Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 541 / 24.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea depunerii şi implementării proiectului „Alimentare cu apă și canalizare pe drumul de legătură între strada Granitului și strada Titu Maiorescu în Municipiul Deva”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

Nr. 541 din 24.11.2022

privind aprobarea depunerii şi implementării proiectului „Alimentare cu apă și canalizare pe drumul de legătură între strada Granitului și strada Titu Maiorescu în Municipiul Deva”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,

Hotărârea Guvernului nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,

Art.129 alin.2 lit.”b” și ”d”, alin.4 lit.”d”, alin.7 lit.”k”, alin.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență,

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.541/2022, Referatul de aprobare nr.541/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva domnul Nicolae Florin Oancea din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea depunerii şi implementării proiectului „Alimentare cu apă și canalizare pe drumul de legătură între strada Granitului și strada Titu Maiorescu în Municipiul Deva”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență, 

Raportul Serviciului programe dezvoltare nr.117077/24.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.849/82281/25.11.2022, avizului Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.612/82285/25.11.2022, avizul Comisiei pentru sănătate, protecţia mediului înconjurător, protecţie socială şi servicii publice nr.322/82286/25.11.2022, precum şi de avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr.740/82282/25.11.2022, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Se aprobă depunerea și implementarea proiectului „Alimentare cu apă și canalizare pe drumul de legătură între strada Granitului și strada Titu Maiorescu în Municipiul Deva”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Art.2. - Se aprobă Nota de fundamentare a proiectului „Alimentare cu apă și canalizare pe drumul de legătură între strada Granitului și strada Titu Maiorescu în Municipiul Deva”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului „Alimentare cu apă și canalizare pe drumul de legătură între strada Granitului și strada Titu Maiorescu în Municipiul Deva”, în cuantum de 2.468.161,62 lei - fără TVA, reprezentând echivalentul a 501.709,85 euro - fără TVA, la cursul valutar utilizat InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9195 lei, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Cuantumul sumei aferente lucrărilor este prevăzut în bugetul local al Municipiului Deva pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării.

Art.5. - Municipiul Deva, în calitate de solicitant al finanțării nerambursabile, se angajează să suporte cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.

Art.6. - Municipiul Deva, în calitate de solicitant al finanțării nerambursabile, se angajează să asigure cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, dacă este cazul.

Art.7. - Numărul de locuitori deserviți de proiect este de aproximativ 230 locuitori.

Art.8. - Lucrările aferente investiției vor respecta caracteristicile tehnice prevăzute în documentația tehnico-economică.

Art.9. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcția tehnică și Direcția economică  prin structurile de specialitate. 

Art.11.  - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului  judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Administratorului public;

- Direcției tehnice;

- Direcţiei economice;

- Serviciului programe dezvoltare.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi