Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 532 / 21.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.474/2022, privind finanțarea burselor şcolare aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva,

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

Nr. 532 din 21.11.2022

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.474/2022, privind finanțarea burselor şcolare aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva,

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

Art.82 alin.1 și 2, art.105 alin.2 lit.”d” din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

Ordinul nr.5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,

Ordinul nr.4.742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului, cu modificările și completările ulterioare, 

Hotărârea Guvernului nr.1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022-2023, şi pentru stabilirea termenelor de plată a acestora,

Art.129 alin.2 lit.”d”, alin.7 lit.”a” din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   

Ținând cont de:

Adresa Liceului de Arte „Sigismund Toduţă” Deva nr.6004/11.11.2022, înregistrată la Primăria municipiului Deva cu nr.111614/11.11.2022, prin care se solicită suplimentarea numărului burselor sociale aferente anului școlar 2022-2023, cu un număr de patru burse de ajutor social, 

Adresa Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Deva nr.1895/18.11.2022, înregistrată la Primăria municipiului Deva cu nr.114733/21.11.2022, prin care se solicită suplimentarea burselor aferente anului școlar 2022-2023, după cum urmează: o bursă de performanță, 2 burse de ajutor social și 3 burse de studiu,

Adresa înregistrată cu nr.117628/24.11.2022, de la Colegiul Național ”Decebal”, prin care se comunică modificarea numărului burselor, astfel: o bursă de performanță în plus, o bursă de merit în plus, o bursă de studiu în plus și scade numărul de burse sociale ca urmare a plecării unui elev de la Colegiul Național ”Decebal”,

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.532/2022, Referatul de aprobare nr.532/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, din care reiese necesitatea și oportunitatea aprobării modificării Hotărârii Consiliului local nr.474/2022, privind finanțarea burselor şcolare aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva,

Raportul Serviciului administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine nr.116263/22.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.866/82281/28.11.2022, de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.628/82285/28.11.2022, precum și de avizul pentru activități științifice, învățământ, cultură, activități sportive și de agrement nr.190/82280/28.11.2022,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.I. – Art.1 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.474/2022 privind finanțarea burselor şcolare aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva, se modifică, după cum urmează:

 Aprobă un număr de 26.444 burse școlare pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar, de pe raza municipiului Deva, aferente anului școlar 2022-2023, astfel:                                                                                                      

TIPURI BURSE

NUMĂR BURSE

VALOARE (lei)

BURSE PERFORMANŢĂ

816

331.986,00

BURSE MERIT

13.890

2.259.903,00

BURSE STUDIU

1.632

199.244,00

BURSE SOCIALE

10.106

2.021.200,00

TOTAL GENERAL=

26.444

4.812.333,00

Art.II. – Art.3 alin.1 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.474/2022, privind finanțarea burselor şcolare aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva, se modifică după cum urmează:

”Finanțarea burselor scolare aferente anului școlar 2022 – 2023, în număr de 26.444, respectiv  în cuantum de 4.812.333,00 lei, va fi asigurată din Bugetul general al municipiului Deva, de la capitolul 65.02 – ”Învățământ” - titlul 59 – ”Alte cheltuieli”, art./alin.59.01 - ”Burse”.

Art.III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr.474/2022 privind finanțarea burselor şcolare aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva, rămân nemodificate.

Art.IV. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.V. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul administrare unități învățământ, Serviciul financiar contabilitate, Liceul de Arte "Sigismund Toduță" Deva, Colegiul Național Pedagogic “Regina Maria” și Colegiul Național ”Decebal”.

Art.VI. -  Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcţiei economice; 

- Serviciului financiar, contabilitate;

- Biroului administrare unități învățământ;

- Liceului de Arte "Sigismund Toduță" Deva;

- Colegiului Național Pedagogic “Regina Maria”;

- Colegiului Național ”Decebal”.

 


INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi