Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 517 / 17.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind acceptarea unei donaţii din partea domnului Farcașiu Lucian Daniel, pentru branșamentele la rețeaua de apă și canalizare, gaz și energie electrică aflate la WC-ul public situat în municipiul Deva, Piața Unirii, f.n., înscris în CF nr.74211, nr. cadastral 74211-C2

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 517 din 17.11.2022

privind acceptarea unei donaţii din partea domnului Farcașiu Lucian Daniel, pentru branșamentele la rețeaua de apă și canalizare, gaz și energie electrică aflate la WC-ul public situat în municipiul Deva, Piața Unirii, f.n., înscris în CF nr.74211, nr. cadastral 74211-C2

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Art.129 alin.2 lit.”c”, art.291 alin.3 lit.“a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Oferta de donație autentificată sub nr.4181/01.01.2022, la Biroul notarului public Ștef Ovidiu Ioan, depusă la Primăria municipiului Deva cu adresa nr.108282/03.11.2022, prin care domnul Farcașiu Lucian Daniel, administrator al societății comerciale FLD EUROSTAR COMIMPEX SRL, oferă spre donație Municipiului Deva, branșamentele la rețeaua de apă, gaz metan, curent electric și canalizare aflate la demisolul obiectivului WC public situat în municipiul Deva, Piața Unirii, f.n., județul Hunedoara, identificat în cartea funciară sub nr.74211, nr. cadastral 74211-C2 – wc public - la demisol, 

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.517/2022, Referatul de aprobare nr.517/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind acceptarea unei donaţii din partea domnului Farcașiu Lucian Daniel, pentru branșamentele la rețeaua de apă și canalizare, gaz și energie electrică aflate la WC-ul public situat în municipiul Deva, Piața Unirii, f.n., înscris în CF nr.74211, nr. cadastral 74211-C2,

Raportul Serviciului administrarea domeniului public și privat nr.116495/23.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.873/82281/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr.760/82282/28.11.2022,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (2) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Acceptă donaţia din partea domnului Farcașiu Lucian Daniel,  pentru branșamentele la rețeaua de apă și canalizare, gaz și energie electrică aflate la WC-ul public situat în municipiul Deva, Piața Unirii, f.n., înscris în CF nr.74211, nr. cadastral 74211-C2, în vederea punerii în funcțiune a WC-ului public.

Art.2. - Branșamentele care fac obiectul contractului de donaţie vor trece în proprietatea publică a municipiului Deva și vor fi destinate punerii în funcțiune a WC-ului public. 

Art.3. - Împuterniceşte Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, în vederea semnării actului de donaţie.

Art.4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul administrarea domeniului public şi privat.

Art.6. -  Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcției administrarea domeniului public și privat;

- Serviciului administrarea domeniului public şi privat;

- Serviciului financiar contabilitate;

- Societății comerciale FLD EUROSTAR COMIMPEX SRL.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi