România

România

Județul Ialomița

Municipiul Fetești

Municipiul Fetești

REGULAMENT

 

cuprinzând măsurile metodologice şi organizatorice cu privire la iniţierea, elaborarea, redactarea, structura şi conţinutul proiectelor de dispoziţii, emise de Primarul Municipiului Fetești 

 

 

CUPRINS:

Obiectul regulamentului............................................................................................................... 2

Dispoziţii generale.......................................................................................................................... 2

Inițierea proiectelor de dispoziții ce urmează a fi emise de

primarul municipiului.................................................................................................................... 2

Elaborarea, redactarea, structura și conținutul proiectelor de dispoziții

ce urmează a fi emise de primarul municipiului......................................................................... 2

Avizarea proiectelor de dispoziții.................................................................................................. 3

Emiterea dispozițiilor..................................................................................................................... 4

Comunicarea................................................................................................................................... 4

Transparența................................................................................................................................... 4

Arhivarea / publicarea dispozițiilor.............................................................................................. 5

Dispoziţii finale................................................................................................................................ 5

 

I.Obiectul regulamentului

Art. 1 Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea procedurii cuprinzând măsurile metodologice şi organizatorice cu privire la iniţierea, elaborarea, redactarea, structura şi conținutul proiectelor de dispoziții cu caracter normativ, emise de Primarul Municipiului Fetești.


 II.Dispoziţii generale


 Art. 2 – (1) Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, primarul municipiului  emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.

(2)La elaborarea lor se va avea în vedere caracterul de subordonare faţă de toate actele normative de nivel superior, limita competenţei materiale instituită, precum şi respectarea principiilor şi dispoziţiilor din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

(3)Reglementările cuprinse în dispoziții nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior.

(4)Dispozițiile constituie o manifestare de voinţă unilaterală, având caracter obligatoriu şi executoriu atât faţă de persoanele fizice şi juridice cărora li se adresează, cât şi faţă de emitent.

(5)Prezentul regulament se aplică doar proiectelor de dispoziții cu caracter normativ.

 

III.Inițierea proiectelor de dispoziții ce urmează a fi emise de primarul municipiului 

Art.3 (1) Dreptul de a iniţia şi propune proiecte de dispoziţii aparţine:

 1. Primarul municipiului  
 2. Direcţiilor din aparatul de specialitate în domeniul lor de activitate
 3. Serviciilor şi compartimentele independente din aparatul de specialitate
 4. Instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean.

(2) Cei nominalizaţi la alin.(1) lit.ii), iii) şi iv) pot iniţia proiecte de dispoziţii prin intermediul unui referat de specialitate, aprobat de primar.

 

IV.Elaborarea, redactarea, structura și conținutul proiectelor de dispoziții ce urmează a fi emise de primar

 

Art.4 (1) La elaborarea proiectelor de dispoziţii, ce nu vor contraveni legii, nici prin conţinut şi nici prin redactare, se vor parcurge următoarele etape:

 1. stabilirea obiectului şi scopului reglementării;
 2. stabilirea actelor normative care reglementează problematica respectivă şi abilitarea Consiliului Local  să stabilească măsuri pentru aplicarea lor;
 3. culegerea şi selectarea informaţiilor;
 4. prelucrarea şi analizarea informaţiilor;
 5. elaborarea variantelor de soluţie, delimitarea celor optime ca scop şi posibilitate de înfăptuire.
 6. După clarificarea cerinţelor de legalitate, necesitate şi oportunitate, se întocmeşte proiectul propriu-zis de către cei care îl propun şi au dreptul la iniţiativă.

Art.5 - (1) Conţinutul proiectului de dispoziţii se structurează având următoarele particularităţi:

 1. Antet: România, Judeţul Ialomița, Municipiul Fetești
 2. Titlu: Dispoziţia privind                                

       3.Formula introductivă: Primarul Municipiului Fetești

      4.Preambul: se va face referire la referatul întocmit de structura de specialitate, la prevederile din legea specială;

      5.Partea dispozitivă: reprezintă conţinutul propriu-zis al reglementării.

(2)Articolele cuprind măsurile propuse, responsabilităţile şi termenele privind ducerea la îndeplinire a acestora. Articolele vor fi redactate în formă prescriptivă, într-un stil clar, concis, sobru şi precis care să excludă orice echivoc cu respectarea regulilor gramaticale şi de ortografie a limbii române. Folosirea neologismelor este permisă numai dacă nu există un sinonim de largă răspândire în limba română. Termenii de specialitate vor fi întrebuinţaţi numai dacă sunt consacraţi şi stăpâniţi de către cei cărora li se adresează. Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în sensul lor curent în limba română modernă, evitându-se regionalismele. Exprimarea prin abreviere a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicitare în text la prima folosire. Articolele se exprimă în textul dispoziţiei prin abrevierea “Art”. Ele se numerotează în continuare, în ordinea din text, de la început până la sfârșitul dispoziției, cu cifre arabe. Articolele trebuie să aibă caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicaţii şi justificări. Pentru accentuarea caracterului imperativ al dispoziţiei, la redactare, verbele vor fi utilizate la timpul prezent, forma afirmativă.

În cazul în care din dispoziţia normativă primară a unui articol decurg, în mod organic, mai multe ipoteze juridice, acestea vor fi prezentate în alineate distincte. Alineatul se evidenţiază printr- o uşoară retragere de la alinierea textului pe verticală. În dispoziţiile cu o anumită întindere, dacă un articol are două sau mai multe alineate, acestea se numerotează la începutul fiecăruia cu cifre arabe cuprinse în paranteză.

(3)Ultimele articole ale proiectului de dispoziţie vor cuprinde în mod obligatoriu:

1.denumirea autorităţilor, instituţiilor, şi persoanelor interesate de conţinutul dispoziţiei, pentru a se asigura comunicarea lor.

2.denumirea celor stabiliţi să asigure ducerea la îndeplinire a prevederilor înscrise în dispoziţie şi să informeze periodic conducerea consiliului judeţean cu rezultatele obţinute în urma aplicării ei.   

(4) Identificarea persoanelor care semnează și contrasemnează actele administrative, se asigură prin înscrierea întocmai a identității lor, în formatul: prenumele și numele.

Art.6 – (1) Anexele la dispoziţii trebuie să aibă un temei cadru în corpul dispoziţiei, purtând menţiunea că „Anexa face parte integrantă din prezenta dispoziţie”.

(2)Anexa va purta antetul dispoziţiei, precum şi menţiunea „Anexă” la dispoziţia nr.

       din             .

(3)Dacă sunt mai multe anexe, acestea se numerotează cu cifre arabe, cronologic, în ordinea în care au fost enunţate în textul proiectului.

(4)Autenticitatea anexelor va fi atestată conform prevederilor înscrise în art.3 alin.(4) din prezentul regulament.


 V.Avizarea proiectelor de dispoziții

 Art.7 – (1) Proiectele de dispoziţii astfel întocmite, însoţite de un referat întocmit de compartimentul de specialitate din aparatul de specialitate în atribuţiile căruia se regăseşte obiectul supus reglementrării, semnat de directorul executiv al direcţiei, respectiv de şeful de serviciu sau compartiment, şi de cei care coordonează aceste compartimente de specialitate, precum şi restul documentației, se vor depune de către iniţiator la secretarul general al municipiului , în vederea avizării pentru legalitate.

(2)Dacă proiectul de dispoziție nu întruneşte cerinţele de legalitate, se va returna iniţiatorului pentru a fi refăcut, împreună cu obiecțiile cu privire la legalitate consemnate de secretarul general al municipiului, urmând să parcurgă din nou etapele procedurale descrise mai sus.

 (3)Secretarul general al municipiului , în termen de 3 zile de la primire, se va pronunţa     cu privire la legalitatea acesteia.

(4)În cazul când secretarul general al municipiului constată neconcordanţă faţă de actele normative de nivel superior, va restitui proiectul de dispoziție la compartimentul care a fost consultat în iniţierea proiectului împreună cu obiecțiile cu privire la legalitate consemnate cu recomandările necesare pentru a fi reformulate.

(5)În cazul refuzului de avizare acesta se consemnează în “Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative”.

(6)Secretarul general al municipiului , la primirea proiectului de dispoziție reformulat, în termen de cel mult 3 zile, va aviza proiectul pentru legalitate şi îl va înainta persoanei desemnate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fetești  responsabilă cu publicarea în presa locală sau centrală, pe pagina de internet a Municipiului Fetești sau la avizierul instituției.


 VI.Emiterea dispozițiilor

 Art.8 După semnare dispoziţia se va prezenta Compartimentului Proceduri Administrative  , pentru a fi înregistrată şi ştampilată, respectiv pentru a primi un număr din registrul special de numerotare a dispoziţiilor.

Proiectele de dispoziţie precum şi anexele aferente – dacă este cazul, se depun în scris şi în original, precum şi pe suport electronic (în ordinea menţionată), într-un singur fișier Word, cu caracter Times New Roman, mărimea 12.

 

VII.Comunicarea

Art.9 – (1) În termenul stabilit de Ordonanţă de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, prin grija secretarului general al municipiului , un exemplar din dispoziţia însoţită de anexe se va comunica celor stabiliţi și inițiatorului în vederea punerii în aplicare.

(2)Dispoziţiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică.

(3)Aducerea la cunoştinţă publică a dispoziţiilor cu caracter normativ/individual se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(4)În cazul în care în Municipiul Fetești  cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, dispozițiile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică atât în limba română, cât şi în limba minorităţii respective.


VIII.Transparența

Art. 10 (1) Transparența decizională se asigură conform Legii nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică și legislației conexe, coroborat cu cadrul procedural intern.

(2)În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de dispoziții aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Fetești   va publica un anunţ referitor la această acţiune pe site-ul                     propriu, îl va afişa la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi va transmite către mass- media centrală sau locală, după caz. Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Fetești   va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

(3)Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin.(1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către secretarul general al municipiului . Anunţul va cuprinde: data afişării, nota de fundamentare și referatul de aprobare privind necesitatea adoptării dispoziției propuse, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de dispoziție.

(4)La publicarea anunţului, aparatul de specialitate al  Primarului Municipiului Fetești  va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de dispoziții prevăzute la alin.(2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de dispoziție supus dezbaterii publice.

(5)Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de dispoziție supus dezbaterii publice se vor consemna într-un registru, menţionându-se data primirii, persoana şi datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea.

(6)Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de dispoziție supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de dispoziție la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

(7)Persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fetești   , responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, va primi propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de dispoziție propus.

(8)Dezbaterile publice se vor desfăşura în conformitate cu prevederile art.7, alin.(10) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică – republicată.

(9)Toate documentele prevăzute vor fi păstrate pe site-ul Primarului Municipiului Fetești   într-o secţiune dedicată transparenţei decizionale. Toate actualizările în site vor menţiona obligatoriu data afişării.

(10)În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Fetești  trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.

(11)În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

 

IX.Arhivarea / publicarea dispozițiilor

Art.11. – (1) Originalul dispoziţiei, referatului și anexele se păstrează la Compartimentul Proceduri administrative și arhivă.

(2) Dispoziţiile cu caracter normativ se afişează pe site-ul municipiului.


X.Dispoziții finale

Art.12. – (1) În situaţia în care împotriva unei dispoziţii emise de primarului  se introduce acţiune la instanţa de contencios-administrativ, secretarul general al municipiului  va comunica acest lucru de îndată iniţatorului, care are obligaţia să reanalizeze actul respectiv, pronunţându-se în termen de 5 zile cu propuneri de menţinere, de modificare şi/sau de completare ori revocare a acestora.

(2)Propunerile iniţiatorului redactate sub forma unei note care exprimă punctele de vedere ale acestuia vor fi comunicate spre analiză preşedintelui, prin grija secretarului general al mun, urmând a se proceda în consecinţă.

(3)Primarul Municipiului Fetești va lua măsuri ca, prin compartimentul juridic, să se susţină în faţa instanţelor de judecată prevederile actelor ce fac obiectul contestaţiilor.

Documente

Părți integrante ale actului administrativ

Regulamentul în format fișier