Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 518 / 17.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva și Direcția de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului local al municipiului Deva

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 518 din 17.11.2022

privind aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva și Direcția de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului local al municipiului Deva

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Art.112 alin.3 lit.”q” din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

Art.129 alin.2 lit.”d” și alin.7 lit.”b”, art.243 alin.1 lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Adresa nr.4840/16.11.2022 înregistrată la Direcția de asistență socială Deva sub nr.33953/16.11.2022, prin care Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva solicită încheierea unei convenții de colaborare în scopul derulării programului cu privire la desfăşurarea şi susținerea activității caritabile ,,Deva pentru copii”,

Faptul că Direcţia de asistenţă socială Deva este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială,

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.518/2022, Referatul de aprobare nr.518/2022 prezentat de către Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae - Florin Oancea, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea încheierii “Convenției de colaborare”  între Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva și Direcția de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului local al municipiului Deva,

Raportul Direcției de asistență socială Deva nr.114371/18.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.855/82281/28.11.2022, avizul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, activităţi sportive şi de agrement nr.189/82280/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei pentru sănătate, protecţia mediului înconjurător, protecţie socială și servicii publice nr.328/82286/28.11.2022, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. f) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Aprobă încheierea “Convenției de colaborare” între Direcția de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului local al municipiului Deva și Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva, cu sediul în Deva, Strada Titu Maiorescu, Nr.24, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Împuternicește Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae–Florin Oancea, să semneze “Convenția de colaborare”.

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția de asistență socială Deva. 

Art.4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcției de asistență socială Deva;

- Liceului Tehnologic Grigore Moisil Deva.

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi