Hotărâre a autorității deliberative

Nr. 70 / 14.10.2021
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ”Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate”

Inițiator proiect

Marian APOSTOL

Primar

Stare

Hotărâre

adoptată

Hotărâre

România

România

Județul Prahova

Consiliul Local al comunei Dumbrava

Comuna Dumbrava

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

nr. 70 din 14.10.2021

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ”Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate”

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 alin. (2) lit. b) alin. (4) și alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice și art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului privind Codul administrativ nr. 57/2019

Ținând cont de:

referatul de aprobare nr. 8110/08.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate”, raportul compartimentului de resort din cadrul primăriei și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local și al secretarului general al comunei

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei dumbrava

întrunit în a 14-a ședință ordinară a mandatului 2020 - 2024, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă la obiectivul de investiţie “Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate“, actualizarea următorilor indicatori tehnico-economici:

  1. Valoarea totală a contractului ide lucrări, inclusiv acte adiționale (cu TVA): 8.197.531,70 lei;
  2. Stadiu fizic realizat: 56,97%;
  3. Termen PIF (conform contract de lucrări și acte adiționale): anul 2022;
  4. Rețea de canalizare: DN 250-7100 ml;
  5. Teren de canalizare: DN 315-483 ml;
  6. Cămine de inserție: 150 bucăți;
  7. Cămine racord de proprietăți: 69 bucăți; 
  8. Statie de epurare: 210 mc/zi.

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate de către secretarul general.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Maria BUNEA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DUMBRAVA,

Constantin SABĂU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 70 / 14.10.2021

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității consilierilor locali în funcție
Voturi necesare 7
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 13
2 Numărul consilierilor locali în funcție 13
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 13
4 Numărul voturilor „PENTRU” 13
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 70 / 14.10.2021

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 14.10.2021
2 Comunicarea către primar
3 Comunicarea către prefectul județului
4 Aducerea la cunoștință publică
5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu