Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 501 / 11.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.473/2022 privind închirierea unui teren intravilan în suprafață de 4500 mp și a unei hale industriale în suprafață de 100 mp, înscrise în Cartea funciară nr.75961, situate în Deva, strada Depozitelor nr.16

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 501 din 11.11.2022

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.473/2022 privind închirierea unui teren intravilan în suprafață de 4500 mp și a unei hale industriale în suprafață de 100 mp, înscrise în Cartea funciară nr.75961, situate în Deva, strada Depozitelor nr.16

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Art.1777-1823 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Art.2 și art.29 alin.1 lit.“a” din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Art.45 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Art.87 alin.5, art.129 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.7 lit.”n”, alin.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.423/07.10.2022 privind însușirea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat, membru ANEVAR, pentru închirierea unui teren intravilan în suprafață de 4500 mp și a unei hale industriale cu suprafața de 100 mp,

Procesul verbal de negociere înregistrat la Primăria municipiului Deva sub nr.100526/12.10.2022,

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.501/2022, Referatul de aprobare nr.501/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, din care reiese necesitatea modificării Hotărârii Consiliului local nr.473/2022 privind aprobarea închirierii unui teren intravilan în suprafață de 4500 mp și a unei hale industriale în suprafață de 100 mp, înscrise în Cartea funciară nr.75961, situate în Deva, strada Depozitelor nr.16,

Raportul Direcției administrarea domeniului public și privat nr.116198/22.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.872/82281/28.11.2022, de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.635/82285/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr.759/82282/28.11.2022,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:


Art.I. - Art.4 alin.2 din Hotărârea Consiliului local nr.473/2022 privind aprobarea închirierii unui teren intravilan în suprafață de 4500 mp și a unei hale industriale în suprafață de 100 mp, înscrise în Cartea funciară nr.75961, situate în Deva, strada Depozitelor nr.16 se modifică și va avea următorul conținut:

”Contractul de închiriere va intra în vigoare cu 5 zile înainte de livrarea vehiculelor ecologice sau a stațiilor de încărcare către Municipiul Deva, dar nu mai târziu de 15 ianuarie 2023.”

Art.II. - Art.2 din Anexa nr.3 - Contractul de închiriere, la  Hotărârea Consiliului local nr.473/2022 privind aprobarea închirierii unui teren intravilan în suprafață de 4500 mp și a unei hale industriale în suprafață de 100 mp, înscrise în Cartea funciară nr.75961, situate în Deva, strada Depozitelor nr.16 se modifică și va avea următorul conținut: 

”2.1. Durata estimată a contractului este de 18 luni, începând cu data predării imobilului de către proprietar chiriașului în baza procesului verbal de predare - primire.

2.2. Durata contractului poate fi modificată de către părți prin act adițional.

2.3. Predarea imobilului de către proprietar chiriașului se va face în baza procesului verbal de predare - primire și se va realiza cu 5 zile înainte de livrarea vehiculelor ecologice sau a stațiilor de încărcare către Municipiul Deva, dar nu mai târziu de 15 ianuarie 2023.” 

Art.III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr.473/2022 privind aprobarea închirierii unui teren intravilan în suprafață de 4500 mp și a unei hale industriale în suprafață de 100 mp, înscrise în Cartea funciară nr.75961, situate în Deva, strada Depozitelor nr.16 rămân neschimbate.

Art.IV. - Prezenta hotărâre se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.V. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția administrarea domeniului public și privat și Direcția economică.

Art.VI. - Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcției economice;

- Direcției administrarea domeniului public și privat;

- Societății Stradivari Intercom S.R.L.
INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi