Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 398 / 20.09.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.420/2018 privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinţe 7 – Aleea Plopilor din municipiul Deva” cod SMIS 120395 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare si selecţie

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 398 din 20.09.2022

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.420/2018 privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinţe 7 – Aleea Plopilor din municipiul Deva” cod SMIS 120395 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare si selecţie

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Art.129 alin.2 lit.“d”, alin.7 lit.”k”, din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Hotărârea Consiliului local nr.420/2018 prin care s-a aprobat proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 7 – Aleea Plopilor din municipiul Deva” cod SMIS 120395 și a cheltuielilor aferente,

Faptul că în data de 06.03.2019 s-a semnat Contractul de finanțare nr.3955 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea administrativ-teritorială municipiul Deva în calitate de beneficiar al finanțării acestui proiect,

Faptul că proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea  A – Clădiri rezidenţiale,

Modificarea bugetului proiectului în urma aplicării Ordonanţei Guvernului nr.15/2021 privind ajustarea prețurilor la materiale, cu modificările ulterioare,

Adresa nr.28481/15.09.2022 primită de la ADR Vest, prin care se solicită transmiterea Hotărârii Consiliului local de aprobare a bugetului conform noilor valori,

Luând act de:

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptarii unei Hotărâri pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 420/2018 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinte 7 – Aleea Plopilor din municipiul Deva” cod SMIS 120395 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.I. - Se modifică art.2 al Hotărârii Consiliului local nr.420/2018 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 7 – Aleea Plopilor din municipiul Deva” cod SMIS 120395 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție și va avea următorul continut:

„Aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe 7 – Aleea Plopilor din municipiul Deva”, cod SMIS 120395, în cuantum de 1.077.831,58 lei inclusiv TVA, din care valoare totală eligibilă 744.501,68 lei inclusiv TVA și valoare totală neeligibilă de 333.329,90 lei inclusiv TVA.”

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr.420/2018 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 7 – Aleea Plopilor din municipiul Deva” cod SMIS 120395 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție rămân neschimbate.

Art.III. - Prezenta hotărâre  poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.IV. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcția tehnică prin Serviciul programe dezvoltare, Serviciul achiziții și Direcția economică prin compartimentele de specialitate. 

Art.V. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcției tehnice;

- Direcţiei economice;

- Serviciului programe dezvoltare;

- Serviciului achiziții;

- Compartimentului evidență financiară proiecte.

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Documente de prezentare și motivare

Rezultate voturi