Nr. 34 / 03.04.2023
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de concesionare a Serviciului Public de salubrizare al comunei Cornetu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2008, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator proiect

Adrian-Eduard STOICA

Primarul comunei

Hotărâre

România

România

Județul Ilfov

Consiliul Local al comunei Cornetu

Comuna Cornetu

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 34 din 03.04.2023

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de concesionare a Serviciului Public de salubrizare al comunei Cornetu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2008, cu modificările și completările ulterioare

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. n) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. art. 8 alin. (6) din O.G. nr. 2/2021, privind depozitarea deșeurilor, raportat la art. 2 alin. (2) lit. p) din același act normativ, care obligă ca anterior depozitării, deșeurile să fi supuse operațiunii de sortare/tratare;
 3. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localităților,cu modificările și completările ulterioare;
 5. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 6. O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru  mediu, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare,

Ținând cont de:

 1. Adresa nr. 4329/31.03.2023, transmisă de Societatea RER ECOLOGIC REBU S.A., înregistrata la Primăria Cornetu, judeţul Ilfov sub nr. 16481/31.03.2023;
 2. Referatul de aprobare nr. 16501 din 31.03.2023 al Primarului comunei Cornetu, judeţul Ilfov, în calitate de iniţiator; 
 3. Raportul de specialitate al Compartimentului analiză şi elaborare documente Primar şi Consiliu local nr. 16504 din 31.03.2023; 
 4. Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire  comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, turism, servicii și comerț; 
 5. Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3  pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor  și  relațiilor cu aceștia;
 6. Hotărârea Consiliului Local Cornetu, judeţul Ilfov nr. 10/25.02.2008 privind concesionarea serviciului public de salubrizare a comunei Cornetu, judeţul Ilfov, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al comunei cornetu

întrunit în a 24-a ședință extraordinară a mandatului 2020 - 2024, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă încheierea unui act adițional de modificare și completare a contractului de concesionare a serviciului de salubrizare al comunei Cornetu, judeţul Ilfov, încheiat între CONSILIUL LOCAL CORNETU, JUDEŢUL ILFOV și Societatea RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU S.A.,  aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 10/25.02.2008, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2 - Se împuternicește Primarul comunei Cornetu, judeţul Ilfov să semneze actul adițional prevăzut la art. 1.

 Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului general al comunei Cornetu, judeţul Ilfov, Instituției Prefectului județului Ilfov, Primarului comunei Cornetu, judeţul Ilfov, persoanelor interesate și instituțiilor abilitate în termenul prevăzut de lege.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Georgeta STAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CORNETU,

Daniela VASILESCU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 34 / 03.04.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității absolute a consilierilor locali în funcție
Voturi necesare 8
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 15
2 Numărul consilierilor locali în funcție 15
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 15
4 Numărul voturilor „PENTRU” 15
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 34 / 03.04.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 03.04.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 18.04.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 04.04.2023
5 Aducerea la cunoștință publică 11.04.2023
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu