România

România

Județul Constanța

Comuna Băneasa


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

COMUNA BĂNEASA

PRIMAR

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum și a dispozițiilor emise de Primarul Comunei Băneasa  

Primarul comunei Băneasa, judeţul Constanţa;

Luând act de :

a)     Referatul nr. 9053/11.10.2021 al doamnei Nicolae Lucica, secretar general al comunei, prin care se propune aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum și a dispozițiilor emise de Primarul Comunei Băneasa;

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

a)   prevederile art. 84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b)   prevederile art.1 alin.(2) lit.b) din Anexa nr.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând cont de:

a)      prevederile art. 155 lit.e) și art. 197 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

b)     prevederile Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată;

 

In temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.b) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                                 D I S P U N E :

Art.1. Se aproba Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum și a dispozițiilor emise de Primarul Comunei Băneasa, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2. Prezenta dispoziție va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de către Serviciile Publice subordonate Consiliului Local și de către Secretarul general al comunei Băneasa, conform competențelor legale.

Art.3. Secretarul general al comunei, va comunica prezenta dispoziție persoanelor menționate la art. 2, în vederea aducerii la indeplinire, Prefectului Judeţului Constanţa, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate .   

               PRIMAR, 

             COLIȘ PAUL                                                                                                                                  Contrasemneaza pentru legalitate,

                                                                                                                                                                    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,   

                                                                                                                                                                          NICOLAE LUCICA

                                                                       

         Nr. 292

         Băneasa, 11.10.2021ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                          Anexa la Disp. Nr. 292/11.10.2021

JUDEŢUL CONSTANŢA

COMUNA BĂNEASA

PRIMAR

REGULAMENTUL

cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum și a dispozițiilor emise de Primarul Comunei Băneasa

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Prezentul Regulament reglementează măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziții precum și a dispozițiilor emise de Primarul Comunei Băneasa, în cadrul sferelor de competenţă, în conformitate cu prevederile din Legea nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.2.  În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

a) administraţia publică locală - totalitatea activităţilor desfăşurate, în regim de putere publică, de organizare a executării şi de executare în concret a legii şi de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public local;

b)aparatul de specialitate al primarului - totalitatea compartimentelor funcţionale, fără personalitate juridică, de la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;

 c)asociaţiile de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţate, în condiţiile legii, de Comuna Băneasa, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice;

d)autoritatea executivă - primarul Comunei Băneasa;

e)colectivitatea locală - totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul în comuna Băneasa;

f)organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează şi se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorităţi sau instituţii publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/supraordonare, precum şi raporturile de colaborare;

g)primăria Comunei Băneasa - structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire dispozițiile autorităţii executive şi dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de specialitate al primarului;

h)secretarul general - secretarul general al Comunei Băneasa.

Art.3. (1) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

(2)Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele prevăzute la alin. (1), primarul are în subordine un aparat de specialitate.

(3)Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

(4)Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice de interes local.

(5)Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum şi de a formula amendamente de fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor iniţiatori. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal al şedinţei.

(6)Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române şi străine, precum şi în justiţie.

Art.4. (1) Autorităţile administraţiei publice din comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, ca autorităţi executive, şi primarii, ca autorităţi executive. 

(2) Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii. 

Art.5. (1)Dispoziția primarului, ca act administrativ al autorității executive, constituie actul juridic ce exprimă o voință manifestată unilateral de către Primarul comunei Băneasa, produce, în mod direct, efecte juridice, are caracter de actualitate și este obligatoriu:

a)      pe întreg teritoriul comunei Băneasa, în cazul în care dispoziția are caracter normativ;

b)      pentru persoana sau persoanele nominalizate, în cazul în care dispoziția are caracter individual;

(2)     Prin dispoziție se creează/se modifică/se sting unele drepturi și obligații sau se aprobă/se interzice o activitate din domeniile care intră în competența Primarului, potrivit legii sau ca însărcinare dată de către Consiliul Local al comunei Băneasa.

Art.6. (1) Dispozițiile primarului se inițiază, se elaborează, se emit și se aplică în conformitate cu dispozițiile: Constituției României, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu principiile ordinii de drept. 

(2) La inițierea și elaborarea proiectelor de dispoziții se va avea în vedere caracterul de acte administrative de autoritate subordonate Legii, Dispozițiilor și Ordonanțelor Guvernului, altor acte de nivel superior sau de la același nivel cu care se află în conexiune, precum și cu reglementările comunitare. 

(3) Reglementările cuprinse în dispozițiile primarului nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior și nici nu pot contraveni principiilor și dispozițiilor acestora. 

(4) Dreptul de a iniția și propune proiecte de dispoziții aparține Primarului Comunei Băneasa, Viceprimarului Comunei Băneasa, Secretarului General al Comunei Băneasa, compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului.

(5) Proiectele de dispoziții vor fi însoțite de un referat întocmit de compartimentul de resort din aparatul de specialitate în atribuțiile căruia se regăsește obiectul supus reglementării, precum și de actele preparatorii și se vor înainta Secretarului General al Comunei   pentru verificarea legalității acestora.

Art.7. Dispozițiile primarului se emit pentru organizarea executării ori executarea în concret a legilor și a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de acestea precum și a propriilor dispoziții, și  constituie o preocupare constantă a Primarului, a Viceprimarului, precum și a Secretarului general, a oricăruia dintre funcționarii publici sau din personalul contractual anume responsabilizat cu ducerea la îndeplinire a dispoziției respective.

(2) Neducerea la îndeplinire a prevederilor dispozițiilor, la termenele și în condițiile prevăzute în acestea, se sancționează potrivit prevederilor Codului Administrativ sau ale Codului Muncii, după caz.

CAPITOLUL II

INIȚIEREA, ELABORAREA, REDACTAREA, STRUCTURA

ȘI CONȚINUTUL PROIECTELOR DE DISPOZIȚII

Art.8. (1) Se deleagă competența de inițiere și elaborare a proiectelor de dispoziții către persoanele salariate din compartimentele de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Băneasa, potrivit competențelor, atribuțiilor și limitelor stabilite prin fișa postului sau prin alte acte pentru realizarea prerogativelor Primarului cu care este învestit potrivit legii sau ca însărcinare dată de către Consiliul Local al comunei Băneasa.

(2)     Persoanele prevăzute la alin. 1 către care s-a delegat competența de inițiere și elaborare a proiectelor de dispoziții, exercită aceste atribuții în numele Primarului și nu în calitate de ocupante ale funcției pe care o dețin.

(3)     Fără a fi în situația unui conflict pozitiv de competență, Primarul, în calitate de titular exclusiv al dreptului de emitere a dispozițiilor, poate interveni oricând în procesul de inițiere și elaborare a proiectelor de dispoziții.

(4)     Elaborarea proiectelor de dispoziții se realizează atât la solicitarea Primarului, în condițiile prevăzute la alin. 1 cât și la propunerea conducătorului compartimentului subordonat.

Art.9. (1) Inițierea unui proiect de dispoziție de persoanele către care s-a delegat această competență, se realizează numai după încunoștințarea și implicit obținerea acordului Primarului. Atât încunoștințarea cât și acordul pot fi și verbale.

(2)     Inițierea emiterii proiectului de dispoziție se efectuează de către persoanele prevăzute la art. 8 alin. 1, care vor prezenta Primarului un referat de aprobare ce va însoți proiectul de dispoziție. Referatul de aprobare se înregistrează în aplicația electronică ce generează numere de înregistrare, constituind dovada îndeplinirii atribuțiilor și competențelor stabilite prin fișa postului.

(3)     În cazul în care inițierea proiectului de dispoziție are la bază o atribuție sau competență stabilită prin hotărâre a Consiliului Local, iar Primarul nu emite dispoziția după realizarea procedurii prevăzute la alin.2, Secretarul general al comunei va prezenta Consiliului Local, la proxima ședință, situația respectivă, astfel încât autoritatea deliberativă să fie în măsură să intervină cu noi măsuri pentru rezolvarea corespunzătoare a problemelor. Secretarul general prezintă Consiliului Local această situație, atât în ceea ce privește activitatea proprie, cât și pe cea a celorlalte persoane prevăzute la art. 8 alin. 1.

