România

România

Județul Vaslui

Comuna Boțești

Comuna Boțești

Statutul Comunei Boțești, județul Vaslui

 

 

CAPITOLUL I

Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale

 

 

Art. 1. - (1) Comuna Boțești, județul Vaslui  este: 

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu; 

b) subiect juridic de drept fiscal; 

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii. 

(2) Comuna Boțești are sediul social  in Comuna Boțești, sat Boțești, precum și codul de înregistrare fiscală 3337729.

2 Potrivit nomenclaturii stradale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Boțești nr. 3 din 26 ianuarie 2021. 

(3) Însemnele specifice ale Comunei Boțești sunt: 

a) stema, în proces de aprobare;

b) steagul, în proces de aprobare;

c) imnul, în proces de aprobare.

 

Art. 2. - (1) Comuna Boțești are reședința în satul Boțești. 

(2) Comuna Boțești se delimitează din punct de vedere teritorial astfel: la Nord cu Comuna Miclești și Comuna Dolhești, judetul Iași, la Sud cu comuna Tătărani, la Est cu Comuna Bunești-Averești,  iar la Vest cu Comuna Verești..

(3) Comuna Boțești  are în componență  4 sate: Boțești (reședința), Gănești, Gugești și Tălpigeni.

(4) Comuna Boțești, potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național, are rangul IV. 

(5) Comuna Boțești are o suprafață de 3071 ha. Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului pe fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut. 

 

Art. 3. - (1) Comuna Boțești dispune de o rețea hidrografică formată din ape subterane și ape de suprafață. 

(2) Pe teritoriul comunei Boțești, se regăsesc o floră și faună diverse. 

(3) Comuna Boțești  dispune de o mare diversitate de soluri. 

(4) Denumirea și lungimea râurilor, lacurilor, mlaștinilor sau apelor subterane, denumirea faunei și florei de pe raza teritorială a Comunei Boțești se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut. 

 

Art. 4. - (1) Comuna Boțești s-a înființat în anul 1968. 

(2) Prima atestare documentară a Comunei Boțești a fost în jurul anului 1443.

(3) Evoluția istorică a Comunei Boțești se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut. 

 

Art. 5. - (1) Populația Comunei Boțești numără 1.829 locuitori.

(2) Componența și structura populației Comunei Boțești se regăsește în anexa nr. 5 la prezentul statut. 

(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate. 

 

 

CAPITOLUL II

Autoritățile administrației publice locale

 

Art. 6. - (1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 

a) Consiliul Local al Comunei Boțești, reprezintă autoritatea deliberativă de la nivelul Comunei Boțești.Consiliul Local al Comunei Boțești este format din 11 membri; 

b) Primarul Comunei Boțești, ca autoritate executivă; 

c) La nivelul Comunei Boțești, Consiliul Local a ales un viceprima, numele acestuia fiind Costel IFTENE.

(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: Partidul Național Liberal – 7, PRO - România – 3, Partidul Social Democrat – 1.

(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Boțești s-a constatat prin Ordinul prefectului județului Vaslui nr. 285 din 19.10.2020. 

(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992,  se regăsesc în anexa nr. 6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut.

 

Art. 7. - (1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Boțești.

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Boțești. 

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a Comunei Boțești se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut. 

 

 

CAPITOLUL III

Căi de comunicații

 

Art. 8. - (1) Raza teritorială a Comunei Boțești este tranzitată, după caz, de una sau mai multe dintre următoarele rețele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare: 

a) rețeaua rutieră; 

(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes comunal și poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut. 

 


 

CAPITOLUL IV

Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale

 

Art. 9. - (1) Rețeaua școlară de la nivelul Comunei Boțești, potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde 2 școli și 2 grădinițe. 

(2) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1), sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(3) Comuna Boțești susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

 

 

Art. 10. - (1) Pe raza teritorială a Comunei Boțești  își desfășoară activitatea 2 instituții de cultură. 

(2) Pe raza teritorială a Comunei Boțești se organizează 1 (una) manifestări culturale.

(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(4) Comuna Boțești participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

 

Art. 11. - (1) Pe raza teritorială a Comunei Boțești se asigură una sau mai multe dintre următoarele forme de asistență medicală, după caz: 

a) asistență medicală profilactică și curativă; 

(2) Comuna Boțești participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este cazul, prin: 

a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie și de alte specialități,  precum și prin alte unități sanitare publice și private, după caz; 

(4) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. b) se asigură, dacă este cazul, prin unități specializate de urgență și transport sanitar publice sau private. 

(5) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

 

Art. 12. - (1) Pe raza teritorială a Comunei Boțești se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Comuna Boțești asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1). 

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comuna Boțești se regăsește în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

 

 


 

CAPITOLUL V

Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale

 

Art. 13. - Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut. 

 

CAPITOLUL VI

Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale

 

Art. 14. - (1) Patrimoniul Comunei Boțești este compus din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al Comunei Boțești, precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial. 

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul public, întocmit și atestat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2001, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Boțești se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a Comunei Boțești, în secțiunea dedicată acestui statut. 

 

 

CAPITOLUL VII

Serviciile publice existente

 

Art. 15. - Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul Comunei Boțești sunt, după caz: 

a) serviciul public de alimentare apă și canalizare, furnizat de Comuna Boțești;

b) serviciul public de transport, după caz, furnizat de: S.C. Trans GIO S.R.L.

c) serviciul public de salubrizare, furnizat de S.C. Urbana S.A. Bistrița; 

e) alte servicii publice 

 

Art. 16. - Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei Boțești sunt furnizate de S.C. Delgaz Grid.

 

CAPITOLUL VIII

Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public local

 

Art. 17. - (1) Comuna Boțești, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Boțești, se propune atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

   (3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local al Comunei Boțești, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

CAPITOLUL IX

Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială

 

Art. 18. - (1) Comuna Boțești realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunității. 

(2) Comuna Boțești acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unității administrativ- teritoriale. 

(3) Comuna Boțești poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a Comunei Boțești se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

 

Art. 19. - (1) Pe teritoriul Comunei Boțești își desfășoară activitatea 3  partide politice sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în Comuna Boțești se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

 

Art. 20. - (1) În Comuna Boțești  își desfășoară activitatea Cultul Crestin ortodox, 

(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

 

 

CAPITOLUL X

Participare publică

 

Art. 21. - Populația din Comuna Boțești este consultată și participă la dezbaterea problemelor de interes local sau județean, după caz, astfel: 

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii; 

b) prin intermediul adunărilor cetățenești.

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

d) prin participarea la ședințele consiliului local 

e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local. 

 

Art. 22. - (1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

(2) Referendumul local se poate organiza în toate localitatățile sau numai în anumite zone  componente ale comunei Boțești.

 

CAPITOLUL XI

Cooperare sau asociere

 

Art. 23. – Comuna Boțești se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completărileulterioare.
 

Art. 24. - (1) Comuna Boțești aderă la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

(2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna Boțești se regăsește în anexa nr. 13 la prezentul statut. 

 

Art. 25. - Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut. 

 

 

 

CAPITOLUL XII

Dispoziții tranzitorii și finale

 

Art. 26. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____________ 

 

Art. 27. - Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei Boțești sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative. 

 

Art. 28. - Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică. 

 

Art. 29. - Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 28 se actualizează, în funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puțin o dată pe an. 


 

ANEXA Nr. 1.a la statutul Comunei Boțești

 

 

 

Modelul stemei Comunei Boțești, Județul Vaslui

 

Nefiind aprobată prin Hotărâre a Guvernului, stema și documentația nu sunt prezentate.

 

 

 

 

 

 


 

ANEXA Nr. 1.b la statutul Comunei Boțești 

 

Modelul steagului Comunei Boțești, Județul Vaslui

 

 

 

Nefiind aprobat prin Hotărâre a Guvernului, steagul și documentația nu sunt prezentate.

 

 

 

 


 

ANEXA Nr. 1.c la statutul Comunei Boțești 

 

 

Modelul imnului Comunei Boțești, Județul Vaslui

 

 

 

Nefiind aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local, imnul și versurile nu sunt prezentate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ANEXA Nr. 2 la statutul Comunei Boțești 

 

Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și a extravilanului pe fiecare dintre localități

 

 

Art. 1 Comuna Boțești : intravilan    501,77 Ha

                                       extravilan 3720,23 Ha

 

Art. 2 Sat Boțești: intravilan    289,00 Ha

                             extravilan  1887,63   Ha

 

Art. 3 Sat  Gănești: intravilan        5,25 Ha

                                extravilan    49,00 Ha

 

Art. 4 Sat Gugești: intravilan     195,20 Ha

                               extravilan 1718,00 Ha

 

Art. 5 Sat Tălpigeni: intravilan   12,32 Ha

                                 extravilan  65,60 Ha                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ANEXA Nr. 3 la statutul Comunei Boțești 

 

 

Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul Comunei Boțești

 

 

I. Hidrografia Comunei Boțești

Art. 1. (1) Reţeaua hidrografică a Comunei Boțești este formată din ape subterane și ape de suprafață. Hidrografia este tributară râului Crasna și este alimentată din precipitații ca și din apele freatice puse în evidență prin numeroase izvoare cu debit redus, ce sunt situate în nisipurile și gresiile meatice. Fiind prezente atât pe versanți, cât și pe șesuri, ele contribuie doar cu 15-20% la scurgerea arterelor hidrografice locale. Pe șesurile aluvio-coluviale, pânzele freatice se află la 1-3 m adâncime, așa cum se observă în diferitele foraje (fântâni existente).

(2) Pârâul Blăgești, cu o lungime de 13 km, precum și un bazin hidrografic de 44 km2 ce colectează apele din valea Gugului, Valea Boțeștilor. Pârâul Blăgești își formează cursul dintr-un izvor de la Schit, curge pe valea Viișoarei (Porcișani), apoi mărindu-și debitul străbate valea Boțeștilor unde se unește cu Pârâul Glodului,alimentează iazurile amintite și își continuă cursul spre Tătărani în apa Crasnei.

(3) Pârâul Glodului și Gănești. 

(4) Pe valea Boțeștilor există o salbă de iazuri antropice cu destinații diverse (piscicultură, irigații, regularizare), dintre care menționăm iazurile Gugești, Blăgești și Manțu.

 

II. Flora  Comunei Boțești 

Art. 2.  (1) Flora Comunei Boțești este  caracteristică mediului: de pădure, de stepă, de silvostepă.

(2) Vegetația este reprezentată în zona de pădure de prezența foioaselor ce cresc pe înălțimile cu cote peste 250 m: gorunul, teiul, arțarul, paltinul, carpenul, fagul.

(3)  Cele mai întinse păduri de pe teritoriul comunei sunt: Doltu, Păscăloaia, Bulboasa și Ghibarț.

 

Art. 3. Flora caracteristică silvostepei și stepei este formată din rădiacuri, tufe de măceș, porumbari, corni, pășuni și fânețe naturale cu plante specifice. Dintre plantele cultivate de oameni pe teritoriul comunei menționăm: porumbul, grâul, floarea-soarelui, ovăzul, cartoful, fasolea, varza, roșiile, ardeii și vinetele. Pe suprafețe destul de mari se cultivă diferite specii de pomi fructiferi și viță de vie.

 

III. Fauna Comunei Boțești

Art. 4  (1) Fauna specifică acestor păduri de foioase o formează mistrețul, vulpea, pisica sălbatică, căprioara și mai rar, lupul. 

(2) Păsările ce se întâlnesc în această zonă sunt: fazanul, corbul, gaița, coțofana, huhurezul,etc. și reptilele: șopârla și șarpele de pădure.

Art. 5  (1) Fauna corespondentă cuprinde animale ca: popândăul, hârciogul, dihorul, iepurele de câmp, potârnichea, etc.

(2)  În acest domeniu pătrund și elemente de pădure ca: mistrețul, bursucul și vulpea. 

Art. 6  Animalele domestice des întâlnite pe lângă gospodăriile locale sunt: oaia, capra, vaca, calul, porcul, cât și specii de păsări precum: găina, rața, gâsca, curca,bibilica, ș.a.

 


 

IV. Solurile Comunei Boțești

Art. 7  (1) Solurile din cadrul Comunei Boțești sunt soluri zonale, soluri interzonale.

(a) În categoria solurilor zonale sunt incluse soluri de pădure și soluri cernoziomice de silvo-stepă.Solurile zonale de silvo-stepă cuprind cernoziomul levigat, solul cenușiu de pădure de pe locul fostelor păduri defrișate, cernoziomul decarbonizat și cernoziomul levigat slab sau degradat textual.

(b) În categoria solurilor zonale de pădure se disting: grupa solurilor brune de pădure și a solurilor cenușii de pădure, ambele localizate pe terenuri înalte, acoperite cu păduri de foioase și se extind și în afara pădurilor actuale. Solurile brune de pădure s-au format pe un complex argilo-mănos și putem întâlni de asemenea și soluri brune podzolite, mijlociu sau mai puternic podzolite, ce apar insular.

(2) Solurile cenușii de pădure sunt situate pe un complex de roci nisipoase cu nuanțe slab, mijlociu sau puternic podzolite, care ocupă de asemenea formele de relief mai înalte.

Constau din așa numitele rendzine levigate, pseudo-rendzine și pseudo-rendzine levigate. În luncile apelor curgătoare apar lăcoviști calcaroase,săruri gipso-clorurate pe care se instalează obișnuit solonceacuri și o vegetație cu totul specifică acestor soluri intrazonale.

 

Art. 8 (1) Gradul de eroziune al solurilor de pe teritoriul comunei diferă de la o zonă la alta.  terenuri fără eroziune, cum sunt cele situate pe dealurile plane: Ghibarțu, Porcișani, Iepurărie,Podiș, Liești și Spânzurata, dar și terenuri afectate de eroziunea apelor.

(2) Cele mai importante prăbușiri și alunecări de teren sunt în satul Viișoara, în satul Gugești, în dealul Dropiei, în estul dealului Ghibarț, cât și în sectorul Manțu. 

 

Art. 9 Pentru ameliorarea degradărilor solurilor și terenurilor agricole sunt necesare plantări de vii, livezi, împăduriri, benzi înierbate, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ANEXA Nr. 4 la statutul Comunei Boțești

 

 

Datele privind înființarea comunei Boțești, prima atestare documentară, precum și evoluția istorică

 

Art. 1 (1) Teritoriul Comunei Boțești a fost locuit din cele mai vechi timpuri, fapt demonstrat de mărturiile arheologice ce atestă prezența populației în această zonă încă din Neolitic.

(2) Atestarea documentara certă a vechimii satului Boțești datează din anul 1443, așa cum rezultă din Analele Academiei Romane, aflate în Arhivele Statului din Iași. Ne referim la o însemnare făcută în subsolul unei pagini a lucrării menționate mai sus: “Boțești – Vaslui 1443”.

Art. 2 (1) Comuna Boțești are în componență, în actuala formă administrativă, următoarele sate: 

a) Satul Boțești (satul de reședință a comunei, unde se află și primăria);

b) Satul Gugești;

c) Satul Tălpigeni;

d) Satul Gănești. 

(2) Pe teritoriul comunei Boțești au mai existat în trecut și alte sate și anume: Porcișcani, Bodescu, Liești, Todirești, Ghibarț, Tăoști, Vlăicani, Blăgești, Manțu. Aceste așezări au dispărut de-a lungul timpului datorită transformărilor sociale (comasarea forțată a populației de pe moșiile boierești) sau în urma calamităților naturale (cazul Porcișcanilor).

 

Art. 3 Satul Boțești este o așezare veche situată pe cei doi versanți ai pârâului Blăgești, care își trage izvoarele din această zonă. În partea de est este străjuit de dealurile: Zăpodia, Drăgălina și Bâscu, iar la vest se mărginește cu Dealul Gugului. “Din epoca romană s-a găsit în vatra satului o monedă emisă de Traian și a fost donată de către scoală Muzeului din Vaslui. Ea dovedește existența elementului dacic pe aceste locuri în perioada romanizării.”2 Denumirea satului Boțești se trage de la numele vechi al familiei

Boțu, întemeietorul satului, amintit și într-un document din 6 iulie 1786 aflat în Arhivele Statului din Iași, existând în jurul bisericii de azi un sat de răzeși denumit Boțeștii de Sus, stăpâni pe propriile pământuri și un sat de clăcași pe moșia boierului, denumit Boțeștii de Jos, sate care s-au contopit ulterior sub denumirea actuală – Boțești.

 

Art. 4 Satul Gugești este localizat pe valea Gugului, la poalele dealului Dologan și valea Boșcanei. Este o așezare veche, în vatra căreia s-au găsit vestigii arheologice din Neolitic, urme de ceramică din epoca bronzului, din epoca romană și din cea feudală. Denumirea satului Gugești se trage de la un anume Ioan Gug, un călugăr în acele timpuri, ce avea pământuri pe aceste locuri, mai precis pe Dealul Gugului, dar și înaintea acestuia, documentele vorbesc despre Patru Gug care ar fi fost împroprietărit de către Petre Voievod în anul 1470 și Ion Gug menționat în documente din anul 1531.

 

Art. 5 Satul Gănești este așezat în partea de est a vetrei Boțeștilor și este un sat de răzeși atestat documentar la data de 15.03.1493, într-un uric al lui Ștefan cel Mare. Acesta amintește pe lângă "Salistea lui Bibart" (punctul Ghibart din zilele noastre) și de satul Gănești. Numele de Gănești se trage de la Gane, Ganescu sau poate Ganea, după cum apreciază unii toponimiști specialiști în onomastică. Numele acestui sat este deseori menționat în documente, începând cu secolul al XV-lea.

 

Art. 6 Satul Tălpigeni este de asemenea un sat de răzeși amintit în același uric al lui Stefan cel Mare, în secolul al XV-lea (1493), document prin care li se întărește "dreptul la ocină" asupra "Săliștii lui Bibart", lui Toader și Petru Tălpig, familie de boieri din timpul domniei voievodului Ștefan cel Mare. Urmașii acestui Tălpig au format neamul Tălpijanilor la început, satul având numele de Tălpijani. Cu timpul, pronunția populară a transformat numele satului Tălpijani în Tălpigeni, nume ce dăinuie și astăzi.

 

Art. 7 (1)  Biserica „Sf. Nicolae” a Curții Boierești Dimachi-Arghiropol din satul Gugești a fost declarată monument istoric. Ridicată în anul 1819, de către Nicolae Dimachi, mare vornic şi soţia sa, Pulcheria Miclescu, ca paraclis al reşedinţei fondate în secolul al XVIII-lea, la câţiva metri nord de biserica veche cu hramul ,,Sf. Voievozi” din secolul al XVII-lea (c.1690), reclădită în secolul al XVIII-lea. În timp a suferit unele transformări. În 1905, învelitoarea din şindrilă a fost înlocuit cu tablă şi i s-a adăugat al doilea pridvor.

(2) În 1905, învelitoarea din şindrilă a fost înlocuit cu tablă şi i s-a adăugat al doilea pridvor.Biserică de plan treflat, cu absida altarului semicirculară, abside laterale înglobate în rezalituri rectangulare, pronaos absidat, diaconicon şi proscomdiar, turn scund (nivelurile superioare fiind suprimate de-a lungul timpului) pe pridvor, intrare vest. Este construită din cărămidă pe fundaţii de piatră cu acoperiş în patru ape și coama scurtă. La interior, bolţile se sprijină pe arcuri dublou şi pilaştri,prezentând o boltă cu penetraţii pe pronaos, semicilindrică în axul bisericii pe naos, semicalote pe altar şi absidele laterale. Faţade sobre, de factură neoclasică, sunt decorate cu panouri rectangulare adâncite în zidărie; intrare, ferestre şi ferestre oarbe cu deschideri în arc în plin cintru, cornişă cu profiluri simple în retragere. La intrarea în pronaos, te întâmpină pisania scrisă pe piatră cu litere chirilice şi uşa de stejar,ferecată cu metal, ornamentată cu motive geometrice şi florale. Se păstrează catapeteasma pictată de Vasile Mihail în 1821, ulei pe lemn, şcoală greacă, amvonul şi scaunul arhieresc, lemn sculptat, pictat în aceeaşi perioadă. În pridvor, o piatră funerară fără inscripţie, poate a ctitorilor. O parte din fondul de carte religioasă şi catapeteasma de la biserica veche (fragment), tempera pe lemn, secolul al XVIII-lea,se află la Muzeul eparhial din Huşi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ANEXA Nr. 5 la statutul Comunei Boțești 

 

 

Componența și structura populației comunei Boțești, defalcate pe localități componente

 

 

 

Art. 1 La ultimul recensământ, în anul 2011, Comuna Boțești înregistra 2092 de locuitori.

 

Art. 2 Comuna Boțești are locuitori de etnie română şi religie ortodoxă (cu excepția a 4-5 familii care aparțin altor religii). 

 

Art. 3 (1) Structura populației, în prezent, după vârstă, este următoarea:

a) 0-14 ani – 243

b) 15-64 ani – 932

c) Peste 65 ani – 917

(2) Comparând situația între cele două perioade de referință, putem observa o scădere a natalității. Cauza principală a acestui fenomen o reprezintă situația economică aflată în declin ca urmare a crizei economice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ANEXA Nr. 6.a la statutul Comunei Boțești

 

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali de la nivelul Comunei Boțești, începând cu anul 1992

 

PRIMARI

 

a) mandatul 1992-1996 

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

1.

Constantin ROTARU

12.06.1944

PSD

 

 

 

b) mandatul 1996-2000 

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

1.

Constantin Rotaru

12.06.1944

PSD

 

 

 

c) mandatul 2000-2004 

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

1.

Constantin ROTARU

12.06.1944

PSD

 

 

d) mandatul 2004-2008 

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

1.

Constantin ROTARU

12.06.1944

PSD

 

 

 

e) mandatul 2008-2012 

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

1.

Constantin ROTARU

30.04.1974

PNL

 

 

 

f) mandatul 2012-2016 

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

1.

Constantin ROTARU

30.04.1974

PNL

 

 

 

 

 

g) mandatul 2016-2020 

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

1.

Adrian PANTEA

30.04.1974

PNL

 

 

 

h) mandatul 2020-2024 

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

1.

Adrian PANTEA

30.04.1974

PNL

 

 


 

ANEXA Nr. 6.b la statutul Comunei Boțești 

 

 

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleșilor locali de la nivelul Comunei Boțești, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992

 

I. CONSILIERI LOCALI

 

a) mandatul 1992-1996 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


1.

Ioan NECHITA

02.11.1926

PDAR2.

Victor VLAD

20.07.1932

FSN3.

Jan COGĂLNICEANU

01.04.1928

FSN


 

4.

Ioan AMANCEA

20.03.1932

FSN

 

 

5

Gheorghe PANTEA

30.07.1948

PADR

 

 

6.

Coman ȚĂRȚÎRĂU

19.02.1944

FSN

 

 

7.

Gheorghe DOBREA

01.01.1930

FSN

 

 

8.

Emil MACOVEI

05.09.1945

PADR

 

 

9.

Vasiel COSTRĂȘEL

29.05.1939

PADR

 

 

10.

Neculai NEGRESCU

16.10.1942

PADR

 

 

11.

Valerică PASCU

30.07.1948

MER(PER)

 

 

 

b) mandatul 1996-2000 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


1.

Gheorghe PANTEA

30.07.1948

PDSR2.

Vasiel RACOVIȚĂ

26.01.1944

PDSR3.

Vasiel MANOLACHE

06.09.1958

PSM


 

4.

Neculai NEGRESCU

16.10.1942

PDSR

 

 

5

Ioan PASCU

05.09.1950

PDSR

 

 

6

Ioan CHETRAN

24.03.1949

PSM

 

 

7

Ștefan NĂSTASĂ

14.18.1937

MAR

 

 

8

Emil NECHITA

12.03.1965

PSM

 

 

9

Eugen NECHITA

25.06.1967

PNT

 

 

10

Petru NIȚĂ

03.06.1950

PD-USD

 

 

11

Ioan FOCEA

03.01.1955

PSDR

 

 

 

 

 

 

c) mandatul 2000-2004 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


1.

Ioan CHETRAN

24.03.1949

PSM2.

Victor CIOBANU

29.05.1954

APR3.

Dumitru CRISTEA

16.06.1934

APR


 

4

Ioan FOCEA

03.01.1955

PDSR

 

 

5

Emil MACOVEI

05.09.1945

PDSR

 

 

6

Gheorghe PANTEA

30.07.1948

PDSR

 

 

7

Neculai IACOB

20.09.1930

APR

 

 

8

Gheorghe PALADE

10.08.1946

CDR

 

 

9

Vasile RACOVIȚĂ

26.01.1944

PDSR

 

 

10

Eugen NECHITA

25.06.1967

PUR

 

 

11

Alexandru RADU

30.07.1943

PUR

 

 

 

d) mandatul 2004-2008 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


1.

Gheorghe BĂLȚATU

22.08.1940

PNL2.

Neculai BUTNARU

04.05.1957

PNL3.

Dumitru CRISTEA

16.06.1934

PD


 

4

Ioan FOCEA

03.01.1955

PSD

 

 

5

Ana IONESCU

27.07.1975

PNL

 

 

6

Petru NIȚĂ

03.06.1950

PD

 

 

7

Adrian PANTEA

30.04.1974

PRM

 

 

8

Gheorghe PANTEA

30.07.1948

PRM

 

 

9

Simona-Manuela POPA

17.06.1971

PSD

 

 

10

Alexandru RADU 

30.07.1943

PSD

 

 

11

Florin RACOVIȚĂ 

22.12.1969

PSD

 

 

 

e) mandatul 2008-2012 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


1.

Gheorghe BALTATU 

22.08.1940

PNL2.

Dorina CIOBANU 

04.05.1957

PNL3.

Ioan NECHITA 

16.06.1934

PD


 

4

Gica NIȚĂ 

03.01.1955

PSD

 

 

5

Gheorghe PALADE 

27.07.1975

PNL

 

 

6

Gheorghe PASAT 

03.06.1950

PD

 

 

7

Simona-Manuela POPA 

30.04.1974

PRM

 

 

8

Florin RACOVITA 

30.07.1948

PRM

 

 

9

Alexandru RADU 

17.06.1971

PSD

 

 

10

Constantin ROTARU 

30.07.1943

PSD

 

 

11

Gheorghe STEFAN 

22.12.1969

PSD

 

 

12

Felician-Dan HUȚUȚUC 

22.08.1940

PNL

 

 

13

Relu CHETRAN 

04.05.1957

PNL

 

 

14

Georghe-DanSILVESTROVICI 

16.06.1934

PD

 

 

 

 

f) mandatul 2012-2016 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


1.

Relu CHETRAN 

19.05.1964

PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU

2012-2016


2.

Constantin CRISTEA 

 

28.07.1965

PARTIDUL NAŢONAL LIBERAL

2012-2016


3.

Marian CRISTEA 

26.07.1973

PARTIDUL NAŢONAL LIBERAL

2012-2016

 

4

Costel IFTENE 

 

23.05.1973

PARTIDUL NAŢONAL LIBERAL

2012-2016

 

5

Gheorghe MACOVEI 

 

30.07.1971

PARTIDUL CONSERVATOR

2012-2016

 

6

Ioan NECHITA 

 

11.10.1968

PARTIDUL NAŢONAL LIBERAL

2012-2016

 

7

Florentina PASAT

 

23.03.1967

PARTIDUL NAŢONAL LIBERAL

2012-2016

 

8

Florin RACOVIŢĂ 

 

22.12.1969

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

2012-2016

 

9

Alexandru RADU

 

30.07.1943

PARTIDUL NAŢONAL LIBERAL

2012-2016

 

10

Constantin ROTARU 

 

12.06.1944

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

2012-2016

 

11

Gheorghe ŞTEFAN 

 

09.05.1955

PARTIDUL NAŢONAL LIBERAL

2012-2016

 

 

 

 

g) mandatul 2016-2020 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


1.

Aurel BĂRBUŢĂ

14.07.1952

PARTIDUL NAŢONAL LIBERAL

2016-2020


2.

Relu CHETRAN

19.05.1964

PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

2016-2020


3.

Costel IFTENE

23.05.1973

PARTIDUL NAŢONAL LIBERAL

2016-2020

 

4

Lenuța LARION 

21.03.1966

PARTIDUL NAŢONAL LIBERAL

2016-2020

 

5

Cătălin LUNGU 

14.12.1982

PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR

2016-2020

 

6

Gheorghe MACOVEI

30.07.1971

PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR

2016-2020

 

7

Florentina PASAT

23.03.1967

PARTIDUL NAŢONAL LIBERAL

2016-2020

 

8

Dumitru-Dan PAVEL

01.02.1970

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

2016-2020

 

 9

Florin RACOVIŢĂ 

22.12.1969

PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR

2016-2020

 

10

Gheorghe ŞTEFAN

09.05.1955

PARTIDUL NAŢONAL LIBERAL

2016-2020

 

11

Luminița TÂRŞA

06.10.1970

PARTIDUL NAŢONAL LIBERAL

2016-2020

 

 

 

 

h) mandatul 2020-2024

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


1

Gheorghe ŞTEFAN  

09.02.1955

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

 

2020-2021


2

Lenuța LARION 

21.03.1966

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

2020-2024


3

Costel IFTENE

23.05.1973

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

2020-2024

 

4

Cătălin LUNGU 

14.12.1982

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

2020-2024

 

5

Florentina PASAT 

23.03.1967

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

2020-2024

 

6

Paul BOCOVINEANU 

07.10.1984

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

2020-2024

 

7

Vlăduț PANTEA 

26.01.1997

PARTIDUL PRO ROMANIA

2020-2024

 

8

Florin RACOVIŢĂ 

22.12.1969

PARTIDUL PRO ROMANIA

2020-2024

 

9

Florentina-Laura VIZITIU 

19.12.1978

PARTIDUL PRO ROMANIA

2020-2024

 

10

Dumitru-Dan PAVEL 

01.02.1972

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

2020-2024

 

11

Luminița TÂRȘA  

06.10.1970

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

2020-2024

 

12

Ionuț TROFIN 

31.01.1985

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

2021-2024

 

 

 

 

 

 

II. VICEPRIMARI AI CONSILIILOR LOCALE

 

a) mandatul 1992-1996 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


1.

Ioan FOCEA 

03.01.1955

PSD

 

 

 


 

b) mandatul 1996-2000 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


1.

Ioan FOCEA

03.01.1955

PSD

 

 

 

c) mandatul 2000-2004 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


1.

Ioan FOCEA 

03.01.1955

PSD

 

 

 

d) mandatul 2004-2008 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


1.

Adrian PANTEA  

30.04.1974

PRM

 

 

 

e) mandatul 2008-2012 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


1.

Florin RACOVIȚĂ

22.12.1969

PSD

 

 

 

f) mandatul 2012-2016 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


1.

Costel IFTENE

23.05.1973

PNL

 

 

 

g) mandatul 2016-2020 

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


1.

Costel IFTENE

23.05.1973

PNL

 

 

 

h) mandatul 2020-2024

 


Nr.

crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă


1.

Costel IFTENE

23.05.1973

PNL

 

ANEXA Nr. 7 la statutul Comunei Boțești 

 

 

Procedura privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al Comunei Boțești, respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Boțești "

 

Art. 1. - Titlul de "Cetățean de onoare al Comunei Boțești ", denumit în continuare Titlu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul  Local al Comunei Boțești

Art. 2. - Certificatul de "Fiu/fiică al/a Comunei Boțești ", denumit în continuare Certificat reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Boțești al persoanelor născute în Comunei Boțești, la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Art. 3. - Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa: 

a) primarului; 

b) consilierilor locali; 

c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în Comuna Boțești. 

Art. 4. - Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică. 

Art. 5. - Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici: 

a) sunt personale; 

b) sunt netransmisibile; 

c) reprezintă un drept al titularului; 

d) au valabilitate nedeterminată. 

Art. 6. - Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau personalități care se găsesc în una din următoarele situații: 

a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus amprenta asupra dezvoltării Comunei Boțești și a imaginii acesteia; 

b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei Boțești în țară și străinătate; 

c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor;

d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor Comunei Boțești; 

e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea unei imagini pozitive a Comunei Boțești în lume; 

f) sportivi din Comunei Boțești care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive internaționale; 

g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local.

Art. 7. - Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații: 

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității, fapte penale; 

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după clarificarea situației juridice. 

Art. 8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin depunerea unui dosar la Comuna Boțești. 

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original); 

c) certificat de cazier judiciar (în original); 

d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul). 

(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original). 

(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al Comunei Boțești, proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de aprobare și dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3)

(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau extraordinară. 

(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor consiliului local. 

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs. 

(9) Decernarea Titlului se face de către primarul Comunei Boțești, în cadrul ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului  Local . 

(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul Comunei Boțești,

în cadrul unei festivități care se organizează de către primar. 

Art. 9. - Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare; 

b) primarul Comunei Boțești  prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii Hotărârii Consiliului Local nr. _____ .

c) primarul Comunei Boțești, înmânează diploma de "Cetățean de onoare al Comunei Boțești " persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 

e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele laureatului; 

f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în Cartea de onoare a Comunei Boțești.

Art. 10. - Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Comunei Boțești  la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local al Comunei Boțești sau în care acesta este coorganizator; 

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din Comuna Boțești

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural- sportive organizate de instituțiile aflate în subordinea consiliului local; 

e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Boțești. 

Art. 11. - Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului. 

Art. 12. - Titlul se retrage în următoarele situații: 

a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a)

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură Comunei Boțești , locuitorilor săi sau țării. 

Art. 13. - Retragerea Titlului se face de către Consiliul  Local al Comunei Boțești, după următoarea metodologie: 

a) este sesizat Consiliul  Local al Comunei Boțești de către persoanele menționate la art. 3; 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local; 

c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului  local, adoptată cu majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 

d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa. 

Art. 14. - Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea Comunei Boțești. 

Art. 15. - Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu numele acestuia. 

Art. 16. - Informațiile publice referitoare la "cetățenii de onoare" vor fi publicate și în format electronic pe pagina de internet a  Comunei Boțești. 

Art. 17. - Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de către primarul Comunei Boțești.

 

 

 

 

 

 


 

ANEXA Nr. 8.a la statutul Comunei Boțești 

 

Rețeaua rutieră

 

A.  Drumuri de interes național 

1. Autostrăzi 

                       Nu sunt autostrăzi pe teritoriul Comunei Boțești. 

2. Drumuri expres 

                       Nu sunt drumuri expres pe teritoriul Comunei Boțești. 

3. Drumuri internaționale (E) 

                       Nu sunt drumuri internaționale pe teritoriul Comunei Boțești 

4. Drumuri naționale principale (DN)

             Nu sunt drumuri naționale pe teritoriul Comunei Boțești

 

B. Drumuri de interes județean (DJ)

 

           1. Drumul județean DJ 244E stăbate localitatea Boțești de la nord la sud pe o distanță de 5 km. continuând până la limita cu UAT comuna Tătărăni pe o distanța de ,33 km. 

 

C. Drumuri de interes local

           1. Drumuri comunale

a) Drumul comunal DC 13 Boțești- Gugești, asigurând legătura directă dintre cele două sate.

b)  Drumul comunal DC 14 Boțești- Gănești, asigurând legătura directă dintre cele două sate.

c)  Drumul comunal DC 14A Boțești- Tălpigeni, asigurând legătura directă dintre cele două sate.

 

 

 


 

ANEXA Nr. 8.b la statutul Comunei Boțești

 

Rețeaua feroviară

 

 

Nu este cazul.

 

 


 

ANEXA Nr. 8.c la statutul Comunei Boțești 

 

Rețeaua de aeroporturi

 

Nu este cazul.

 

 

 

 

 

 


 

ANEXA Nr. 9 la statutul Comunei Boțești

 

Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății, asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea

 

I. Instituții din domeniul educației și cercetării 

a) Școala cu clasele I-VIII Alexandru Obreja – sat Gugești, comuna Botești

b) Școala Gimnazială I-VIII – sat Botești, comuna Botești

c) Grădinița cu Program normal – sat Gugești, comuna Botești

 

II. Instituții din domeniul culturii 

a) Căminul cultural și biblioteca – comuna Boțești

b) Căminul cultural și biblioteca – sat Gugești, comuna Boțești

                 

III. Instituții din domeniul sănătății 

a) Dispensar medical în satul Boțești 

b) Punct sanitar în satul Gugești

c) Cabinet stomatologic 

d) Dispensar veterinar

e) Farmacie

 

 

IV. Instituții din domeniul asistenței sociale   

Nu sunt.

 

V. Instituții din domeniul presei, radioului, televiziunii și altele asemenea 

Nu sunt.

 

VI. Instituții în domeniul tineretului și sportului 

Nu sunt.

 

 

 

 

 

 

 


 

ANEXA Nr. 10 la statutul Comunei Boțești 

 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură

 

Art. 1 Potenţialul economic al comunei Boțești este predominant agricol, locuitorii se ocupă de cultivarea pământului şi creşterea animalelor.

 

Art. 2 Agenții economici din comuna Boțești desfășoară următoarele activități: 

1) agricultură-cultivarea plantelor;

2)  silvicultură;

3) creșterea animalelor;

4) apicultură;

5) comerț;

6) fabricarea produselor de morărit și panificație;

7) servicii

 

Art. 2 Conform datelor oferite de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui, situația statistică a firmelor înregistrate cu sediul în comuna Boțești, pentru anul 2020, se prezintă astfel:

1) Persoane fizice autorizate  - 18

2) Persoane juridice – 26

 

Art. 3 Domenii de activitate:

1) Producție agricolă

2) Producție industrială

3) Comerț cu amănuntul

4) Comerț cu ridicata

5) Servicii

6) Construcții

 

Art. 4 Printre producătorii agricoli ce activează în comună se numără:

1) S.C. Livada S.R.L.;

2) S.C. Vinifruct Copou Iași;

3) S.C. Cralup Vas S.R.L.;

4) S.C. Black Earth Rom S.R.L.;

5) S.C. Agria Prod Cereal S.R.L. 

 

Art. 5 În comună sunt:

(1) 4 mori de panificație;

(2) 11 magazine mixte.

 

Art. 6 În exploatarea fondului forestier, Ocolul Silvic Huși, Ocolul Silvic Dobrovăț Iași și Ocolul Silvic Vaslui desfășoară activități ca: 

a) valorificarea masei lemnoase;

b)  strângerea și valorificarea plantelor medicinale și a fructelor de pădure;

c)  obținerea de puieți roditori și vânatul.

 

 

 

ANEXA Nr. 11 la statutul Comunei Boțești 

 

 

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Boțești

 

 

 

I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al Comunei Boțești sunt cuprinse in anexa la HCL nr.11/2001

 

II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Boțești sunt cuprinse in anexa la HCL nr. 31/31.10.2012, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 


 

ANEXA Nr. 12 la statutul Comunei Boțești 

 

Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele, instituțiile de utilitate publică, precum și celelalte organizații nonguvernamentale, care au sediul sau punctul declarat că funcționează la nivelul Comunei Boțești

 

 

I. Principalele organizații neguvernamentale 

Art. 1 Pe raza Comunei Boțești nu figurează înregistrate organizații non-guvernamentale.

 

II. Principalele partide politice 

Art. 2 Partidele care au sediu pe raza Comunei Boțești sunt:

a)        Partidul Social-Democrat

b)        Partidul Național Liberal

c)         PRO România

 

III. Principalele organizații sindicale sau asociații profesionale 

Art. 3 Pe raza Comunei Boțești nu sunt înregistrare structuri sindicale sau asociații profesionale

 

IV. Cultele religioase

Art. 4  Principalele lăcașe de cult de pe raza Comunei Boțești sunt:

1) Biserica Sf. Nicolae – sat Gugești, comuna Boțești

2) Biserica Sf. Constantin și Elena- sat Boțești, comuna Boțești

3) Biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavril – sat Boțești, comuna Boțești

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ANEXA Nr. 13 la statutul Comunei Boțești 

 

Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna Boțești

 

 

Art. 1 Comuna Boțești este membră a structurilor: 

a) Asociația Comunelor din România;

b) Filantropia Orthodoxă Huși;

c) Parteneriat cu comunele Oltenești, Tanacu, Tătărani, în cadrul proiectului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale’’; 

d) Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești;

 

 

 


 

ANEXA Nr. 14 la statutul Comunei Boțești

 

Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

 

 Nr. crt.

Denumirea programului, proiectului sau activității, după caz

Descrierea elementelor de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiurilor și/sau tradițiilor care se promovează/consolidează

Perioada în care se realizează


0

1

2

3


1.

Ziua Comunei Boțești

 

21 mai

a fiecărui an