România

România

Județul Constanța

Comuna Ostrov

Comuna Ostrov

 CAPITOLUL I: Prezentarea generală a unităţii administrativ-teritoriale

 Art. 1

 (1)    Comuna Ostrov, jud. Constanta este:

a)persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu;

b)subiect juridic de drept fiscal;

c)titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al acesteia, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

 (2) Comuna Ostrov, jud. Constanta are sediul social în Comuna Ostrov, judetul Constanta, la adresa: strada 1 Mai, nr. 19, precum şi codul de înregistrare fiscală 4804482.

Potrivit nomenclaturii stradale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comuna Ostrov, jud. Constanta  nr. 38 din 31.05.2016

 

 (3)Însemnele specifice ale Comuna Ostrov, jud. Constanta sunt:

 a)stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 726/25.09.2013, privind aprobarea stemelor comunelor Castelu si Ostrov,  al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. la prezentul statut;

 b)steagul, in curs de aprobare  prin Hotărârea Guvernului 

 Art. 2

 (1) Comuna Ostrov Jud. Constanta, are reşedinţa în localitatea Ostrov si este compusa din localitatile: Ostrov, Almalau, Bugeac, Galita, Garlita, Esechioi.

 (2) Comuna Ostrov, este asezata in extremitatea sud-vestica a Dobrodei, pe DN3. Ea este incadrata in unitatea fizico- geografica a Podisului Dobrogei de Sud, subunitatea Podisului Oltina, pe o lungime de cca 17 km al bratului dunarea Ostrov, in locul in are se formeaza numeroase brate si ostroave, la 6 km est se afla limanul Bugeac, un importanta bazin piscicol si de vanat cu pene, la 8 km vest, se afla debarcaderul de tranzit peste Dunare la Calarasi si punctul de frontiera cu Bulgaria de la Silistra.

 (3) Comuna Ostrov, jud. Constanta are în componenţă un număr de 6 localităţi, care sunt amplasate după cum urmează: la 3 km se afla satul Almalau, la 5 km satul Bugeac, la 12 km satul Galita, la 18 km satul Girlita si la 9 km satul Esechioi. Legatura dintre aceste sate se realizeaza cu microbuze.

 (4) Comuna Ostrov, potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional, are rangul II.

(5)Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi extravilanului pe fiecare dintre localităţile menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut.

 Art. 3

 (1) Comuna Ostrov, jud. Constanta  dispune de o reţea hidrografică formată din: râuri, lacuri, mlaştini sau ape subterane, după caz.

 (2)Pe teritoriul Comunei Ostrov, jud. Constanta, după caz, se regăsesc o floră şi faună diversa.

 (3) Comuna Ostrov, jud. Constanta  dispune de o mare diversitate de soluri.

 (4)Resursele de subsol ale Comunei Ostrov, jud. Constanta sunt formate din:

a)resurse de apă potabila, aflate la adancimi de 3-5 m pe vai si 15-20 m pe dealuri;

b)izvoare pe malul Dunarii si vai : Japsa, Stutina Voda, Gabrovita, Gagea;

c)resurse de roci utile- Cariera Garlita si cariera Esechioi.

 (5)Denumirea şi lungimea râurilor, lacurilor, mlaştinilor sau apelor subterane, denumirea faunei şi florei de pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut.

 Art. 4

 (1) Comuna Ostrov, jud. Constanta  s-a înfiinţat în anul 1968.

 (2)Prima atestare documentară a Comunei Ostrov, jud. Constanta  a fost în 1745, prin documente tiparite ca “Antologion” dar si icoana celor 12 pasnici anul 1823 ce se afla la Biserica Sf. Nicolae din Comuna Ostrov.

 (3)Evoluţia istorică a Comunei Ostrov, jud. Constanta se regăseşte în anexa nr. 4 la prezentul statut.

 Art. 5

 (1)Populaţia Comunei Ostrov, jud. Constanta  numără 5069 locuitori.

 (2)Componenţa şi structura populaţiei Comunei Ostrov, jud. Constanta, defalcate inclusiv pe localităţi componente, se regăseşte în anexa nr. 5 prezentul statut.

 (3)Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului în vederea respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba lor maternă în relaţia cu administraţia publică locală şi cu serviciile deconcentrate.

 CAPITOLUL II: Autorităţile administraţiei publice locale

 Art. 6

 (1)Autorităţile administraţiei publice locale sunt:

 a)Consiliul Local al Comunei Ostrov, jud. Constanta, reprezintă autoritatea deliberativă de la nivelul Comunei Ostrov, jud. Constanta. Consiliul Local al Comuna Ostrov, jud. Constanta este format din 13 membri;

 b)primarul Comunei Ostrov, jud. Constanta, ca autoritate executivă;

 c)La nivelul Comunei Ostrov, jud. Constanta, consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind Tudor Iordan.

 (2)Apartenenţa politică a consilierilor locali/judeţeni este următoarea: 9 consilieri PSD, 3 consilieri PNL si 1 consilier USR PLUS.

 (3)Constituirea Consiliului Local al Comunei Ostrov, jud. Constanta s-a constatat prin Ordinul prefectului judeţului Constanta nr. 702/30.10.2020.

 (4)Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz.

 Art. 7

 (1)Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Ostrov, jud. Constanta.

 (2)Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Ostrov, jud. Constanta.

 (3)Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum şi procedura aplicabilă pentru acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al Comunei Ostrov, jud. Constanta se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut.

 CAPITOLUL III: Căi de comunicaţii

 Art. 8

 (1)Raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta este tranzitată, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport, cu modificările şi completările ulterioare de reţeaua rutieră;

 (2)Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) este formată, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din drumuri de interes naţional, drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes comunal şi poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.a la prezentul statut.

 CAPITOLUL IV: Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale

 Art. 9

 (1)Reţeaua şcolară de la nivelul Comunei Ostrov, jud. Constanta, potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde numărul total de unităţi de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu, numărul total al unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate în structura universităţilor de stat, şi numărul total al furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu.

 (2)Pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta îşi desfăşoară activitatea un număr total de 9 unităţi de învăţământ de stat şi particular preuniversitar.

 (3)Pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta îşi desfăşoară activitatea un număr total de 0 universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare de stat private sau confesionale, după caz.

 (4)Unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1), precum şi universităţile, academiile de studii, institutele, şcolile de studii superioare de stat private sau confesionale, după caz, sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.

 (5) Comuna Ostrov, jud. Constanta susţine unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.

 Art. 10

 (1)Pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta îşi desfăşoară activitatea 7  instituţii de cultură.

 (2)Pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta se organizează un numar  de 4 manifestări culturale

 (3)Tipul şi denumirea instituţiilor de cultură ori tipul şi denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut.

 (4) Comunei Ostrov, jud. Constanta participă la finanţarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii.

 Art. 11

 (1)Pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta se asigură una sau mai multe dintre următoarele forme de asistenţă medicală, după caz:

a)asistenţă medicală profilactică şi curativă;

b)asistenţă medicală de urgenţă- nu este cazul

c)asistenţă medicală de hemotransfuziologie, transfuzie sanguină sau alte servicii de asistenţă medicală şi prestaţii autorizate conform legii.

 (2) Comunei Ostrov, jud. Constanta participă la finanţarea activităţilor de asistenţă de sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii.

 (3)Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este cazul, prin:

a)cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie şi de alte specialităţi, centre de diagnostic şi tratament, centre medicale, centre de sănătate, laboratoare, precum şi prin alte unităţi sanitare publice şi private, după caz;

b)unităţi sanitare publice şi private cu paturi – nu este cazul.

 (4)Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.

 Art. 12

 (1)Pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Comuna Ostrov, jud. Constanta asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1).

 (3)Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comuna Ostrov, jud. Constanta se regăseşte în anexa nr. 9 la prezentul statut.

 Art. 13

 (1)Pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta îşi desfăşoară activitatea, dacă este cazul, 0 instituţii de presă în domeniul presei scrise, media on-line şi/sau, după caz, media audiovizual.

 (2)Lista cu denumirea instituţiilor de presă prevăzute la alin. (1) se regăseşte în anexa nr. 9 la prezentul statut.

 Art. 14

 (1)Pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta îşi desfăşoară activitatea, dacă este cazul, 1 de cluburi ale copiilor, cluburi sportiv-şcolare ori cluburi studenţeşti, cluburi/asociaţii sportive, după caz.

 (2)Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăseşte în anexa nr. 9 prezentul statut.

 CAPITOLUL V: Funcţiuni economice ale unităţii administrativ-teritoriale

 Art. 15

Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut.

 CAPITOLUL VI: Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale

 Art. 16

 (1)Patrimoniul Comunei Ostrov, jud. Constanta este compus din bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public şi domeniului privat al Comunei Ostrov, jud. Constanta, precum şi din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial.

 (2)Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Ostrov, jud. Constanta, întocmit şi atestat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93/23.11.2020 si 94/23.11.2020, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/27.01.2021 sunt actualizate bunurile aflate in domeniul public, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se găseşte în anexa nr. 11 la prezentul statut.

 (3)Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul  se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a Comunei Ostrov, jud. Constanta, în secţiunea dedicată acestui statut.

 CAPITOLUL VII: Serviciile publice existente

 Art. 17

Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul Comunei Ostrov, jud. Constanta sunt, după caz:

a)serviciul public de alimentare apă şi canalizare, furnizat de SC RAJA SA si prin instalatiile existente in resedinta comunei;

b)serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat,- nu este cazul, 

c)serviciul public de transport, după caz, furnizat de: SC VIBOTRANS;

d)serviciul public de salubrizare, furnizat de: SC IRIDEX GROUP;

e)serviciul public de iluminat;

f) servicii postale, vanzari efecte postale, asigurat de Oficiul Posta Romana;

g) serviciul sanitar veterinar furnizat de DSV Constanta.

h) alte servicii publice se realizeaza prin unitati cu profil ca : frizerie, coafor, etc.

 Art. 18

Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta sunt furnizate de SC ENEL  DISTRIBUTIE si SC ENEL ENERGIE.

 Art. 19

Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta este asigurată de: nu este cazul.

 Art. 20

Serviciul public de administrare a domeniului public al Comunei Ostrov, jud. Constanta este furnizat de: Nu este cazul.

 CAPITOLUL VIII: Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public local

 Art. 21

(1) Comuna Ostrov atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, pieţe şi de obiective de interes public local, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes judeţean, se face prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituţiile şi obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 CAPITOLUL IX: Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială

 Art. 22

 (1) Comuna Ostrov, jud. Constanta realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice, organizaţii de tineret, în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunităţii.

 (2) Comuna Ostrov, jud. Constanta acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi educative cu caracter local, regional, naţional, european şi internaţional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unităţii administrativ - teritoriale.

 (3) Comuna Ostrov, jud. Constanta poate acorda finanţări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

 (4)Lista cu denumirea principalelor organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta se regăseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut.

 Art. 23

 (1)Pe teritoriul Comunei Ostrov, jud. Constanta îşi desfăşoară activitatea un  singur partid politic, înfiinţat în condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2)Lista partidelor politice care îşi desfăşoară activitatea în Comuna Ostrov, jud. Constanta se găseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut.

 Art. 24

 (1)Pe teritoriul Comuna Ostrov, jud. Constanta îşi desfăşoară activitatea sase organizaţii sindicale sau asociaţii profesionale, după caz.

 (2)Lista organizaţiilor sindicale sau asociaţiilor profesionale, după caz, care îşi desfăşoară activitatea în Comuna Ostrov, jud. Constanta se găseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut.

 Art. 25

 (1)În Comuna Ostrov, jud. Constanta îşi desfăşoară activitatea sase culte religioase crestin- ortodoxe.

 (2)Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut.

 CAPITOLUL X: Participare publică

 Art. 26

Populaţia din Comuna Ostrov, jud. Constanta este consultată şi participă la dezbaterea problemelor de interes local sau judeţean, după caz, astfel:

a)prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii;

b)prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate, în mediul rural, şi pe cartiere şi/sau zone ori străzi, în mediul urban, după caz;

c)prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;

d)prin participarea la şedinţele consiliului local sau judeţean, după caz;

e)prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului.

 Art. 27

(1)În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

(2)Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea.

 CAPITOLUL XI: Cooperare sau asociere

 Art. 28

Comuna Ostrov, jud. Constanta se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 29

 (1) Comuna Ostrov, jud. Constanta aderă la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

 (2)Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna Ostrov, jud. Constanta se regăseşte în anexa nr. 13 la prezentul statut.

 Art. 30

Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut.

 CAPITOLUL XII: Dispoziţii tranzitorii şi finale

 Art. 31

Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. ....................... .

 Art. 32

Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei Ostrov, jud. Constanta sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii deliberative.

 Art. 33

- Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică.

 Art. 34

Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 33 se actualizează, în funcţie de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puţin o dată pe an.

 ANEXA nr. 1a:

Modelul stemei Comuna Ostrov, jud. Constanta

 

 

Stema Comuna Ostrov, jud. Constanta se compune dintr-un scut triunchiular cu marginile rotunjite, despicate si taiat de un brau undat de argint.

In partea superioara, in dreapta, in camp verde, se afla 4 spice de grau de aur.

In partea superioara, in stanga, in camp albastru, se afla un ciorchine de strugure de aur cu frunze.

In partea inferioara, in camp albastru, se afla un peste de argint, vazut din profil.

Scutul este timbrat de o coroana murala de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor insumate

Spicele de grau simbolizeaza bogatia pamantului si ocupatia locuitorilor.

Ciorchinele de strugure reprezinta bogatia viticola a zonei.

Braul undat de argint simbolizeaza flyviul Dunarea.

Pestele simbolizeaza ocupatia locuitorilor din zona, pescuitul, localitatea afland-se pe malul fluviului Dunarea.

Coroana murala cu un turn crenelat semnifica faptul ca localitatea are rangul de comuna.

NOTĂ:

În această anexă se prevăd descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei unităţii administrativ-teritoriale.

 ANEXA nr. 1b:

Modelul steagului Comuna Ostrov, jud. Constanta- este in dezbatere publica

NOTĂ:

În această anexă se prevăd descrierea şi semnificaţiile însumate ale modelului steagului, precum şi modalităţile de utilizare, conform prevederilor legale.

 ANEXA nr. 1c:

Modelul imnului Comuna Ostrov, jud. Constanta- nu este cazul

NOTĂ:

În această anexă se cuprind: titlul, textul şi muzica, precum şi modalităţile de utilizare, conform prevederilor legale.

 ANEXA nr. 2:

Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi a extravilanului pe fiecare dintre localităţi

Suprafata de teren intravilan al  Comunei Ostrov, jud. Constanta este de 731.61 ha.

Localitatile care intra in componenta comunei este urmatoarea:

 • Ostrov- 185.15 ha
 • Almalau- 151.09 ha
 • Bugeac- 58 ha
 • Galita- 62.14 ha
 • Garlita- 149.5 ha
 • Esechioi- 128.73

 

 

NOTĂ:

În această anexă se cuprind prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi a extravilanului pe fiecare dintre localităţi.

 ANEXA nr. 3:

Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale

 I.Hidrografia Comunei Ostrov, jud. Constanta este reprezentată, după caz, de următoarele râuri, lacuri etc.

 a)Fluviu

Fluviul Dunarea, cu o lungime de cca 17 km pe teritoriul Comunei Ostrov, jud. Constanta 

 b)Lacuri

Lacul Bugeac cu o suprafata de 14,82 km² pe teritoriul Comunei Ostrov, jud. Constanta 

NOTĂ:

Se va completa de acele unităţi administrativ-teritoriale a căror rază teritorială este tranzitată de râuri, lacuri, mlaştini sau ape subterane.

 II.Flora Comunei Ostrov, jud. Constanta este reprezentată, în principal, de următoarele specii de plante:

 • ierburi de talie mică - 30-40 cm, de tipul: pir, costrei, coada–calului, volbură, păpădie, pălămida, pelin, brusture, ceapa ciorii, ciulin
 • arbuşti: cătina, măceş sălbatic, porumbar, păducel, soc, salcie pitică, scumpie, liliac, corn;
 • specii de arbori submediteraneeni: cer, alun, kiwi, migdal, gârniţa;

Vegetaţia zonei acvatice cuprinde specii de plante ca: nufăr, papură, stuf. Zonele de răspândire a acestora ocupă suprafeţe restrânse deoarece, în cea mai mare parte, aceste suprafeţe au fost atrase în circuitul agricol. 

 III.Fauna care trăieşte pe teritoriul Comunei Ostrov, jud. Constanta este reprezentată, în principal, de următoarele specii:

rozătoare: popândăul, hârciogul, şoarecele de câmp, orbetele, care se hrănesc cu cereale, fructe şi rădăcinoase aducând pagube agriculturii.

Printre mamiferele prezente în zonă se pot aminti: dihorul de stepă, nevăstuica, bursucul şi vulpea.

Reptilele sunt reprezentate de: şopârla cenuşie, guşterul şi de batracieni: broasca râioasă şi broasca ţestoasă de uscat.

Păsările adaptate condiţiilor de climă şi de hrană sunt: ciocârlia, ciocănitoarea, uliul, cioara, coţofana, corbul, etc.

 
Captură crap 

Fauna cinegetică este reprezentată de specii puţine ca număr dar cu valoare importantă de interes vânătoresc: potârnichea, porumbelul sălbatic, raţa, gâsca, gârliţa, sitarul, turtureaua, fazanul - pentru carne; vulpea, dihorul, iepurele, căprioara, şacalul, mistreţul - pentru blană şi carne. În zona noastră se află pădurea Esechioi care este declarată rezervaţie naturală, adăpostind animale şi păsări protejate printre care: vulturul egiptean, veveriţa, broasca ţestoasă de uscat, guşterul, vipera cu corn.

Fauna acvatică cuprinde specii de peşti ca: ştiuca, şalăul, crapul, somnul, crasul, plătica, scrumbia, cega, păstruga, morunul, obletele, roşioara, văduviţa, etc.

  ANEXA nr. 4:

Datele privind înfiinţarea Comunei Ostrov, jud. Constanta, prima atestare documentară, precum şi evoluţia istorică

Prima atestare documentară a Comunei Ostrov, jud. Constanta  a fost în 1745, prin documente tiparite ca “Antologion” dar si icoana celor 12 pasnici anul 1823 ce se afla la Biserica Sf. Nicolae din Comuna Ostrov.

Alte descoperiri au fost făcute pe teritoriul satului Bugeac, sub forma a două necropole. Primul cimitir, situat în apropierea Ceairului Bugeac, a fost descoperit pe la 1965, cu ocazia lucrărilor de modernizare a drumului naţional Constanţa - Ostrov, cuprinzând morminte cu urne de incineraţie. Cel de-al doilea cimitir, situat în apropierea Ceairului lui Moş Marinciu, se află pe malul lacului Bugeac la 4 kilometri sud-vest de satul cu acelaşi nume, fiind descoperit în urma săpăturilor din primăvara anului 1969. Aşezarea datată ca şi cea de la Ceairul Bugeac în secolul IV î. Hr., nu a putut fi cercetată decât pe o suprafaţă de 680 m deoarece restul fusese distrus de-a lungul timpului de puterea şuvoaielor de apă. Aceste descoperiri arheologice dovedesc existenţa pe aria comunei Ostrov a unor aşezări săteşti.

Acelaşi Petre Diaconu susţine şi ipoteza conform căreia la Păcuiul lui Soare s-a aflat şi Mitropolia Vicinei, localizată de izvoarele istorice în cetatea Vicinia, despre care nu se ştie decât că se afla pe o insulă a Dunării. Bogatele vestigii creştine descoperite aici şi pe malul drept al Dunării (la Ostrov, Dervent şi în alte sate precum Gârliţa, Bugeac, Canlia) susţin aceasta părere.

 

NOTĂ:

În această anexă se vor prezenta informaţii privind evoluţia istorică a judeţului/municipiului/oraşului/comunei; evoluţia istorică poate să cuprindă şi elemente de identitate de natură culturală, obiceiuri şi/sau tradiţii.

 ANEXA nr. 5:

Componenţa şi structura populaţiei Comunei Ostrov, jud. Constanta, defalcate pe localităţi componente

Populatia stabila la recensamantul din anul 2011, pe sexe si pe localitati este urmatoarea:

 • Ostrov- 2666 locuitori din care masculin 1317 si feminin 1349
 • Almalau- 827 locuitori din care masculin 436 si feminin 391
 • Bugeac- 187 locuitori din care masculin 96 si feminin 91
 • Esechioi- 281 locuitori din care masculin 137 si feminin 144
 • Galita- 773 locuitori din care masculin 425 si feminin 348
 • Garlita- 335 locuitori din care masculin 167 si feminin 168

NOTĂ:

În această anexă se vor prezenta informaţii privind populaţia, inclusiv pentru fiecare localitate componentă a unităţii administrativ-teritoriale distribuţia populaţiei pe sexe, după etnie, în funcţie de statutul profesional al acesteia etc.

 ANEXA nr. 6a:

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali de la nivelul Comunei Ostrov, jud. Constanta, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992

PRIMAR

 a)mandatul 1992-1996

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Vlad Cornel

 

PD

1992-1996

2.

 

 

 

 

 b)mandatul 1996-2000

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Toader Florea

15.11.1959

PSD

1996-2000

2.

 

 

 

 

 c)mandatul 2000-2004

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Tudorache Petre

04.07.1945

PRM

2000-2004

2.

 

 

 

 

 d)mandatul 2004-2008

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Dragomir Niculae

09.04.1957

PSD

2004-2008

2.

 

 

 

 

 e)mandatul 2008-2012

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Dragomir Niculae

09.04.1957

PSD

2008-2012

2.

 

 

 

 

 f)mandatul 2012-2016

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Dragomir Niculae

09.04.1957

PSD

2012-2016

2.

 

 

 

 

 g)mandatul 2016-2020

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Dragomir Niculae

09.04.1957

PSD

2016-2020

2.

 

 

 

 

 h)mandatul 2020-2024

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Dragomir Niculae

09.04.1957

PSD

2020-2024

2.

 

 

 

 

 ANEXA nr. 6b:

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleşilor locali de la nivelul...(denumirea unităţii administrativ-teritoriale ...) 1, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992

_____

1Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; pentru municipii, oraşe şi comune se va preciza şi judeţul pe raza căruia se regăseşte unitatea administrativ-teritorială respectivă.

 I.CONSILIERI LOCALI

 a)mandatul 1992-1996

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 b)mandatul 1996-2000

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 c)mandatul 2000-2004

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 d)mandatul 2004-2008

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 e)mandatul 2008-2012

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Tudor Iordan

17.08.1960

PSD

2016-2020

2.

Grigore Gheorghe

24.07.1939

PNL

2016-2020

3.

Zelincu Gheorghe

26.09.1952

PSD

2016-2020

4.

Soare Marian

30.11.1974

PSD

2016-2020

5.

Niculescu Dan

09.01.1953

PSD

2016-2020

6.

Pisica Marin

 

PSD

2016-2020

7.

Varza Ioana

20.12.1960

PSD

2016-2020

8.

Duda Monica

06.07.1979

PSD

2016-2020

9.

Topor Gheorghe

06.07.1967

PNL

2016-2020

10.

Stoenica Marian

06.09.1969

USR Plus

2016-2020

11.

Mocanu Octavian

04.04.1963

PSD

2016-2020

12.

Banu Costel

31.05.1964

PSD

2016-2020

13.

Vintila Cristache

03.03.1963

PNL

2016-2020

14

Vasile Gabriel

08.11.1974

 

2016-2020

15.

Constantin Petrica

30.07.1963

 

2016-2020

 f)mandatul 2012-2016

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Tudor Iordan

17.08.1960

PSD

2016-2020

2.

Grigore Gheorghe

24.07.1939

PNL

2016-2020

3.

Simion Gheorghe

 

PSD

2016-2020

4.

Caracasi Marcel

29.08.1971

PSD

2016-2020

5.

Cruceru Lucian

11.09.1966

PSD

2016-2020

6.

Dobre Marin Florea

01.08.1946

PSD

2016-2020

7.

Varza Ioana

20.12.1960

PSD

2016-2020

8.

Dutu Mariana

16.11.1967

PSD

2016-2020

9.

Topor Gheorghe

06.07.1967

PNL

2016-2020

10.

Ursulescu Iancu

14.09.1949

USR Plus

2016-2020

11.

Mocanu Octavian

04.04.1963

PSD

2016-2020

12.

Banu Costel

31.05.1964

PSD

2016-2020

13.

Vintila Cristache

03.03.1963

PNL

2016-2020

14.

Caraculea Nicolae

11.10.1956

 

2016-2020

15.

Constantin Petrica

30.07.1963

 

2016-2020

 g)mandatul 2016-2020

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Tudor Iordan

17.08.1960

PSD

2016-2020

2.

Argintaru Madalin

01.07.1987

PNL

2016-2020

3.

Caciulan Daniel

14.05.1979

PSD

2016-2020

4.

Caracasi Marcel

29.08.1971

PSD

2016-2020

5.

Cruceru Lucian

11.09.1966

PSD

2016-2020

6.

Duda Monica Claudia

06.07.1979

PSD

2016-2020

7.

Jecu Marian

03.12.1975

PSD

2016-2020

8.

Matea Carmen

14.07.1971

PSD

2016-2020

9.

Marin Elena

28.06.1974

PNL

2016-2020

10.

Ursulescu Iancu

14.09.1949

USR Plus

2016-2020

11.

Stoenica Marian

06.09.1969

PSD

2016-2020

12.

Pacurar Stefan Ioan

27.12.1948

PSD

2016-2020

13.

Rusu Iuliana

12.06.1980

PNL

2016-2020

14.

Caraculea Nicolae

11.10.1956

 

2016-2020

15.

Constantin Petrica

30.07.1963

 

2016-2020

 h)mandatul 2020-2024

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Tudor Iordan

17.08.1960

PSD

2020-2024

2.

Argintaru Madalin

01.07.1987

PNL

2020-2024

3.

Caciulan Daniel

14.05.1979

PSD

2020-2024

4.

Caracasi Marcel

29.08.1971

PSD

2020-2024

5.

Cruceru Lucian

11.09.1966

PSD

2020-2024

6.

Duda Monica Claudia

06.07.1979

PSD

2020-2024

7.

Jecu Marian

03.12.1975

PSD

2020-2024

8.

Mosu Elena

13.02.1968

PSD

2020-2024

9.

Marin Elena

28.06.1974

PNL

2020-2024

10.

Gheorghe Nicolae

30.08.1964

USR Plus

2020-2024

11.

Vintila Cristache

03.03.1963

PSD

2020-2024

12.

Trusca Madalin

10.04.1992

PSD

2020-2024

13.

Mocanu Marius

13.11.1980

PNL

2020-2024

 II.VICEPRIMARI

 a)mandatul 1992-1996

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Roman Stancu

 

PD

1992-1996

2.

 

 

 

 

 b)mandatul 1996-2000

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Vlad Cornel

 

PD

1996-2000

2.

 

 

 

 

 c)mandatul 2000-2004

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Ghita Constantin

 

PSD

2000-2004

2.

 

 

 

 

 d)mandatul 2004-2008

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Ghita Constantin

 

PSD

2004-2008

2.

 

 

 

 

 e)mandatul 2008-2012

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Ghita Constantin

 

PSD

2008-2010

2.

Tudor Iordan

17.08.1960

PSD

2010-2012

3.

 

 

 

 

 f)mandatul 2012-2016

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Vintila Cristache

03.03.1963

 

2012-2014

2.

Tudor Iordan

17.08.1960

PSD

2014-2016

3.

 

 

 

 

 g)mandatul 2016-2020

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Tudor Iordan

17.08.1960

PSD

2016-2020

2.

 

 

 

 

 h)mandatul 2020-2024

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Tudor Iordan

17.08.1960

PSD

2020-2024

2.

 

 

 

 

 ANEXA nr. 7:

Procedura privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Judeţului/Municipiului/Oraşului/Comunei", respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiică al Comunei Ostrov"

Procedura in curs de aprobare prin Hotararea Consiliului Local 

 ANEXA nr. 8a: Reţeaua rutieră

NOTĂ:

În această anexă se va completa, dacă este cazul, lungimea în km a drumurilor de interes naţional, a drumurilor de interes judeţean şi a drumurilor de interes comunal şi a podurilor noi care tranzitează teritoriul Comunei Ostrov, definite potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 A)Drumuri de interes naţional

 1.Autostrăzi

Autostrada – Nu este cazul

 2.Drumuri expres

Drumul expres – Nu este cazul

 3.Drumuri internaţionale «E»

Drumul internaţional «E» - Nu este cazul.

 4.Drumuri naţionale principale

Drumul naţional DN 3, cu o lungime de 19 de km pe teritoriul Comunei Ostrov

 5.Drumuri naţionale secundare

Drumul naţional – Nu este cazul

 B)Drumuri de interes judeţean

Drumul judeţean - Nu este cazul

 C)Drumuri de interes local

 1.Drumuri comunale

Drumul  comunal Ostrov – Almalau, cu o lungime de 3 de km

Drumul  comunal Ostrov – Esechioi, cu o lungime de 9.6 de km

Drumul  comunal DN 3   – Bugeac, cu o lungime de 1 de km

Drumul  comunal DN 3 – Galita- Garlita- Esechioi, cu o lungime de 12 de km

 2.Drumuri vicinale

Se va completa cu numărul total al drumurilor vicinale şi lungimea totală exprimată în km pe care aceste drumuri o însumează.

 3.Străzi

Comuna Ostrov este strabatuta de 77 strazi cu o lungime totala de 74 km.

 ANEXA nr. 8b: Reţeaua de căi ferate

Comuna Ostrov nu beneficieaza de retea de cai ferate

 ANEXA nr. 8c: Reţeaua de căi navigabile interioare şi porturi

Pe raza Comunei Ostrov in partea de nord avem sectorul navigabil Chiciu- Cetatea Pacuiul lui Soare cu o lungime de cca. 17 km.

La 8 km pe DN 3 spre vest se afla debarcaderul de tranzit peste Dunare la Calarasi.

Pe bratul Ostrov  al Dunarii in Localitatea Ostrov se afla Portul Ostrov, port turistic si debarcader pentru nave si ambarcatiuni de pasageri

 ANEXA nr. 8d: Reţeaua de aeroporturi

Comuna Ostrov nu beneficiaza de retea de aeroporturi

 ANEXA nr. 8e: Reţeaua de transport combinat

Comuna Ostrov nu beneficiaza de terminale de transport combinat

 ANEXA nr. 9: Principalele instituţii din domeniul educaţiei, cercetării, culturii, sănătăţii, asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea

 I.Instituţii din domeniul educaţiei şi cercetării

Pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta îşi desfăşoară activitatea un număr total de 9 unităţi de învăţământ de stat dupa cum urmeaza:

 • Liceul Regele Carol I in localitatea Ostrov
 • Scoala Generala clasele I- VIII in localiatatea Ostrov
 • Scoala generala clasele I-VIII in localitatea Almalau
 • Scoala Generala clasele I-VIII in localitatea Galita
 • Scoala Generala clasele I- IV in localitatea Garlita
 • Gradinita cu program normal in localitatea Ostrov
 • Gradinita cu program normal in localitatea Almalau
 • Gradinita cu program normal in localitatea Galita
 • Gradinita cu program normal in localitatea Garlita

NOTĂ:

La această secţiune se vor completa informaţii referitoare la unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la art. 9 alin. (1) din Statutul Comunei Ostrov, precum şi universităţile, academiile de studii, institutele, şcolile de studii superioare de stat private sau confesionale, după caz, care se află pe raza teritorială a judeţului/municipiului/oraşului/comunei, după caz.

 II.Instituţii din domeniul culturii

Pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta îşi desfăşoară activitatea 7 de instituţii de cultură dupa cum urmeaza:

 • Camin cultural Ostrov in localitatea Ostrov
 • Muzeul satului Ostrov in localitatea Ostrov
 • Camin cultural Ostrov in localitatea Almalau
 • Camin cultural Ostrov in localitatea Bugeac
 • Camin cultural Ostrov in localitatea Galita
 • Camin cultural Ostrov in localitatea Garlita
 • Camin cultural Ostrov in localitatea Esechioi 

NOTĂ:

La această secţiune se vor completa numele şi tipul instituţiilor de cultură aflate pe raza teritorială a judeţului/municipiului/oraşului/comunei, după caz.

 III.Instituţii din domeniul sănătăţii

Pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta îşi desfăşoară activitatea 3 unitati sanitare dupa cum urmeaza:

 • Cabinet Medical Individual uman Gheorghe Nicolae
 • Cabinet Medical Individual uman Ionita Gabriela
 • Cabinet medical veterinat Dumitrascu Ion

NOTĂ:

La această secţiune se vor completa numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală pe raza teritorială a judeţului/municipiului/oraşului/comunei, după caz.

 IV.Instituţii din domeniul asistenţei sociale

Comuna Ostrov, jud. Constanta asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale  conform Legilor in viguoare.

NOTĂ:

La această secţiune se vor completa lista şi tipul serviciilor sociale asigurate pe raza teritorială a judeţului/municipiului/oraşului/comunei, după caz.

 V.Instituţii din domeniul presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea

Nu este cazul

NOTĂ:

La această secţiune se va completa denumirea instituţiilor de presă, enumerate în funcţie de presa scrisă, media online şi/sau media audiovizuală, care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a judeţului/municipiului/oraşului/comunei, după caz.

 VI.Instituţii în domeniul tineretului şi sportului

Pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta îşi desfăşoară activitatea clubul Sportiv Dunarea Ostrov 2018.

NOTĂ:

La această secţiune se va completa numele cluburilor, cluburilor sportiv-şcolare ori cluburilor studenţeşti care funcţionează pe raza teritorială a judeţului/municipiului/oraşului/comunei, după caz.

 ANEXA nr. 10: Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură

Pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta îşi desfăşoară activitatea un numar de 91 agenti economici, din care 30 desfasoara activitati in comert, iar 61 in agricultura.

NOTĂ:

În această anexă se vor completa informaţii referitoare la numărul operatorilor economici, profilul economic al unităţii administrativ-teritoriale, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură.

 ANEXA nr. 11:

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Ostrov, jud. Constanta 

NOTĂ:

În această anexă se vor completa informaţii privind bunurile din patrimoniul Comunei Ostrov, jud. Constanta, inclusiv referitoare la bunurile imobile, astfel cum sunt definite la art. 537 din Codul civil.

 I.Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al Comunei Ostrov, jud. Constanta sunt cele evidentiate in anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 04/27.01.2021

 II.Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Ostrov, jud. Constanta sunt cele evidentiate in anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 93/23.11.2020

 ANEXA nr. 12: Principalele entităţi privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele, instituţiile de utilitate publică, precum şi celelalte organizaţii nonguvernamentale, care au sediul sau punctul declarat că funcţionează la nivelul unităţii administrativ-teritoriale

 I.Principalele organizaţii neguvernamentale

 Nu este cazul

NOTĂ:

În această secţiune se vor completa informaţii privind denumirea principalelor organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale.

 II.Principalele partide politice

Pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta îşi desfăşoară activitatea Partidul Social Democrat.

NOTĂ:

În această secţiune se va completa denumirea partidelor politice sau a organizaţiilor aparţinând minorităţilor naţionale, înfiinţate în condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale.

 III.Principalele organizaţii sindicale sau asociaţii profesionale

Pe raza teritorială a Comunei Ostrov, jud. Constanta îşi desfăşoară activitatea urmatoarele organizatii sindicale:

 • Organizatia sindicala Tomis CONSTANTA
 • Organizatia sindicala Prolex
 • Organizatia sindicala S.N.P.P.C.
 • Organizatia sindicala C.N.P
 • Organizatia sindicala Europol
 • Organizatia sindicala F.S.L.I.P. CONSTANTA

NOTĂ:

În această secţiune se va completa denumirea principalelor organizaţii sindicale sau asociaţii profesionale care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale.

 IV.Cultele religioase

În Comuna Ostrov, jud. Constanta îşi desfăşoară activitatea următoarele lacase  religioase:

 • Biserica Sf. Nicolae din sat. Ostrov
 • Biserica Sf. Constantin si Elena din Sat Esechioi
 • Biserica Sf. Dumitru din Sat Garlita
 • Biserica Sf. Nicolae din Sat Galita
 • Biserica Sf. Atanasie cel Mare din Sat Bugeac
 • Biserica Inaltarea Domnului din Sat Almalau

NOTĂ:

În această secţiune se va completa denumirea lăcaşelor aparţinând cultelor religioase care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale.

 ANEXA nr. 13:

Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comunei Ostrov, jud. Constanta 

Comuna Ostrov, jud. Constanta este inscrisa in urmatoarele asociatii:

 • Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dobrgea Constanta
 • Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta
 • Asociatia Comunelor din Romania
 • Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Grup Local de Actiune Deleni

NOTĂ:

În această anexă se va menţiona, dacă este cazul, şi activitatea cu caracter umanitar desfăşurată de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, ca organizaţie de ajutor voluntar, auxiliară a autorităţii publice, potrivit art. 1 teza a doua din Legea nr. 139/1995 privind Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, cu modificările şi completările ulterioare.

 ANEXA nr. 14:

Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii

Nr. crt.

Denumirea programului, proiectului sau activităţii, după caz

Descrierea elementelor de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiurilor şi/sau tradiţiilor care se promovează/consolidează

Perioada în care se realizează

0

1

2

3

1.

 

 

 

2.