Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 535 / 23.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea predării temporare către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a imobilelor – terenuri având destinația de drum pentru Racordare Pasaj Superior și sistematizare intersecție dintre rampa sudică de acces a pasajului și drumurile locale, respectiv pentru realizarea Pasarelei Pietonale peste calea ferată

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 535 din 23.11.2022

privind aprobarea predării temporare către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a imobilelor – terenuri având destinația de drum pentru Racordare Pasaj Superior și sistematizare intersecție dintre rampa sudică de acces a pasajului și drumurile locale, respectiv pentru realizarea Pasarelei Pietonale peste calea ferată

Analizând temeiurile juridice, respectiv:


Art.861 alin.3, art.867-870 din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.108 lit.”a”, art.129 alin.2 lit.“c”, alin.6 lit.”a”, alin.14, art.298 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


Ținând cont de:


Adresele Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A., înregistrate la Primăria municipiului Deva sub nr.109028/04.11.2022, prin care se solicită predarea temporară a suprafeței de teren cuprinsă între km 388+450 și km 388+600, necesară execuției lucrărilor pentru Racordarea Pasajului Superior peste calea ferată cu str. Depozitelor și Calea Zarandului și pentru sistematizarea intersecției dintre rampa sudică de acces a pasajului și drumurile locale, respectiv adresa nr.109030/04.11.2022, prin care se solicită predarea temporară a suprafeței de teren cuprinsă între km 390+330 și km 390+390, necesară execuției lucrărilor pentru realizarea Pasarelei Pietonale, între str. Mureșului și str. Plevnei peste calea ferată și Calea Zarandului, lucrări care fac parte din Proiectul cu Finanțare Externă „ Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h - Tronsonul 3: Gurasada –Simeria ”.


Luând act de:


Proiectul de hotărâre nr.535/2022, Referatul de aprobare nr.535/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae - Florin Oancea, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea predării temporare către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a imobilelor – terenuri având destinația de drum pentru Racordare Pasaj Superior și sistematizare intersecție dintre rampa sudică de acces a pasajului și drumurile locale, respectiv pentru realizarea Pasarelei Pietonale peste calea ferată,

Raportul Serviciului administrarea domeniului public și privat nr.116983/23.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.875/82281/28.11.2022, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.637/82285/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr.762/82282/28.11.2022,  


În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

 
Art.1. - Se aprobă predarea temporară către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A., a imobilului - teren intravilan, în suprafață de 9.364 mp, având destinația de drum, teren care este parte din CF-ul nr.75445 - str.Depozitelor, CF-ul nr.75973 - Calea Zarandului - DN 7, CF-ul nr.73023 - Calea Zarandului f.n., CF-ul nr.72377 - str.Mărăști, care fac parte din proprietatea publică a municipiului Deva, respectiv parte din CF-ul nr.75976 - Calea Zarandului - DN 7 și CF-ul nr.72288 - Calea Zarandului - de la b-dul Nicolae Bălcescu până la str.Mihai Viteazu, care sunt proprietatea statului român și în administrarea Consiliului local al municipiului Deva, teren situat între km 388+450 și km 388+600, în vederea execuției lucrărilor pentru racordarea Pasajului Superior cu strada Depozitelor și Calea Zarandului și pentru sistematizarea intersecției dintre rampa sudică de acces a pasajului și drumurile locale.  

Art.2. - Se aprobă predarea temporară către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A., a imobilului - teren intravilan, în suprafață de 1.310 mp, având destinația de drum, teren care este parte din CF-ul nr.75941- Calea Zarandului - DN 7, care face parte din proprietatea publică a municipiului Deva, respectiv parte din CF-ul nr.75977 - Calea Zarandului - DN 7 care este proprietatea statului român și în administrarea Consiliului local al municipiului Deva, teren situat între km 390+330 și km 390+390, în vederea execuției lucrărilor pentru Pasarela Pietonală peste calea ferată.

Art.3. - Predarea, respectiv preluarea imobilelor menționate la art.1 și art.2 se va face de către o comisie ce va fi numită prin Dispoziție a Primarului municipiului Deva. 

Art.4. - Predarea, respectiv preluarea imobilelor – teren intravilan, menționate la art.1 și art.2 se va face pe bază de Protocol de predare - primire, încheiat atât la predarea către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A., cât și la preluarea de către UAT Deva, după recepția finală a lucrărilor privind Racordarea Pasajului Superior și sistematizare intersecție și după realizarea Pasarelei Pietonale.   

Art.5. - După recepția finală a lucrărilor de racordare a Pasajului Superior cu strada Depozitelor și Calea Zarandului și pentru sistematizarea intersecției dintre rampa sudică de acces a pasajului și drumurile locale, respectiv a Pasarelei Pietonale, terenurile intravilane menționate la art.1 și art.2, revin în proprietatea publică a municipiului Deva, respectiv în administrarea Consiliului local al municipiului Deva.

Art.6. - Evidențele contabile cu privire la imobilele – terenuri intravilane  menționate la art.1, respectiv la art.2  se vor actualiza în mod corespunzător.

Art.7. - Prezenta poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.      

Art.8. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcția administrarea domeniului public și privat prin Serviciul administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei municipiului Deva.

Art.9. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcției economice;

- Direcției administrarea domeniului public și privat; 

- Serviciului administrarea domeniului public şi privat;

- Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi