România

România

Județul Vâlcea

Comuna Alunu

Comuna Alunu

                                                                                                                                 Anexa la H.C.L. ALUNU nr. 19 din 29.03.2019

 

 

STATUTUL COMUNEI ALUNU

 

Dispoziții generale

 

            Consiliul Local al comunei Alunu elaboreaza prezentul Statut în conformitate cu prevederile art. 1 alin.(1) și (2) din Ordonanta Guvernului nr. 53/2002, privind Statutul-cadru al unitatii administrativ teritoriale,modificata prin Legea nr. 96/2003 și prevederile .art.36, alin. (3), litera a) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,cu modificarile si completarile ulterioare.

            Statutul comunei Alunu cuprinde date esențiale, reguli, norme, criterii, delimitări, denumiri, amplasări, organizări și componente în plan politic, economic, social și cultural.

            Toate documentele referitoare la comună precum și lucrările monografice cum ar fi ghidurile practice, ghidurile turistice, monografiile generale și tematice, alte lucrări, trebuie să respecte normele și datele prezentului statut privind conservarea valorilor autohtone.

            Orice prevedere legală elaborată de organele superioare prevalează Statutului.

            Dacă pentru unul, sau mai multe, din articolele sau paragrafele prezentului Statut există controverse, se vor consulta cetățenii comunei, conform articolului nr. XII din prezentul statut.

            Comuna este unitatea administrativ-teritorială de baza, care cuprinde populatia rurala  reunita prin comunitate de interese si traditii.

            Comuna Alunu este persoana juridica de drept public .Ea are patrimoniu si capacitate juridica deplica.

  

I. Prezentarea localității

 

 Orice prezentare, utilizare de date și de valori care aparțin patrimoniului autohton, trebuie să fie folosite în interesul și binele comun.                

Comuna Alunu, situată în vestul județului Vâlcea, pe valea Oltețului, în zona exploatărilor miniere de suprafață, zona lignitului Berbești-Alunu, o zonă extrem de întinsă. S-a format prin unirea comunelor Alunu și Coltești și are în componență 7 sate: Alunu, Bodești, Coltești, Igoiu, Ilaciu, Ocracu și Roșia. Comuna Alunu este situată în extremitatea vestică a județului Vâlcea, într-o depresiune subcarpatică, la o distanță de 20 km de Munții Căpățânii (Carpații Meridionali).

            La est, comuna Alunu se învecinează cu comuna Mateești și orașul Berbești,   la sud comuna Sinești, din județul Vâlcea, la nord și nord-vest cu comunele Alimpești și respectiv Roșia de Amaradia și la vest comuna Bustuchin, localități ce aparțin județului Gorj.

            Zona este colinară, localitatea fiind străbătută de la nord la sud de Râul Olteț,  ce aduce verdeață și belșug luncilor ce le-a format de-a lungul anilor în revărsarea sa către Râul Olt.

            Dealurile ce străjuiesc renumita „Vale a Oltețului” sunt un punct de referință al acestei comune, pentru că în subsol se află imense resurse naturale, ceea ce fac ca localitatea să fie cunoscută în întreaga Oltenie pentru cărbunele, petrolul și gazele naturale ce aduc lumină și căldură în sufletele și casele tuturor românilor.  

            Configurația reliefului ne-a mai adus o bogăție în localitatea noastră, astfel încât  cca. 40%   din suprafața totală a localității   este  acoperită cu vegetație forestieră,  fagii și stejarii seculari simțindu-se la ei acasă pe colinele ce se întind ca niște perle uriașe de-o parte și de alta  a Râului Olteț.

            Rețeaua hidrografică a comunei Alunu se constituie în jurul bazinului hidrografic al Râului Olteț, cu principalii săi afluenți (cu debit mic): Chicirea, Roșia, Ilaciu și Tărâia.

Denumirea comunei Alunu se explică, în primul rând, că pe raza localității trăiește o specie de arbust numit „alun”, care este răspândit pe întreaga suprafață a localității.

            Cu ani în urmă, acest arbust era folosit la împletitul  coșurilor, obicei  pe care nu-l mai păstrează astăzi decât foarte puțini din bătrânii aluneni.

            Din denumirea fructului acestui arbust (Corylus avellana) și a fructului său (aluna-abellana), a fost transformat cu timpul în „Alun” și după aceea în  „Alunu”, denumire care se păstrează și în prezent.