Art.10.  (1) Redactarea unui proiect de dispoziție se face de către inițiator în conformitate cu normele de tehnică legislativă, cu sprijinul secretarului general al comunei și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Secretarul general al comunei trebuie sa verifice daca proiectele de dispoziții au fost elaborate conform prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) La redactarea unui proiect de dispoziție trebuie avute în vedere sistematizarea ideilor în text și stil: 

a) redactarea într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie; 

b) este interzisă folosirea neologismelor, dacă există un sinonim de largă răspândire în limba română. În cazurile în care se impune folosirea unor termeni și expresii străine, se va alătura, după caz, corespondentul lor în limba română; 

c) termenii de specialitate pot fi utilizați numai dacă sunt consacrați în domeniul de activitate la care se referă reglementarea. 

d) redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în înțelesul lor curent din limba română modernă, cu evitarea regionalismelor. Redactarea este subordonată dezideratului înțelegerii cu ușurință a textului de către destinatarii acestuia; 

e) in limbajul normativ aceleași noțiuni se exprimă numai prin aceiași termeni. Dacă o noțiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înțelesuri diferite, semnificația acestuia în context se stabilește prin actul normativ ce le instituie, în cadrul dispozițiilor generale sau într-o anexă destinată lexicului respectiv, și devine obligatoriu pentru actele normative din aceeași materie; 

f) exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicitare în text, la prima folosire; 

g) textul articolelor trebuie să aibă caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicații sau justificări; 

h) de regulă, verbele se utilizează la timpul prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziției respective. 

i) nu este permisă prezentarea unor explicații prin folosirea parantezelor; 

j) referirea într-un act normativ la alt act normativ se face prin precizarea categoriei juridice a acestuia, a numărului său, a titlului și a datei publicării acelui act sau numai a categoriei juridice și a numărului, dacă astfel orice confuzie este exclusă.

Art.11. Titlul actului normativ trebuie să cuprindă denumirea proiectului de dispoziție, precum și obiectul reglementării exprimat sintetic (Proiect de dispoziție privind ...). Părțile constitutive ale unui proiect de dispoziție se structurează astfel: 

a) antet - România, Județul Constanța, Comuna Băneasa, Primar; 

b) titlul proiectului de dispoziție - Categoria juridică a actului normativ este determinată de regimul competenţelor stabilit prin Constituţie, legi şi prin alte acte normative prin care se acordă prerogative de reglementare juridică autorităţilor publice. Se interzice ca denumirea proiectului de dispoziție sa fie aceeași cu cea a altui proiect de dispoziție în vigoare. În cazul actelor normative prin care se modifică ori se completează un alt act normativ, titlul actului va exprima operaţiunea de modificare sau de completare a actului normativ avut în vedere.

Ca element de identificare, titlul se întregeşte, după adoptarea actului normativ, cu un număr de ordine, la care se adaugă anul în care a fost adoptat acesta.

Art.12. (1) Preambulul enunță în sinteză, scopul și după caz, motivarea proiectului de dispoziție, oportunitatea acestuia, temeiul de fapt.

(2)  În preambul se menționează referatul de specialitate, avizele avute în vedere, atunci când pentru emiterea dispoziției respective se impune obținerea unui astfel de aviz, precum și temeiurile juridice pe baza și în executarea cărora proiectul de dispoziție a fost inițiat, inclusiv temeiul legal din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Dacă se invocă ordine, instrucțiuni, circulare ori alte acte normative emise de autoritățile administrației publice centrale și care nu sunt publicate în Monitorul Oficial, acestea se vor depune în copie conformă cu originalul, odată cu proiectul de dispoziție.

Art.13. Formula introductiva cuprinde denumirea autoritatii emitente, denumirea generică a actului, în funcţie de natura sa juridică, precum şi temeiurile juridice pe baza şi în executarea cărora actul a fost emis – “ In temeiul art...., PRIMARUL COMUNEI BĂNEASA, emite următoarea dispoziție”.

Art.14. Partea dispozitivă reprezintă conținutul propriu-zis al proiectului de dispoziție, alcătuit din totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor sociale ce fac obiectul acestuia.

Art.15. (1) Atestarea autenticității actului normativ, proiectul de dispoziție se semnează de către inițiator și se contrasemnează pentru legalitate de către secretarul general al comunei, se datează și se numerotează. 

(2) Evidenta proiectelor de dispoziții se tine într-un registru special, ţinut în format electronic. 

(3) Numerotarea proiectelor de dispoziții se face în ordinea datării lor, separat pe fiecare an calendaristic. 

(4) Secretarul general al comunei are competența de a verifica dacă proiectul de dispoziție este conform cu prevederile legale, dacă se integrează organic în sistemul legislaţiei şi dacă nu depăşeşte competenţele primarului.

Art.16. (1)  Articolul, este elementul structural de bază al părţii dispozitive. Articolul cuprinde, de regulă, o singură dispoziție normativă aplicabilă unei situații date. 

(2) Structura articolului trebuie să fie echilibrată, abordând exclusiv aspectele juridice necesare contextului reglementării. 

(3) Articolul se exprimă în textul proiectului de dispoziție prin abrevierea "art.". Articolele se numerotează în continuare, în ordinea din text, de la începutul până la sfârșitul proiectului de dispoziție, cu cifre arabe. Dacă actul normativ cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin expresia "Articol unic". 

(4) În cazul actelor normative care au ca obiect modificări sau completări ale altor acte normative, articolele se numerotează cu cifre române, păstrându-se numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate.

Art.17. (1) Alineatul este o subdiviziune a articolului, care de regulă este constituit dintr-o singură propoziție sau frază, dar dacă acest lucru nu este posibil se pot adăuga noi propoziții sau fraze, separate prin punct și virgulă. Alineatul se evidențiază printr-o ușoară retragere de la alinierea textului pe verticală.

(2) În actele normative cu o anumită întindere, dacă un articol are unul sau mai multe alineate, acestea se numerotează la începutul fiecăruia cu cifre arabe cuprinse în paranteză. Pentru claritatea, concizia si caracterul unitar al textului unui articol, acesta trebuie sa nu fie format dintr-un numar prea mare de alienate.

Art.18. (1) Enumerările în textul unui articol sau aliniat se prezintă distinct prin utilizarea literelor alfabetului românesc şi nu prin liniuţe sau alte semne grafice. 

(2) O enumerare distinctă, marcată cu o literă, nu poate cuprinde, la rândul ei, o altă enumerare și nici alineate noi.

(3) Dacă ipoteza marcată cu o literă necesită o dezvoltare sau o explicare separată, aceasta se va face printr-un alineat distinct care să urmeze ultimei enumerări.

Art.19. (1)Capitolele, titlurile, părțile și cărțile se numerotează cu cifre române, în succesiunea pe care o au în structura din care fac parte. Secțiunile și paragrafele se numerotează cu cifre arabe. 

(2) Titlurile, capitolele și secțiunile se denumesc prin exprimarea sintetică a reglementărilor pe care le cuprind.

(3) Ultimele articole dintr-un proiect de dispoziție vor cuprinde:

a)denumirea autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate de conţinutul dispoziției pentru a asigura comunicarea lor;

b)denumirea celor stabiliţi să asigure aducerea la îndeplinire a prevederilor înscrise în dispoziție.

Art.20. (1) Anexele. La redactarea textului unui proiect de dispoziție se pot folosi, ca și părți componente a acestuia, anexe care conțin prevederi ce cuprind exprimări cifrice, desene, tabele, planuri sau alte asemenea. 

(2) Pot constitui anexe la un proiect de dispoziție reglementările ce trebuie aprobate de către primar, cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau norme cu caracter predominant tehnic. 

(3) Anexa trebuie să aibă un temei-cadru în corpul dispoziției și să se refere exclusiv la obiectivul determinat prin textul de trimitere. 

(4) Textul-cadru de trimitere trebuie să facă, în finalul sau, mențiunea că anexa face parte integrantă din proiectul de dispoziție; dacă sunt mai multe anexe, în final se va include un articol distinct, cuprinzând aceeași mențiune, însoțită de nominalizarea expresă a tuturor anexelor. 

(5) Titlul anexei va cuprinde exprimarea sintetică a ideii din textul de trimitere. 

(6) Dacă sunt mai multe anexe, acestea se numerotează cu cifre arabe, în ordinea în care au fost enunțate în textul proiectului. Anexele la proiectul de dispoziție vor purta antetul acesteia precum și mențiunea Anexa nr…..la Dispoziția nr…..din…..”. 

Art.21. După intrarea în vigoare, pe durata existenței unei dispoziții pot surveni unele evenimente, precum: modificarea, completarea, revocarea/abrogarea /încetarea aplicabilității. 

Art.22. (1) Modificarea unui act normativ constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale acestuia și în redarea lor într-o nouă formulare. 

(2) Pentru exprimarea normativă a intenției de modificare a unui act normativ se nominalizează expres textul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispoziția propriu-zisă se formulează utilizându-se sintagma "se modifică și va avea următorul cuprins:", urmată de redarea noului text. 

