România

România

Județul Arad

Comuna Gurahonț

Comuna Gurahonț

                                                                                                                               APROBAT PRIN

                                                               HOTĂRÂREA NR.79/06.09.2004 a CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GURAHONŢ

 

 

 

 

S T A T U T U L  

Comunei  GURAHONŢ

 

 

 

     Art.1 - In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.53/2002, privind Statutul - cadru al unitatii administrativ teritoriale, aprobata prin Legea nr.96/2003, precum si ale art.38, alin.2, lit.”b” si ale art.46, alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, Consiliul local elaboreaza  si aproba Statutul comunei.

    Art.2(1) – Comuna Gurahonţ este situată in judetul Arad la o distanţă de 108 km de municipiul Arad si se delimiteaza teritorial dupa cum urmeaza: 

          -in partea de Nord si Nord-Vest se invecineaza cu comuna Dezna şi comuna Cărpinet judeţul Bihor; 

          -in partea de Est cu comunele Vîrfurile, Pleşcuţa şi Vaţa de Jos din jud.Hunedoara ; 

          -in partea de Sud şi Sud-Est cu comunele Bîrzava, Petriş şi Brazii ; 

          - in partea de Vest cu comunele Almaş şi Dieci. 

          (2) Comuna Gurahonţ cuprinde, in afara reşedinţei de comună care este localitatea Gurahonţ, următoarele sate, faţă de centrul comunei: 

                    1. Bonţeşti             4 km la  vest;

                    2. Dulcele              12  km la nord;

                    3. Feniş                   4 km la nord-vest;

                    4. Honţişor              2 km la sud;

                    5. Iosaş                   2 km la   vest;

                    6. Musteşti              7   km la sud;

                    7. Pescari                5 km la vest;

                    8. Valea Mare         6 km la nord;

                    9. Zimbru               10 km la nord.

 

      (3) Suprafata totala a teritoriului administrativ este de 16.852 ha, din care suprafaţa agricolă 7147 ha. şi suprafaţa neagricolă 9705 ha. Suprafaţa agricolă este formată din: 

  • arabil – 2184 ha. 
  • păşuni – 3459 ha. 
  • fâneţe – 1150 ha. 
  • livezi – 354 ha. 

     iar suprafaţa neagricolă este formată din :

  • păduri – 9039 ha. 
  • ape – 139 ha. 
  • drumuri şi căi ferate – 270 ha. 
  • curţi şi construcţii – 187 ha.
  • teren neproductiv – 70 ha. 

     (4) Colectivitatea asupra careia isi exercita autoritatea Consiliul local şi Primarul este formata din locuitorii stabili si cei cu resedinta din cele nouă sate apartinatoare si din reşedinţa de comună Gurahonţ. 

     (5) Existenta comunei Gurahonţ este atestata documentar inca din anul 1386. Fiind asezata   intr-o zona depresionară, pe valea Crişului Alb, între Munţii Zarandului şi Codru Moma, comuna Gurahonţ s-a dezvoltat ajungând la statut de raion în perioada 1948-1968.          Săpăturile arheologice efectuate în satul Iosăşel au dezvăluit urme de civilizaţie din perioada paleoliticului timpuriu. Au fost de asemenea descoperite monede în satul Feniş, ce fac parte din tezaurul traco-dacic. În satul Zimbru au fost descoperite aşezări miniereşi opaiţul roman de la Ponoraş-Zimbru, ceea ce atestă încadrarea ţinutului în fosta provincie Dacia Romană.

      (6) Populatia stabilă a comunei, potrivit datelor recesamantului din 18 martie 2002   este de 4.502 locuitori, din care: 

          Gurahonţ                        2011   locuitori; 

          Bonţeşti                           672    locuitori;

          Dulcele                           100    locuitori;

           Feniş                               175    locuitori;

           Honţişor                         373    locuitori;

           Iosaş                               267    locuitori;

           Musteşti                           96     locuitori;

             Pescari                           300    locuitori;

            Valea Mare                     105    locuitori;

             Zimbru                            403    locuitori

           

          Locuitorii comunei sunt in marea majoritate romani, structura pe etnii, fiind dupa cum urmeaza :    

          români :                                  4.401 

            romi :                                          40

            ucraineni:                                   35

           maghiari :                                    16                    

           germani :                                       7 

         alte nationalitati :                          3

          Populatia este impartita pe religii dupa cum urmeaza : 

          ortodoxi :                                       78,1 %

          romano-catolici :                           0,8 %

          baptişti:                                          8,7 %

          penticostali:                                  12 %

          alte religii :                                     0,4 %

          Structura populatiei pe sexe este urmatoarea : 

          barbati :                                       2.137

          femei :                                         2.365 

          (7) Localitatea de resedinta a comunei este Gurahonţ. 

          (8) Autoritatiile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in oras sunt consiliul local ca autoritate deliberativa si primarul ca autoritate executiva. Acestea isi desfasoara activitatea in Gurahonţ, str. Avram Iancu nr.29. 

          Atributiile acestora sunt cele prevazute in Legea nr.215/2001, regulamentul de organizare si functionare al consiliului local,  regulamentul de organizare si functionare al Primăriei si Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice. 

           Consiliul local este format din 13 consilieri alesi, reprezentand urmatoarele partide : Partidul Naţional Liberal                          6 consilieri 

              Partidul Democrat                                   2 consilieri 

              Partidul Social Democrat                        2 consilieri 

              Partidul Unităţii Naţiunii Române            2 consilieri 

              Partidul România Mare                           1 consilier 

         (9) In cadrul comunei functioneaza urmatoarele institutii social-culturale: 

                              Invatamant: 

          -   Grup Şcolar Industrial „Ioan Buteanu” Gurahonţ, cu clasele V-XII; 

          -   Şcolile Primare din satele Gurahonţ, Bonţeşti,Honţişor, Iosaş,Iosăşel, Feniş,Pescari şi Zimbru 

          -   Gradinita cu program prelungit din Gurahonţ, Honţişor, Iosaş,Iosăşel, Feniş,Pescari şi Zimbru; 

                         Sanatate : 

          -Spitalul  de adulţi din Gurahonţ; 

          -Dispensarul  uman din Gurahonţ; 

          -Dispensarul  CFR din Gurahonţ. 

          -Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Gurahonţ

                              Cultura : 

         -   Biblioteca  comunală Gurahonţ; 

         -   Caminul  cultural  Gurahonţ; 

         -   Caminul  cultural Bonţeşti; 

         -   Caminul  cultural  Dulcele; 

         -   Caminul  cultural  Feniş; 

         -   Caminul cultural Honţişor;

         -   Caminul  cultural  Iosaş; 

         -   Caminul  cultural  Iosăşel; 

         -   Caminul  cultural  Musteşti; 

         -   Caminul  cultural  Pescari; 

         -   Caminul  cultural  Valea Mare; 

         -   Caminul  cultural   Zimbru; 

 

          (10) Pe teritoriul  comunei Gurahonţ se  afla o portiune din DN 79A, care trece prin comună dinspre comuna Almaş prin satul Bonţeşti şi Gurahonţ spre comuna Pleşcuţa. 

          Comuna Gurahonţ are legatura si cu DJ 708, care vine din comuna Dieci, trece prin satele Pescari,Iosaş, Gurahonţ pe langa satele Feniş şi Honţişor si intra in comuna Brazii, continuându-se spre Căpruţa pe Valea Mureşului. 

           Comuna Gurahonţ este deservită de cale ferata Arad-Brad, prin gara Gurahonţ şi halta Bonţeşti. 

            (11) In comuna Gurahonţ se regasesc urmatoarele activitati ecomnomice: 

                 Industrie:       - prelucrarea legumelor şi fructelor; 

                                         - morarit si panificatie ; 

                                         - exploatarea şi prelucrarea lemnului ; 

                  Agricultura:    - cultivarea pamantului individuala si in asociatii          

                  Transporturi: - Statia CFR Gurahonţ; 

                                        - Posta, telefoane. 

                  Comert:          - alimentar; 

                                         - industrial; 

                                         - alimentatie publica; 

                                         - particular. 

              (12) Servicii publice: -de administratie locala; 

                                           -de gospodarie comunala si locativa; 

                                           -de furnizare a energiei electrice; 

                                           - posta si telecomunicatii ; 

                                           - de protectie sociala si asistenta speciala ; 

                                           - comunitar de cadastru si agricultura ; 

                                           - de pompieri militari. 

              (13) Pe teritoriul comunei se afla Parcul Dendrologic „Arboretum Sylva” avand o suprafata de 12 hectare. 

