Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 533 / 22.11.2022
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.474/2018, privind aprobarea Regulamentului Intern de Funcționare al Complexului Aqualand Deva

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

Nr. 533 din 22.11.2022

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.474/2018, privind aprobarea Regulamentului Intern de Funcționare al Complexului Aqualand Deva

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Art.59 și art.64 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.3 alin.1, art.6 alin.9, art.10 alin.2 și art.11 alin.1 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare,

Art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare,

Art.129 alin.2 lit.“d”, alin.7 lit.“e” și “f” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


Ținând cont de:

Prevederile art.1 al Hotărârii Consiliului local nr.465/27.10.2022, privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva, în baza căruia s-a aprobat desființarea Serviciului Public Agrement Deva ca instituție publică cu personalitate juridică din subordinea Consiliului local al municipiului Deva și reorganizarea activităților specifice acestuia în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva începând cu data de 28.10.2022 și de Anexa nr.3 la aceasta, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului baze agrement,


Luând act de:


Proiectul de hotărâre nr.533/2022, Referatul de hotărâre nr.533/2022, prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae - Florin Oancea, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.474/2018, privind aprobarea Regulamentului Intern de Funcționare al Complexului Aqualand Deva,

Raportul Serviciului baze agrement nr.115889/22.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.876/82281/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr.763/82282/28.11.2022,

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.I. - Se aprobă modificarea art.2.1 de la Capitolul 2 – Program de funcționare al Complexului Aqualand Deva, din Anexa la Hotărârea Consiliului local nr.474/2018, privind aprobarea Regulamentului Intern de Funcționare al Complexului Aqualand Deva, după cum urmează:

“Art.2.1 Programul de funcționare al Complexului Aqualand Deva este următorul:

a) Luni 14:00-21:00

b) Marți-Vineri 9:00-21:00

c) Sâmbătă-Duminică 10:00-21:00.”

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.474/2018, privind aprobarea Regulamentului Intern de Funcționare al Complexului Aqualand Deva rămân nemodificate.

Art.III. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.IV. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul baze agrement.

Art.V. -  Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Serviciului baze agrement.

     

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi