Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 511 / 16.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a transportului persoanelor cu dizabilități locomotorii în vederea unei mai bune integrări și incluziuni a acestora în societate

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

Nr. 511 din 16.11.2022

privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a transportului persoanelor cu dizabilități locomotorii în vederea unei mai bune integrări și incluziuni a acestora în societate

Analizând temeiurile juridice, respectiv:


Art.79 alin.2 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

Art.7 alin.1 și alin.2, art.22 lit.”c” din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.129 alin.1, alin.2 lit.”d” alin.7 lit.”b” din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând act de:


Proiectul de hotărâre nr.511/2022, Referatul de aprobare nr.89228/12.09.2022, prezentat de domnul consilier local Mara Lucian Marius, privind necesitatea adoptării unor măsuri de îmbunătățire a transportului persoanelor cu dizabilități locomotorii în vederea unei mai bune integrări și incluziuni a acestora în societate,

Raportul Direcției de asistență socială Deva nr.113466/16.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.879/82281/28.11.2022, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.638/82285/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei pentru sănătate, protecţia mediului înconjurător, protecţie socială şi servicii publice nr.335/82286/28.11.2022,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Aprobă achiziționarea unui autovehicul, adaptat pentru transportul persoanelor cu dizabilități locomotorii, aflate în baza de date a Direcției de asistență socială Deva și a cel mult a unui însoțitor, în mod gratuit.

Art.2. - Transportul se asigură pe drumurile publice ale municipiului Deva, în intervalul 8:00 - 16:00, de luni până duminică, potrivit prevederilor cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția de asistență socială Deva.

Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcției de asistență socială Deva.

 

INIȚIATOR PROIECT:

Lucian-Marius MARA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi