România

România

Județul Vaslui

Comuna Boțești

Comuna Boțești

HOTĂRÂREA   Nr. 22

privind    aprobarea Statutului comunei Boţeşti, judeţul Vaslui

 

 

În considerarea dispozițiilor art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată, ale art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2) din Codul Civil, ale art. 21 lit. m)  şi art. 24 lit. k) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

Luând în dezbatere expunerea de motive întocmită de primarul comunei Boţeşti, prin care arată necesitatea adoptării Statutului comunei Boţeşti,  

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate ale Consiliului Local Boţeşti, ţinând seama de raportul întocmit de secretarul comunei;

În conformitate cu prevederile OG nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale;

În temeiul   prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 45 alin. 1 și 115, alin. (1), lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 

Consiliul local al comunei BOŢEŞTI, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţa ordinară, 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1. Se  aprobă  Statutului   Comunei  Boţeşti, judeţul  Vaslui, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile  prezentei   hotărâri vor  fi  aduse   la  îndeplinire   de  primarul comunei Boţeşti, dl. Pantea Adrian. 

Art.3. Secretarul comunei Boţeşti va comunica prezenta hotărâre primarului comunei, Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui pentru exercitarea controlului cu privire la legalitate,  și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe www.primariabotesti.ro.

 

Botesti, 31 mai  2017

 

                       Presedinte de sedintă,                            

                  Consilier local, Iftene Costel                

        Contrasemnează,

    Secretar al comunei Botesti,

                                                                                                             Dîrlă Camelia

 

 

Nr. consilieri prezenti: __11 ___, din totalul de 11 consilieri in functie.

Nr. voturi „pentru”: __11 __ .   Nr. voturi „împotriva”: _____ .  Nr. voturi „abtineri” : ______

 

 

Anexă la HCL nr. 22/31.05.2017

 

STATUTUL COMUNEI BOŢEŞTI

JUDEŢUL VASLUI

 

ART.1. În conformitate cu prevederile art.36 alin.(3) lit.a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Boţeşti, jud. Vaslui aprobă prezentul statut.

ART.2. Comuna Boţeşti este unitate administrativ – teritorială de bază, care cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii.

Comuna este alcătuită din 4 sate, după cum urmează : Boţeşti, Gugeşti, Găneşti şi Tălpigeni.

Orice modificare a limitei administrativ – teritoriale se poate efectua numai în temeiul legii.

Satul de reşedinţă este Boţeşti în care îşi au sediul autorităţile administraţiei publice locale şi sunt grupate celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative pentru comună.

Colectivitatea asupra căreia îşi exercită autoritatea consiliul local, primarul comunei şi primăria, cuprinde totalitatea locuitorilor care trăiesc şi au domiciliul stabil în comuna Boţeşti, sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei.

ART.3. Din punct de vedere geografic, comuna Boţeşti este situatã  în sectorul de sud-est a Podisului Central Moldovenesc si anume partii de nord-est a bazinului hidrografic Crasna-Lohan.  

Comuna Boțești este una dintre cele 84 de comune ale judetului si are in administrare patru sate componente si anume: Boţeşti-satul resedinţă de comună – Gugeşti, Gănesti si Tălpigeni, vecinatatea fiind data la nord de comuna Micleşti şi comuna Dolheşti, judeţul Iaşi, la sud de comuna Tătărăni, la est de comna Buneşti-Avereşti iar la vest de comuna Soleşti.

Mărturiile arheologice atestă existenţa neîntreruptî a populaţiei autohtone dace pe aceste meleaguri, cu mult timp înaintea erei noastre, însa prima menţiune verosimilă despre vechimea satului Boţeşti datează din anul 1443, aşa cum rezultă din Analele Academiei Române, aflate în Arhivele Statului laşi. Atestarea documentară a vechimii satului Boţeşti din secolul al XV-lea este întarită şi de faptul că Ieremia Moghilă Vodă a domnit între anii 1595-1600, iar Ştefan Răzvan în anul 1595.

Denumirea satului Boţeşti se trage de la numele vechi al familiei Boţu, întemeietorul satului, amintit şi într-un document din 6 iulie 1786 aflat în Arhivele Statului Iaşi, existând în jurul bisericii de azi un sat de razeşi denumit Boţeşti de Sus, stăpâni pe propriile pământuri şi un sat de clăcaşi pe moşia boierului, denumit Boţeştii de Jos, sate care s-au contopit ulterior sub denumirea actuală-Boţeşti.

Denumirea satului Gugeşti se trage de la un anume loan Gug, călugăr în acele timpuri şi care avea pământuri pe aceste locuri, mai precis pe Dealul Gugului, dar şi înaintea acestuia documentele vorbesc despre Petru Gug care ar fi fost împroprietărit de către Petre Voievod în anul 1471 şi Ion Gug menţionat în documente din anul 1531.

Despre satul Găneşti, asezat în partea de este a vetrei Boţeştilor, se poate spune că este un sat de răzeşi atestat documentar de la data de 15.03.1493 când într-un uric al lui Ştefan cel Mare se aminteşte pe lângă ,,Săliştea lui Bibarţ" (punctul Ghibarţ din zilele noastre) şi de satul Găneşti. Numele de Găneşti se trage de la Gane, Ganescu sau poate Ganea, dupa cum apreciază unii toponomişti, specialişti în onomastică.

Satul Tălpigeni, un sat de asemenea de răzeşi, este amintit în acelaşi uric al lui Ștefan cel Mare în secolul al XV-lea (1493) document prin care li se întăreşte ,,dreptul la ocină" asupra ,,Săliştii lui Bibarţ", lui Toader si Petru Tălpig, familie de boieri din timpul domniei voievodului Ștefan cel Mare. De-a lungul timpului au mai existat şi alte sate, dar prin natura prefacerilor social-economice, a abuzurilor boierilor ca şi stăpânitori ai satelor, a unor fenomene naturale sau a necesităţii arondării teritoriale, acestea au dispărut de pe firmamentul moşiei comunei Boţeşti. Printre acestea se numera satul Porcişani, o aşezare care datează din neolitic.

Satul Porcişani este atestat documentar înca din anul 1421 numele său fiind legat de un anume Iachim Porcişanu pomenit în uricul lui Alexandru cel Bun, însa prin legea de organizare administrative a teritoriului ţării din 16 februarie 1968, satul Porcişani se contopeşte cu satul Boţeşti, după o existenţă de aproape 600 de ani.

La nord de satul Porcişani se află Schitul Porcişani, subordonat Episcopiei Românului, despre care se pomenește înca din anul 1834 într-un document al administraţiei din acele timpuri. Înfiinţat de călugării din timpul domniilor fanariote, Schitul Porcişani a fost desfiinţat în anul 1864 în timpul dominei lui Alexandru loan Cuza.

Relieful comunei este un rezultat al alcătuirii litografice şi a acţiunilor factorilor externi. El se caracterizează în general prin culmi asimetrice, plaiuri (podişuri) netede, abrupturi în formă de coaste cu numeroase procese geomorfologice de versant. Cele mai înalte cote ale reliefului se înscriu în dealurile: Doltu, Podiș, Lieşti, Rediul lui Chitic, Biscu cu înaţimi intre 350 si 400m.

Climatul local se încadreză celui din zona temperat continentală. Secetele sunt destul de frecvente, cunoscându-se faptul că anii cu precipitaţii sub media anulă se ridică la 48%.

Apele curgatoare principale pe teritoriul comunei Boţeşti sunt: Pârâul Blăgeşti cu o lungime de 13 km. (izvorăşte din punctul Schit, curge pe Valea Viişoarei apoi strabate Vâlca Boţeştilor, care alimenteză salba de iazuri din aval şi işi continuă cursul spre Tătărăni în apa Crasnei) precum şi un bazin hidrografic de 44 km2, care colecteză apele din Valea Gugului, Valea Boşcanei, Pârâul Glodului şi Găneşti. Pe valea Boţeştilor există salba de iazuri antropice (create de om) cu destinaţie de piscicultură, irigaţie, etc.

Vegetaţia şi fauna sunt caracteristice ale zonei de pădure, silvostepă şi stepă. În zonă predomină pădurile de foioase (gorunul, teiul, arţarul, paltinul, carpenul, fagul) cele mai întinse fiind pădurile din Doltu, Păscaloaia, Bulboasa şi Ghibart.

Suprafaţa comunei este de 5460 ha din care : teren arabil 2865 ha, păşuni şi fâneţe 1173 ha, vii 45 ha, livezi 100 ha., fond forestier 866 ha, curţi construcţii 141 ha, terenuri cu ape 126 ha, cai de comunicatie 95 ha, terenuri degradate si neproductive 49  ha.

            

 ART.4. Se stabilește Ziua comunei Boţeşti pentru ziua de 21 mai a fiecarui an.

ART.5. Pe raza comunei Boţeşti sunt construite 3 biserici, din care una este monument istoric, astfel:

-                      Satul Boţeşti – Sf. Constantin şi Elena

-          Satul Boţeşti – Sf. Mihail si Gavriil 

-          Satul Gugeşti – Sf. Nicolae - monument istoric

 

ART.6. În comuna Boţeşti funcţionează două şcoli gimnaziale şi două grădiniţe. Rețeaua școlară este aprobată anual prin Hotărâre de consiliu local. Pentru anul școlar 2017 -2018, aceasta a fost aprobată prin HCL nr. 1/2017.

De asemenea, în comuna Boţeşti funcţionează doua Cămine Culturale, precum şi Biblioteca publică locală din satul Boţeşti, precul si un after school deschis în anul 2016.

ART.7. În comuna Boţeşti funcţionează un cabinet medical individual – medic de familie. Personalul de specialitate este format din: un medic şi un cadru cu studii medii, care asigură asistenţa primară la nivelul localităţii. Activitatea medicală s-a desfăşurat în localul dispensarului medical sat Boţeşti, în incinta imobilului-clădire aparţinând domeniului public al comunei Boţeşti.

ART.8. Populaţia localităţii este de 2094  locuitori, asa cum a fost ea comunicată de Institutul Naţional de Statistică şa 01.01.2016. 

Localitatea de reşedinţă este satul Boţeşti şi este amplasat la 35 km de municipiul Vaslui si la 25 km de municipiul Huşi, jud. Vaslui.

ART.9. Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea mai multe societăţi comerciale, asocialţii familiale sau intrprinderi individuale în număr de 25, o farmacie, 2 agenţii poştale, Consiliul local şi Primăria locală, Postul de Poliţie din satul Boţeşti.

ART.10. Toate instituţiile social-culturale care funcţionează pe raza administrativ – teritorială a comunei Boţeşti sunt sub autoritatea Consiliului Local al comunei Boţeşti, judeţul Vaslui.

ART.11. Căile de comunicaţii existente pe teritoriul comunei Boţeşti se compun din drumuri judeţene - DJ 248-, drumuri comunale şi drumuri vicinale, drumuri agricole de exploatație, din care majoritatea sunt pietruite.

ART.12. Activităţile economice specifice comunei sunt: comerţ, prestări servicii diverse, cu preponderenţă în domeniul exploatării terenurilor agricole, creşterea animalelor şi altele.

ART.13. Serviciile publice ale comunei se organizează de către consiliul local, în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispune. 

Consiliul local aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciilor publice, stabileşte competenţele, atribuţiile şi salarizarea personalului, în condiţiile prevazute de lege şi regulamente. Personalul din serviciile publice locale şi aparatul consiliului au statut de funcţionar public şi nu poate fi membru al unui partid politic sau al unei formaţiuni politice.

ART.14. Rangul satului Boţeşti, jud. Vaslui, sat de reşedinţă al comunei Boţeşti este de rangul III, în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –Sectiunea a-IV-a – Reţeaua de localităţi.

Trecerea localităţilor de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliului local, cu consultarea populaţiei prin referendum şi a instituţiilor implicate.

ART.15. Autorităţile administraţiei publice locale sunt consiliul local şi primarul. Consiliul local este autoritatea deliberativă iar primarul este autoritatea executivă conform art. 23 din Legea nr. 215/2001, republicată, actualizată.

Autorităţile administraţiei publice locale îşi desfăşoară activitatea în sediul Primăriei comunei Boţeşti, sat Boţeşti.

 Consiliul Local al comunei Boţeşti s-a constituit la data de 25.06.2016 în urma organizării alegerilor locale din data de 05.06.2016 şi are următoarea componenţă :

Numele si prenumele

Denimirea formaţiunii politice 

BĂRBUŢĂ AUREL

PNL 

CHETRAN RELU

PMP

IFTENE COSTEL

PNL

LARION LENUŢA

PNL

LUNGU CĂTĂLIN

ALDE

MACOVEI GHEORGHE

ALDE

PASAT FLORENTINA

PNL

PAVEL DUMITRU-DAN

PSD

RACOVIŢĂ FLORIN

ALDE

ŞTEFAN GHEORGHE

PNL

TÂRŞA LUMINIŢA

PNL

 

ART.16. Persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite pe plan politic, economic, social şi cultural, precum şi altor persoane importante pe plan local, li se atribuie titlul de ˮCetăţean de onoare ˮ. 

