Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 514 / 16.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.2, parter, ap.22, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Lițică Natașa

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

Nr. 514 din 16.11.2022

privind aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.2, parter, ap.22, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Lițică Natașa

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Cap.V, Titlul IX - Contractul de locaţiune din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

Art.42, art.43, art.44 și art.45 din Legea nr.114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.22, art.23 și art.25 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Art.26, art.27, art.28, art.37, art.38, art.39, art.40 și art.41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare,

Art.129 alin.2 lit.”d” şi alin.7 lit.”q”, precum și art.243 alin.1 lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 


Ținând cont de:


Procesul-verbal nr.33238/10.11.2022 al Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii, constituită la nivelul Consiliului local al municipiului Deva, numită prin Hotărârea Consiliului local nr.392/2021, prin care se propune repartizarea spre închiriere a locuinței sociale rămasă disponibilă în municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.2, parter, ap.22, către numita Lițică Natașa, care figurează pe poziția 20 în Lista cu solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2022 o locuință socială, aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr.491/2021,


Luând act de:


Proiectul de hotărâre nr.514/2022, Referatul de aprobare nr.514/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.2, parter, ap.22, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Lițică Natașa,

Raportul Direcției de asistență socială Deva nr.113666/17.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.859/82281/28.11.2022, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.621/82285/28.11.2022, avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr.748/82282/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei pentru sănătate, protecţia mediului înconjurător, protecţie socială și servicii publice nr.332/82286/28.11.2022,


În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:Art.1. - Aprobă repartizarea spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.2, parter, ap.22, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Lițică Natașa - 3 persoane. 

Art.2. - Termenul contractului de locațiune-închiriere este de 5 - cinci ani, începând cu data de 01.12.2022 până la data de 30.11.2027.

Art.3. - Nivelul chiriei nu va depăși 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie, acesta urmând să se modifice în funcție de venitul net al familiei. 

- Chiria nominală pentru locuința socială din municipiul Deva, str.Zăvoi, bl.9, sc.2, parter, ap.22, este stabilită în cuantum de 50,25 lei/lună, conform Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.313/2017 prin care s-a aprobat stabilirea chiriei nominale pentru locuințele sociale din municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.1-9. Diferența până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenționată de la bugetul local. 

- În cazul în care titularul, la cererea administratorului, nu prezintă acte justificative pentru perioada solicitată din care să rezulte venitul net lunar al familiei, acestea sunt incomplete sau depune acte numai pentru o parte din membrii familiei, astfel încât nu poate fi determinat venitul net lunar al familiei, se stabilește valoarea chiriei la nivelul chiriei nominale. 

Art.4. - Chiriașul titular va constitui un depozit de garanție în contul proprietarului, în termen de 30 - treizeci de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a contractului, în cuantum egal cu echivalentul a 3 - trei luni de chirie nominală. 

Art.5. - Contractul de locațiune-închiriere se va întocmi în baza contractului-cadru de locațiune-închiriere pentru locuințele sociale aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.316/2021. 

Art.6. - Constată încetarea contractului de locațiune-închiriere nr.32236/01.11.2021, încheiat între Municipiul Deva și locatarul-chiriaș titular Juratoni Bogdan-Andrei, pentru locuința socială situată în municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.2, parter, ap.22. 

Art.7. - Începând cu data de 01.12.2022, se reziliază, înaintea termenului stabilit, contractul de locațiune-închiriere nr.15431/01.09.2017, modificat prin actele adiționale subsecvente, încheiat între Municipiul Deva și locatarul-chiriaș titular Lițică Natașa, pentru locuința tip cameră de cămin situată în municipiul Deva, str.N. Grigorescu nr.45, corp A, cam.7.

Art.8. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de asistenţă socială Deva prin Serviciul administrare fond locativ, tehnic - Biroul fond locativ.

Art.9. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului  administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcției de asistență socială Deva; 

- Serviciului administrare fond locativ, tehnic - Biroul fond locativ; 

- Doamnei Lițică Natașa.       

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi