Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 519 / 17.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.436/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

Nr. 519 din 17.11.2022

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.436/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Art.129 alin.2 lit.”c”, precum și art.357 alin.1, 3 și 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Procesul verbal nr.113412/16.11.2022, al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Deva, 

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.519/2022, Referatul de aprobare nr.519/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae - Florin Oancea, din care reiese necesitatea și oportunitatea modificării Hotărârii Consiliului local nr.436/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Deva, cu modificările ulterioare,

Raportul Serviciului administrarea domeniului public și privat nr.116216/22.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.869/82281/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr.756/82282/28.11.2022,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.I. - Anexa nr.1 – Inventar bunuri imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Deva – la Hotărârea Consiliului local nr.436/2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, în sensul completării acesteia cu pozițiile nr.441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456  conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. - Prezenta poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.III. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcția administrarea domeniului public şi privat, prin Serviciul administrarea domeniului public şi privat.

Art.IV. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcției administrarea domeniului public şi privat;

- Serviciului administrarea domeniului public și privat;

- Serviciului financiar, contabilitate;

- Consiliului Judeţean Hunedoara.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi