Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 441 / 10.10.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

pentru modificarea Anexei nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.337/2022 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 441 din 10.10.2022

pentru modificarea Anexei nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.337/2022 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Art.28 alin.1 și alin.5 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, 

Art.7, art.8, art.9 alin.1 lit.”a” și lit.”c”, art.10, art.11 lit.”b” și lit.”c”, art.15 alin.1 și alin.3, art.16 și ale art.112 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.13, art.84 alin.5, precum și art.129 alin.1, alin.2 lit.”d” și alin.7 lit.”b” și art.243 alin.1 lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

Ținând cont de:

Situațiile faptice care au fost identificate pe parcursul acordării ajutoarelor de urgență, de actele doveditoare pe care le pot prezenta solicitanții, precum și de faptul că acest beneficiu de asistență socială nu se acordă pe baza testării veniturilor, neexistând o limită a venitului mediu net lunar pentru beneficiar/familia beneficiară,

Faptul că fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgență acordate se suportă de la bugetul local,

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.441/2022, Referatul de aprobare nr.441/2022 întocmit de către Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae Florin Oancea, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri pentru modificarea Anexei nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.337/2022 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local,

Raportul Direcției de asistență socială Deva nr.99611/10.10.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.856/82281/28.11.2022, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.618/82285/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei pentru sănătate, protecţia mediului înconjurător, protecţie socială și servicii publice nr.329/82286/28.11.2022,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.I. - Anexa nr.1 - Situațiile deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență în baza Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.337/2022 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local, se modifică și completează astfel:

- Se modifică punctul 4 care va avea următorul conținut: 

”pct.4 - Situația medicală, apărută ca urmare a unor afecțiuni, care impun analize, medicamente și/sau investigații medicale sau urmarea unei proceduri de recuperare, conform recomandărilor medicului de specialitate.

Pentru o asemenea situație, o persoană singură/familie poate beneficia o singură dată de ajutor de urgență în cursul unui an calendaristic. Valoarea ajutorului de urgență acordat este de maxim 5.000 lei și se acordă sub formă de tichete sociale sau numerar, în baza deciziei comisiei.”

- Se completează cu o poziție nouă, respectiv cu punctul 17 care va avea următorul conținut:

” pct.17 - Situația survenită în cazul decesului persoanei singure sau a unei persoane dintr-o familie fără venituri sau cu venituri mici, când persoana decedată nu a realizat venituri și nu a avut asigurate contribuții la fondul asigurărilor sociale, urmașii sau aparținătorii acesteia neputând beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor instituții, cu condiția prezentării documentelor justificative în original care să reflecte cheltuielile efectuate cu această ocazie.

Pentru o asemenea situație, o persoană singură/familie poate beneficia o singură dată de ajutor de urgență în cursul unui an calendaristic. Valoarea ajutorului de urgență acordat unei persoane singure/familie, este de maxim 3.000 lei.”

Art.II. - Se abrogă punctul 15 din Anexa nr.2 - Procedura de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor, din bugetul local al municipiului Deva, la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.337/2022 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local iar restul punctelor se renumerotează. 

Art.III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.337/2022 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local, rămân neschimbate.

Art.IV. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcţia de asistenţă socială Deva.

Art.V. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VI. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcției economice;

- Direcţiei de asistenţă socială Deva.

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi