România

România

Județul Bacău

Comuna Nicolae Bălcescu

Comuna Nicolae Bălcescu

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

COMUNA NICOLAE BĂLCESCU

PRIMARUL COMUNEI 

Strada Eroilor, nr. 380, sat Nicolae Balcescu; Tel: 0234/214 071;Fax:0234/214 016

e-mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro

 

                                                                                                                                                      Anexă  la Dispoziţia nr. 206 din 30.07.2020

 

REGULAMENT 

privind măsurile   metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia

proiectelor de dispoziţii ale autorităţilor  executive

 

 

Art.  1 - (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin,   autorităţile administraţiei publice locale adoptă  sau emit,   după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual,  după   cum urmeaza:

a) Consiliul Local şi Consiliul Judeţean adopă hotărâri;

b) Primarul şi Preşedintele Consiliul Judeţean emit dispoziţii.

(2) în organizarea executării sau executării în concret a legii, autorităţile deliberative şi cele executive adoptă, emit sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi  şi obligaţii,

Art. 2 - (1) Dispoziţia constituie actul administrativ ce exprimă voinţa manifestată unilateral de   către  primarul comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău şi  produce  în   mod  direct  efecte,   are  caracter de actualitate şi este obligatorie:

a) pe întreg teritoriul comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău, în cazul în care dispoziţia are caracter normativ;

b)  pentru   persoana  sau  persoanele   nominalizate,  în cazul în care  dispoziţia  are   caracter individual.

(2) Prin dispoziţie se creează/se modifică/se sting unele drepturi  şi obligaţii sau se aprobă/se interzice o activitate din domeniile care intră  în competenţa primarului, potrivit legii sau ca însărcinare dată de către Consiliul Local al Comunei comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău.

Art.  3 - (1)  Organizarea executării  şi   executarea în concret a dispoziţiilor constituie  o preocupare constantă a primarului comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău, precum şi a viceprimarului, secretarului general al comunei, a oricăruia dintre funcţonarii publici sau din personalul contractual anume responsabilizat cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiei respective.

(2) Neaducerea la îndeplinire a prevederilor dispoziţiilor emise de primarul comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău, la termenele şi în condiţiile prevăzute   în  acestea,  se sancționează potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare sau Codului muncii, după caz.

Art. 4 - (1) Se deleagă competenţa de iniţere şi elaborare a proiectelor de dispoziţii către secretarul general al comunei, precum şi către conducătorii compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău ori către conducătorii serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău, fiecare potrivit competentelor, atribuțiilor şi limitelor stabilite prin fişa postului sau alte acte, pentru realizarea prerogativelor cu care este investit primarul, potrivit legii, sau ca însărcinare dată de către Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău.

(2) Persoanele prevăzute la alin.(l) către care s-a delegat competenţa de iniţere şi elaborare a proiectelor de dispoziţii, exercită aceste atribuţii în numele primarului şi nu în numele funcției pe care o dețin.

(3) Proiectele de dispoziție vor fi avizate pentru legalitate de către secretarul general al comunei Nicolae Bălcescu, județul Bacău și vor avea viza de control financiar preventiv a Biroului financiar-contabil acele proiecte care implică finanțe publice;

(3) Primarul poate interveni oricând în procesul de iniţiere şi elaborare a proiectelor de dispoziţii.

Art. 5 - (1) Iniţierea unui proiect de dispoziţie de persoanele către care s-a delegat această competenţă, se realizează numai după întocmirea unui referat cu propunerea de emitere a dispoziţiei, aprobat de primar.

(2) Referatul întocmit se înregistrează în registrul general pentru înregistrarea corespondentei,constituind dovada îndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin fişa postului.

Art. 6 - (1) Proiectele de dispoziţii trebuie să îndeplinească condiţile de formă şi fond prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind  normele  de tehnici legislativă pentru elaborarea actelor normative, adaptate acestor categorii de acte şi nu pot contraveni unor  prevederi din acte normative de nivel superior.

(2) Proiectul de dispozitie are următoarele părţi constitutive:

a) titlul;

b) formula introductivă;

c) preambulul;

d) partea dispozitivă;

e) formula de atestare a autenticităţi.

(3) Titlul proiectului de dispoziţie cuprinde obiectul reglementării exprimat sintetic.

(4) Se interzice ca titlul unui proiect de dispoziţie si fie acelaşi cu cel al altei dispoziţii în vigoare, numai dacă, prin acest proiect, se abrogă dispoziţia respectivă.

(5) Formula introductivă este următoarea: ,,Primarul comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău,

Având în vedere",

(6) Preambulul urmează formula introductivă și cuprinde:

a) menționarea dispozițiilor legale pe baza și în executarea cărora proiectul de dispoziție a fost inițiat;

b) emiterea, în sinteză, a scopului reglementării;

c) avizele avute în vedere, atunci când pentru emiterea dispoziței respective se impune obținerea unui astfel de aviz;

d) înaintea părți dispozitive, următoarea formulă: ,,În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE"

(7) Partea dispozitivă a proiectului de dispoziție reprezină conținutul propriu-zis al reglementării, alcătuit din totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor ce fac obiectul acestuia.

(8) Formula de atestare a autenticități cuprinde:

a) ,,PRIMAR", sub care se înscrie prenumele și numele persoanei care exercită această autoritate, lăsându-se spațiul necesar pentru semnltura sa;

b) ,,Avizat pentru legalitate:", sub care se menționează  ,SECRETAR GENERAL AL COMUNEI", iar sub aceasta se înscrie prenumele și numele persoanei care exercită aceasta funcție publică specifică de conducere,  lăsându-se spațiul necesar pentru semnătura sa;

Art. 7 - (1) Proiectele de dispoziții, inclusiv anexele la acestea, având ca inițiatori persoanele prevăzute la art. 4 alin.(1), prealabil prezentării primarului pentru a fi însușite prin semnătură în calitatea sa de emitent, vor avea viza de control financiar preventiv acele proiecte care implică finanțe publice și vor fi prezentate secretarului general al comunei în scopul avizării pentru legalitate, materializată prin semnătura sa.

(2) Avizarea pentru  legalitate poate fi:

a) favorabilă, caz în care proiectul de dispoziție se semnează de către secretarul general al comunei;

b) favorabilă, cu obiecții sau propuneri, ce vor fi comunicate persoanei inițatoare, verbal sau în scris, după cum secretarul general al comunei apreciază că se justifică, astfel încât acestea să fie avute în vedere la definitivarea proiectului de dispozițe;

c) negativă, caz în care secretarul general al comunei nu va semna dispoziția și va motiva în scris refuzul, însoțit de documentele sau de informațiile pe care se sprijină.

(3) Avizarea pentru legalitate de către secretarul general al comunei se poate face:

a) la prezentarea de către inițiator a proiectului de dispoziție;

b) până cel târziu cu două ore înainte de sfârșitul programului de lucru al zilei următoare cele în care i s-a prezentat proiectul de dispoziție;

c) în cazul în care examinarea proiectului de dispoziție necesită o documentare aprofundată și care nu permite încadrarea în termenul prevăzut la lit. b), înainte de expirarea acestui termen, secretarul general al comunei poate solicita primarului  încuviințarea privind prelungirea termenului; termenul stabilit de primar nu poate fi depășit.

(4) însușirea proiectului de dispoziție, avizat pentru legalitate potrivit prezentului articol, se face de către primarul comunei la termenele și în condițiile prevăzute la alin. (3), lit.a) și b).

Art. 8 - (1) Dispozițiile însușite de către primar prin semnătură și contrasemnate pentru legalitate de către secretarul general al comunei, se înregistrează în Registrul pentru evidența dispozițiilor, în ordinea datării lor, începând cu nr. 1 pe fiecare an calendaristic.

(2) Numărul dispoziției și data emiterii acesteia sunt înscrise în imediata apropiere a titlului dispoziției, întregind identitatea acesteia.

(3) Elementele de identiticare prevăzute la alin. (2) se înscriu de către secretarul general al comunei.

Art. 9 - În situația în care emiterea dispozițiilor, precum și avizarea pentru legalitate se exercită de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 6 alin. (8), lit a) și b), în limitele și în condițiile legii, înaintea denumirii funcție se menționează ,,p.", reprezentând forma abreviată a cuvântului ,.pentru" și numele și prenumele persoanei respective, cât și funcția dețnută de drept în structura funcțională a administrației publice locale. Ex.: "p.PRIMAR" “VICEPRIMAR”. (prenumele și numele)

Art. 10. Prin grija secretarului general al comunei, la termenele și în condițiile prevăzute de lege și/sau hotărârii ale Consiliului Local Nicolae Bălcescu, județul Bacău ori dispoziții ale primarului comunei, se asigură comunicarea către autoritățile/instituțiile, persoanele interesate, precum și aducerea la cunoștință publică a dispozițiilor emise de către primarul comunei Nicolae Bălcescu, județul Bacău.

 

 

 

                                                                                                                          Contrasemnează,

PRIMAR,                                                                                                                                                                                                                                                         SECRETARUL GENERAL,

                        Anton ȘILER                                                                                                                                                                                                                                                               Laurențiu  COȘA