România

România

Județul Prahova

Comuna Cornu

Comuna Cornu

CAPITOLUL I Prezentarea generală a unității administrativ – teritoriale

CAPITOLUL II Autoritățile administrației publice locale

CAPITOLUL III Căi de comunicații

CAPITOLUL IV Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale

CAPITOLUL V Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale

CAPITOLUL VI Serviciile publice existente

CAPITOLUL VII Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și obiective de interes public local

CAPITOLUL VIII Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială

CAPITOLUL IX Participare publică

CAPITOLUL X Cooperare sau asociere

CAPITOLUL XI Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale

CAPITOLUL XII Dispoziții tranzitorii și finale

 

ANEXE

ANEXA Nr. 1.a Modelul stemei Comunei Cornu 

ANEXA Nr. 1.b Modelul steagului comunei Cornu

ANEXA Nr. 1.c Modelul imnului comunei Cornu

ANEXA Nr. 2 Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și a extravilanului pe fiecare dintre localități

ANEXA Nr. 3 Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității administrativ - teritoriale

ANEXA Nr. 4 Datele privind înființarea Comunei Cornu, prima atestare documentară, precum și evoluția istorică

ANEXA Nr. 5 Componența și structura populației Comunei Cornu

ANEXA Nr. 6 Componența nominală, perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali de la nivelul Comunei Cornu, precum și apartenența politică a acestora, din 1992: 6.a.Primar, 6.b.Consilier Local, 6.c.Viceprimar 

ANEXA Nr. 7 Procedura privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al Comunei", respectiv a Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Cornu

ANEXA Nr. 8. Rețeaua rutieră

ANEXA Nr. 9 Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, sportului, culturii, sănătății, asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea

ANEXA Nr. 10 Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură

ANEXA Nr. 11 Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

ANEXA Nr. 12 Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele, instituțiile de utilitate publică, precum și celelalte organizații nonguvernamentale, care au sediul sau punctul declarat că funcționează la nivelul unității administrativ - teritoriale

ANEXA Nr. 13 Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna Cornu. 

ANEXA Nr. 14 Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Cornu


CAPITOLUL I Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale

Art. 1. - (1) COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA este:

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu;

b) subiect juridic de drept fiscal;

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.

(2) COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA are sediul social în Comuna Cornu, la adresa: Bulevardului Eroilor, nr.16, satul Cornu de Jos, Județul Prahova, precum și codul de înregistrare fiscală 2845680.

(3) Însemnele specifice ale COMUNEI CORNU sunt:

a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 976/2006, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.a la prezentul statut; 

b) steagul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 961/2017, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.b prezentul statut; 

c) imnul, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.45/2014 al cărui text și muzică sunt prevăzute în anexa nr. 1.c la prezentul statut.

Art. 2. - (1) COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA are reședința în satul Cornu de Jos. 

(2) COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA se delimitează din punct de vedere teritorial astfel: la nord, cu orașul Breaza (Nistorești), la sud cu municipiul Câmpina, la est comuna Șotrile și municipiul Câmpina și la vest Poiana Câmpina și Breaza (Podu Vadului), aflându-se la o depărtare de 90 km - nord de capitala țării (pe DN1) și la 70 km - sud de municipiul Brașov. Comuna este traversată de paralela de 45° și meridianul de 25° și este situată în partea central-vestică a Subcarpaților Curburii. 

(3) COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA are în componență un număr de 2 (două) localități rurale, respectiv satele Cornu de Jos și Cornu de Sus. 

(4) Potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național (art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare), coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968, republicată, privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale ierarhizarea satelor componente la nivelul COMUNEI CORNU este următoarea:

a) rangul IV – satul Cornu de Jos - reședință de comună; 

b) rangul V – satul Cornu de Sus - component al comunei Cornu. 

(5) Localitatea are o suprafață de 155,84 km2, din care suprafața intravilanului este de 83,06 km2. Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului pe fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut.

Art. 3. - (1) COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA dispune de o rețea hidrografică formată din: râuri, pârâuri și ape subterane. 

(2) Pe teritoriul COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA se regăsesc o floră și faună diverse. 

(3) COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA dispune de o mare diversitate de soluri. 

(4) Resursele de subsol ale COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA sunt formate din: 

a) resurse de hidrocarburi, petrol și gaze asociate; 

b) resurse de sare, sulf, pietrișuri și nisipuri; resursele de sare sunt predominante în zonă, ceea ce contribuie la apariția unor izvoare sărate și sulfuroase. 

(5) Denumirea și lungimea râurilor, pârâurilor sau apelor subterane, denumirea faunei și florei de pe raza teritorială, precum și resursele de subsol ale COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut. 

Art. 4. - (1) COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA s-a înființat în anul 1968. 

(2) Prima atestare documentară a COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA datează de la începutul secolului XVI, în hrisovul din 23 iulie 1514, emis de domnitorul Neagoe Basarab, în care este amintită „moșia Cornu”. 

(3) Evoluția istorică a COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut. 

Art. 5. - (1) Populația COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA numără 4510 locuitori3. 

(2) Componența și structura populației COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA, se regăsește în anexa nr. 5 la prezentul statut. 

(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate.


CAPITOLUL II Autoritățile administrației publice locale 

Art. 6. - (1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 

a) Consiliul Local al COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA. Consiliul Local al COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA și este format din 13 membri; 

b) Primarul COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA, ca autoritate executivă; 

c) La nivelul COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind Nicolae IONESCU. 

(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: Partidul Social Democrat (9), Partidul Național Liberal (2), ProRomânia (1) și Uniunea Salvați România (1). 

(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Cornu s-a constatat prin Ordinul Prefectului județului Prahova nr. 458 din 30 octombrie 2020. 

(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz.

Art. 7. - (1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru COMUNA CORNU. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru COMUNA CORNU. 

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a comunei CORNU se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut.


CAPITOLUL III Căi de comunicații 

Art. 8. - (1) Raza teritorială a COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA este tranzitată, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare de o rețea rutieră compusă diversificată. 

(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) este formată, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes comunal și poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8. la prezentul statut.


CAPITOLUL IV Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale 

Art. 9. - (1) Rețeaua școlară de la nivelul COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA, potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcționeze provizoriu, numărul total al unităților de învățământ preuniversitar, înființate în structura universităților de stat, și numărul total al furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu. 

(2) Pe raza teritorială a COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA își desfășoară activitatea un număr total de 4 (patru) unități de învățământ de stat preuniversitar. 

(3) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1), sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. (5) COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

Art. 10. - (1) Pe raza teritorială a COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA își desfășoară activitatea 4 (patru) instituții de cultură. 

(2) Pe raza teritorială a COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA se organizează anual o serie de manifestări culturale4. 

(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(4) COMUNACORNU, JUDEȚUL PRAHOVA participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii.

Art. 11. - (1) Pe raza teritorială a COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA se asigură următoarele forme de asistență medicală: asistență medicală profilactică și curativă; 

(2) COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) se realizează, prin: cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie și de alte specialități; 

(4) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

Art. 12. - (1) Pe raza teritorială a COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1). 

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA se regăsește în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

Art. 13. - (1) Pe raza teritorială a COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA își desfășoară activitatea instituții de presă în domeniul media on-line și media audiovizual. 

(2) Lista cu denumirea instituțiilor de presă prevăzute se regăsește în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

Art. 14. - (1) Pe raza teritorială a COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA își desfășoară activitatea, două cluburi/asociații sportive. 

(2) Lista cu denumirea cluburilor sportive se regăsește în anexa nr. 9 prezentul statut.


CAPITOLUL V Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale 

Art. 15. - Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut. 

Art. 16. - Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 11 la prezentul statut.


CAPITOLUL VI Serviciile publice existente 

Art. 17. - Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA sunt: 

a) serviciul public de alimentare apă și canalizare, furnizat de societatea UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL; 

b) serviciul public de transport, după caz, furnizat de: CORD IMPEX SRL; 

c) serviciul public de salubrizare, furnizat de: societatea FORICON Salub SRL; 

d) serviciul public de iluminat, furnizat de: ELECTRICA FURNIZARE SA; 

e) serviciul de alimentare cu gaze naturale furnizat de: ENGIE ROMANIA S.A.

Art. 18. - Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA sunt furnizate de societatea de distribuție a energiei electrice MUNTENIA NORD S.A. 

Art. 19. - Transportul și alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA este asigurată de societatea de distribuție a gazelor naturale DISTRIGAZ SUD REȚELE și ENGIE ROMANIA S.A.

Art. 20. - Serviciul public de administrare a domeniului public al COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA este furnizat de Serviciul administrarea domeniului public și privat fără personalitate juridică, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care include și serele de flori. 


CAPITOLUL VII Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi și obiective de interes public local 

Art. 21. - (1) Comuna CORNU atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.


CAPITOLUL VIII Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială 

Art. 22. - (1) COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunității. 

(2) COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unității administrativ- teritoriale. 

(3) COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, a Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 și a Ordinului M.T.S. nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.

Art. 23. - (1) Pe teritoriul COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA își desfășoară activitatea 5 (cinci) partide politice sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

Art. 24. - (1) Pe teritoriul COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA își desfășoară activitatea organizații sindicale sau asociații profesionale. 

(2) Lista organizațiilor sindicale sau asociațiilor profesionale, după caz, care își desfășoară activitatea în COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

Art. 25. - (1) În COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA își desfășoară activitatea următoarele culte religioase: BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 

(2) Lista cu denumirile lăcașelor de cult se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.


CAPITOLUL IX Participare publică 

Art. 26. - Populația din COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA este consultată și participă la dezbaterea problemelor de interes local sau județean, după caz, astfel: 

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii; 

b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural, și pe cartiere și/sau zone ori străzi, în mediul urban, după caz; 

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

d) prin participarea la ședințele consiliului local sau județean, după caz; e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului. 

Art. 27. - (1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei sau orașului ori numai în unele dintre acestea.


CAPITOLUL X Cooperare sau asociere 

Art. 28. - COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 29. - (1) COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA aderă la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

(2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA se regăsește în anexa nr. 13 la prezentul statut.


CAPITOLUL XI Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale 

Art. 30. - (1) Patrimoniul COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA este compus din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA, precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial.

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA, întocmit și atestat prin Hotărâre a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se găsește în anexa nr. 14 la prezentul statut. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA, în secțiunea dedicată acestui statut.


CAPITOLUL XII Dispoziții tranzitorii și finale 

Art. 31. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. ____/___________2021. 

Art. 32. - Orice modificare a Statutului COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative. 

Art. 33. - Anexa nr. 14 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică. 

Art. 34. - Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 33 se actualizează, în funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puțin o dată pe an.

Statutul în format fișier