România

România

Județul Vaslui

Comuna Bogdănița

Comuna Bogdănița

Statutul Comunei Bogdănița, Județul Vaslui

 

 

 

CAPITOLUL I

Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale

 

 

Art. 1. - (1) Comuna Bogdănița, județul Vaslui este: 

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu; 

b) subiect juridic de drept fiscal; 

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii. 

(2) Comuna Bogdănița, județul Vaslui are sediul social în Comuna Bogdănița, județul Vaslui, la adresa str. Răzeșilor, nr. 1, precum și codul de înregistrare fiscală 3764142,   potrivit nomenclaturii stradale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bogdănița nr. 11 din 26.02.2021.

(3) Însemnele specifice ale Comunei Bogdănița sunt: 

a) stema, în proces de aprobare;

b) steagul, în proces de aprobare;

c) imnul, în proces de aprobare.

 

Art. 2. - (1) Comuna Bogdănița are reședința în satul Bogdănița. 

(2) Comuna Bogdănița se delimitează din punct de vedere territorial astfel: la nord cu comunele Bogdana şi Lipovăţ, la sud cu comuna Băcani, la est cu comuna Bogdăneşti, la vest cu comuna Alexandru Vlahuţă.

(3) Comuna Bogdănița are în componență un număr de 7 localități, dintre care 7 localități rurale, care sunt amplasate după cum urmează: Bogdănița (reşedinţa), la nord Schitu, Tunseşti, la est Cârţibaşi, la sud Coroieşti, Rădăieşti şi Cepeşti.

(4) Satul Bogdănița (reședința), potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național, are rangul IV, în timp ce satele Schitu, Tunsești, Cârțibași, Coroiești, Rădăiești și Cepești au rangul V.

(5) Comuna Bogdănița are o suprafață de 4.868 ha. Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului pe fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut. 

 

Art. 3. - (1) Comuna Bogdănița nu dispune de o rețea hidrografică formată din: râuri, lacuri, mlaștini sau ape subterane, după caz. 

(2) Pe teritoriul Comunei Bogdănița, după caz, se regăsesc o floră și faună diverse. 

(3) Comuna Bogdănița dispune de o mare diversitate de soluri: cernoziomuri, preluvosoluri incluse în clasa luvisolurilor şi aluviosoluri incluse în clasa Protisolurilor.

(4) Denumirea și lungimea râurilor, lacurilor, mlaștinilor sau apelor subterane, denumirea faunei și florei de pe raza teritorială a Comunei Bogdănița se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut. 

 

Art. 4. - (1) Comuna Bogdănița s-a înființat în anul 1864.

(2) Prima atestare documentară a Comunei Bogdănița a fost în anul 1864. Atestarea documentara este din anul 1453 Iunie 2 (Uricul de la Alexandrel Voda).

(3) Evoluția istorică a Comunei Bogdănița se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut. 

 

Art. 5. - (1) Populația Comunei Bogdănița numără 1502  locuitori (I.N.S. 2021). 

(2) Componența și structura populației Comunei Bogdănița, defalcate inclusiv pe localități componente, se regăsește în anexa nr. 5 prezentul statut. 

(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate. 

 

 

 

CAPITOLUL II

Autoritățile administrației publice locale

 

Art. 6. - (1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 

a) Consiliul Local al Comunei Bogdănița, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul comunei. Consiliul Local al Comunei Bogdănița este format din 11 membri

b) primarul Comunei Bogdănița, ca autoritate executivă; 

c) La nivelul Comunei Bogdănița, consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind Adrian MORARU. 

(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea:Partidul Alianța Democraților și Liberalilor – 3, Partidul Național Democrat – 3, Partidul Social Democrat – 3, PRO România – 2. 

(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Bogdănița s-a constatat prin Ordinul prefectului județului Vaslui  nr. 431 din 27.10.2020. 

(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz. 

 

Art. 7. - (1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Bogdănița. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Bogdănița. 

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a Comunei Bogdănița se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut. 

 

 

 

 

CAPITOLUL III

Căi de comunicații

 

Art. 8. - (1) Raza teritorială a Comunei Bogdănița este tranzitată, după caz, de una sau mai multe dintre următoarele rețele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare:

a) rețeaua rutieră;

(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes comunal și poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.a la prezentul statut. 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale

 

Art. 9. - (1) Rețeaua școlară de la nivelul Comunei Bogdănița, potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcționeze provizoriu, numărul total al unităților de învățământ preuniversitar, înființate în structura universităților de stat, și numărul total al furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu. 

(2) Pe raza teritorială a Comunei Bogdănița își desfășoară activitatea un număr total de 1 (una) unități de învățământ de stat.

(3) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1), sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(4) Comuna Bogdănița susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

 

Art. 10. - (1) Pe raza teritorială a Comunei Bogdănița își desfășoară activitatea 2  instituții de cultură.

(2) Pe raza teritorială a Comunei Bogdănița se organizează 1 manifestare culturală.

(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(4) Comuna Bogdănița participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

 

Art. 11. - (1) Pe raza teritorială a Comunei Bogdănița se asigură una sau mai multe dintre următoarele forme de asistență medicală, după caz: 

a) asistență medicală profilactică și curativă; 

(2) Comuna Bogdănița participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este cazul, prin: 

a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie și de alte specialități, 

(4) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

 

 


 

CAPITOLUL V

Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale

 

Art. 12. - Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut. 

 

 

 

CAPITOLUL VI

Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale

 

Art. 13. - (1) Patrimoniul Comunei Bogdănița este compus din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al comunei Bogdanita, precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial. 

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimonial Comunei Bogdănița, întocmit și atestat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 2008, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Bogdănița se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a comunei Bogdanita, în secțiunea dedicată acestui statut. 

 

CAPITOLUL VII

Serviciile publice existente

 

Art. 14. - Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul Comunei Bogdănița sunt, după caz: 

a) serviciul public de alimentare apă și canalizare; nu există.

b) serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; nu există.

c) serviciul public de salubrizare, furnizat de S.C. URBANA S.R.L.

e) serviciul public de iluminat este asigurat de Primăria Comunei Bogdănița.

f) alte servicii publice 

 

 

Art. 15. - Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei Bogdănița sunt furnizate de EON Moldova. 

 

 

 

CAPITOLUL VIII

Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public local

 

Art. 16. - (1) Comuna Bogdănița, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană,  în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

CAPITOLUL IX

Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială

 

Art. 17. - (1) Comuna Bogdănița realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunității. 

(2) Comuna Bogdănița acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unității administrativ- teritoriale. 

(3) Comuna Bogdănița poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a Comunei Bogdănița se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

 

Art. 18. - (1) Pe teritoriul Comunei Bogdănița își desfășoară activitatea 4 de partide politice sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în Comuna Bogdănița  se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

 

Art. 19. - (1) În Comuna Bogdănița își desfășoară activitatea următoarele culte religioase: 

-Crestin ortodox 

(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

 

 


 

CAPITOLUL X

Participare publică

 

Art. 20. - Populația din Comuna Bogdănița este consultată și participă la dezbaterea problemelor de interes local sau județean, după caz, astfel: 

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii; 

b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, sau zone ori străzi, după caz; 

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

d) prin participarea la ședințele consiliului local; 

e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului. 

 

Art. 21. - (1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și componente ale comunei sau  numai în unele dintre acestea. 

 

 

 

CAPITOLUL XI

Cooperare sau asociere

 

Art. 22. - Comuna Bogdănița  se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 23. - (1) Comuna Bogdănița aderă la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

(2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna Bogdănița se regăsește în anexa nr. 13 la prezentul statut. 

 

 

Art. 24. - Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut. 


 

 

CAPITOLUL XII

Dispoziții tranzitorii și finale

 

Art. 25. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. . . ./ . . . . . . . 

 

Art. 26. - Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei Bogdănița sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative. 

 

Art. 27. - Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică. 

 

Art. 28. - Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 27 se actualizează, în funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puțin o dată pe an. 


 

 

ANEXA Nr. 1.a la statutul Comunei Bogdănița

 

 

Modelul stemei Comunei Bogdănița

 

Nefiind aprobată prin Hotărâre a Guvernului, stema și documentația nu sunt prezentate.


 

 

ANEXA Nr. 1.b la statutul Comunei Bogdănița

 

Modelul steagului Comunei Bogdănița

 

Nefiind aprobat prin Hotărâre a Guvernului, steagul și documentația nu sunt prezentate.


 

 

ANEXA Nr. 1.c la statutul Comunei Bogdănița

 

Modelul imnului Comunei Bogdănița

 

Nefiind aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local, imnul și versurile nu sunt prezentate.

 

 


 

 

ANEXA Nr. 2 la statutul Comunei Bogdănița 

 

Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și a extravilanului pe fiecare dintre localități

 

 

Art. 1. Suprafața totală a comunei Bogdănița este de 4.868 Ha.

 

Art. 2. În funcție de amplasare, suprafața comunei Bogdănița are:

            a) în intravilan 323,63 Ha

            b) în extravilan 4544,37 Ha

 

Art. 3 Bilanțul teritorial al comunei Bogdănița, conform datelor preluate din PUG și din registrul agricol, se prezintă astfel:

-           terenuri arabile

-           păşuni

-           alte terenuri agricole

-           livezi şi pepiniere pomicole

-           terenuri neproductive

-           ape şi bălţi

-           terenuri cu păduri şi vegetaţie forestieră

-           terenuri degradate

-           terenuri ocupate cu diferite construcţii

-           terenuri care au ca destinaţie căile de comunicaţie şi căile ferate

 

 

 

Suprafata fondului funciar dupa modul de folosință

Ha

Total       terenuri    în proprietate privată

3.373,8352

Agricola

3.319,1752

Arabila

2.397,2222

Pasuni

874,4668

Vii / pepiniere viticole

46,3756

Livezi      şi    pepiniere pomicole

1,1106

Terenuri neagricole total

54,66

Ocupata                   cu constructii

45,3834

Cai de comunicatii si cai ferate

9,2766

Sursa - chestionar – date furnizate UAT Bogdănița – nov. 2022


 

 

Teritoriu administrativ BOGDANITA

CATEGORII DE FOLOSINTA

 

Total (ha)

Agricol

(ha)

Neagricol

Păduri

(ha)

Ape

(ha)

Drumuri

(ha)

Curţi

construcţii

Neproductiv

Extravilan

3303.39

1175.00

12.63

25.35

-

28.00

4544,37

Intravilan

-

-

14.37

50.65

258.61

-

323.63

Total

3303.39

1175.00

27.00

76.00

258.61

28.00

4868

% din total

67.86

24.14

0.55

1.56

5.31

0.58

100.00

Sursa : PUG 2021

 

 

Suprafaţa fondului funciar – după modul de folosinţă a terenurilor pentru fiecare localitate

Nr.

crt.

Zone funcţionale

BOGDANIȚA

ha

%

1.

 

Locuinţe şi funcţiuni complementare

30,90

80,39

2.

Instituţii de interes public

0,61

1,58

3.

Zona de unitati agro - industriale

0,10

0,26

4.

Zona speciala - politie

0,18

0,47

5.

Căi de comunicaţie rutiere

4,75

12,36

6.

Gospodărie comunală, cimitire

0,20

0,52

7.

Terenuri neproductive, ape

1,70

4,42

8.

TOTAL teritoriu intravilan existent

38.44

100,00

 

 

 

 

 

Nr. crt.

 

Zone funcţionale

SCHITU

ha

%

1.

 

Locuinţe şi funcţiuni complementare

17.98

77.57

2.

Căi de comunicaţie rutiere

3.70

15.96

3.

Gospodărie comunală, cimitire

0,70

3.02

4.

Terenuri neproductive, ape

1.50

6.47

5.

 

TOTAL teritoriu intravilan existent

 

23.18

 

100,00

 

 

Nr. crt.

 

Zone funcţionale

CARTIBASI

ha

%

1.

 

Locuinţe şi funcţiuni complementare

20.66

77.42

2.

Instituţii de interes public

0.15

0.56

3.

Căi de comunicaţie rutiere

4.23

15.85

4.

Gospodărie comunală, cimitire

0.60

2.24

5.

Terenuri neproductive, ape

1.05

3.93

6.

TOTAL teritoriu intravilan existent

26.69

100,00

 

 

Nr. crt.

 

Zone funcţionale

COROIEȘTI

ha

%

1.

 

Locuinţe şi funcţiuni complementare

52.42

78.15

2.

Instituţii de interes public

1.56

2.32

3.

Zona de unitati agro - industriale

0.80

1.19

4.

Căi de comunicaţie rutiere

10.40

15.50

5.

Gospodărie comunală, cimitire

0,25

0.37

6.

Terenuri neproductive, ape

1.90

2.83

7.

TOTAL teritoriu intravilan existent

67.08

100,00

 

 

 

 

Nr.

crt.

Zone funcţionale

RĂDEȘTI

ha

%

1.

 

Locuinţe şi funcţiuni complementare

22.68

78.00

2.

Instituţii de interes public

0.10

0.34

3.

Zona de unitati agro - industriale

0.80

2.75

4.

Căi de comunicaţie rutiere

4.00

13.76

5.

Gospodărie comunală, cimitire

0.35

1.20

6.

Terenuri neproductive, ape

1.15

3.95

7.

TOTAL teritoriu intravilan existent

29.08

100,00

 


 

 

Nr. crt.

 

Zone funcţionale

TUNSESTI

ha

%

1.

 

Locuinţe şi funcţiuni complementare

33.32

65,81

2.

Instituţii de interes public

1,26

2,49

3.

Căi de comunicaţie rutiere

12,60

24,89

4.

Gospodărie comunală, cimitire

0,55

1,09

5.

Terenuri neproductive, ape

2,90

5,72

6.

TOTAL teritoriu intravilan existent

50.63

100,00

 

 

Nr. crt.

 

Zone funcţionale

CEPEȘTI

ha

%

1.

 

Locuinţe şi funcţiuni complementare

72.60

82.00

2.

Instituţii de interes public

0.80

0.90

3.

Căi de comunicaţie rutiere

10.96

12.37

4.

Gospodărie comunală, cimitire

0,60

0.67

5.

Terenuri neproductive, ape

4.17

4.71

6.

TOTAL teritoriu intravilan existent

88.53

100,00


 

ANEXA Nr. 3 la statutul Comunei Bogdănița 

 

Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul Comunei Bogdănița

 

I. Hidrografia Comunei Bogdănița 

Art. 1 Principalele cursuri de apă ce drenează zona sunt pâraiele Bogdana şi 

Schitu – Bogdăniţa. Pârâul Bogdana străbate de la nord la sud satele Tunseşti, Cârţibaşi, Rădăieşti şi Cepeşti, iar în satul Coroieşti acest pârâu se uneşte cu pârâul 

Schitu – Bogdăniţa.

 

 

II. Flora Comunei Bogdănița

Art. 2 Vegetația este reprezentată, în principal, de următoarele specii de plante, fiind aşezată în Colinele Tutovei, atât de elemente specifice pădurilor central-europene (gorun, fag, stejar) cat si de specii floristice caracteristice stepelor si silvostepelor continentale est-europene. 

 

Art. 3 (1) Pădurea acoperă o suprafaţă de 1175 ha, ceea ce reprezintă 24,14% din suprafaţa teritoriului administrativ al comunei.

(2) Etajul pădurilor de foioase ocupă înălţimile de peste 300 m şi este reprezentat prin păduri de foioase în care predomină fagul, gorunul, stejarul, teiul, jugastru şi frasinul. 

(3) Etajul gorunului (interferat cu cel al stejarului), localizat mai ales pe soluri brune de pădure, e constituit pe culmi din asociaţii forestiere aparţinând Al. Carpicion şi Fagion, iar pe văile mai umede din păduri ale Al. Ulmion (Ord.Fagetalia) constituite în proporţie de 55,2% din specii nordice.

(4) Dintre arbuşti, o participare mai frecventă o are alunul (Corylus avellana), sângerul (Cornus sanguinea), voniceriul (Evonymus europaeus) ş.a.

(5) În cuprinsul acestei subzone, pădurile sunt limitate aproape exclusiv la culmile dealurilor şi apar ca păduri puternic amestecate (şleauri), în cuprinsul cărora, pe lângă gorun — care este dominant pe înălţimi — şi stejar (Quercus robur) — în părţile mai joase — se întâlnesc mult jugastrul (Acer campestre), arţarul, glădişul (Acer tataricum), teiul şi ulmul de câmp (Ulmuscampestris).În subarboretul acestor păduri se întâlnesc adesea: alunul, sângerul, salba moale, voniceriul, păducelul (Crataegus monogyna), măceşul (Rosa canina), dârmozul (Viburnum lantana),. Dintre plantele ierboase care cresc aici sunt caracteristice gramineele: firuţa de pădure (Poanemoralis), obsiga de pădure (Brachypodium silvaticum), mărgică (Melica uniflora).

Art. 4 Zona este ocupată cu precădere de pajişti silvostepice. În zona forestieră se găsesc doar câteva mici suprafeţe cu Crysopogonetum grylli, pe soluri cenuşii de pădure. Pe nisipuri nefixate se întâlneşte, rar, Plantaginetum indicae. Cele mai multe sunt afectate atât de avansate degradări ale terenului cât şi ale compoziţiei floristice şi structurii care este      uneori ruderalizată prin folosinţa neraţională.

            


 

III. Fauna Comunei Bogdănița

Art. 5 Fauna pădurilor era mult mai abundentă în trecut, când nu era aşa mult vânată de om. În prezent, din cauza creşterii densităţii populaţiei şi a reducerii suprafeţei ocupată cu păduri, fauna este mult stânjenită în înmulţirea şi răspândirea ei. Dintre mamifere, erau mai comune: lupul (Canis lupus), vulpea (Vulpes vulpes), mistreţul (Sus scrofa), căprioara (Capreolus capreolus), iepurele (Lepus europaeus), veveriţa (Sciurus vulgaris), bursucul (Meles meles), jderul (Martes martes), dihorul (Putorius putorius), pisica sălbatică (Felis silvestris), diverşi şoareci de pădure etc.

 

Art. 6 Fauna de stepă şi silvostepă este mai săracă şi mai puţin variată. Mamiferele sunt reprezentate îndeosebi prin rozătoare vătămătoare culturilor, ca: popândăul (Citellus citellus), hârciogul (Cricetus cricetus), căţelul pământului (Spalax sp.) şi numeroşi şoareci de câmp (Microtus arvalis). Aici mai pătrund mai rar şi unele animale din zona de pădure, ca vulpea, lupul, viezurele (bursucul) şi iepurele. Dintre păsările mari, mai specifice sunt prepeliţa (Coturnix coturnix), potârnichea (Perdixperdix), iar dintre păsările mici abundă ciocârlia de câmp (Alauda arvensis), fâsa de câmp (Anthuscampestris), presura (Emberiza aurea), sticletele (Carduelis carduelis), câneparul (Corduelis canabina), inăriţa (Corduelis flammea), cristeiul (Grex crex), răpitorul uliu alb (Circus macrourus), grauri (Sturnus vulgaris), prigorii (Meraps apiaster), vrăbii (Passer domesticus) şi ciori (Corvus sp.).

 

 

 

IV. Solurile Comunei Bogdănița

Art. 7 Comuna Bogdănița dispune de o mare diversitate de soluri: cernoziomuri, preluvosoluri incluse în clasa luvisolurilor şi aluviosoluri incluse în clasa Protisolurilor

 


 

 

ANEXA Nr. 4 la statutul Comunei Bogdănița 

 

 

Datele privind înființarea Comunei Bogdănița prima atestare documentară, precum și evoluția istorică

 

 Art. 1 (1) Dupa ing. Niocolae Ursu (Văsluienii in războaie) primele însemnări despre locuitorii acestei zone sunt din anul 1453 iunie 2 intr-un uric de la Alexandrel Voda. 

(2) În 1518 și Petru Rareș Vodă întărește prin act stăpânirea lui Stanciu și a fraților asupra satului Tunsasti.

Biserica din Cartibasi este din anul 1753.

Art. 2 (1) În 1864 s-au înființat comunele rurale. Comuna Bogdana făcea parte din plasa Simila, a cărei subprefectură avea sediul la Bogdănița. Aici a fost si judecatorie pana in 1879. După tradiţia locală, consemnată în scris de preotul Andrei Giurcanu, primele așezări în vatra satului datează din 1864, cand s-a facut împroprietărirea muncitorilor de la mănăstirea Schit, data când şi acest asezământ s-a desfiinţat, iar biserica a devenit biserică de enorie. Denumirea satului vine de la mănăstirea de monarhi, desfiintata in 1864, si avand un numar mai mic de vietuitori, se numea "Schit".

(2) Biserica, format cruce, a fost zidită în anii 1844-1847, din piatră și cărămidă, fiind sfințită la 8 noiembrie 1847. Ctitorul principal a fost un grec, pe nume Eustatie, si sotia sa Caliopia, care au depus suma cea mai mare, restul cheltuielilor fiind suportate din veniturile mănăstirii. Biserica a fost construită în locul altei biserici, care a avut tot hramul Sf. Nicolae, și care fusese construită de frații Teodor și Ioniță Bolea, feciorii lui Andrei Bolea, in anul 1784, și înzestrată cu moșie de răzeșii din Coroiești, Vlădești și Bogdănița. La 20 ianuarie 1929 a fost distrusa de un foc, rămânând numai pereții. Timp de 11 ani a durat lucrul la reconstrucție, redeschiderea făcându-se la 2 iunie 1940 de protopopul St. Vasilescu, delegatul Episcopiei Hușilor, preot paroh fiind Andrei Giurcanu.

(3) Cutremurul din anul 1940 a provocat mari stricăciuni, atât la turla cât și la pereții bisericii. Din lipsă de fonduri nu i s-au putut face reparațiile necesare, găsindu-se astăzi într-o stare de ruinare completă.

(4) La mănăstirea Bogdănita, aflată în faza de construcţie, trudesc părintele Antonie și doi frati: Romică și Cătălin. Părintele Antonie a venit aici în 2003, din Suceava. Datorită lui, noua biserică, din lemn, se speră ca va fi terminată în acest an. Aceasta este construită în cel mai pur stil bucovinean. Deocamdată mica obște se confruntă cu mici greutăti, din cauza drumului aproape inaccesbil prin care se ajunge la mănăstire

 

 

 


 

ANEXA Nr. 5 la statutul Comunei Bogdănița

 

 

Componența și structura populației Comunei Bogdănița, defalcate pe localități componente

 

 

Art. 1 Popuatia comunei numara 1502 locuitori (I.N.S. 2021).

 

 

                           

Localitate

Categorie

Locuitori/ an 2017

Total 1560

din care

Satul Bogdănița

Sat mic

130

 

F – 745

Satul Cârțibași

Sat mic

187

Satul Schitu

Sat mic

77

Satul Tunsești

Sat mic

270

 

B – 815

Satul Coroiesti

Sat mic

281

Satul Rădăiești

Sat mic

125

Satul Cepești

Sat mic

490

 

Evoluția populației la nivelul comunei Bogdănița - sursa INS Tempo- ian.2022

 

 

Genul

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022/

1 ianuarie

 

M

 

809

 

814

 

816

 

817

 

802

 

797

 

795

 

781

 

F

 

765

 

761

 

759

 

744

 

731

 

731

 

732

 

721

 

total

 

1574

 

1575

 

1575

 

1561

 

1533

 

1529

 

1527

 

1502

 

 

 


 

ANEXA Nr. 6.a la statutul Comunei Bogdănița

 

 

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali de la nivelul Comunei Bogdănița, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992

 

PRIMARI

a) mandatul 1992-1996 

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Liviu VRÂNCEANU 

26.01.1949

P.D.S.R.

 

 

b) mandatul 1996-2000 

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Costel ROȘCA

30.03.1951

 

 

c) mandatul 2000-2004 

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Liviu VRÂNCEANU

26.01.1949

 

 

 

d) mandatul 2004-2008 

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Florinel BLEOJU

15.03.1968

P.N.L.

 

 

e) mandatul 2008-2012 

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Florinel BLEOJU

15.03.1968

P.N.L.

f) mandatul 2012-2016 

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Viorel-Lucian CIUBOTARU

15.06.1967

U.S.L.

 

 

g) mandatul 2016-2020 

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Viorel-Lucian CIUBOTARU 

15.06.1967

P.S.D.

 

 

 

h) mandatul 2020-2024 

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Viorel-Lucian CIUBOTARU

15.06.1967

P.S.D.

 


 

 

ANEXA Nr. 6.b la statutul Comunei Bogdănița 

 

 

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleșilor locali de la nivelul Comunei Bogdănița, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992

 

  1. CONSILIERI LOCALI

 

 

a) mandatul 1992-1996 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


0

1

2

3

4


1.

Vasile MEREUȚĂ


P.D.A.R.2.

Constantin STAN


P.D.S.R.3.

Neculai MALANCA


P.D.S.R.


 

4

Ion MALANCA

 

P.D.A.R.

 

 

5

Petru MUSTEAȚĂ

 

P.D.A.R.

 

 

6

Gheorghe ALBU

03.06.1950

P.D.A.R.

 

 

7

Iancu BUJOREANU 

 

P.S.D.R.

 

 

8

Georgeta BUTNARU 

 

P.S.D.R.

 

 

9

Ion MORARU 

 

P.S.D.R.

 

 

10

Rodica ARMENI 

 

P.S.D.R.

 

 

11

Vasile GHEORGHIU 

 

P.S.D.R.

 

 

 

b) mandatul 1996-2000 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


0

1

2

3

4


1.

Gheorghe ALBU 


U.S.D.2.

Viorel BLĂNARU 


P.S.M.3.

Iancu BUJOREANU 


P.S.D.R.


 

4

Georgeta BUTNARU 

 

P.S.D.R.

 

 

5

Pavel VICOL 

 

C.D.R.

 

 

6

Costică MODIGA 

 

C.D.R.

 

 

7

Mihai GAVRILIȚĂ 

 

P.S.D.R.

 

 

8

Dumitru MODIGA 

 

C.D.R.

 

 

9

Gheorghe ONUȚ 

 

C.D.R.

 

 

10

Vasile MIRCEA 

 

P.S.D.R.

 

 

11

Liviu VRÂNCEANU 

26.01.1949

P.S.D.R.

 

 

c) mandatul 2000-2004 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


0

1

2

3

4


1.

Gheorghe ALBU 


P.D.2.

Florinel BLEOJU


C.D.R.3.

Georgeta BUTNARU


P.S.D.R.


 

4

Vasile GAVRILIȚĂ

 

P.S.D.R.

 

 

5

Maricica MARGARINT

 

P.R.M.

 

 

6

Gheorghe MIRCEA

 

C.D.R.

 

 

7

Mihai MUNTEANU

 

C.D.R.

 

 

8

Petru MUSTEAȚĂ

 

P.S.M.

 

 

9

Constantin IORDACHE

 

A.P.R.

 

 

10

Vasile POPA

 

P.U.R.

 

 

11

Lili VRÂNCEANU

 

F.E.R.

 

 

 

 

d) mandatul 2004-2008 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


0

1

2

3

4


1.

Mihai MUNTEANU


P.N.L.2.

Mihaela BURDUJANU


P.N.L.3.

Viorel-Lucian CIUBOTARU


A.P.


 

4

Marian IORDACHE

 

P.N.L.

 

 

5

Constantin IORDACHE

 

P.F.D.

 

 

6

Vasile MEREUȚĂ

 

P.N.L.

 

 

7

Dumitru MEREUȚĂ

 

P.S.D.

 

 

8

Neculai-Costel MIRCEA

 

P.U.R.

 

 

9

Elena MUSTEAȚĂ

 

P.D.

 

 

10

Monica-Olivica PLETEA 

 

P.N.L.

 

 

11

Liviu VRÂNCEANU

 

P.S.D.

 

 

 

 


 

e) mandatul 2008-2012 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


0

1

2

3

4


1.

Toader ARMENI


P.N.L.2.

Ștefăniță ARMENE


P.R.M.3.

Viorel-Costel BLEOJU


P.D.L.


 

4

Marinela BRAJNA 

 

P.N.L.

 

 

5

Neculai CHESCU

 

P.N.G.

 

 

6

Viorel-Lucian CIOBOTARU 

 

P.R.M.

 

 

7

Vasile MALANCA

 

P.N.L.

 

 

8

Dumitru MALANCA-TĂNASE 

 

P.N.G.

 

 

9

Neculai-Costel MIRCEA 

 

P.N.D.

 

 

10

Lili VRÂNCEANU

 

P.S.D.

 

 

11

Liviu VRÂNCEANU 

 

P.S.D.

 

 

 

 

 

f) mandatul 2012-2016 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


0

1

2

3

4


1.

Ștefăniță ARMENE 


U.S.L.2.

Florinel BLEOJU 


P.E.R.3.

Viorel-Costel BLEOJU 


P.D.L.


 

4

Ion BONCAN 

 

U.S.L.

 

 

5

Manole CONSTANTINESCU 

 

P.D.L.

 

 

6

Dumitru MALANCA-TĂNASE

 

P.R.M.

