOR SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE DIN INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII, INCLUSIV TRANSPORTUL REZIDUURILOR REZULTATE DIN TRATARE LA DEPOZITELE DE DEȘEURI SI/SAU INSTALAȚIILE DE VALORIFICARE ENERGETICĂ) în comuna Cornetu, județul Ilfov

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

a) art. 121 din Constituția României, republicată;
b) Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) art. 2 alin. (2), art. 58, art. 64, art. 80 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
g) Ordonanța de urgență nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;
h) Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
i) Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
j) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

a) Referatul de aprobare al primarului comunei Cornetu, înregistrat sub nr.  19830/01.08.2023, în calitate de iniţiator;  

b) Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice și Derulare Contracte, înregistrat sub nr. 19841/01.08.2023;  

c) Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Cornetu, judeţul Ilfov pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, turism, servicii și comerț;

d) Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local Cornetu, judeţul Ilfov pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și relațiilor cu aceștia,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al comunei cornetu

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (componenta COLECTARE, TRANSPORT ȘI TRATARE FRACȚIE REZIDUALĂ DIN DEȘEURILE MENEJERE ȘI A DEȘEURILOR SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE DIN INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII, INCLUSIV TRANSPORTUL REZIDUURILOR REZULTATE DIN TRATARE LA DEPOZITELE DE DEȘEURI SI/SAU INSTALAȚIILE DE VALORIFICARE ENERGETICĂ) în comuna Cornetu, județul Ilfov, încheiat cu SC 3R GREEN SRL, înregistrat sub nr.  19825/01.08.2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Structurile din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cornetu, județul Ilfov vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul General al comunei Cornetu, judeţul Ilfov, în termenul prevăzut de lege:

- Instituției Prefectului - Județul Ilfov;

- Primarului Comunei Cornetu, judeţul Ilfov; 

- structurilor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Cornetu, judeţul Ilfov

 și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.


INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL COMUNEI CORNETU

Adrian-Eduard STOICA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CORNETU

Daniela VASILESCU

Documente de prezentare și motivare

 • Referat de aprobare
  Referat de aprobare
 • Raport Compartiment achiziții publice și derulare contracte
  Raport Compartiment achiziții publice și derulare contracte
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )

Rezultate voturi