Începând cu anul 2010, localitatea Alunu este înfrățită cu localitatea Greasque, regiunea Bouches du Rhone, Franța.

            

II. Suprafața localității

 

Comuna Alunu are o suprafață de 6254,60 ha (62,55 kmp), împărțită astfel:

 • teren agricol - 3589,15 ha;
 • teren forestier - 1986,91 ha;
 • luciu apă - 66,80 ha;
 • rețea de drumuri și căi ferate - 271,18 ha;
 • construcții - 118 ha;
 • suprafață degradată - 222,56 ha.

 

III. Scurt istoric al comunei Alunu

 

Prima atestare documentară, reliefată în lucrarea lui Alexandru Ștefănescu, intitulată „Gorjul istoric și pitoresc”, este menționată în jurul anului 1400 e.n. 

Gorjul a pierdut la nord Hațegul și la est Alunul, trecut în teritoriul Vâlcii, ulterior menționându-se faptul că satul Alunu a aparținut de mai multe ori și Gorjului și Vâlcii.

            Într-un alt document, datat din 10 februarie 1525, Radu Voievod, domnul |ării Românești confirmă satul Alunu mănăstirii Bistrița: „ca să le fie un sat, anume Alun cu tot hotarul și cu toate hotarele și cu toate moșiile”. Acest act este semnat, printre alții, și de Jupân Radu, „mare comis”, probabil ctitorul acestei mănăstiri.

            De asemenea, într-un hrisov din anul 1502 sunt atestate satele Roșia, Igoiu și Alunu, ca fiind punctul de întâlnire al hotarelor dintre aceste sate sub denumirea de „Brumalinul”.

            Satul „Alun” îl mai găsim menționat în documentul din anul 1611 (7119 februarie 27), prin care Radu Vodă Basarab îi confirmă lui Preda, „mare slujer” stăpânirea pe jumătate din averea lui Cazan din Baia de Fier, Ciuperceni și Alun.

            De asemenea, printr-un hrisov al lui Radu Vodă Mihnea din anul 1613 (7121 mai 28), aflat la Muzeul Gorjului și menționat de Alexandru Ștefănescu în lucrarea „Documente slavo-romane”, este atestat și satul Coltești.

            Din surse demne de încredere, documentar, vechimea satelor comunei Alunu se înscrie între 1400 (Alunu) și 1568 (Igoiu).

            Revoluția lui Tudor Vladimirescu pe aceste meleaguri este reliefată și de existența unui punct numit „la Panduroaica”, precum și a unei familii Panduru, ceea ce dovedește că și unii locuitori ai comunei au participat la această mișcare revoluționară și care, după înăbușirea acesteia și uciderea lui Tudor Vladimirescu s-au împrăștiat prin păduri, fiind urmăriți ca răufăcători.

            Răscoala din anul 1907 nu a avut un răsunet major în Alunu, deoarece puținii proprietari de moșii, Aluneanu, Săndulescu și Comănescu, nu au avut probleme majore cu locuitorii comunei.

            Primul război mondial, precum și perioadele imediat următoare nu au avut repercursiuni majore asupra localității, toată activitatea politică interbelică rezumându-se la doar câteva nuclee fără importanță deosebită.

            Cel de-al doilea război mondial, ca multor localități din această țară, a adus multe suferințe populației. Din comuna Alunu au participat efectiv pe front circa 200 de bărbăți. Dintre aceștia, unii nu au apucat să-și mai vadă casa și familia. Dintre ei, amintim aici pe:

                        Puete Nicolae - decedat 1942

                        Puete Constantin (Codin) - 1943

                        Prodan Gheorghe - 1942

                        Popescu Dumitru - 1942

                        Mircioaga Gheorghe - 1944

                        Oprescu Nicolae - 1943

      Din păcate, nu există un monument comemorativ, decât crucile din cimitirele

bisericilor noastre, singurele care mai păstrează vie memoria acestor martiri.

 

IV. Populația comunei

 

    Populația comunei Alunu, la 1 iulie 2017 este de 4362 locuitori.

          Limba oficială vorbită pe teritoriul comunei este limba română.

          În raporturile dintre autoritățile administrației publice și cetățeni se vorbește limba română.

 

V. Satul de reședință

 

          Satele componente comunei Alunu sunt: Alunu, Bodesti, Coltesti, Ilaciu, Ocracu și Roșia, iar centrul comunei este stabilit în satul Igoiu.

Satul de reședință al comunei Alunu este satul Alunu.