 

 

7

Vasile MALANCA 

 

U.S.L.

 

 

8

Neculai-Costel MIRCEA 

17.11.1964

U.N.P.R.

 

 

9

Monica-Olivica PLETEA 

 

P.D.L.

 

 

10

Mihai-Viorel POPA 

 

U.S.L.

 

 

11

Liviu VRÂNCEANU 

 

U.S.L.

 

 

 

 


 

g) mandatul 2016-2020 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


0

1

2

3

4


1.

Costică BĂLAN 

07.10.1977

PRO ROMANIA2.

Viorel-Costel BLEOJU 

25.05.1975

P.N.L.3.

Ionel CHESCU

24.01.1972

P.S.D.


 

4

Gheorghiță CHIRIC 

24.04.1981

P.S.D.

 

 

5

Daniel-George DODOI 

25.04.1978

P.S.D.

 

 

6

Nicolae GIURCANU 

23.12.1979

P.N.L.

 

 

7

Dumitru MALANCA-TĂNASE 

24.05.1978

PRO ROMANIA

 

 

8

Marian MORARU 

26.12.1968

P.M.P.

 

 

9

Gheorghe PLĂCINTĂ 

13.09.1974

P.S.D.

 

 

10

Daniel-Radu VRÂNCEANU 

13.10.1972

P.N.L.

 

 

11

Vasile MALANCA 

26.05.1971

P.S.D.

 

 

 

 

 

h) mandatul 2020-2024

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


0

1

2

3

4


1.

Costică BĂLAN 

07.10.1977

PRO ROMANIA2.

Viorel-Costel BLEOJU 

25.05.1975

A.L.D.E.3.

Ion BURDUJANU

18.08.1970

A.L.D.E.


 

4

Ionel CHESCU

24.01.1972

P.S.D.

 

 

5

Ionel CHIPER 

01.06.1972

A.L.D.E.

 

 

6

Daniel-George DODOI 

25.04.1978

P.S.D.

 

 

7

Adrian GOREA 

28.04.1978

P.S.D.

 

 

8

Dumitru MALANCA-TĂNASE

24.05.1978

24.05.1978

 

 

9

Neculai-Costel MIRCEA 

17.11.1964

P.N.L.

 

 

10

Marian MORARU

26.12.1968

P.N.L.

 

 

11

Daniel-Radu VRÂNCEANU 

26.05.1971

P.N.L

 

 

 


 

II. VICEPRIMARI AI CONSILIILOR LOCALE

 

 

a) mandatul 1992-1996 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


0

1

2

3

4


1.

Iancu BUJOREANU 


F.S.N.-P.S.D.R.


 

 

b) mandatul 1996-2000 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


0

1

2

3

4


1.

Viorel BLĂNARU 

13.08.1968

P.S.M.


 

 

c) mandatul 2000-2004 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


0

1

2

3

4


1.

Vasile GAVRILIȚĂ 

06.03.1958

P.S.D.R.


 

 

d) mandatul 2004-2008 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


0

1

2

3

4


1.

Petru BIGU 

25.06.1968

P.N.L.


 

 

e) mandatul 2008-2012 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


0

1

2

3

4


1.

Vasile MALANCA 

26.05.1971

P.N.L.


 

 


 

f) mandatul 2012-2016 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


0

1

2

3

4


1.

Vasile MALANCA 

26.05.1971

U.S.L.


 

 

 

g) mandatul 2016-2020 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


0

1

2

3

4


1.

Vasile MALANCA 

26.05.1971

P.S.D.


 

 

h) mandatul 2020-2024

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


0

1

2

3

4


1.

Marian MORARU 

26.12.1968

P.N.L.


 


 

ANEXA Nr. 7 la statutul Comunei Bogdănița

 

 

Procedura privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al Comunei Bogdănița", respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Bogdănița"

 

Art. 1. - Titlul de "Cetățean de onoare al Comunei Bogdănița ", denumit în continuare Titlu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Comunei Bogdănița. 

Art. 2. - Certificatul de "Fiu/fiică al/a Comunei Bogdănița", denumit în continuare Certificat reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Bogdănița persoanelor născute în Comuna Bogdănița, la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Art. 3. - Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa: 

a) primarului; 

b) consilierilor locali; 

c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința Comunei Bogdănița. 

Art. 4. - Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică. 

Art. 5. - Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici: 

a) sunt personale; 

b) sunt netransmisibile; 

c) reprezintă un drept al titularului; 

d) au valabilitate nedeterminată. 

Art. 6. - Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau personalități care se găsesc în una din următoarele situații: 

a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus amprenta asupra dezvoltării Comunei Bogdănița și a imaginii acesteia; 

b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei Bogdănița, în țară și străinătate; 

c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în Comuna Bogdănița; 

d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor Comunei Bogdănița; 

e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea unei imagini pozitive a Comunei Bogdănița în lume; 

f) sportivi din   Comuna Bogdănița  care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive internaționale; 

g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local, după caz. 

Art. 7. - Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații: 

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității, fapte penale; 

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după clarificarea situației juridice. 

Art. 8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin depunerea unui dosar la Primaria Comunei Bogdănița. 

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original); 

c) certificat de cazier judiciar (în original); 

d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul). 

(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original). 

(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al Comunei Bogdănița proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de aprobare și dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3)

(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau extraordinară. 

(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor consiliului local sau județean, după caz. 

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs. 

(9) Decernarea Titlului se face de către primarul Comunei Bogdănița în cadrul ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local al  Comunei Bogdănița. 

(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul Comunei Bogdănița în cadrul unei festivități care se  organizează de către primar. 

Art. 9. - Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare; 

b) primarul Comunei Bogdănița prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii Hotărârii Hotărârii Consiliului Local nr. . . . . . . . . . .1

c) primarul Comunei Bogdănița înmânează diploma de "Cetățean de onoare al Comunei Bogdănița " persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 

e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele laureatului; 

f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în Cartea de onoare a Comunei Bogdănița.

Art. 10. - Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Comunei Bogdănița la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local al Comunei Bogdănița  sau în care acesta este coorganizator; 

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din Comuna Bogdănița; 

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural- sportive organizate de instituțiile aflate în subordinea consiliului local; 

e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Bogdănița.

Art. 11. - Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului. 

Art. 12. - Titlul se retrage în următoarele situații: 

a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a)

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură Comunei Bogdănița, locuitorilor săi sau țării. 

Art. 13. - Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Bogdănița , după următoarea metodologie: 

a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Bogdănița de către persoanele menționate la art. 3; 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local; 

c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 

d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa. 

Art. 14. - Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea Comunei Bogdănița. 

Art. 15. - Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu numele acestuia. 

Art. 16. - Informațiile publice referitoare la "cetățenii de onoare" vor fi publicate și în format electronic pe pagina de internet a Comunei Bogdănița . 

Art. 17. - Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de către primarul Comunei Bogdănița.

 

 

 


 

ANEXA Nr. 8 la statutul Comunei Bogdănița 

 

Rețeaua rutieră

 

A. Drumuri de interes național 

1. Autostrăzi 

Nu sunt autostrăzi pe teritoriul Comunei Bogdănița. 

2. Drumuri expres 

Nu sunt drumuri expres pe teritoriul Comunei Bogdănița. 

3. Drumuri internaționale (E) 

Nu sunt drumuri internaționale pe teritoriul Comunei Bogdănița.

4. Drumuri naționale principale (DN)

Nu sunt drumuri naționale principale pe teritoriul Comunei Bogdănița.

5. Drumuri naționale secundare (DN)

Nu sunt drumuri naționale secundare  pe teritoriul Comunei Bogdănița.

 

B. Drumuri de interes județean 

1. Drumul județean DJ 245C Schitu - Bogdăniţa – Coroieşti – Rădăeşti – Cepeşti – Băcani comuna Băcani (racord DJ 245)

 

C. Drumuri de interes local 

1. Drumul comunal DC 86 Tunseşti – Cîrţibaşi - Coroieşti (racord DJ 245C)

 

2. Drumuri vicinale 

 Nu sunt drumuri vicinale pe teritoriul Comunei Bogdănița.

 

3. Străzi 

 

 

Tabel cuprinzand denumirile strazilor din comuna Bogdanița 

Nr.Crt.

Denumire

Descriere

BOGDĂNIȚA

1

Rozelor

 -din centru satului Bogdanița pina la proprietatea lui Vrânceanu Lăcrămioara,600m 

2

Grădinarilor

-din centru satului Bogdanița (pod)pâna la Lazăr Petrache,490m x

3

Răzeșilor

De la Primarie până la Butnaru Thoader

SCHITU

1

Teilor

 –din DJ245C până la limita intravilanului satului Schitu

2

Mănăstirii

De la Popa Marcelina pană la Mănăstirea Schitu

TUNȘEȘTI

1

Valea Luncii

-dinDC.86 până la locuinta lui Donică Costică 630m 

2

Poarta Țarinei

Din DC.86 (pod)până la locuința lui Armene Neculai,460m

3

Liliacului

De la Armene Neculai la Boncan Ștefan,430m 

9

Ferarilor

De la Armene Neculai până la Armene Maria,210m

10

Agricultorilor

De la Armene Neculai la Juverdeanu     Gheorghe,195m 

11

Școlii

De la Juverdeanu Gheorghe la scoală,460m 

12

Mioriței

De la Juverdeanu Gheorghe la Ciurariu Costică,840 

13

Codrului

De la Pușcașu Stefan la limita intravilan,150m 

14

Cișmelei

De la Juverdeanu Gheorghe la  Armene Neculai,180m 

15

Privighetorilor

Din DC.86la locuinţa lui Cheşcu Ioan,230m 

16

Crângului

De la Chiric Ion la locuinţa lui Costin Emil,90m 

17

Ion Tunsu

De la Gorea Vlăduț-Marian până la Burdujanu Nela

CÂRTIBAȘI

1

Panseluței

De la Onuț Gheorghe până la limita vatră sat partea de sud,910m 

2

 Canton

De la Onuț Vasile până la ocolul silvic,1200m

3

Arion

De la Onuț Marin pana la Miron Gheorghiță

COROIEȘTI

1

Școlii

de la DC.86 (Malanca Eugen)la școala Coroiești,156m 

2

Scotihana

De la școala la Popa Ion,150 m

3

Codrului

De la școala la Parfene Aurel,590m 

4

Viilor

De la Bujorianu Iancu la Dospin Gheorghe,630m

5

Cascadorului

De la Iacob Victor la Parfene Florica,85m 

6

Rășcanilor

De la Parfene Ion la Rașcanu Costel,96 m 

7

Zorilor

De la Rașcanu Aristița la Modiga Dumitru,320m 

8

Păcii

De la Pletea Gheorghe la Pletea Viorel,50m

9

Cercetașilor

De la Iacob Aristița la Pletea Viorel,110m 

10

Bisericii

De la Iacob Victor la Stamolea Ion,430m 

11

Drumul Retragerii

De la Biserică la Pletea Viorel,220m.

12

Livezii

De la Bisercă la Badarau Vasile,60m 

13

Răsăritului

De la Școala la Parfene Costică,950m 

14

Digului

De la Mircea Vasile la DJ.245-c (pe dig)

15

Șoseaua Bârladului

De la Panait Gheorghe   la Placintă Neculai

16

Gura Văii

De la Troița  pana la Placintă Ion

RĂDAEȘTI

1

Primăriei

 - din DJ 245-c (Popa Petru la limita intravilan (Balan Culiță)210m 

2

Bălănești

De la Mircea Emil la Balan Neculai,110m 

3

Bârjoveni

De la Bănceanu Rodica până la Berescu Maranda

4

Lutăriei

Din DJ.245 –c- (Dodoi Gheorghe) la limita intravilan,150m 

CEPEȘTI

1

Salcâmilor

DinDJ.245-c (Mereuță Maria)laMereuță Janică,195m 

2

Vasluienilor

Din DJ.245-c  (Gavriliță Mihai)la Vasluianu Elena,150m 

3

Narciselor

Din D.j. 245-c (Cioată Ecaterina)  până la Bănceanu Gheorghe 550 m 

4

Zambilelor

Din D.j 245-c până la Mereuță Vasile 275 m 

5

Cernați

De la Mereuță Vasile la limita intravilan in partea de sud 1000 m

6

Dealu Mare

De la Gaină Valerică la Margarint Ion,120 m 

7

Parohiei

De la Stan Constantin la Casa parohială 70 x 

8

Bisericii

De la Gheorghiu Emanuel la cimitir 150 x 

9

Stânjeneiului

De la Burdujanu Ion la teren primarie(Corodescu Danuț)450m

10

Primăverii

De laBăbâi Sorin pana laMitreanu Parascheva

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 9 la statutul Comunei Bogdănița

 

Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății, asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea

 

I. Instituții din domeniul educației și cercetării 

a) Şcoala cl. I-VIII şi grădiniţă, sat Tunşeşti

b) Şcoala cl. I-VIII şi grădiniţă, sat Cepeşti

c) Două şcoli cl. I-VIII cu grădiniţă, sat Coroieşti

 

 

II. Instituții din domeniul culturii 

a) Căminul cultural

b) Bibilioteca comunală

 

III. Instituții din domeniul sănătății 

a) CMI   1

 

IV. Instituții din domeniul asistenței sociale 

Nu sunt.

 

V. Instituții din domeniul presei, radioului, televiziunii și altele asemenea 

Nu sunt.

 

VI. Instituții în domeniul tineretului și sportului

Nu sunt.

 


 

 

 

ANEXA Nr. 10 la statutul Comunei Bogdănița 

 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură

 

Art. 1 Pe raza Comunei Bogdănița se desfășoară activitățile:

 

Activități economice pe ramuri

Nr. Agenți economici

agricultura

33

industria 

1

construcții

2

comerţ

5

alimentaţie publică

3

prestări servicii

2

Total

44

    Sursa: date furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui, 2017

 

 

Art. 2 Structura activităților economice:

 


Sursa: date furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui, 2017

 

 

Art. 3  (1) În total, în anul 2016, în comuna Bogdăniţa sunt înregistrate 44 societăţi economice cu activităţi în diverse domenii. Pe lângă acestea, un număr de 3 unităţi se află în faliment, întrerupere temporară de activitate sau dizolvare judiciară.

 

 

 

 

(2) Pe sectoare mari de activitate, situaţia se prezintă astfel: 

 


            Sursa: date furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui, 2017

 

Art. 4  Modul de utilizare al terenurilor agricole 

 

categorii de folosinţă agricolă

suprafaţa (ha)

Suprafaţa arabilă 

2335

Suprafaţa – livezi si pepiniere pomicole 

-

Vii şi pepiniere viticole

39

Suprafaţa - păşuni 

1061

Suprafaţa - fâneţe 

22

Sursa INSSE Bucureşti, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 Structura modului de folosință a terenurilor agricole în anul 2014

 


Sursa INSSE Bucureşti, 2017

 


 

ANEXA Nr. 11 la statutul Comunei Bogdănița

 

 

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Bogdănița

 

I Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al Comunei Bogdănița, sunt prezentate în anexele hotărârilor consiliului local: 

a) HCL. Nr. 8/2008

 

 

II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Bogdănița, sunt prezentate în: 

a) HCL nr. 2/2012

b) HCL nr. 16/2012

c) HCL nr.  14/2022


 

 

ANEXA Nr. 12 la statutul Comunei Bogdănița

 

Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele, instituțiile de utilitate publică, precum și celelalte organizații nonguvernamentale, care au sediul sau punctul declarat că funcționează la nivelul Comunei Bogdănița

 

 

I. Principalele organizații neguvernamentale 

Art. 1 Pe raza Comunei Bogdănița nu figurează înregistrate organizații non-guvernamentale.

 

II. Principalele partide politice 

Art. 2 Partidele care au sediu pe raza Comunei Bogdănița sunt:

a)        Partidul Social-Democrat

b)        Partidul Național Liberal

c)        PRO Rămânia

d)        Partidul Alianța Democraților șI Liberalilor

 

III. Principalele organizații sindicale sau asociații profesionale 

Art. 3 Pe raza Comunei Bogdănița nu sunt înregistrare structuri sindicale sau asociații profesionale

 

IV. Cultele religioase

Art. 4 Principalele lăcașe de cult de pe raza comunei Bogdănița sunt:

a) Biserica cu hramul Sfinții   Mihail și Gavril, satul Tunșesti 

b) Biserica  cu hramul Întâmpinarea Domnului, satul Bogdănița

c) Biserica cu hramul Sf. Ierarh Nicolae, satul  Cârțibași

d) Biserica cu hramul Sf. Trei Ierarhi, satul Coroiești

e) Biserica cu hramul Sf. Ierarh Nicolae, satul Rădăești

f) Biserica cu hramul Sf. Trei Ierarhi, satul Cepești

g) Mănăstirea Schitu cu hramul Sf. Ierarh Nicolae, satul Schitu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 13 la statutul Comunei Bogdănița

 

Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna Bogdănița, județul Vaslui

 

 

Art. 1 Comuna Bogdănița este membră a structurilor:

a)Asociația Comunelor din România

b) ADIV - Salubritate

c) ADI    - Gaze

d) GAL   - Podu Inalt

 

 

 


 

ANEXA Nr. 14 la statutul Comunei Bogdănița

 

Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

 

 

 Nr. crt.

Denumirea programului, proiectului sau activității, după caz

Descrierea elementelor de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiurilor și/sau tradițiilor care se promovează/consolidează

Perioada în care se realizează


0

1

2

3


1.

Ziua comunei


 15 august


2.

. . .