România

România

Județul Ialomița

Municipiul Fetești

Municipiul Fetești

REGULAMENT

 

privind elaborarea Proiectelor de Hotărâre la nivelul Consiliului Local Fetești

 

 

 

CUPRINS:

Obiectul regulamentului............................................................................................... 2

Inițierea proiectelor de hotărâre.................................................................................. 2

Întocmirea proiectelor de hotărâre.............................................................................. 2

Avizarea proiectelor de hotărâre.................................................................................. 2

Introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre............................................ 3

Scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre............................................. 3

Dezbaterea proiectelor de hotărâre.............................................................................. 4

Adoptarea proiectelor de hotărâre............................................................................... 4

Actele Administrative cu caracter normativ............................................................... 4

Comunicarea hotărârilor.............................................................................................. 4

Transparența.................................................................................................................. 5

Anexe.............................................................................................................................. 6

 

Art.1 Obiectul regulamentului

Art.1 Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea procedurii de elaborare a Proiectelor de Hotărâre la nivelul Consiliului Local Fetești.

Art.2 Inițierea proiectelor de hotărâre

Art.2 – (1) Proiectele de hotărâre pot fi propuse de primar , consilieri locali sau de cetăţeni.

 1. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al municipiului Fetești  și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului 


  Art.3 Întocmirea proiectelor de hotărâre

 

Art.3 – (1) Proiectele de hotărâre ale Consiliului Local Fetești, Referatele de aprobare ca instrument de prezentare şi motivare, semnate de inițiator și Rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fetești, vor fi redactate cu respectarea obligatorie a prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Referatul de aprobare va expune considerațiile generale care stau la baza   inițierii proiectului de hotărâre, fără a stipula expres prevederi legale
 2. Raportul de specialitate va sintetiza situația de fapt, considerațiile specifice, concrete care stau la baza proiectului de hotărâre, temeiurile legale concrete.
 3. Prin modul de exprimare, proiectele de hotărâre vor fi redactate în forma prescriptivă proprie normelor juridice. Stilul juridic specific normativ folosit va fi concis, sobru, clar și precis, și va exclude orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie.
 4. Este interzisă folosirea neologismelor, dacă există un sinonim de largă răspândire în limba română. În cazurile în care se impune folosirea unor termeni și expresii străine, se va alătura, după caz, corespondentul lor în limba română.
 5. Termenii de specialitate pot fi utilizați numai dacă sunt consacrați în domeniul de activitate la care se referă reglementarea.
 6. Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în înțelesul lor curent din limba română modernă, cu evitarea regionalismelor. Redactarea este subordonată dezideratului înțelegerii cu ușurință a textului de către destinatarii acestuia.
 7. Documentele menționate la art.3 alin.(1) vor fi redactate obligatoriu în limba română (utilizând diacritice) cu font ”Times New Roman” și dimensiune 12, iar textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu încărcătură afectivă. Forma și estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia și claritatea dispozițiilor.

Art.4 Avizarea proiectelor de hotărâre

Art.4 – (1) Proiectele de hotărâre vor fi supuse spre aprobare însoțite de Referatele de aprobare, Rapoartele de specialitate, și documentele de fundamentare, după caz.

 1. Proiectele de hotărâre  însoțite de referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul general al Municipiului Fetești: 
 2. compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate;
 3. comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor.
 4. Nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâre ale consiliului județean, precum şi celelalte documente, se face de către Președintele Consiliului Local Fetești împreună cu Secretarul General al Municipiului Fetești;
 5. Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâre se comunică în scris și data de depunere a rapoartelor şi a avizelor, fiind asigurată transmiterea rapoartelor compartimentelor de resort şi comisiilor de specialitate înainte de pronunțarea acestora;
 6. După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului;
 7. Avizul comisiei se transmite secretarului general al municipiului, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali și către inițiatori, după caz, cel     mai târziu în ziua ședinței;
 8. Secretarul general al municipiului avizează sau nu, după caz, proiectele de hotărâri. În cazul refuzului de avizare acesta se consemnează în “Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative”.

 Art. 5 Introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre

 Art.5 – (1) Înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâre cu menționarea titlului şi a inițiatorului se face după îndeplinirea obligatorie a următoarelor condiții/criterii:

 1. referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, este semnat de inițiator;
 2. rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local Fetești sunt semnate doar de director, șef serviciu și persoana care îl întocmește;
 3. rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local Fetești aflate în directa subordonare a Primarului  sunt semnate de coordonatorul/conducătorul compartimentului și  persoana care îl întocmește.
 4. avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
 5. alte documente prevăzute de legislația specială.

 Art.6 Scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre

Art.6 Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situația în care acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art.5 alin.(1) sau numai cu acordul inițiatorului, dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. art.5 alin.(1).

Art.7 Dezbaterea proiectelor de hotărâre

Art.7–(1)Dezbaterea proiectului de hotărâre se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile Codului Administrativ şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcționare a Consiliului Local Fetești.

 1. Președintele este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită;
 2. Proiectele de hotărâre sunt supuse dezbaterii generale în integralitate sau/şi pe articole, consilierii locali , precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând amenda de fond sau de formă, după caz, proiectul. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.

 Art.8 Adoptarea proiectelor de hotărâre

Art.8 – (1). În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

 1. Prin excepţie de la prevederile alin.(1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată   de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
 2. Se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor județeni în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului județean.
 3.  Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută  a consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:

                              a) hotărârile privind bugetul local;

                              b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;

                              c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;

                              d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională,   

                                  zonală sau de cooperare transfrontalieră;

                              e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi  

                                  amenajarea teritoriului;

                              f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu 

                                  persoane juridice române sau străine;

                             g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;

                             h) hotărârile privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la art.92 din Cod ;

                             i) alte hotărâri necesare bunei funcţionări a consiliului local, stabilite prin legi 

                              speciale sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

  Art. 9 Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului local

Art. 9 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al Muncipiului Feteşti.

                      (2) În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze , hotărârea consiliului local se semnează de cel puţin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă  .

                      (3) Secretarul general nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

 Art.10 Actele Administrative cu caracter normativ

 Art10 Proiectele de hotărâre cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial Local, cu excepţiile prevăzute de lege.

Art.11 Comunicarea hotărârilor

 Art.11 –(1) Secretarul general al Municipiului Fetești   comunică hotărârile  prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării .

(2) Hotărârile Consiliului Local Fetești se comunică primarului.

(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii motivate cu privire la legalitate, se face în scris de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.

(4) După aprobare, hotărârile sunt comunicate de structura de specialitate responsabilă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local Fetești în vederea punerii în aplicare, structurilor de resort.

(5) Hotărârile  se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al Municipiului Fetești.

(6) Hotărârile se publică, pentru informare, în format electronic şi în monitorul oficial local care se organizează potrivit procedurii prevăzute în Anexa nr. 1 a OUG 57/2019 privind   Codul Administrativ, cu modificările ți completarile ulterioare.

Art. 12 Comunicarea  hotărârilor cu caracter normativ

(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(3) În cazul în care în Municipiul Fetești  cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile  cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică atât în limba română, cât şi în limba minorităţii respective.

Art. 13 Comunicarea hotărârilor cu caracter individual

(1) Comunicarea hotărârilor  cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(2) Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.

(3) În cazul în care în Municipiul Fetești  cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba minorităţii respective.

Art.14 Transparența

Art. 14 – (1) Transparența decizională se asigură conform Legii nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică și legislației conexe, coroborat cu cadrul procedural intern.

(2)În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotarâri  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Fetești   va publica un anunţ referitor la această acţiune pe site-ul                     propriu, îl va afişa la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi va transmite către mass- media centrală sau locală, după caz. Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Fetești   va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

(3)Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin.(1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către secretarul general al municipiului . Anunţul va cuprinde: data afişării, nota de fundamentare și referatul de aprobare privind necesitatea adoptării dispoziției propuse, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de dispoziție.

(4)La publicarea anunţului, aparatul de specialitate al  Primarului Municipiului Fetești  va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de hotarari prevăzute la alin.(2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de dispoziție supus dezbaterii publice.

(5)Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice se vor consemna într-un registru, menţionându-se data primirii, persoana şi datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea.

(6)Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

(7)Persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fetești   , responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, va primi propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre propus.

(8)Dezbaterile publice se vor desfăşura în conformitate cu prevederile art.7, alin.(10) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică – republicată.

(9)Toate documentele prevăzute vor fi păstrate pe site-ul Primarului Municipiului Fetești   într-o secţiune dedicată transparenţei decizionale. Toate actualizările în site vor menţiona obligatoriu data afişării.

(10)         În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Fetești  trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.

(11)În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

Art.15 Arhivarea / publicarea  hotărârilor

Art.15. – (1) Originalul hotărârii, referatului și anexele se păstrează la Compartimentul Proceduri adminstrative și arhivă.

(2) Hotarârile  cu caracter normativ se afişează pe site-ul municipiului.

Art.16 Dispoziții finale

Art.16– (1) În situaţia în care împotriva unei hotărâri se introduce acţiune la instanţa de contencios-administrativ, secretarul general al municipiului  va comunica acest lucru de îndată iniţatorului, care are obligaţia să reanalizeze actul respectiv, pronunţându-se în termen de 5 zile cu propuneri de menţinere, de modificare şi/sau de completare ori revocare a acestora.

(2) Propunerile iniţiatorului redactate sub forma unei note care exprimă punctele de vedere ale acestuia vor fi comunicate spre analiză preşedintelui, prin grija secretarului general al municipiului, urmând a se proceda în consecinţă.

(3) Primarul Municipiului Fetești va lua măsuri ca, prin compartimentul juridic, să se susţină în faţa instanţelor de judecată prevederile actelor ce fac obiectul contestaţiilor.

Documente

Părți integrante ale actului administrativ

Regulamentul în format fișier