Centrul civic este bine conturat și grupat cu clădiri și spații pentru instituțiile publice corespunzătoare și este traversat de la nord la sud de drumul județean 605C, Alunu-Tîrgu Gîngulești.

Obiectivele cele mai importante ale comunei Alunu sunt:

 • Sediul Primăriei comunei și Consiliul Local;
 • Căminul Cultural „Filofteia Lăcătușu”;
 • Conacul Săndulescu;
 • Postul de Poliție Alunu;
 • Dispensarul Uman din satul Alunu;
 • Dispensarul Uman din satul Ilaciu;
 • Farmacia;
 • Cabinet Medical Veterinar;
 • Școala Gimnazială Alunu;
 • Școala Gimnazială Coltești;
 • 2 Grădinițe - Igoiu, Coltești;
 • 6 Biserici - Bodești, Igoiu (monument istoric), Alunu, Cornet, Coltești, Ocracu;
 • 2 Baze Sportive - Alunu, Coltești;
 • Uzina de Apă;
 • Spațiul Public de Recreere din satul Igoiu;
 • Stație de epurare a apelor menajere;
 • Centrul local de Asistență Socială.

 

VI. Rangul administrativ-teritorial al comunei Alunu

 

Conform prevederilor Legii nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a IV-a, Rețeaua de localități, localitatea Alunu se încadrează, după cum urmează:

 • satul Alunu - sat de reședință și satul Igoiu se încadrează în rangul IV
 • satele Bodești, Coltești, Ilaciu, Roșia și Ocracu se încadrează în rangul V.

 

VII. Stema localității 

 

Stema comunei Alunu se compune dintr-un scut   triunghiular cu marginile rotunjite, de argint, tăiat în bară de un brâu undat, albastru. Brâul undat reprezintă râul Olteț, care străbate teritoriul comunei.

În partea superioară, în dreapta, se află o creangă de alun, verde, cu șapte alune, de aur. Creanga de alun face aluzie la etimologia numelui localității, iar cele șapte alune indică numărul satelor componente.

În vârful scutului, în stânga, se află o gură de mină, neagră. Gura de mină face referire la una dintre ocupațiile locuitorilor, mineritul, dar si la bogăția de resurse naturale aflate pe teritoriul localității, recunoscută pentru cărbunele, petrolul și gazele naturale.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

VIII. Autoritățile administrației publice locale

            

Administrația publică locală Alunu, va veghea la respectarea Legii 215/2001, ținând strict seama că:

            a) administrația publică locală este întemeiată pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în problemele locale de interes deosebit; 

            b) autoritatea administrației publice, prin care se realizează autonomia locală în comună, este consiliul local ca autoritate deliberativă și primarul ca autoritate executivă.

În urma alegerilor locale din anul 2016, Consiliul Local Alunu este format din 13 consilieri locali, după cum urmează:

- Burtea Victoria, PNL, de profesie economist;

- Vasile Daju - PNL, de profesie inginer TCM;

- Palea Ion – PNL, de profesie inginer;

- Răvaș Gheorghe – PNL, de profesie miner;

- Ardeoaica Maria-Mihaela – PNL, de profesie profesor;

- Valentin Paraschiv - PSD, de profesie contabil;

- Mărculescu Constantin – PSD, de profesie conducător auto;

- Trăscău Aurelia – PSD, de profesie jurist;

- Bumbaru Denisa-Maria – PSD, de profesie asistent medical;

- Cristian Drăgoi - UNPR, de profesie lucrător comercial;

- Stanca Nicolae – UNPR, de profesie electrician;

- Băluță Dragoș – PMP, de profesie jurist;

- David Ciobanu – ALDE, de profesie maistru.

           .

            Ca autoritate administrativă autonomă, consiliul local și primarul comunei Alunu, trebuie să rezolve prioritar următoarele treburi publice:

            a) eliberează și aprobă bugetele de venituri și cheltuieli cu dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, în condițiile legii, dacă situația o cere;

            b) aprobă studii, prognoze orientative și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului;

            c) asigură condițiile necesare pentru buna funcționare a instituțiiilor de învățământ, sănătate, cultură, a altor instituții de interes general;

            d) asigură apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.

Primarul comunei, ca autoritate executivă, este șeful administrației publice locale și a aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce și îl controlează.

Primarul comunei reprezintă comuna în relațiile cu alte autorități publice, persoane fizice sau juridice române și străine, precum și în justiție.

Semnul distinctiv al primarului este o eșarfă în culorile drapelului național al României.

Autoritățile administrației locale își au sediul în satul Igoiu. 

 

IX. Instituții sociale și culturale

 

Pe teritoriul comunei Alunu își desfășoară activitatea următoarele instituții sociale și culturale:

 • Serviciul Public de Alimentare cu apă și canalizare Alunu, Căminul Cultural „Filofteia Lăcătușu” și Biblioteca Comunală, aflate în subordinea Consiliului Local;
 • Școli și grădinițe, aflate în subordinea Inspectoratului Școlar Vâlcea și a Consiliului Local;
 • Dispensarul Uman, aflat în subordinea Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, ce cuprinde 2 cabinete de medicină de familie, 1 cabinet stomatologic și o farmacie umană și veterinară;
 • S.C. Gospodărire Comunală Alunu S.R.L., care are ca acționar unic Consiliul Local Alunu;
 • Biserica de lemn din satul Igoiu, cu hramul „Cuvioasa Parascheva”, care a fost declarată monument istoric;
 • Centrul Local de Asistență Socială;
 • Orange, Telekom, Vodafone, Akta, ce furnizează servicii de televiune, internet ți telefonie mobilă;
 • Oficiul Poștal Alunu, ce asigură furnizarea serviciilor poștale;

 

X. Căile de comunicație

 

Localitatea Alunu este străbătută de la sud la nord de drumul județean DJ 605 C, Tîrgu Gîngulești – Alunu – Igoiu – Bodești, până la limita cu județul Gorj, având o lungime de 12,3 km. Drumul este construit din beton, punând foarte multe probleme autovehiculelor care îl tranzitează. 

Localitatea este străbătută de la vest la est de drumul județean DJ 676 D Alunu  - Turcești – Pojogi  – Cernișoara, având o lungime 2,2 km asfaltat pe toată lungimea care străbate comuna Alunu.

Pe teritoriul localității există 3 drumuri comunale:

- DC 110 Ilaciu – Sonde, lungime 2,66 km;

- DC 111 Roșia de Coltești până la limita cu județul Gorj, lungime 4,28 Km, asfaltat pe o lungime de cca. 1,5 km;

- DC 113 Coltești – Ocracu – Valea Iezer, lungime 4,18 km, asfaltat pe o lungime de 900 m.

Restul localității este străbătută  de drumuri vicinale, în stare bună sau mai puțin bună și drumuri tehnologice – în  interiorul exploatărilor.

În comuna Alunu există 10 poduri, din care:

 • pe drumurile județene 6 poduri și podețe din beton armat, cu o lungime de 146 m;
 • pe drumurile comunale 4 poduri din beton armat cu o lungime totală de 139 m

Calea ferată  Băbeni – Alunu străbate localitatea de la est spre sud-vest având Gară în satul Coltești. Calea ferată are dublă întrebuințare: transport de mărfuri (în special cărbune la CET Govora SA) și transport de persoane pe ruta Alunu-Băbeni-Râmnicu-Vâlcea.

 

XI. Viața economică

 

Principalele preocupări ale locuitorilor comunei Alunu sunt creșterea animalelor și agricultura.

Populația activă a comunei Alunu lucrează în industria extractivă de cărbune, de petrol și gaze naturale, în învățământ, administrație publică locală, sănătate, producție și comerț. 

Pe teritoriul comunei Alunu funcționează S CET GOVORA SA - Exploatarea de Carieră Alunu, societăți de construcții-montaj, societăți de prestări-servicii (SC Gospodărire Comunală Alunu SRL), societăți de producție (brutărie-patiserie), cabinete medicale, societate care furnizează produse farmaceutice și societăți care au ca obiect de activitate comerțul de produse alimentare și nealimentare.

XII. Activitate cetățenească

 

            Locuitorii comunei Alunu vor fi consultați, în condițiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritorială. Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei ori numai în unele dintre acestea.

Cetățenii comunei Alunu pot fi consultați și prin adunări cetățenești organizate pe sate, în mediul rural.

Convocarea și organizarea adunărilor cetățenești se fac de către primar, la inițiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcție.

Convocarea adunării cetățenești se face prin aducerea la cunoștință publică a scopului, datei și a locului unde urmează să se desfășoare aceasta.

Adunarea cetățenească este valabil constituită în prezența majorității reprezentanților familiilor și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți.

 Propunerile se consemnează într-un proces-verbal și se înaintează primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima ședință, în vederea stabilirii modalităților concrete de realizare și de finanțare, dacă este cazul.

 Soluția adoptată de consiliul local se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului.

 

XIII. Conferirea distincțiilor

 

Consiliul Local Alunu poate conferi distincții, prin hotărâre, persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan economic, cultural, social, care realizează o legătură permanentă benefică pentru comună.

            Titlul de «Cetățean de Onoare» al comunei Alunu se acordă în cadru festiv și dă dreptul posesorului de a fi primit în Alunu cu onoruri dacă locuiește în altă localitate; posesorul titlului care locuiește în comună va fi invitat la reuniunile importante ale consiliului local și are dreptul de a i se rezerva un loc special în cadrul anumitor festivități.

            Titlul de «Cetățean de Onoare» al Alunu se retrage dacă consiliul local hotărăște astfel, la propunerea uneia din comisiile componente ale consiliului local care i-a acordat titlul; consiliile locale din alte legislaturi pot retrage titlul numai dacă persoana este implicată în fapte care au contravenit legii.

            În fiecare an, prin hotărâre a Consiliului Local Alunu, sunt premiate cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și tinerii care împlinesc în anul premierii vârsta de 18 ani.

Atribuirea și schimbarea denumirilor obiectivelor de interes public local al comunei și satelor, se face numai după consultarea cetățenilor din satele componente ale localității, prin adunări publice și se va hotărî de către Consiliul Local.

   

XIV. Patrimoniul comunei Alunu

 

Potrivit legii, patrimoniul comunei Alunu este alcătuit din bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea publică și privată ale acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Bunurile care aparțin comunei Alunu sunt supuse inventarierii anuale, iar inventarul este de interes local și se actualizează anual. Creșterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificat pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.

Bunurile din patrimoniul public și privat al comunei Alunu pot fi date în administrarea unor regii autonome și unor instituții publice, dacă acestea, prin activitatea pe care o desfășoară contribuie la satisfacerea unor nevoi ale comunității.

Concesionarea și închirierea bunurilor din domeniul public și privat se face numai prin licitație publică, în condițiile stabilite de lege.

Bunurile aflate în proprietatea publică a comunei Alunu pot fi atribuite în folosință gratuită limitat persioanelor juridice, fără scop lucrativ, care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică, ori servicii publice.

Cumpărarea unor bunuri ori vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a comunei se face în condițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se face numai prin licitație publică, potrivit prevederilor legale.

XV.Partidele Politice.

             In comuna Alunu isi desfasoara activitatea, filiale ale urmatoarelor partide politice:

Partidul Social Democrat(PSD);

Partidul National Liberal(PNL);

Partidul Uniunea Nationla pentru Progresul Romaniei (UNPR);

Partidul Miscarea Populara(PMP);

Partidul Alianta Liberalilor și Democratilor(ALDE).

XVI.Auoritatile Publice Locale.

Autoritatile publce locale  sunt:

Consiliul Local al comunei Aluju, ca autoritate deliberativa;

Primarul comunei Alunu, ca autoritate executiva.

Sediul: Primaria comunei Alunu, satul Igoiu.

Numarul consilierilor locali: 13

Sructura politica a membrilor Consiliului Local Alunu:

PSD-4

PNL-5

UNPR-2

PMP-1

ALDE-1

Data constituirii Consiliului Local:25.06.2016

Comuna are un primar si un viceprimar alesi in condițiile legii, după cum urmeaza:

Biraruti Cristian-primr ales la data de 05.06.2016.

Ciobanu David –ales la data de 11.07.2016,prin hotararea consiliului local nr. 7/11.07.2016.Viceprimarul isi pastreaza calitatea de consilier local insa fara a beneficia de indemnizatie aferenta acestui statut.

Pentru punerea in aplicare a  activitatilor date in competenta sa prin acte normative, primarul beneficiaza de un aparat de specialitate pe care il conduce. 

 

 XVII. Dispoziții finale

 

Adoptarea prezentului statut se face de către Consiliul Local Alunu, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul consilierilor, iar modificarea sau completarea acestuia se va face la propunerea primarului sau cel puțin 1/3 din numărul consilierilor locali.

 

 

                                            Alunu la:

                                            29.03.2018

 

 

        Presedinte de sedinta,                                                                                             Contrasemneaza,

              Palea Ion                                                                                                                  Secretar,

                                                                                                                                      Boeangiu Luminita

 

   

ANEXE

Părți integrante ale actului administrativ