România

România

Județul Galați

Comuna Negrilești

Comuna Negrilești

ROMÂNIA

JUDEŢUL GALAŢI

CONSILIUL LOCAL NEGRILEŞTI

 

 

STATUTUL COMUNEI NEGRILEŞTI

JUDEŢUL GALAŢI

 

 

Comuna Negrileşti, parte a judetului Galaţi, este unitatea administrativ teritoriala care cuprinde populatia rurala ce traieste pe arealul conventional delimitat si care are comunitate de interese si traditii proprii. Este persoana juridica de drept public cu patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina.

Art.1 – Comuna Negrileşti este situată în zona de câmpie a judeţului Galaţi,in partea de N, N-V a judetului Galaţi, la o distanta de 15 Km de municipiul Tecuci.

Relieful comunei este format din câmpie. 

Comuna NEGRILEŞTI este cuprinsă între coordonatele geografice de 45 grade si 55 minute latitudine- si 27 grade si 5 min. minute longitudine. Suprafata administrativ-teritoriala a comunei Negrileşti este  marginita  de raul Bîrlad.

Climatul

Comuna  Negrileşti are un climat temperat continental ,caracterizandu-se vara prin predominarea timpului senin uscat si calduros ca rezultat al transformarii maselor de aer sub influenta valorilor mari ale bilantului radiativ si caloric.

Conform STAS 11100/1/1993,incadrandu-se in zona B de seismicitate, perimetrul comunei Negrileşti se afla in zona cu gradul 8 de seismicitate ( PUG-pag.15).

Hotarele comunei au fost stabilite prin reglementari legale, legate de

impartirea administrativ teritoriala a tarii si sunt constituite din limite de parcele

cadastrale , drumuri si ape.

Localitatea este amplasata in partea de sud a judetului Galaţi, la 15 km. de

municipiul Tecuci , invecinandu-se cu localitatile :

-la N.- comuna Ghidigeni

-la S.-com Munteni

-la E.- Com.Corod

- la V.-com .Munteni

Cai de acces:Accesul din Tecuci se realizează pe DJ 240 ,DN 24,E 581.

Teritoriul comunei Negrileşti cu satele componente a fost stabilit prin Legea nr.2/1968, privind impartirea administrativ- teritoriala a Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare.

Suprafaţa administrativ-teritorială a comunei NEGRILEŞTI conform Planului Urbanistic General este de 4400 ha.

Pe categorii de folosinţă, suprafaţa teritorială se prezintă astfel :

 Agricol – 3453,66ha din care :

 Arabil- 2977,46 ha.

 Livezi  si vii– 132,22 ha

 Păsuni – 343,98ha

 Ape-17,75 ha.

 Drumuri-14,98ha.

 Constructii-115,63 ha.

Art.2 – Denumirea localităţii de resedinţă este NEGRILEŞTI.

Art.3 – Populaţia comunei NEGRILEŞTI, stabilită în urma recensământului

populaţiei si locuinţelor din luna martie 2012 este de 2757 persoane .

In perioada 2002-2009, o mare parte din populatia tanara a plecat in strainatate

in cautarea unui loc de munca.

Populaţia comunei NEGRILEŞTI este de cetăţenie si naţionalitate română, astfel încât nu se pune problema aplicării art.39, alin.7 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicata.

Art.4 – Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală si care conduc comuna sunt Consiliul local al comunei NEGRILEŞTI ca autoritate deliberativă si primarul ca autoritate executivă. Atât Consiliul local cât si primarul se aleg în condiţiile prevăzute de lege.

Consiliul local al comunei NEGRILEŞTI este compus din 11 consilieri locali alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, stabilite de Legea privind alegerile locale.

Consiliul Local Negrileşti a fost constituit prin H.C.L. nr2 ./20.06.2012.

Structura politica a Consiliului Local Negrileşti este urmatoarea:

-P.S.D. – 2 consilieri

-P.D.L.-0 consilieri

-P.N.L.-3 consilieri

-UNPR-6 consilieri

Atribuţiile specifice ale Consiliului local si ale primarului sunt prevăzute în cuprisul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală si în Regulamentul de organizare si funcţionare al consiliului local,aprobat prin HCL 13 din31.08.2012.

Primarul, viceprimarul, secretarul impreuna cu aparatul de specialitate al

primarului constituie, potrivit legii, o structura functionala cu activitate permanenta (Primaria comunei) care aduce la indeplinire hotararile Consiliului local, dispozitiile primarului, solutionand probleme curente ale colectivitatii.

Sediul acesteia se afla pe raza satului Negrileşti, avand o pozitie centrala fata de

celalalte sate componente.

Primaria comunei Negrileşti are Organigrama  si Statul de functii aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 22/26.07.2013

Art.5 – Comuna NEGRILEŞTI a aderat la Asociaţia Comunelor din România prin H.C.L. nr.5/14.06.2010 privind exercitarea activitatii de audit public intern.

Art.6 – În unitatea administrativ teritorială NEGRILEŞTI, funcţionează

următoarele instituţii social-culturale:

 Cabinetul medical NEGRILEŞTI;

 Farmacia privată;

Dispensar veterinar;

 Scoala generală cu clasele I-VIII NEGRILEŞTI 

 Grădiniţa cu program normal ;

 Căminul cultural NEGRILEŞTI, jud.Galaţi;

  Postul de Politie;

 Bisericile

Marea majoritate a locuitorilor din comuna Negrileşti sunt de religie crestin

ortodoxa. 

Comunitatea ortodoxa este reprezentata de cele doua parohii si biserici care

functioneaza in cele 2 sate componente.

 

Obiceiuri : In preajma sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, exista obiceiul

organizarii unor manifestari folclorice cu caracter laic si religios cum ar fi colindele,plugusorul si alte uraturi.

De exemplu:

-in dimineata Ajunului Craciunului (24 dec) copii merg din casa in casa cu “Buna dimineata”;

-in seara Ajunului Craciunului tinerii colinda pe la casele gospodarilor

-in dimineata Ajunului Anului nou copiii merg cu “Plugusorul”, iar seara(31

decembrie) exista obiceiul ca o parte din locuitori sa mearga pe la rude si prieteni cu uratul de Anul Nou ;

-in zilele de sarbatoare dintre Craciun si Anul Nou se obisnuieste ca tinerii sa se

organizeze si sa umble cu “Capra” iar de la Craciun si pana la Boboteaza(6 ianuarie) copii umbla cu “Steaua”.

Art.7 – Comuna NEGRILEŞTI dispune de căi de comunicaţii terestre si

telecomunicaţii.

Art.8 – Activităţile economice specifice care se desfăsoară în comuna

NEGRILEŞTI sunt:

• Agricultura, în special cultivarea cerealelor;

• Cresterea animalelor;

• Morărit prin unităţi private;

• Comercializarea mărfurilor alimentare si nealimentare prin Societăţi comerciale private si persoane fizice autorizate;

Art.9 – Serviciile publice existente în comuna NEGRILEŞTI care-si desfăsoară

activitatea pe raza administrativă a comunei sunt:

• Serviciul de alimentare cu apă, serviciul de postă, telegraf, radio, T.V.,

cablu,internet , care deservesc toate satele componente ale comunei.

Art.10 – În conformitate cu prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea

Planului de amenajare a teritoriului naţional-Sectiunea a –IV-a”Reteaua de localitati”-,satul NEGRILEŞTI a fost încadrat în rangul IV, fiind sat resedinţă de comună titlului.

Art.11 – Primarul are obligaţia de a aviza propunerile si de a le înainta

Consiliului local, la prima sedinţă, pentru a hotărî.

Soluţia adoptată se aduce la cunostinţă publicului, prin grija secretarului.

Art.12 – Patrimoniul public si privat al comunei NEGRILEŞTI este alcătuit din

bunurile mobile si imobile aflate în proprietatea publică sau privată a comunei.

Domeniul public al comunei a fost atestat prin H.G. nr. 908/2002 si

H.G.1171/2004.

Inventarul bunurilor domeniului public si privat al comunei Negrileşti este cel

inscris in anexele 1 si 2 la prezentul Statut, anexe care se actulizeaza anual.

Bunurile ce aparţin localităţii sunt supuse inventarierii anuale. Cresterea sau

diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz în parte, în note explicative anexate la inventar.

Art.13 – Bunurile aflate în proprietatea publică sau privată a localităţii, pot fi

date în administrarea instituţiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăsoară activităţi de binefacere sau utilitate publică ori serviciilor publice, numai cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.54/2006 privind regimul concesiunilor cu modificarile si cmpletarile ulterioare si ale Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicata.

Achizitionarea unor bunuri se va face tinandu-se cont de urmatoarele criterii:

necesitatea si oportunitatea achizitiei,bunul sa fie inscris in planul de achizitii ,sa

existe sursele de finantare si sa se faca cu respectarea legislatiei in vigoare .

Vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat se face prin licitaţie publică cu

aprobarea consiliului local si respectarea legislaţiei în vigoare.

Art.14 – În scopul realizării si exploatării unor lucrări de interes comun,

consiliul local hotărăste asocierea cu alte consilii locale si agenţi economici din ţară.

De asemenea, consiliul local poate hotărî cu privire la înfrăţirea cu alte unităţi

administrativ-teritoriale similare din alte ţări, precum si cu privire la asocierea cu agenţi economici din străinătate, în conformitate cu prevederile art.36 alin.7 lit.b si c din Legea nr.215/2001 republicata.

Art.15 – Atribuirea si schimbarea denumirilor unor instituţii publice de interes

local, a străzilor si altor obiective locale, se face în conformitate cu prevederile OUG nr.63/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri.

Art.16 – Însemnele specifice comunei NEGRILEŞTI vor fi stabilite de o comisie

stabilită prin Dispoziţia primarului cu respectarea prevederilor H.G. nr.25/16.01. 2003 iar modalităţile de utilizare ale acestora vor fi stabilite de către consiliul local odată cu stabilirea variantei finale a stemei comunei.

Art.17- In vederea promovarii intereselor comunei,primarul si secretarul

comunei sunt reprezentantii autoritatii publice locale in

Asociatii,Federatii,Fundatii,sens in care se pot inscrie in aceste organisme,cheltuielile privind inscrierea si cotizatia fiind suportate din bugetul local.

Art.18.-Ziua comunei Negrileşti este ziua de 20 Iulie Sfantul Ilie.

Art.19. –Publicitatea prezentului Statut se va face prin grija secretarului

comunei Negrileşti, judetul Galaţi.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                             CONTRASEMNEAZĂ,

 

   Ion GROZA                                                            Secretar comuna,

                                                                                 Mirela GROSU

 

 

 

 

Statutul în format fișier