Criteriile pe pe baza cărora se poate acorda titlul de ˮCetăţean de onoareˮ  sunt :

-   reprezentarea demnă a intereselor generale ale colectivităţii în organele centrale şi locale ale puterii şi contribuţii deosebite la dezvoltarea unor obiective în interesul localităţii ;

-   înfiinţarea unor agenţi economici sau contribuţii personale deosebite la dezvoltarea celor existenţi, cu urmări favorabile în valorificarea potenţialului economic şi a forţei de muncă din comună ;

-   înfiinţarea unor obiective de interes naţional sau contribuţii personale deosebite pentru dotarea şi modernizarea celor existente ;

-   crearea de lucrări deosebite pe linie de cultură sau artă românească şi universală, contribuţii deosebite la dotarea şi dezvoltarea instituţiilor culturale existente în localitate.

Persoanele care primesc titlul de ˮCetăţean de onoareˮ se vor înscrie în cartea de onoare a Consiliului Local Boţeşti, urmând să primească o diplomă şi   o plachetă cu menţiunea ˮCetăţean de onoareˮ.

Retragerea titlului de ˮCetăţean de onoareˮ se face pentru faptele care aduc atingere demnităţii şi prestigiului colectivităţii, intereselor economice şi sociale sau culturale ale localităţii. Acordarea şi retragerea titlului de ˮCetăţean de onoareˮ se face prin hotărârea consiliului local la propunerea primarului.

ART.17. Cetăţenii comunei Boţeşti, judeţul Vaslui au dreptul de  a participa  prin modalităţile prevăzute de lege la viaţa politică, economică, socială şi cultural sportivă din comună.

ART.18. Cetăţenii comunei sunt consultaţi, prin referendum, cu privire la problemele de interes deosebit, potrivit legii. Consultarea  cetăţenilor se poate face şi prin adunări populare.

ART.19. Convocarea şi organizarea adunărilor populare se face de către primar la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.

Convocarea se face prin aducerea la cunoştinţa publică a scopului adunării, a datei şi locului unde să se ţină adunarea. Adunarea populară este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adoptă ˮpropuneriˮ cu majoritatea celor prezenţi. Propunerile se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează primarului.

ART.20. Primarul are obligaţia de a aviza propunerile şi de a le înainta consiliului la prima şedinţă pentru a hotărî. Soluţia adoptată de consiliu se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului.

ART.21. Potrivit legii, patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

Bunurile care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale.

Inventarul bunurilor unităţilor administrativ-teritoriale se însușesc prin Hotărâre de către Consiliul local, diferențiat, în funcție de domeniul public respectiv, domeniul privat. Prin HCL nr. 11/2001 aprobat de Hotararea Guvernului nr. 1361/2001, anexa 18 a fost însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Boţeşti, modificată si completată prin mai multe hotarâri ale consiliului local şi anume: nr.1/2009, nr, 59/2009, nr. 26/2011, nr. 23/2013, nr. 10/2014, nr. 42/2015 şi nr. 17/2016, iar prin HCL nr. 31/2012 a fost aprobat inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Boţeşti, modificată si completată prin mai multe hotarâri ale consiliului local şi anume: nr.21/2013, nr. 7/2015 şi nr. 12/2016.

ART.22.  Bunurile aflate în proprietatea publică a unităţii administrativ- teritoriale şi cele din proprietatea privată a acesteia, pot fi date în administrare regiilor autonome şi instituţiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate, în condiţiile legii, sau pot fi atribuite în folosinţă gratuit pe termen limitat,  persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice.

De asemenea, consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local, în condiţiile legii.

Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit prevederilor legale.

ART.23. În condiţiile legii, consiliul local poate hotărî cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum şi stabilirea unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări.

De asemenea, consiliul local poate hotărî cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

ART.24. Consiliul local al comunei Boţeşti, prin hotărâre, a aprobat aderarea Comunei Boţeşti la Asociaţia Comunelor din România.

ART.25. Consiliul local Boţeşti are iniţiativa în atribuirea şi schimbarea denumirilor unor instituţii publice de interes local, a străzilor şi altor obiective locale, pe care le înaintează organelor abilitate de lege pentru aprobare.

ART.26. Însemnele specifice localităţii Boţeşti şi utilizarea acestora se stabilesc în condiţiile legii.

ART.27. Adoptarea şi modificarea Statutului comunei Boţeşti se face prin hotărârea Consiliului Local Boţeşti cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.

 


Statutul în format fișier