          Art.3 – Comuna Gurahonţ este persoana juridica de drept public, avand patrimoniul propriu si capacitate juridica deplina. 

          Bunurile care apartin domeniului public al comunei Gurahonț sunt prevazute in anexa nr. 33 la HG nr.976/2002, publicata in Monitorul Oficial nr. 690 bis din 19 septembrie 2002. Inventarul acestor bunuri a fost insusit de Consiliul local al comunei Gurahonţ in Hotararea nr. 45/1999 cu completările ulterioare aduse prin Hotărârea nr.72/2001. 

           Bunurile care fac parte din domeniul public al comunei Gurahonţ sunt inalienabile, imprescrictibile si insesizabile. Aceste bunuri pot fi date in administrarea regiilor autonome, autoritatilor si institutiilor poblice, pot fi inchiriate sau concesionate in conditiile legii. 

            Bunurile mobile si imobile, proprietate publica sau privata, pot fi atribuite in folosinta gratuita pe termen limitat, persoanelor juridica fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice. 

             Toate bunurile care apartin comunei sunt supuse inventarierii anuale, in termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale. 

              Consiliului local i se prezinta anual, de catre Primar, un raport asupra situatiei gestionarii acestor bunuri. 

              Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz in parte in note explicative anexate la inventar. 

          Art.4 - Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite pe plan politic, economic, social,cultural sau persoanelor importante, reprezentative pentru comună, titlul de ,,Cetatean de onoare”, in urmatoarele conditii ; 

           - persoanelor nascute in comună care au adus servicii deosebite ţării ; 

           - persoanelor nascuta in oras care s-au distins pe plan national prin operele lor stiintifice si de arta sau prin activitate politica, stiintifica, sociala, culturala sau sportiva  

            - persoanelor române sau straine care a adus servicii deosebite comunei in domeniu economic, social sau cultural. 

            Purtatorul titlului de ,,Cetatean de onoare” al orasului este scutit de impozite si taxe locale si are dreptul sa participe gratuit la toate manifestarile culturale si sportive din comună. 

            Pierderea sau retragerea titlului de ,,Cetatean de onoare” al comunei are loc in cazul in care persoana caruia i s-a conferit, prin faptele si actiunile sale, aduce atingere intereselor si imaginii comunei. 

          Art.5- Cetatenii comunei au dreptul de a participa, prin modalitatile prevazute de lege, la viata politica, economica sociala si cultural-sportiva a comunei. 

             De asemenea, cetatenii comunei sunt consultati, in conditiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit in cadrul comunei. 

               Referendumul local se poate organiza pe sate. 

           Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti, se face de catre Primar, la initiativa acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor in functie. 

           Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostiinta publica a scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta. 

         Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii reprezentantiilor familiilor pe gospodării si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti. 

            Propunerile se contrasemneaza intr-un proces verbal si se inainteaza primarului, care le va supune dezbaterii Consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si functionare, daca este cazul. 

             Solutia adoptata de catre Consiliul local este adusa la cunostinta publica prin grija secretarului. 

            Art.6 -Convocarea si organizarea adunarilor populare se face de catre primar sau consiliul local. Convocarea se face prin aducere la cunostinta publica a scopului adunarii, a datei si a locului unde urmeaza sa se tina adunarea. 

             Art.7 -  Comuna Gurahonţ se poate asocia sau poate coopera cu persoane juridice romane sau straine sau cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii, sau proiecte de interes public local, precum si stabilirea unor relatii de parteneriat cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari. 

                Conditiile concrete de cooperare sau asociere cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si intarnationale, in vederea unor interese comune, se stabilesc si se aproba prin hotarare a Consiliului local, in fiecare caz in parte. 

                  Art.8  -  Atribuirea sau schimbarea, in conditiile legii, a denumirilor de strazi, de piete si de obiective de interes public local, se realizeaza prin hotarari ale Consiliului local, in urma obtinerii avizelor de la compartimentele de specialitate al aparatului propriu al Consiliului local. 

                  Art.9 -  Prezentul Statut al comunei Gurahonţ, poate fi modificat numai prin hotarare a Consiliului local. 

                                                                                                       o O o

          

 

 

Documente

Părți integrante ale actului administrativ

Statutul în format fișier