România

România

Județul Arad

Comuna Vărădia de Mureș

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

nr. 9 din 31.01.2023


privind aprobarea Statutului Comunei Vărădia de Mureș

    


Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,


Având în vedere :


- Referatul de aprobare al Primarului comunei Vărădia de Mureș, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;

- Raportul de specialitate, întocmit viceprimarul comunei, prin care arată necesitatea actualizării Statutului Comunei Vărădia de Mureş datorită modificărilor legislative ;

- prevederile art. 2 al Ordinului M.L.P.D.A. nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi  a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;

- prevederilor art. 104,cele ale art. 289, alin. (16),precum si cele ale art. 1, alin. (2), lit. ,,a” din Anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

 - prevederile art. 121 alin. (1-2) din Constituția României;

-      art. 3 – 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. ,,a”,coroborate cu alin. (7) lit. „s”, art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. „d” și lit. ”e”, coroborate cu alin. (5) lit. „c”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 198 alin. (1) și alin. (2), din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ

H O T Ă R Ă S T E


Art.1. Se aprobă Statutul Comunei Vărădia de Mureș, județul Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Vărădia de Mureș, d-na Miculiț Crina Melania.

Art.3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice hotărâre privind aprobarea Statutului  Comunei Vărădia de Mureș, județul Arad.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

-      Instituţiei Prefectului – judeţul Arad;

-      Primarului comunei Vărădia de Mureș;