(3) Modificarea trebuie să cuprindă în întregime textul vizat, cuprins în articol, alineat sau în elementul marcat al unei enumerări. 

(4)Modificarea ori completarea unei dispoziții este admisă numai dacă nu se afectează concepţia general sau caracterul unitar al acestora, ori dacă nu priveşte întreaga sau cea mai mare parte a reglementărilor. În caz contrar, ele se înlocuiesc cu o nouă reglementare, urmând să fie în întregime abrogate. 

(5)În cazul în care se modifică sau se completează o altă dispoziție, articolele se numerotează cu cifre romanepăstrându-se numerotarea cu cifre arabe pentru textile modificate sau completate

Art.23. Reglementările de modificare și completare se încorporează în actul de bază la data intrării lor în vigoare, identificându-se cu acestea, iar intervențiile ulterioare de modificare sau completare vor fi raportate tot la actul de bază. 

Art.24. (1) Completarea unei dispoziții constă în introducerea unei dispoziții noi, cuprinzând soluții și ipoteze suplimentare, care se adaugă elementelor structurate existente prin utilizarea următoarei formule de exprimare: "După articolul ......../alin........ se introduce un nou articol/alineat, care va avea următorul cuprins:” .

(2) Dacă actul de completare nu dispune renumerotarea actului completat, structurile, inclusiv articolele sau alineatele nou-introduse, vor dobândi numărul structurilor corespunzătoare celor din textul vechi, după care se introduc, însoţite de un indice cifric, pentru diferenţiere.

Art.25.(1) Revocarea/abrogarea/încetarea aplicabilității unei dispoziții constă în retractarea actului administrativ valid și presupune o manifestare de voință subsecventă celei care a dat naștere actului, prin care se pune capăt, se înlătură sau încetează efectele acestui act. 

(2) Prevederile cuprinse într-un act normativ, contrare unei noi reglementări de acelaşi nivel sau de nivel superior, trebuie abrogate. Abrogarea poate fi totală sau parţială.

(3) În cazul unor abrogări parţiale intervenite succesiv, ultima abrogare se va referi la întregul act administrativ, nu numai la textele rămase în vigoare.

(4) Abrogarea unei dispoziții parţiale sau definitive are întodeauna un caracter definitiv, nemaiputându-se pune în vigoare. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ iniţial.

(5) Abrogarea poate fi dispusă, de regulă, printr-o dispoziţie distinctă în finalul unui act administrativ care reglementează o anumită problematică, dacă aceasta afectează dispoziţii normative anterioare, conexe cu ultima reglementare.

Art.26. (1) Proiectele de dispoziții, inclusive anexele la acestea, având ca inițiatori persoanele prevăzute la art.8 alin.1 , prealabil prezentării primarului pentru a fi însușite prin semnătură calitatea sa de emitent, vor fi prezentate Secretarului general al comunei în scopul avizării pentru legalitate, materializată prin semnătura sa.

(2) Avizarea pentru legalitate a proiectului de dispoziție, poate fi:

(a)     favorabilă, caz în care proiectul de dispoziție se semnează/vizează de către Secretarul general al comunei;

(b)     favorabilă, cu obiecții sau propuneri, ce vor fi comunicate persoanei inițiatoare, verbal sau în scris, după cum Secretarul general al comunei apreciază că se justifică, astfel încât acestea să fie avute în vedere la definitivarea proiectului de dispoziție;

(c)     negativă; în acest caz avizul se motivează de către Secretarul general și este însoțit de documentele sau de informațiile pe care se sprijină.

(3)     Avizarea pentru legalitate de către Secretarul general al comunei se poate face:

(a)     la prezentarea de către inițiator a proiectului de dispoziție;

(b)     până cel târziu cu două ore înainte de sfârșitul programului de lucru al zilei următoare celei în care i s-a prezentat proiectul de dispoziție;

(c)     în cazul în care examinarea proiectului de dispoziție necesită o documentare aprofundată și care nu permite încadrarea în termenul prevăzut la lit.b înainte de expirarea acestui termen, Secretarul general poate solicita primarului încuviințarea privind prelungirea termenului. După avizarea pentru legalitate, proiectul de dispoziție va fi înregistrat de către Secretarul general al comunei și înaintat Primarului spre semnare.

(4)Însușirea proiectului de dispoziție, vizat pentru legalitate, se face de către Primarul comunei la termenele și în condițiile prevăzute la alin.3 lit.a) și b).

După însușirea proiectului de dispoziție de către Primarul comunei, compartimentul de resort inițiator redactează dispoziția finală, care va fi semnată de către Primar și vizată pentru legalitate de Secretarul general.

După vizarea dispozițiilor, Secretarul general le va înregistra în Registrul pentru evidența dispozițiilor, începând cu nr. I pe fiecare an calendaristic.

(5) În cazul în care proiectul de dispoziție este însușit de către Primarul comunei, iar în acestea nu se regăsesc materializate obiecțiuni sau propunerile efectuate de către Secretarul General al comunei, ori acesta refuză să-l semneze ca efect al faptului că vizarea pentru legalitate este negativă, primarul poate dispune refacerea proiectului de dispoziție conform obiecțiunilor sau propunerilor Secretarului  general, ori poate dispune continuarea procedurii, prin redactarea dispoziției finale, conform proiectului de dispoziție refuzat la vizare. In această ultimă situație, refuzul vizării dispoziției finale de către Secretarul general al comunei, va fi motivat în scris și comunicat, în termen de 5 zile lucrătoare, Instituției Prefectului, împreună cu dispoziția respectivă, în condițiile prevăzute de art. 490 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Locul și data emiterii dispoziției sunt înscrise la sfârșitul textului, întregind identitatea acesteia;

(7)În faza de proiect de dispoziție, în spațiul rezervat numărului se înscrie  ”PROIECT", iar în spațiul rezervat datei emiterii se înscrie data la care s-a prezentat   spre vizare pentru legalitate.

(8) Proiectele de dispoziții și referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă. 

CAPITOLUL III

COMUNICAREA, ADUCEREA LA CUNOȘTINȚĂ ȘI INTRAREA

ÎN VIGOARE A ACTELOR ADMINISTRATIVE

Art.27. (1) Secretarul general al comunei Băneasa comunică dispozițiile emise de primar către prefect în cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii. 

(2) Comunicarea, însoțită de eventualele obiecții motivate cu privire la legalitate, se face în scris de către secretarul general al comunei și se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop. 

(3) Dispozițiile se aduc la cunoștință publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei Băneasa. 

(4) Dispozițiile se publică, pentru informare, în format electronic și în Monitorul Oficial Local al comunei Băneasa. 

         (5) Prin grija persoanei care asigură secretariatul tehnic, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, se efectuează comunicarea dispoziției semnate și vizate pentru legalitate, la termenele și în condițiile prevăzute de lege, către autoritățile și instituțiile publice, persoanelor interesate, precum și aducerea la cunoștință publică a dispozițiilor emise de către Primarul comunei Băneasa.

Art.28. (1) Dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică. 

(2) Aducerea la cunoștință publica a dispozițiilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. 

Art.29. (1) Comunicarea dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. 

(2) Dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.

Art.30. Dispozițiile primarului sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect conform prevederilor art. 255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.31. După intrarea în vigoare a dispozițiilor primarului, acestea pot fi supuse modificarii, completarii, revocarii/abrogării/încetarii aplicabilităţii, suspendării şi republicării sau alte asemenea, cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numai în baza unei dispoziții a primarului. 

CAPITOLUL IV

DISPOZITII FINALE

Art.32. Referatele de aprobare şi avizele originale, variantele şi formele succesive ale proiectelor de dispoziții care fac obiectul reglementării prin prezentul regulament, precum şi originalul dispoziției se păstrează la secretarul general al comunei, astfel încât să se asigure cunoaşterea întregului proces de elaborare a actelor respective. 

Art.33. Sistemul informatic care gestionează Monitorul Oficial Local, va respecta prevederile legislației privind utilizarea Codificării standardizate a setului de caractere din documentele in formă electronică potrivit Legii nr. 183 din 16 mai 2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.

Art.34. Prezentul regulament poate fi modificat și/sau completat prin dispoziție a primarului, în condițiile legii și cu respectarea normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.35. Prezentul regulament se completează cu prevederile cuprinse în Legea nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu alte acte normative în vigoare.

 

 

                 PRIMAR,                                                                                                                        Contrasemnează pentru legalitate,

                COLIȘ PAUL                                                                                                        SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BĂNEASA,

                                                         

Regulamentul în format fișier