Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 320 / 09.08.2022
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Deva în vederea amplasării și funcționării de terase sezoniere

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 320 din 09.08.2022

pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Deva în vederea amplasării și funcționării de terase sezoniere

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile art.2 alin.2, ale art.4 şi ale art.8 alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

Prevederile art.129 alin.2 lit.“c” din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.320/2022, Referatul de aprobare nr.320/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptăriii unei hotărâri pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Deva în vederea amplasării și funcționării de terase sezoniere,

Raportul Serviciului administrarea domeniului public și privat nr.78761/09.08.2022,

Raportul Compartimentului autorizații și recepții bancă de date urbană nr.115492/21.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.874/82281/28.11.2022, de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.636/82285/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr.761/82282/28.11.2022,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. – Aprobă Regulamentul privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Deva în vederea amplasării și functionării de terase sezoniere, prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Aprobă modelul de cerere în vederea amplasării de terase sezoniere, prevăzut în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Aprobă modelul contractului privind ocuparea temporara a domeniului public în vederea amplasării şi funcţionării de terase sezoniere, prevăzut în Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Abrogă Hotărârea Consiliului local nr.29/2013, pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Deva în vederea amplasării şi funcţionării de terase sezoniere cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia urbanism şi Serviciul administrarea domeniului public şi privat.

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcţiei urbanism;

- Serviciului administrarea domeniului public şi privat;

- Compartimentului autorizaţii de funcţionare;

- Direcţiei Poliția locală.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi