România

România

Județul Iași

Comuna Horlești

Comuna Horlești


STATUTUL  COMUNEI   H O R L E Ș T I

 

 

Capitolul I:             PRINCIPII   GENERALE

 

Capitolul al II-lea: ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ  A  COMUNEI   HORLEȘTI

 

                              II.1. AUTORITĂŢILE    PUBLICE   LOCALE

                            II. 1.1. Reglementări generale 

                              II.1.2. Consiliul local al comunei Horlești

                          II.1.3. Primarul şi viceprimarul comunei Horlești

 

                          II.2. APARATUL   DE   SPECIALITATE   AL    PRIMARULUI, INSTITUŢIILE   ŞI   SERVICIILE     PUBLICE   DE INTERES   LOCAL

                             II.2.1. Aparatul de specialitate al primarului 

                                    II.2.2. Instituţii publice

                               II.2.3. Serviciile publice

 

                           II.3. LEGILE COMUNITĂŢII,  EXERCITAREA    AUTORITĂŢII ŞI                                                                        ÎNFĂPTUIREA   DREPTĂŢII

 

                            II.4. ECONOMIA  LOCALĂ,   PATRIMONIUL,  FINANŢELE  ŞI LUCRĂRILE    PUBLICE

                                    II.4.1. Economia locală

                               II.4.2. Proprietatea 

                               II.4.3. Finanţele publice locale

                               II.4.4. Achiziţiile şi lucrările publice

 

Capitolul al III-lea: EDUCAŢIA,  VIAŢA SPIRITUALĂ   ŞI    CULTURA  COMUNITĂŢII

 

Capitolul al IV-lea : MUNCA,  SĂNĂTATEA,   PROTECŢIA  POPULAŢIEI  ŞI SOLIDARITATEA  UMANĂ

 

Capitolul al V-lea: DREPTURILE,  LIBERTĂŢILE   ŞI   ÎNDATORIRILE  FUNDAMENTALE   ALE    CETĂŢENILOR   COMUNEI  HORLEȘTI

 

                              V.1. DISPOZIŢII  GENERALE

                          V.2. DREPTURILE  ŞI   LIBERTĂŢILE  FUNDAMENTALE

             V.3. ÎNDATORIRILE   FUNDAMENTALE

 

Capitolul al VI-lea: DISPOZIŢII  FINALE   ŞI   TRANZITORII

 

 

 

 

STATUTUL  COMUNEI   HORLEȘTI 

            

 

CADRU LEGAL

- CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

 • Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală 

(Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007)

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

          (Monitorul Oficial nr. 555 din 05 iulie 2019)

 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

(Monitorul Oficial nr.70 din 3 februarie 2003)

 • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ 

(Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 decembrie 2004)

 • Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului;

(Monitorul Oficial nr. 363 din 26 aprilie 2006)

 • Hotărârea Guvernului nr. 585/2009 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului;

(Monitorul Oficial nr. 347 din 25 mai 2009)

 • Ordonanţa de Urgenţă a   Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiilor publice precum şi pentru întîrirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ – teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local.

(Monitorul Oficial nr. 668 din 06 octombrie 2009)

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal şi normele metodologice de aplicare a acestuia
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia, cu modificările şi comp+letările ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 emis de Organizaţia Naţiunilor Unite.
 •      Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi combaterea corupţiei;

 

STATUTUL  COMUNEI   HORLEȘTI

 

Capitolul I:          

PRINCIPII   GENERALE

            Art.1 Comuna Horlești este unitatea administrativ teritorială cu personalitate juridică din judeţul Iaşi, România, formată din trei sate Horlești, Bogdănești și Scoposeni  ai căror locuitori formează o comunitate umană, unitară care are ca scop fundamental al vieţii şi activităţii sale înfăptuirea binelui comun şi fericirea tuturor membrilor săi.

            Comunitatea şi autorităţile sale reprezentative asigură condiţii optime ca fiecare  să-şi păstreze şi să-şi promoveze identitatea exprimată prin valorile, obiceiurile şi tradiţiile proprii în condiţiile stabilite de legile ţării, de prezentul statut şi de celelalte acte de autoritate locală.

            Art.2. În comuna Horlești  munca, sacrificiile şi înfăptuirile generaţiilor trecute, istoria şi cultura locală, obiceiurile şi tradiţiile, credinţa străbună, învăţământul şi educaţia reprezintă fundamentele unităţii sufleteşti şi administrative ale comunităţii locale, temelia înălţării spre ideal a acesteia.

            Art.3. În spiritul tradiţiilor democratice şi al idealurilor perene ale poporului român, al valorilor naţionale, europene şi universale, organizarea social-politică, economică, educaţională şi culturală a muncii şi vieţii comunităţii locale se întemeiază pe apărarea şi promovarea democraţiei şi a legalităţii, a demnităţii omului şi a liberei dezvoltări şi afirmări ale personalităţii umane, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a dreptăţii sociale şi a pluralismului politic, a muncii libere şi a familiei care reprezintă valori supreme ale acesteia şi pe care autorităţile publice locale, instituţiile şi cetăţenii au datoria  de a le apăra şi garanta.    

            Art.4. În comuna Horlești, respectarea Constituţiei, a legilor ţării şi a actelor de autoritate locală, inclusiv a  prezentului statut, este obligatorie.

            Art.5. Puterea locală aparţine comunităţii, care o exercită, în condiţiile stabilite de Constituţie şi de legile ţării, prin autorităţile publice reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.

            Art.6. Teritoriul comunei Horlești, în suprafaţă totală de 5087 ha  este unitar, indivizibil şi inalienabil.

            Limitele teritoriului administrativ al comunei Horlești sunt cele stabilite prin legile ţării iar modificarea lor nu se poate realiza decât dacă este aprobată prin referendum local organizat în condiţiile legii.

            Delimitarea intravilanului satelor, evidenţa proprietăţilor şi a folosinţei terenurilor, disciplina şi modul de amplasare a construcţiilor se stabilesc prin planul de amenajare a teritoriului, Planul Urbanistic General şi Regulamentul local de urbanism, cadastrul general şi celelalte documente sau forme de evidenţă stabilite prin lege, întocmite prin grija compartimentelor de specialitate şi aprobate de către autoriţăţile publice locale potrivit competenţelor legale.

            Art.7. Comuna Horlești este localitatea comună a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţa politică, de avere, de origine socială, de locul naşterii sau de satul în care locuiesc.

            Pe teritoriul comunei Horlești îşi poate stabili domiciliul sau reşedinţa orice persoană sau familie care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Constituţia României şi de legile ţării.

            Art.8. Calitatea de cetăţean al comunei Horlești se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

            Art.9. Autorităţile publice locale îşi exercită exercită atribuţiile legale privind  starea civilă, autoritatea tutelară prin compartimentele de specialitate, care se află în subordinea primarului  comunei.

            Autorităţile publice locale sprijină menţinerea şi întărirea legăturilor comunităţii cu toţii fii ei care trăiesc şi muncesc în alte localităţi din ţară sau din străinătate şi care contribuie la promovarea valorilor locale şi naţionale, la integrarea europeană şi la schimbul internaţional de valori.

            Art.10. Comunitatea locală este organizată pe principiul constituţional al pluralismului, care reprezintă condiţia de bază şi garanţia economiei de piaţă, a democraţiei sociale şi politice, a libertăţii membrilor săi.

            Art.11. Organizaţiile locale ale partidelor politice îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare contribuind la definirea şi exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi la împlinirea aspiraţiilor şi idealurilor acestora, cu respectarea suveranităţii naţionale, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept, a principiilor democraţiei şi ale autonomiei locale.

            Art.12. Comuna Horlești poate coopera sau se poate asocia cu alte unităţi administrativ teritoriale din ţară sau din străinătate în scopul şi în condiţiile stabilite prin Legea administraţiei publice locale şi prin alte acte normative în vigoare.

            Comuna Horlești este membru al:

                        -Asociaţiei Comunelor din România;

                        -Asociaţia Intercomunitară Apă-Canal a Judeţului Iaşi;

            Ea face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României.

            Art.13. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice ale comunei Horlești (Primar sau Consiliul local) şi autorităţile de nivel judeţean sau central se bazează pe principiile autonomiei locale, descentralizării competenţelor, legalităţii, responsabilităţii, solidarităţii şi cooperării, în condiţiile şi în limitele stabilite de legislaţia în materie şi de normele Uniunii Europene.

            Art.14. Comuna Horlești are dreptul la resurse financiare suficiente, proporţionale cu responsabilităţile şi atribuţiile pe care autorităţile publice le au stabilite prin lege. Sumele necesare care exced veniturile proprii ale bugetului local se asigură din bugetul de stat sau din bugetul judeţului Iaşi.

            Art.15. Toate relaţiile pe care comuna Horlești şi autorităţile sale reprezentative le stabilesc, întreţin şi dezvoltă cu alte comunităţi, autorităţi, instituţii şi alte persoane juridice trebuie să slujească interesul şi binele general al colectivităţii locale şi să se întemeieze pe respectul şi încrederea reciprocă dintre părţi, pe asumarea răspunderii şi asigurarea legalităţii înţelegerilor şi actelor încheiate.

            Art.16. Actele autorităţilor publice locale (hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului) care se emit în exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor pe care le au la nivelul unităţii administrativ–teritoriale trebuie să respecte Constituţia Romăniei şi legile ţării.

            Actele de autoritate emise de către primar, consiliul local sau alte structuri de autoritate de la nivelul altor unităţi administrativ-teritoriale, care reglementează situaţii, fapte şi realităţi de pe teritoriul administrativ al comunei sunt nule de drept.

Se interzice primarului, consiliului local al comunei Horlești şi oricăror structuri din subordinea acestora să emită hotărâri, dispoziţii, autorizaţii, certificate etc. care exced competenţele lor teritoriale.

            Art.17.Pe teritoriul comunei Horlești se folosesc, în condiţiile legii, următoarele simboluri:

- naţionale:

                                    - Drapelul României (tricolor)

                                    - Ziua Naţională a României – 1 Decembrie

                                - Imnul Naţional al Românie – „Deşteaptă-te române”

                                - Stema ţării – stabilită prin lege organică

            - europene

                                 - Drapelul Uniunii Europene

                            - Stema Uniunii Europene

                                 - Imnul Uniunii Europene

                                 - Ziua Uniunii Europene

- locale:

                                 - Ziua comunei Horlești  –luna iunie

 

            Art.18. Centrul administrativ cu sediul consiliului local şi al primăriei comunei se află în satul Horlești

 

Capitolul al II lea :          

ADMINISTRAŢIA  PUBLICĂ   A  COMUNEI HORLEȘTI 

II.1.Autorităţile administraţiei publice locale

            Art.19.Autorităţile reprezentative ale colectivităţii locale din comuna sunt: consiliul local şi primarul.

            Primarul şi consilierii locali se aleg prin votul liber exprimat, egal, direct şi secret al cetăţenilor care au domiciliul stabil în comună, din rândul cetăţenilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Constituţie şi de legile în vigoare.

            Organizarea alegerilor pentru funcţiile de demnitate publică locale şi respectiv validarea mandatelor de consilier local şi de primar sunt reglementate prin legislaţia în vigoare.

 

II.1.1.Consiliul local

              Art.20 Consiliul local al comunei Horlești este autoritatea deliberativă, fiind format din consilieri locali, alesi prin vot universal, egal, secret, direct şi liber exprimat de către cetăţenii comunei Horlești  şi constituit în conformitate cu prevederile legale.

Art.21 (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, exercitând următoarele atribuţii:

    a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

    e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

    (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul local:

    a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

    b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;

    c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

    (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul local:

    a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

    b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

    c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

    d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

    e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

    f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul local:

    a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

    b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;

    c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

    d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

    (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul local:

    a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

    1. educaţia;

    2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

    3. sănătatea;

    4. cultura;

    5. tineretul;

    6. sportul;

    7. ordinea publică;

    8. situaţiile de urgenţă;

    9. protecţia şi refacerea mediului;

    10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

    11. dezvoltarea urbană;

    12. evidenţa persoanelor;

    13. podurile şi drumurile publice;

    14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;

    15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

    16. activităţile de administraţie social-comunitară;

    17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

    18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

    19. alte servicii publice stabilite prin lege;

    b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;

    c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

    d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

    e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

    f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

    (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul local:

    a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

    b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

    c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

    (7) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.

    (8) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

          Art.22. Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Horlești  se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a acestuia. În funcţie de necesităţi şi de evoluţiile înregistrate în plan legislativ, regulamentul va putea fi modificat, completat şi actualizat în condiţiile legii.

          Art.23. Dizolvarea consiliului local şi suspendarea mandatului de consilier local pot avea loc în situaţiile şi cu respectarea cerinţelor stabilite prin Legea administraţiei publice locale, Legea privind Statutul aleşilor locali şi prin alte acte normative care reglementează în materie.

          Art.24.Răspunderea privind pregătirea şi calitatea oamenilor promovaţi pentru a fi aleşi în funcţiile locale de demnitate publică, respectiv capacitatea acestora de a se achita de atribuţiile ce le revin în calitate de primar, viceprimar sau consilieri locali, revine în egală măsură persoanelor care acceptă candidatura, partidelor politice care îi promovează şi alegătorilor care îi votează.

Art.25. Componenta politica a Consiliului Local in urma alegerilor locale din 2016 este urmatoarea :

 • Nouă  consilieri locali validati pe listele PSD (Borș Constantin,Cogianu Iulian, Jipu Gheorghe, Lucaci Liliana,Luntraru Dumitru, Pascariu Gheorghe, Simion Puiu Constantin,Timofte Costel, Zară Constantin)
 • Doi consilieri locali validati pe listele ALDE (Cogianu Ghe Mihai, Cucutianu Neculai )
 • Un consilier local validat pe listele PNL (Cogianu Ghe Adrian )
 • Un consilier local validat pe listele PMP (Cogeanu P Martin )

 

II.1.2. Primarul şi Viceprimarul

           Art.26. Funcţia de autoritate publică executivă la nivelul comunei Horlești  este exercitată de către primar în condiţiile legii.

            Art.27.Înlocuitorul de drept al primarului, subordonat acestuia, este viceprimarul comunei, care este ales în condiţiile stabilite de lege.

Art.28       Primarul şi viceprimarul, la fel ca şi consilierii locali, depun în faţa consiliului local următorul jurământ:

      „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Leţcani. Aşa să-mi ajute Dumnezeu !”    

            Art.29 (1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi exercită, la nivelul comunei Horlești, următoarele atribuţii:

                               a) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

                              b) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.

                             c) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

                             d) Primarul conduce serviciile publice locale.

            Art.30 (1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

                        (2) Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României.

                        (3) Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.

                        (4) Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

    Art. 31(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

                        a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

                        b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

                        c) atribuţii referitoare la bugetul local;

                        d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

                        e) alte atribuţii stabilite prin lege.

                (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

                 (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

                            a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

                           b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

                           c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

                   (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

                            a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

                            b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

                             c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;

                             d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

                    (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

                              a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

                              b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

                              c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) - d);

                               d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) - d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

                               e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

                               f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

                              g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

                              h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

                (6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

                (7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.

Art.32 (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales.

                          (2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

            Art. 33 Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.

            Art. 34 (1) Primarul comunei poate angaja, în limita numărului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. 

                   (2) Primarul poate delega pe întreaga durată a mandatului sau pe o perioadă determinată prin dispoziţie scrisă, viceprimarului, dintre atribuţiile legale care îi revin:

                                 a) conduce şi răspunde de asigurarea serviciilor de utilitate publică;

                                 b) conduce direct sau are în subordine următoarele compartimente funcţionale din cadrul Primăriei, răspunzând de activitatea acestora: 

                                       - compartiment juridic

                                      - Cabinet primar

                                       - Compartiment Financiar contabil

                                       - compartimentul Registrul agricol

                                        - Serviciul de asistenta sociala ;

                                        - serviciul pentru situatii de urgenta

                                       - compartiment administrativ gospodăresc

                                       - comisia pentru recepţia bunurilor, serviciilor şi lucrărilor;

                                      - comisia pentru aplicarea Legii 18 privind fondul funciar ;

                    c) exercită atribuţiile prevăzute la art.63 alin.(4) pct.d)m, respectiv alin.(1) lit.c) pct.d şi alin.(5) respectiv alin.(1) lit.d), cu excepţia celor de la pct.8 din Legea nr.215/2001 republicată

                              d) exercitarea atribuţiilor şi răspunderilor ce revin autorităţilor publice locale, respectiv primarului, ce rezultă din actele care reglementează activitatea în următoarele domenii:

                  - inventarierea, utilizarea, gestionarea, asigurarea integrităţii bunurilor din domeniul public sau privat al comunei;

                  - amenajarea teritoriului, organizarea cadastrului general, dezvoltare urbanistică etc;

                  - organizarea, funcţionarea, gestionarea şi finanţarea serviciilor publice;

                  - achiziţiile publice de bunuri, servicii şi lucrări;

                  - zootehnie, administrarea păşunilor şi cultivarea terenurilor agricole;

                  - gospodărirea localităţii, protecţia mediului, sănătatea populaţiei şi a animalelor;

                  - gospodărirea apelor;

                  - siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, protecţia civilă şi situaţiile de urgenţă;

                  - aplicarea prevederilor art. III din Legea nr.169/1997 completată şi modificată prin Legea nr. 247/2005; punerea în posesie şi întocmirea documentaţiilor pentru eliberarea titlurilor de proprietate persoanelor care au obţinut aprobările legale în condiţiile Legilor proprietăţii;

- acordarea subvenţiilor şi a despăgubirilor pentru calamităţi, accidente etc;

- executarea silită a creanţelor bugetare locale ;

- angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare;

- organizarea transportului în comun;

- organizare pază;

- aplică sancţiunile legale persoanelor fizice şi juridice din comuna Horlești care încalcă normele stabilite prin legile ţării sau actele autorităţilor publice locale;

- exercită orice alte atribuţii şi responsabilităţi stabilite prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului. 

(3) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor stabilite în sarcina sa potrivit aliniatului precedent, viceprimarul răspunde politic, administrativ, disciplinar, material sau penal, suportând şi eventualele prejudicii aduse comunităţii din această cauză.

(4) Primarul comunei Horlești , sprijinit de către secretar şi consilieri juridici, în limitele competenţelor lor asigură şi garantează respectarea drepturilor cetăţenilor din comună.

(5) Primarul comunei Horlești  exercită pe lângă competenţele sale de autoritate executivă, atribuţiile de factor de echilibru şi mediere între forţele politice, sociale, culturale, educaţionale, economice şi administrative, între acestea şi cetăţeni, între autorităţi şi comunitate urmărind armonizarea relaţiilor interinstituţionale şi interumane şi garantând pacea socială la nivelul comunităţii.

(6) Organizaţiile locale şi judeţene ale partidelor politice au obligaţia de a pregăti şi promova pentru funcţiile de administraţie publică de la nivelul comunei Horlești (primar, viceprimar, consilieri locali) persoane competente, de o moralitate neîndoielnică, pregătite şi apte din punct de vedere politic, juridic, psiho-sociologic etc, să slujească aspiraţiile şi idealurile tuturor oamenilor din comuna Horlești , binele general al comunităţii locale.

(7) Mandatul primarului şi al viceprimarului începe, durează, se exercită, se suspendă sau încetează în condiţiile stabilite prin Legea administraţiei publice locale sau alte acte normative incidente.

(8)   Pe durata mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local.

 

II.2 Aparatul de specialitate al primarului comunei Horlești , instituţiile şi 

serviciile publice de interes local 

      Art.35 Consiliul local şi primarul sau viceprimarul (pentru atribuţiile delegate) îşi exercită atribuţiile şi răspunderile legale prin intermediul aparatului de specialitate, al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local care sunt înfiinţate, funcţionează, sunt gestionate şi finanţate şi se organizează în conformitate cu legislaţia în vigoare, ţinându-se cont de particularităţile şi condiţiile specifice ale comunei Horlești. 

 

II.2.1. Aparatul de specialitate al primarului comunei Horlești 

      Art.36 (1) Aparatul de specialitate al primarului cuprinde funcţii publice de execuţie sau de conducere si personal contractual, conform statului de funcţii. Numărul de personal, statul de funcţii şi organigrama primăriei se aprobă prin hotărâri ale consiliului local, la propunerea primarului, cu luarea în consideraţie a necesarului de resurse umane şi a fondurilor alocate, prin bugetul local, pentru acoperirea cheltuielilor de personal;

      b) Dintre funcţiile publice, următoarele sunt funcţii de conducere:

                  - secretar comună                   

c) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale a căror configuraţie se stabileşte anual prin organigrama propusă de primar şi aprobată de către consiliul local.

d) Numărul total de posturi din aparatul de specialitate al primarului poate fi mărit numai cu o motivaţie puternică şi dacă prevederile bugetare pentru salarizarea personalului sunt acoperitoare.

e) Numirea, promovarea, evaluarea, salarizarea şi acordarea celorlalte drepturi pecuniare, eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, respectiv Legea nr. 53/2003-Codul Muncii şi celelalte acte normative aplicabile.

        f) Modul de organizare si funcţionare, obiectivele, sarcinile si responsabilităţile ce revin fiecărui compartiment funcţional din cadrul primăriei se stabilesc, potrivit legii, de către primar, cu avizul consiliului local;

g) Sarcinile ce revin fiecărui funcţionar public sau angajat pe bază de contract de muncă se stabilesc prin fişele posturilor care se întocmesc de către fiecare şef de compartiment care are şi competenţa de a evalua, stimula, propune sancţiuni etc. pentru activitatea desfăşurată de aceştia. Personalul contractual şi funcţionarii publici exercită obligatoriu toate atribuţiile şi sarcinile date prin lege, hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului.

        (2) a) Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului formează primăria comunei Horlești   care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

      b) Primăria comunei Horlești  îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de ordine interioară aprobat de către consiliul local.

(3) Primarul, viceprimarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale împreună cu aparatul de specialitate al primarului formează o structură funcţională numită primăria comunei Horlești  care aplică actele locale de autoritate şi soluţionează problemele generale ale comunităţii cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Activitatea primăriei este organizată şi se desfăşoară pe baza regulamentului intern şi a statutului comunei Horlești care se aprobă prin hotărâri ale consiliului local.  

 

II.2.2.Instituţiile publice de interes local 

      Art.37 a) Instituţiile de interes local se află în slujba comunităţii şi au ca scop fundamental al activităţii lor slujirea nevoilor, aspiraţiilor şi valorilor individuale sau colective ale oamenilor ”cetăţii” prin furnizarea serviciilor specifice.

                  b) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea patrimoniului şi finanţarea instituţiilor publice de interes local se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare.

                 c) Raporturile dintre autorităţile publice locale (primar sau consiliu local) şi instituţiile publice de interes local, dintre acestea şi cetăţeni, precum şi relaţiile dintre ele, au la bază principiile respectului şi încrederii reciproce, ale responsabilităţii şi legalităţii, ale solidarităţii, cooperării şi acţiunii convergente pentru întărirea unităţii şi înfăptuirea binelui comunităţii locale şi al tuturor membrilor săi.

               d) Comunitatea şi autorităţile publice locale sprijină şi se implică direct în asigurarea unor condiţii optime de funcţionare a instituţiilor publice de interes local şi colaborează cu autorităţile şi instituţiile de specialitate de la nivel judeţean sau central pentru soluţionarea problemelor specifice, în limitele competenţelor legale şi ale resurselor asigurate. 

               e) Şefii instituţiilor publice de interes local prezintă în faţa comunităţii locale şi a autorităţilor ei reprezentative informări sau rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată, rezultatele obţinute şi problemele întâmpinate pe linia realizării obiectivelor specifice.

      Aceştia răspund în condiţiile legii de modul în care folosesc fondurile şi gestionează patrimoniul care face parte din domeniul public sau privat al comunei Horlești , şi a celorlalte bunuri pe care le au în administrare.

 

II.2.3. Serviciile publice locale

 

      Art.38 a) Serviciile publice locale reprezintă acele activităţi şi prestaţii pe care autorităţile publice locale sau instituţiile publice de interes local le desfăşoară sau le oferă cetăţenilor în scopul satisfacerii nevoilor lor. Principalele servicii necesare a fi prestate la nivelul comunei Horlești sunt cele prevăzute de art.155 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ                  b) Pentru prestarea serviciilor care nu intră în sfera de competenţă a instituţiilor publice specializate a consiliului local din comuna Horlești are obligaţia de a stabili prestarea acestora în sarcina compartimentelor specializate ale primăriei sau de a înfiinţa servicii publice de sine stătătoare.

              c) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea şi finanţarea serviciilor de utilitate publică locală se reglementează prin hotărâri ale consiliului local, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

              d) Pentru prestarea serviciilor publice cu excepţia celor care, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt asigurate gratuit, consiliul local al comunei Horlești va stabili taxe speciale prin care să se asigure acoperirea cheltuielilor făcute în acest scop. Taxele speciale instituite se vor percepe numai de la beneficiarii serviciilor. Consiliul local poate hotărâ, pentru a menţine taxele la un nivel acceptabil, ca o parte din cheltuielile realizate pentru funcţionarea unor servicii să fie acoperite prin subvenţii de la bugetul local.

      e) Baza tehnico-materială necesară pentru realizarea serviciilor publice şi a celor de utilitate publică este asigurată, inventariată, gestionată şi utilizată în mod corespunzător prin grija viceprimarului, care răspunde de integritatea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei Horleşti , în condiţiile legii.

            f) Agenţii economici, instituţiile şi cetăţenii din comuna Horlești  sunt consultaţi de către autorităţile publice locale în legătură cu actele de autoritate ce urmează a fi adoptate pe linia înfiinţării, gestionării, funcţionării şi finanţării instituţiilor şi serviciilor publice de interes local pe care au obligaţia de a le respecta şi aplica în funcţie de nevoile şi condiţiile specifice.        

 

II.3.Legile comunităţii, exercitarea autorităţii şi înfăptuirea dreptăţii

 

Art.39 a) La nivelul comunei Horlești, întreaga activitate a autorităţilor şi instituţiilor, a organizaţiilor şi a agenţilor economici, a societăţii civile şi a cetăţenilor este organizată şi se desfăşoară cu respectarea Constituţiei Romăniei, a legilor ţării, şi a actelor de autoritate emise de către consiliul local sau de către primar.

           b) În raport de competenţele, atribuţiile şi răspunderile pe care le au, consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă, emit acte de autoritate care reglementează viaţa şi activitatea comunităţii, a subsistemelor care o compun şi a cetăţenilor, care au putere de lege locală, a căror respectare este obligatorie pentru persoanele juridice şi fizice din comuna Horlești.

          c) Actele prin care se exercită autoritatea la nivelul comunei Horlești   sunt:

                                    - hotărârile consiliului local 

                                    - dispoziţiile primarului.

              d) Proiectele de hotărâri ale consiliului local pot fi iniţiate de către primar, viceprimar, consilieri locali sau de către cel puţin 5 % dintre cetăţenii cu drept de vot ai comunei Horlești , iar pentru adoptarea lor este necesară respectarea procedurilor şi a celorlalte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare şi de regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local.

                  e) În comuna Horlești aplicarea legilor ţării, adoptarea şi executarea legilor locale trebuie să aibă ca finalitate dezvoltarea generală, garantarea libertăţii cetăţenilor, înfăptuirea dreptăţii şi asigurarea ordinii şi unităţii juridice a comunităţii.

                 f) După adoptare, hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului se transmit Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, primarului şi persoanelor vizate sau implicate în executarea lor şi se aduc la cunoştinţa cetăţenilor comunei, prin grija secretarului.

            g) Verificarea legalităţii, sistematizarea, caracterul necontradictoriu şi evidenţa actelor de autoritate locală sunt realizate şi asigurate de către secretarul comunei şi de către consilierul juridic aflat în subordinea sa care au şi obligaţia de a-i sprijini pe iniţiatori în elaborarea şi realizarea proiectelor supuse spre aprobarea consiliului local sau a primarului.

            h) Pentru asigurarea cadrului legal local necesar soluţionării problemelor specifice, şefii de instituţii şi servicii precum şi cei ai compartimentelor funcţionale din aparatul de specialitate al primarului au obligaţia de a propune în scris iniţierea unor proiecte de hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, corespunzătoare.

            i) Întocmirea, aprobarea şi eliberarea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor, certificatelor, adeverinţelor şi a altor acte care sunt de competenţa autorităţilor publice locale se realizează cu respectarea termenelor, cerinţelor şi procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de către regulamentele aprobate de către consiliul local .

            j) Exercitarea autorităţii la nivelul comunităţii locale se realizează cu mijloacele, pe căile şi în limitele stabilite prin Constituţie şi legile tării, respectiv prin hotărârile consiliului local şi Statutul Comunei Horlești .

            k) Înfăptuirea dreptăţii atât sub forma sa distributivă, cât şi procedurală sau reparatorie se realizează pe fiecare treaptă a sistemului ierarhiei exercitării autorităţii administrative la nivelul local şi are la bază legile ţării şi ale comunităţii. Garant al înfăptuirii dreptăţii la nivelul colectivităţii locale este primarul, în faţa căruia toţi cetăţenii comunei sunt egali.

            l) Pentru problemele care depăşesc competenţele autorităţii administrative sau pentru corectarea unor erori săvârşite de acestea, toţi cetăţenii comunei au acces liber la justiţie în condiţiile stabilite de lege. Primarul, consiliul local şi toate structurile din subordinea acestora au obligaţia de a pune la dispoziţia instanţelor de judecată sau a celorlalte structuri din cadrul puterii judecătoreşti, toate informaţiile şi documentele de care dispun pentru a asigura soluţionarea corectă a litigiilor şi altor cauze aflate pe rolul lor. De asemenea, în situaţii temeinic motivate autorităţile locale vor sesiza ele însele organele judecătoreşti pentru soluţionarea unor situaţii care justifică un interes general.

Aplicarea şi respectarea hotărârilor judecătoreşti rămase definitive sunt obligatorii atât pentru autorităţile locale cât şi pentru toate persoanele juridice sau fizice din comuna Horlești.

            Asigurarea liniştii şi ordinii publice în cadrul comunităţii locale reprezintă atribuţii principale ale primarului şi consiliului local, fiind asigurate prin intermediul postului locale de poliţie sau al poliţiei comunitare care prezintă consiliului local informări şi rapoarte cu privire la problemele generale şi măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea situaţiei în acest domeniu.

            m) Pentru luarea unor decizii de interes general populaţia cu drept de vot a comunei poate fi consultată prin referendum . Iniţierea, organizarea, finanţarea şi valorificarea rezultatelor referendumului local se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

            n) Cel puţin o dată pe an primarul are obligaţia de a organiza adunări cetăţeneşti, pe sate, în cadrul cărora prezintă informări cu privire la măsurile întreprinse pentru soluţionarea problemelor comunităţilor respective şi stabileşte cu acestea obiectivele prioritare şi căile de acţiune pentru etapa următoare.

            o) Primarul, viceprimarul, secretarul şi consilierii locali sunt obligaţi să prezinte, cel puţin o dată pe an, rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată în slujba comunităţii.

            Raportul din ultimul an de mandat al primarului vizează activitatea desfăşurată în întreaga perioadă de exercitare a funcţiei şi se publică, împreună cu anexele cu cel puţin trei luni înaintea încheierii mandatului. Fondurile necesare publicării raportului se asigură de la bugetul local 

            p) Emiterea actelor locale de autoritate se face cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa decizională. Secretarul comunei are obligaţia de a aduce la cunoştinţă publică toate hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului care pot fi contestate în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.

            Statutul comunei, Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, Regulamentul intern al primăriei comunei Horlești precum şi alte acte de autoritate cu caracter normativ de interes general se publică pe sitte primariei comunei, fondurile necesare fiind asigurate de la bugetul local.

Prin grija secretarului se vor realiza colecţiile cu hotărârile consiliului local, respectiv cu dispoziţiile primarului, colecţii care se vor afla în permanenţă la dispoziţia consilierilor locali, a aparatului de specialitate al primarului, a cetăţenilor şi a tuturor celor interesaţi de cunoaşterea, respectarea şi aplicarea lor. Sarcina de a realiza, de a actualiza şi de a pune la dispoziţia persoanelor interesate (atât la sediul consiliului local,) a acestor colecţii se include în mod obligatoriu în fişa postului secretarului  , neîndeplinirea lor atrăgând răspunderea disciplinară a angajaţilor în cauză.

            r) Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea legilor ţării sau a normelor stabilite prin actele de autoritate locală se aplică persoanelor juridice şi fizice din comuna Horlești, de către persoanele sau factorii stabiliţi prin lege sau de împuterniciţii acestora numai după o analiză şi o fundamentare corespunzătoare a unei astfel de decizii. Sancţiunile aplicate pot fi contestate în condiţiile legii.

            s) Legile comunităţii, exercitarea autorităţii şi înfăptuirea dreptăţii la nivelul comunei Horlești se vor armoniza permanent cu evoluţiile care au loc permanent la nivelul sistemului legislativ naţional în procesul integrării europene a României, exercitarea autorităţii şi înfăptuirea dreptăţii fiind adoptate permanent nevoilor şi aspiraţiilor colectivităţii locale.

 

                   II.4. ECONOMIA  LOCALĂ,  PATRIMONIUL,   FINANŢELE  ŞI LUCRĂRILE   PUBLICE

 

II.4.1 Economia locală

                        

Art.40. 1) Autorităţile publice locale şi fiecare generaţie de locuitori ai comunei au datoria de a apăra, spori  şi diversifica averea comunei, de a o utiliza raţional şi eficient pentru a asigura traiul bun şi un viitor sigur pentru toţi membrii comunităţii.

2) Economia comunei   Horlești se bazează pe principiile economiei de piaţă, libera iniţiativă şi concurenţa, şi are ca scop fundamental dezvoltarea generală a localităţii şi  creşterea calităţii vieţii oamenilor. 

            3) In comuna Horlești munca liberă reprezintă calea fundamentală de sporire a averii fiecărei familii şi a comunităţii în ansamblul ei. Ea reprezintă valoare perenă a colectivităţii locale.

            4) Autorităţile administraţiei publice locale încurajează şi susţin, prin măsuri ce ţin de competenţa lor, dezvoltarea şi modernizarea agriculturii, a zootehniei, a producţiei industriale, a serviciilor şi comerţului, a tuturor activităţilor economice care aduc beneficii familiilor, agenţilor economici şi comunităţii. Ele asigură egalitate de şanse, tratament nediscriminatoriu pentru toţi întreprinzătorii care îndeplinesc condiţiile legale si normele U.E. de a investi şi a desfăşura activităţi economice în comuna Horlești.

 

II.4.2 2 Proprietatea

 

             Art.41 1) În comuna Horleşti  se respectă principiul pluralismului formelor de proprietate în sensul coexistenţei proprietăţii publice ( a statului, a judeţului şi a comunei) cu proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice.

            2)  Proprietatea comunei Horlești   este formată din proprietatea publică şi proprietatea privată.

            3)  Proprietatea publică a comunei Horlești este formată din :

                      - drumurile comunale, vicinale şi străzile ;

                     - reţele de alimentare cu apa, canalizare, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente ;

                     - terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoara activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt : biblioteca comunală, școlile şi altele asemenea ;

                    - ca şi monument cultural a fost declarat de interes public naţional  Biserica Ortodoxă « Sfântul Ioan « din sat Bogdăneşti;

                     - terenul cu destinaţie forestieră în suprafaţă de 148,00 ha face parte din domeniul privat al comunei iar celelate terenuri forestiere sunt proprietatea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat ;

                   - cimitirile ;

                    - alte bunuri de utilitate publică, aflate în proprietatea comunei Horlești.

4) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Horlești se întocmeşte şi se actualizează de către comisia specială, constituită în conformitate cu prevederile Legii 213/1998 şi cu normele metodologice de aplicare a acesteia şi se însuşeşte prin hotărâre a consiliului local. Aceeaşi comisie întocmeşte/actualizează şi listele cuprinzând bunurile imobile aflate în proprietatea privată a comunei, respectiv situaţia terenurilor care fac parte din păşunea comunală, pe care le supune aprobării autorităţii locale deliberative. Orice modificare cu privire la înregistrarea şi regimul juridic sau tehnic al bunurilor cuprinse în cele trei documente, care atestă dreptul de proprietate respectiv categoria de folosinţă a acestora, se aprobă, cu justificările corespunzătoare, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii;

5) Bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Horlești  sunt imprescriptibile, insesizabile şi inalienabile.

            6) Proprietatea privată a comunei Horlești este formată din acele bunuri care au fost dobândite de aceasta pe căile prevăzute de lege şi care nu sunt cuprinse in lista bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ- teritoriale.

Trecerea bunurilor comunei Horlești din domeniul public in domeniul privat al acesteia sau invers poate fi aprobată, in condiţiile legii, numai de către consiliul local.

Hotărârile pe care consiliul local le ia cu privire la administrarea sau operaţiunile privind bunurile care alcătuiesc domeniul public sau privat al comunei se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

            7) Răspunderea privind inventarierea, gestionarea, utilizarea eficientă, paza şi asigurarea integrităţii bunurilor care alcătuiesc domeniul public sau privat al comunei revine viceprimarului care are în subordine compartimentul pentru administrarea patrimoniului şi administratorul public.

            8) Reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor se realizează cu respectarea condiţiilor şi procedurilor stabilite prin legislaţia în vigoare. Comisia locală de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor îşi exercită competenţele în limitele stabilite de lege, documentaţiile supuse aprobării acesteia fiind întocmite de către serviciul pentru cadastru şi agricultură, care gestionează terenul aflat la dispoziţia comisiei, şi avizate pentru legalitate de către secretar.

            Anual, odata cu raportul privind situaţia şi modul de administrare a patrimoniului, primarul, în calitate de preşedinte al Comisiei locale de fond funciar prezintă consiliului local balanţa fondului funciar al comunei, cu justificarea modificărilor faţă de situaţia prezentată anterior.

            9) Fiecare persoană fizică sau juridică este obligată să-şi declare şi să probeze proprietăţile pe care le deţine pe raza comunei Horlești pentru a fi inregistrate în evidenţele fiscale şi agricole ale primăriei. Orice modificare survenită cu privire la regimul juridic al proprietăţilor va fi, de asemenea, adusă la cunoştinţă şi probată cu acte, compartimentelor de specialitate ale administraţiei publice locale pentru a fi operate corespunzător. Proprietaţile deţinute în alte unităţi administrativ teritoriale se declară la primăriile respective, asupra acestora fiind informată şi primăria locală.

            10)  În comuna Horlești proprietatea privată dobândită licit este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Caracterul licit al dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor şi altor imobile în condiţiile aplicării eronate a legilor proprietăţii poate fi constatat numai de către instanţa de judecată sau, după caz, de către autoritatea care a emis actul de proprietate în cauză.

Acţiunea în instanţă, respectiv sesizarea autorităţilor emitente cu privire la situaţiile prevăzute la aliniatul precedent poate fi făcută de orice persoană care justifică un interes sau de către primar, respectiv de către viceprimar, în condiţiile legii.

            11) În comuna Horlești sunt interzise ocuparea în întregime sau în parte a terenurilor de orice fel, mutarea sau distrugerea semnelor de hotar fără aprobările legale corespunzătoare. Persoanele care încalcă această normă suportă sancţiunile legale corespunzătoare.

Autorităţile publice locale, prin grija viceprimarului, organizează paza bunurilor cetăţenilor şi ale comunităţii in condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare.

            12) Pe raza comunei Horlești dobândirea dreptului de proprietate şi înstrăinarea bunurilor se realizează pe căile şi în condiţiile stabilite de lege.

            Art.42 Concesionarea, darea în administrare şi delegarea gestiunii unor bunuri sau servicii publice se face numai prin licitaţie publică,  pe baza unor studii de oportunitate care justifică un interes major al comunităţii locale, în condiţiile legii. Schimbul sau vânzarea unor terenuri  şi a oricăror altor bunuri din domeniul privat al comunei pot fi aprobate de către consiliul local cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie numai pe baza studiilor de oportunitate prevăzute la alineatul precedent şi numai în cazul în care vânzarea este necesară pentru asigurarea finanţării unor obiective de investii prin care să rezolve probleme fundamentale ale comunităţii, dacă nu există alte posibilităţi de asigurare a fondurilor.

            Se interzice supunerea spre aprobare a consiliului local a proiectelor de hotărâre care vizează probleme de patrimoniu fără asigurarea transparenţei decizionale ; în cazul vânzărilor de terenuri este obligatorie consultarea cetăţenilor prin organizarea adunărilor publice pe sate, înainte de adoptarea hotărârilor consiliului local privind scoaterea la licitaţie a imobilelor în cauză.

 

4.3. Finanţele publice locale

 

Art.43 1) Formarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor financiare ale comunei Horlești şi ale instituţiilor sau serviciilor publice locale se realizează cu respectarea principiului autonomiei locale, administrative şi financiare, reglementarea acestora făcându-se prin hotărâri ale consiliului local, în condiţiile Legii finanţelor publice locale şi a celorlalte norme legale în vigoare.

2) Bugetul local anual şi bugetele speciale sunt aprobate prin hotărâri ale consiliului local, proiectele acestora fiind promovate de către primar, pe baza datelor furnizate de către compartimentul financiar- contabil, respectiv a solicitărilor primite din partea compartimentelor de specialitate, a instituţiilor şi serviciilor de interes public local în condiţiile legii.

3) Sursele din care se constituie veniturile bugetului local sunt cele stabilite prin legea finanţelor publice locale.

4) Impozitele şi taxele locale în comuna Horlești se stabilesc prin hotărâri ale consiliului local, în limitele şi în condiţiile stabilite de lege, ţinându-se cont de posibilităţile reale ale contribuabililor de a le achita şi de nevoile comunităţii.

Calculul, urmărirea, încasarea sau executarea silită a creanţelor bugetare locale se realizează de către compartimentul financiar- contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în condiţiile legii.

            5) Organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile la nivelul comunei Horlești se realizează cu respectarea principiilor, regulilor, procedurilor şi responsabilităţilor stabilite prin Legea finanţelor publice locale, legilor anuale ale bugetelor de stat, legea contabilităţii şi a celorlalte reglementări legale în materie.

            6) Ordonatorul principal de credite îsi exercită atribuţiile şi responsabilitaţile ce-i revin pe linia finantelor publice locale prin intermediul compartimentului financiar contabil şi al celorlalte structuri sau funcţii publice din cadrul administraţiei publice locale care, potrivit hotărârilor consiliului local, dispoziţiilor primarului, fişelor posturilor şi regulamentelor de organizare internă au atribuţii în domeniu.

            7) Ordonatorul principal de credite întocmeşte şi prezintă spre aprobare consiliului local, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetului local şi bugetelor speciale însoţite de rapoarte de performanţă în care se cuprind obiectivele preconizate şi pe cele obţinute, indicatorii şi conturile precum şi situaţia angajamentelor legale.

-Execuţiile bugetare anuale şi trimestriale care sunt prezentate spre aprobare consiliului local vor cuprinde, ca anexe, situaţia contractelor de achiziţii publice încheiate/în derulare /finalizate în perioada de referinţă, care vor cuprinde cel puţin următoarele informaţii: titulari, nr. hotărârii consiliului local de aprobare a documentaţiei, suma prevăzută în buget, valoare contract, termen de finalizare, stadiul lucrărilor etc.

            - specialistii din cadrul primăriei/consiliului local şi compartimentul financiar- contabil au obligaţia de a  realiza şi actualiza în permanenţă colecţia tuturor contractelor care angajează fondurile publice şi patrimoniul comunei, de a asigura accesul la acestea şi de a le pune la dispoziţia consilierilor locali, a funcţionarilor publici şi a tuturor celor interesaţi, în condiţiile legii;

            8) Toate operaţiunile care angajează finanţele publice şi patrimoniul comunei Horlești sunt supuse controlului financiar preventiv, auditului public intern şi controlului financiar, în condiţiile legii.

            9) Contractarea de împrumuturi se poate realiza, în condiţiile legii, numai pentru obiective de investiţii indispensabile pentru viaţa comunităţii, în absenţa altor posibilităţi de finanţare, cu o fundamentare corespunzătoare, care va conţine obligatoriu un studiu de impact.Hotărârile consilului local având acest scop vor fi adoptate numai cu consultarea locuitorilor comunei în cadrul adunărilor cetăţeneşti organizate de către primar, în condiţiile legii.Se interzice contractarea unui nou împrumut înainte de rambursarea unuia deja contractat; folosirea liniilor de creditare deschise pentru un anumit obiectiv de investiţi în alte scopuri este, de asemenea interzisă.

 

4.4. Achiziţiile şi lucrările publice

 

           Art.44 1) Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare în comuna Horlești se realizează cu respectarea normelor, procedurilor şi competenţelor stabilite prin actele autoritaţilor publice locale şi legile ţării.

                      2) Planul anual de achiziţii publice, lista de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare se întocmesc prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul primărie locale şi se supun aprobării consiliului şi primarului în condiţiile legii.

                      3) Atribuirea contractelor de achiziţii produse, servicii şi lucrări în comuna Horlești se face cu respectarea cerinţelor şi procedurilor legale, pe baza documentaţiilor întocmite de către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei, care au obligaţia de a urmări execuţia contractelor, de a face recepţia bunurilor, serviciilor sau lucrărilor contractate şi de a le gestiona şi utiliza în scopul pentru care au fost achiziţionate.

                       4) Obiectivele de investiţii cuprinse în strategia şi programele de dezvoltare a comunei Horlești  se evidenţiază în mod corespunzător în , P.U.G. şi în celelalte documentaţii care reflectă perspectiva dezvoltării şi modernizării urbanistice a localităţii, aprobate de către consiliul local.

                       5) Execuţia lucrărilor de construcţii se poate realiza numai după obţinerea autorizaţiei emise de către factorii în drept şi cu respectarea cerinţelor impuse.

                        6) Pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în programele de dezvoltare a comunei Horlești , primarul, viceprimarul, consilierii locali şi funcţionarii publici cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a promova proiectele şi documentaţiile pe baza cărora se pot obţine fonduri guvernamentale şi europene cu respectarea normelor aplicabile.

                         7) În vederea finanţării şi realizării unor acţiuni, servicii sau lucrări de interes public local, consiliul local poate aproba cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine.

                         8) Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate de la bugetul local al comunei Horlești  se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice aprobate de către consiliul local, contractele de execuţie fiind atribuite numai cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice.

                          9) Obiectivele de investiţii realizate cu fonduri de la bugetul local se includ, prin hotărâri ale consiliului local, în patrimoniul public sau privat al comunei Horlești , după caz, evidenţa contabilă, administrarea, gestionarea şi utilizarea lor realizându-se de către compartimentele de administrare a patrimoniului şi financiar-contabil din primărie, în condiţiile stabilite prin hotărâri ale consiliului local şi legile ţării.

                        10) Documentaţiile de atribuire a contractelor de achiziţii, lucrări, construcţii sau de reparaţii, respectiv de materiale în vederea realizării unor astefel de lucrări, servicii de proiectare, de consultanţă, juridice, de contabilitate sau de pază, se supun aprobării consiliului local sau după caz, consiliilor de administraţie de la instituţiile ai căror directori au statut de ordonatori de credite.Se interzice încheierea de acte adiţionale la aceste contracte cu încălcarea procedurilor şi a limitelor stabilite de lege.

 

Capitolul al III-lea-

   EDUCAŢIA, VIAŢA SPIRITUALĂ ŞI CULTURA

COMUNITĂŢII

Art.45 1) Educaţia libertăţii, emanciparea prin cultură şi înălţarea spirituală a oamenilor din comuna Horlești  reprezintă preocupări de bază şi priorităţi ale activităţii autorităţilor, instituţiilor, familiei şi ale întregii comunităţi.

2) Comunitatea şi autorităţile publice locale sunt obligate să asigure condiţii optime pentru educaţia unitară, în condiţii de libertate, a tuturor fiilor ei în sensul formării, dezvoltării şi afirmării libere a personalităţii fiecăruia şi al pregătirii lor pentru a face faţă, atât individual, cât şi cu întreaga « cetate », nevoilor vieţii într-o societate şi o lume aflate în permanenţa schimbare.

3) Punerea bazelor şi aplicarea unei pedagogii a comunităţii, integrată unei pedagogii naţionale şi europene moderne reprezintă o preocupare de bază a autorităţilor şi o datorie a intelectualităţii locale.

4) Educaţia libertăţii la nivelul comunei Horlești se integrează sistemului educaţional naţional urmărind în principal :

 1. dezvoltarea armonioasă, din punct de vedere fizic şi sufletesc, a copiiilor, tinerilor şi a tuturor membrilor comunităţii ;
 2. lărgirea orizontului de cunoaştere a acestora prin însuşirea bazelor ştiinţelor şi prin contactul cu valorile fundamentale ale culturii  locale, naţionale, europene sau universale.
 3. cultivarea abilităţilor practice, a aptitudinilor, talentelor şi a celorlalte disponibilităţi creative ,valorificarea acestora din perspectiva afirmării personale şi a sporirii patrimoniului cultural ( material şi spiritual) al comunităţii ;
 4. formarea şi afirmarea spiritului întreprinzător, bazat pe libera iniţiativă şi concurenţă ;
 5. promovarea valorilor, principiilor şi virtuţilor morale autentice, inclusiv a celor religioase şi cultivarea pe această bază a sentimentelor, a convingerilor şi a unei motivaţii superioare pentru o viaţă morală pusă în slujba binelui şi a respingerii răului.
 6. afirmarea voinţei şi întărirea caracterelor, dezvoltarea puterilor sufleteşti necesare în lupta cu valurile vieţii, pentru împlinirea aspiraţiilor individuale şi a idealurilor comunităţii ;
 7. asigurarea unei minime culturi politice, juridice şi civice care să dea membrilor comunităţii, ai societăţii în general, posibilitatea unei integrări corecte în viaţa şi activitatea acestora.
 8. înţelegerea corectă, de către membrii comunităţii, a raporturilor dintre nevoi şi resurse, dintre necesităţi şi posibilităţi, dintre ideal şi real, dintre putere, libertate,şi fericire, dintre individ şi comunitate ; conştientizarea, pe această bază a permanenţei nevoi de implicare a fiecăruia în viaţa «cetăţii».

5) Şcolile, bisericile, grădiniţele, agenţii economici, cabinetele  medicale împreună cu celelalte instituţii şi cu familiile participă în mod liber, de pe poziţiile proprii fiecăruia, cu metodele şi mijloacele specifice, la formarea şi dezvoltarea personalităţii fiecărui locuitor al comunei, colaborând pentru cultivarea şi promovarea valorilor spirituale autentice şi pentru realizarea şi menţinerea unităţii sufleteşti a comunităţii.

6) Preoţii şi profesorii, învăţătorii şi educatoarele, medicii şi inginerii, economiştii şi juriştii, demnitarii şi funcţionarii publici, patronii şi administratorii societăţilor comerciale, părinţii şi toţi cei care au dobândit o pregătire sau experienţă de viaţă bogată au pe lângă statutul lor profesional oficial şi pe acela de «povăţuitori» ai oamenilor şi ai comunităţii locale spre împlinirea «rostului» lor. Pentru gândurile şi faptele lor de excepţie puse în slujba idealurilor comune, ei pot fi motivaţi, stimulaţi evidenţiaţi în condiţiile prezentului statut şi ale legislaţiei în vigoare.

7) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea , finanţarea şi evaluarea activităţii prevăzute la art.4 precum şi statutul profesional al personalului acestora sunt reglementate prin legile organice, statutele şi regulamentele proprii ale fiecăreia dintre ele.

8) Raporturile dintre primar şi Consiliul Local pe de o parte şi instituţiile din sfera învăţământului, culturii şi cultelor, care işi desfăşoară activitatea pe raza comunei Horlești, se bazează pe principiile legalităţii, autonomiei sau independenţei decizionale, ale solidarităţii şi responsabilităţii, al echilibrului şi  cooperării dintre puterea politică sau administrativă şi puterea culturii, a educaţiei şi a credinţei în scopul asigurării armoniei sociale, al dezvoltării şi afirmării comunităţii.

9) În conţinutul lecţiilor de specialitate, al orelor educative sau al activităţilor extracurriculare desfăşurate în şcoli vor fi cuprinse elemente privind geografia, istoria, economia, cultura, obiceiurile şi tradiţiile locale .

10) Instituţiile şi personalităţile locale vor continua cercetările privind evoluţia organizării sociale şi a vieţii oamenilor din comuna Horlești. 

       Educaţia copiilor, a tineretului şi a tuturor fiilor săi, în spiritul unui patriotism local şi naţional şi al integrării europene, reprezintă o datorie fundamentală a părinţilor, a educatorilor, a instituţiilor şi a întregii comunităţi.

 

Capitolul al IV-lea :

MUNCA,  SĂNĂTATEA,   PROTECŢIA  POPULAŢIEI  ŞI   SOLIDARITATEA  UMANĂ

Art.46 1) În comuna Horlești munca  liberă, desfăşurată în condiţii de competenţă şi eficienţă reprezintă o valoare fundamentală şi, totodată, principala cale de afirmare şi promovare socială.

 1. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, iar alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă pentru toţi locuitorii comunei.
 2. Drepturile şi obligaţiile persoanelor angajate, respectiv ale celor care ocupă funcţii publice sunt stabilite prin contractele individuale de muncă, prin Codul Muncii, respectiv prin Codul administrativ şi actele normative adoptate în aplicarea acestora.
 3. Munca forţată este interzisă pe întreg teritoriul comunei Horlești.
 4. Pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale, salariaţii au dreptul la grevă, care se manifestă în limitele stabilite de lege şi cu garanţiile necesare asigurării serviciilor esenţiale pentru societate.
 5. Agenţii economici, instituţiile, autorităţile publice locale şi toti angajatorii care folosesc forţa de muncă plătită au obligaţia de a respecta normele de igienă şi securitate a muncii, în condiţiile legii.
 6. Prevenirea îmbolnăvirilor, asigurarea serviciilor medicale şi ameliorarea stării de sănătate a populaţiei comunei Horleşti  reprezintă un obiectiv fundamental, o prioritate şi o obligaţie atât pentru fiecare individ sau familie, cât şi pentru comunitatea locală şi autorităţile publice reprezentative.
 7. Sistemul acţiunilor şi măsurilor obligatorii al căror scop este sănătatea oamenilor din comuna Horlești cuprinde :
 8. prevenirea poluării mediului natural şi ameliorarea permanentă a mediului economic, social, educaţional şi cultural în care muncesc şi trăiesc locuitorii comunei.
 9. asigurarea asistenţei medicale de specialitate prin încurajarea şi sprijinirea înfiinţării şi funcţionării cabinetului medical de familie, a cabinetelor medicale specializate, a farmaciilor .
 10. desfăşurarea, în colaborare cu instituţiile de profil, a unor acţiuni de informare şi educaţie sanitară, cu caracter general sau special pentru anumite categorii ale populaţiei (copii, tineri, femei, bătrăni, etc).
 11. asigurarea condiţiilor prevăzute de normele legale privind medicina muncii.
 12. ameliorarea şi menţinerea la un nivel adecvat a stării de igienă atât din spaţiile publice, cât şi în spaţiul privat.
 13. combaterea sărăciei, a fumatului, a consumului de  alcool sau de droguri, a violenţei, etc.
 14. asigurarea apei potabile, îmbunătăţirea alimentaţiei, respectarea normelor sanitar-veterinare privind sacrificarea animalelor şi comercializarea produselor.
 15. combaterea epizootiilor, ecarisarea teritoriului, salubrizarea localităţii.
 16. Sistemul de protecţie a populaţiei comunei Horlești cuprinde:
 17.  securitatea alimentară ;
 18. apărarea împotriva dezastrelor ;
 19. protecţia mediului ;
 20. protecţia civilă ;
 21. protecţia muncii ;
 22. protecţia socială ;
 23. protecţia copiilor şi a tinerilor ;
 24. alte forme de protecţie prevăzute de lege.
 25. Primarul şi consiliul local, conducerile agenţilor economici şi organizaţiilor din comună au obligaţia de a organiza activitatea şi de a aloca resursele necesare pentru protecţia populaţiei, în condiţiile legii.
 26. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, compartimentele funcţionale şi serviciile publice locale, celelalte structuri cu atribuţii pe linia protecţiei populaţiei comunei sunt obligate să se achite de atribuţiile pe care le au în domeniul de activitate pe care îl coordonează astfel încât să fie preîntâmpinate, diminuate sau anulate efectele negative ale unor situaţii excepţionale.
 27. În cazul unor calamităţi sau al altor pericole, respectiv pentru situaţiile în care legea stabileşte răspunderi civile normale, toţi locuitorii apţi de efort din comună au obligaţia de a participa la protejarea populaţiei şi a bunurilor, la eliminarea efectelor negative şi la reconstrucţia bazei materiale a comunităţii.
 28. Primarul şi consiliul local, împreună cu forţele politice, sociale, culturale şi educaţionale au obligaţia de a asigura şi menţine echilibrul şi armonia socială prin asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea solidarităţii umane între toţi membrii comunităţii.
 29. Membrii comunităţii locale, indiferent de cum  trăiesc şi muncesc, indiferent de categoria socială sau profesională căreia îi aparţin, indiferent de opţiuni şi convingeri, indiferent de relaţia în care se află cu autorităţile, au datoria de a acţiona solidar faţa de persoanele sau categoriile de populaţie aflate in situaţii speciale şi de a-şi uni resursele şi eforturile pentru apărarea şi promovarea intereselor comunităţii, pentru înfăptuirea binelui comun şi a fericirii fiecăruia dintre ei.

 

 

Capitolul al V-lea

DREPTURILE,  LIBERTĂŢILE    ŞI  ÎNDATORIRILE

FUNDAMENTALE   ALE    CETĂŢENILOR   COMUNEI  FANTANELE

V.1. Dispoziţii generale

Art.47 a) Cetăţenii comunei Horlești beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţia României şi prin alte legi, având obligaţiile şi drepturile prevăzute de acestea.

b) Cetăţenii comunei Horlești sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări.

c) Dispoziţiile prezentului statut privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu prevederile Constituţiei României şi ale legilor ţării, cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate în care România este parte.

d) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.

e) Limitele exercitării drepturilor şi libertăţilor individuale se stabilesc prin legi, astfel încât să nu permită  încălcarea drepturilor şi libertăţilor altora, a ordinii publice sau a bunelor moravuri.

 

V.2. Drepturile şi libertăţile fundamentale

 

Art.48 1) Cetăţenilor comunei Horlești le sunt garantate, în condiţiile legii, următoarele drepturi şi libertăţi fundamentale :

a) dreptul la viaţă şi la integritate fizică si psihică ;

b) libertatea individuală ;

c) dreptul la apărare ;

d) libera circulaţie ;

e) dreptul de a le fi respectată şi ocrotită, de către autorităţile publice  viaţa intimă, familială şi privată;

f) inviolabilitatea domiciliului ;

g) secretul corespondenţei ;

h) libertatea conştiinţei ;

i) libertatea de exprimare ;

k) dreptul la învăţătură ;

l) accesul la cultură ;

m) dreptul la ocrotirea sănătatii ;

n) dreptul la mediu sănătos ;

o) dreptul la vot ;

p) dreptul de a fi ales ;

r) libertatea întrunirilor ;

s) dreptul de asociere ;

s) dreptul la muncă şi la protecţie socială a muncii;

t) interzicerea muncii forţate ;

t) dreptul la grevă ;

u) dreptul la proprietate privată;

v) libertatea economică ;

x) dreptul la moştenire ;

y) asigurarea unui nivel de trai decent ;

z) ocrotirea familiei ;

a.1 protectia familiei şi a tinerilor ;

a.2 dreptul la petiţionare ;

a.3 dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a solicita anularea actului şi repararea pagubei ;

2. Autorităţile publice locale au obligaţia de a asigura, în mod direct, sau în colaborare cu instituţiile şi autorităţile statului, exercitarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute în prezentul statut, în conditiile legii.

3. Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau a unor libertăţi se poate impune numai prin lege şi numai pentru situaţii de natura celor prevăzute de art.53 din Constituţia României.

Art.49 Tuturor cetăţenilor comunei li se asigură egalitatea de şanse şi în faţa legii şi a autorităţii.În comuna Horlești sunt interzise discriminarea, exploatarea şi încălcarea sub orice formă a demnităţii umane.

 

V.3. Îndatoririle fundamentale

Art.50. Cetăţenii comunei Horlești au următoarele îndatoriri fundamentale :

                        a) să se achite de îndatoririle fundamentale pe care le au faţă de ţară şi faţă de statul român în conformitate cu prevederile Constituţiei României ;

                       b) să manifeste loialitate faţă de comuna Horlești şi să păstreze, să sporească şi să promoveze valorile care definesc identitatea acesteia şi să-i asigure unitatea şi integritatea.

                       c) să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin jurământ, în cazul exercitării unor funcţii publice locale,  cu bună credinţă ;

                       d) să desfăşoare o activitate utilă pentru sine, pentru familie, pentru comunitate şi pentru societate în general;

                       e) să contribuie la cheltuielile publice prin plata taxelor şi impozitelor locale ;

                       f) să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertaţile celorlalţi membri ai comunităţii ;

                      g) să slujescă binele general al comunităţii şi să nu aducă prejudicii materiale sau de imagine comunei Horleşti.

 

Capitolul al VI-lea:

DISPOZIŢII  FINALE   ŞI   TRANZITORII

            Art.51 Prezentul statut poate fi modificat prin hotărâre a consiliului local Horleşti , adoptată cu votul a 2/3 din numărul consilierilor locali în funcţie.

Aprobat în şedinţa ordinară a consiliului local din data de 31.07.2019  prin hotărârea nr. 74

 

            Preşedintele şedinţei,                                                            

Consilier local, Luntraru Dumitru

 

 

                                                                           Vizat pentru legalitate,

                                                                                      Secretar,

                                                                              Magdici Adriana