Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 401 / 21.09.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.337/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe 60, Aleea Streiului din municipiul Deva”, cod SMIS 117066 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecţie

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 401 din 21.09.2022

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.337/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe 60, Aleea Streiului din municipiul Deva”, cod SMIS 117066 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecţie

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Prevederile art.129 alin.2 lit.“b”, alin.7 lit.”k” din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Hotărârea Consiliului local nr.337/2018, prin care s-a aprobat proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60, Aleea Streiului din municipiul Deva”, cod SMIS 117066 și  cheltuielile aferente,

Faptul că, în data de 19.03.2019 s-a semnat Contractul de finanțare nr.4038 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și unitatea administrativ-teritorială municipiul Deva, în calitate de beneficiar al finanțării pentru finantarea acestui proiect,

Faptul că proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea  A – Clădiri rezidenţiale, 

Modificarea bugetului proiectului în urma aplicării Ordonanţei Guvernului nr.15/2021 privind ajustarea prețurilor la materiale, cu modificările și completările ulterioare,

Adresa nr.28481/15.09.2022 primita de la ADR Vest, prin care se solicită transmiterea Hotărârii Consiliului local de aprobare a bugetului, conform noilor valori,

Luând act de:

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei Hotărâri pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.337/2018 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60, Aleea Streiului din municipiul Deva”, cod SMIS 117066 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.I. - Se modifică art.2 al Hotărârii Consiliului local nr.337/2018 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60, Aleea Streiului din municipiul Deva”, cod SMIS 117066 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție și va avea următorul conținut:

      „Aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe 60, Aleea Streiului din municipiul Deva”, cod SMIS 117066, în cuantum de 2.989.216,42 lei inclusiv TVA, din care valoare totală eligibilă de 1.894.659,55 lei inclusiv TVA și valoare totală neeligibilă de 1.094.556,87 lei inclusiv TVA.”               

Art.II. - Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului local nr.337/2018 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60, Aleea Streiului din municipiul Deva”, cod SMIS 117066 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție rămân neschimbate.

Art.III. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.IV. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcția tehnică prin Serviciul programe dezvoltare, Serviciul achiziții și Direcția economică prin compartimentele de specialitate. 

Art.V. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei  Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcției tehnice;

- Direcţiei economice;

- Serviciului programe dezvoltare;

- Serviciului achiziții;

- Compartimentului evidență financiară proiecte.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Documente de prezentare și motivare

Rezultate voturi