Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 408 / 21.09.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Regenerarea fizicã, economicã şi socialã a comunitãţii marginalizate zona Streiului şi crearea unui centru de zi pentru servicii de asistenţã comunitarã” realizat în cadrul Proiectului cod SMIS 125415 – etapa Proiect Tehnic de Execuție

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

Nr. 408 din 21.09.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Regenerarea fizicã, economicã şi socialã a comunitãţii marginalizate zona Streiului şi crearea unui centru de zi pentru servicii de asistenţã comunitarã” realizat în cadrul Proiectului cod SMIS 125415 – etapa Proiect Tehnic de Execuție

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Art.10 alin.4 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

Art.44 alin.1, art.45 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

Art.129 alin.2 lit.“b”, alin.4 lit.“d” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.408/2022, Referatul de aprobare nr.408/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae – Florin Oancea din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție ,,Regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţii marginalizate zona Streiului şi crearea unui centru de zi pentru servicii de asistenţă comunitară” realizat în cadrul  Proiectului cod SMIS 125415 – etapa Proiect Tehnic de Execuție, 

Raportul Serviciului programe dezvoltare nr.92748/21.09.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.729/82281/22.09.2022, avizului Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.513/82285/22.09.2022, avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr.633/82282/22.09.2022, precum și avizul Comisiei pentru sănătate, protecţia mediului înconjurător, protecţie socială şi servicii publice nr.271/82286/22.09.2022,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţii marginalizate zona Streiului şi crearea unui centru de zi pentru servicii de asistenţă comunitară” realizat în cadrul  Proiectului cod SMIS 125415 – etapa Proiect Tehnic de Execuție, Descrierea sumară a investiției, Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. - Valoarea totală a investiției, conform Devizului general întocmit în etapa Proiect tehnic de execuție este de 35.387.893,88 lei cu TVA, din care C+M = 30.064.225,45 lei cu TVA, Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. - Finanțarea investiției se va face prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, în procent de 98% din totalul cheltuielilor eligibile - FEDR şi bugetul de stat, diferenţa de 2% din totalul cheltuielilor eligibile, la care se adaugă cheltuieli neeligibile, fiind suportate din bugetul general al municipiului Deva.  

Art.4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia tehnică prin Serviciul programe dezvoltare, Biroul programe dezvoltare. 

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcției tehnice;

- Serviciului programe dezvoltare;

- Biroului programe dezvoltare.

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi