România

România

Județul Cluj

Comuna Viișoara

Comuna Viișoara

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.3, lit.”a”,” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local al comunei Viisoara, unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică şi autonomie deplină în administrarea intereselor locale şi exercitarea autorităţii în teritoriul administrativ prevăzut de lege, îşi stabileşte următorul  Statut al  comunei . 

 

                        Art. 1. –Comuna  Viisoara este unitate administrativ teritorială componentă a judeţului Cluj, cu cele doua aşezări componente se intinde pe o suprafata de 6153 ha, fiind situată în judetul Cluj, la o distanță de 42 km de municipiul Cluj Napoca. Se invecinează la nord cu comuna Ceanu Mare, la est – Tritenii de Jos, la sud – judetul Mureș, la sud – est cu comuna Luna iar la vest cu mun icippiile Campia – Turzii și Turda.         

           Comuna cuprinde doua localități și anume localitatea de reședință de comună și localitatea componentă Urca.

 

              Localitatea Viisoara este situată in partea de vest a teritoriului administrativ al comunei, pe lunca și terasele malului stang și afluneților de stanga ai raului Arieș la o  altitudine de 300- 340 m, pe drumul judetean 150 la 3 KM de municipiul   Campia – Turzii. Teritoriul intravilan rxistent are o formă tentaculară și structură compactă și ocupă o suprafață de 203,5 ha.Din acest punct de vedere,Viisoara se incadrează în categoria localităților rurale mari ale județului.

 

         Comuna Viisoara a dobandit statutul de arie protejată prin cele 20 ha din dealul Coasta Lunii. Rezervația poartă numele generic ”Dealul cu Fluturi” de la Viisoara.Atracția turistică va oferi gospodarilor comunei șansa dezvoltării turismului rural.

 

        Localitatea Urca este situată la sud – estul teritoriului administrativ al comunei, pe teren relativ frămantat situat pe dealuri Sub vii și La pădure, la o altitudine de 330 – 410 m, pe drumul comnunal 61 la 6 km de localitatea Viisoara și 9 km de municipiul Campia Turzii.Teritoriul intravilan are forma tentaculară,structură compactă și o suprafata de 106,9 ha. Din acest punct de vedere, Urca face parte din categoria localităților mijlocii ale judetului Cluj.

 

            Viișoara este atestată documentar din anul 1318 iar Urca din anul 1289.

 

       Clima comunei este temperat continentală cu veri relativ răcoroase, ierni aspre și precipitații medii, satisface exigențele termice ale plantelor și permite desfășurarea normală a activității social – economice.

 

        Comuna Viisoara, conform recensamantului populației din 2011  se compune din 2170 gospodarii avand o populație de 5852 locuitori repartizati pe localitățile componente astfel: Urca are 1016 locuitori iar Viisoara 4836.

         Aproximativ 40% din populația activă a comunei desfășoară și dezvoltă activități agricole, industriale, de prelucrare a produselor agricole, comerț și  mai puțin   servicii, în timp  ce restul 20% din forța de muncă a comunei   desfășoară  activități în afara unității administrativ teritoriale. Diferența o reprezintă copiii, pensionarii și șomerii care nu sunt putini la număr, date din care rezultă că populația rurală este in continuă scădere și imbătranită.

        In ceea ce priveste componența etnică a comunei, populațiae prezintă astfel: 67 % romani, 24 % maghiari iar 9% romi.

         In prezent gospodăriile individuale  și unitățile economice  sunt racordate la rețeaua de energie electrică, gaze naturale,apa și canal.

 

 

                        Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comună, sunt consiliul local, ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă 

                        Consiliul local al comunei Viisoara, este compus din 15 consilieri, aleşi prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat . 

Configuraţia politică a consiliului local este următoarea: 10 consilieri din partea  PSD, 2 consilieri din partea PNL ,3  consilieri din partea UDMR .

                        Consiliul local are următoarele atribuţii principale :

 1. Alege din rândul consilierilor viceprimarul, stabileşte, în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;
 2. Aprobă statutul comunei, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local ;
 3. Avizează sau aprobă, după caz, studii,prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv la participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră, în condiţiile legii ;
 4. Aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, aprobă contul de incheiere a exerciţiului bugetar, stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii ;
 5. Aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate.
 6. Administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei ;
 7. Hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, în condiţiile legii ;
 8. Hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, în   condiţiile legii;
 9. Înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local, urmăreşte, controlează şi analizează activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de interes local; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii serviciilor publice de interes local, precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa, aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii, persoanelor pe care le-a numit ;
 10. Hotărăşte asupra infiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local, exercită în num ele unităţii administrativ-teritorial, toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat; hotrăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale, numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, membrii consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa ;
 11. Analizează şi aprobă, în condiţiile legii documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelorşi fenomenelor meteorologice periculoase;
 12. Stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local ;
 13. Aprobă, în limita competenţelor sole, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora ;
 14. Asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi  sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă de sub autoritatea sa; urmăreşte şi controlează activitatea acestora;
 15. Hotărăşte, în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea de stimulente în natură şi în bani, precum şi alte facilităţi, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie, asemenea facilităţi pot fi acordate şi personalului didactic ;
 16. Contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement ;
 17. Hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora ;
 18. Acţionează pentru   protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii, contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii ;
 19. Contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare, aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale, înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local ;
 20. Înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora ;
 21. Atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local ;
 22. Conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul de cetăţean de onoare al comunei ;
 23. Hotărăşte,  în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăşte înfrăţirea comuneicu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări;
 24. Hotărăşte în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionaleşi internaţionaleale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune ;
 25. Sprijină,  în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase ;
 26. Asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii ;

Consiliul local exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege . 

 

                        Autoritatea executivă a comunei este exericitată de primar, ales în condiţiile prevăzute de lege .

 

                        Primarul participă la şedinţele consiliului localşi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii .

 

                        Primarul îndeplineşte  următoarele atribuţii  principale :

 1. Atributii exercitate în calitate de reprezentat al statului, în conditiile legii.
 2. Atributii referitoare la relatia cu consiliul local
 3. Atributii referitoare la bugetul local al unității administrativ teritoriale
 4. Atributii privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local.
 5. Îndeplineste functia de ofiter de stare civilă și de autoritate tutelara și asigură funcționarewa serviciilor publice locale de profil.
 6. Îndeplineste atributii privind organizarea si desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensamantului,
 7. Îndeplineste alte atributii stabilite prin lege.
 8. Prezintă consiliului local anual sau ori de căte ori este necesar, informări, privind starea economică şi socialăa comunei, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informării asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local ;
 9. Întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetarşi le supune spre aprobare consiliului local;
 10. Exercită funcţia de ordonator principal de credite ;
 11. Verifică din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îdată consiliului local cele constatate ;
 12. Ia măsuri pentru prevenirea şi după caz gestionarea situatiilor de urgență.
 13. Asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor , prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale , în condiţiile legii;
 14. Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
 15. Ia  măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice ;
 16. Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local ; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi al planurilor urbanistice zonale şi de detaliu;
 17. Asigură întreţinerea şi reabilitarea  drumurilor publice, proprietate a comunei, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal în condiţiile legii ;
 18. Exercită controlul asupra activităţii din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
 19. Conduce serviciile publice locale, asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social ;
 20. emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
 21. numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului; propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local ;
 22. răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei ;
 23. ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igenizăriimalurilor cursurilor de apă din raza comunei, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari ;

Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative.

 

                        Art. 2.  – Autorităţile   administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în comună îşi desfăşoară activitatea în sediul propriu aflat în centrul comunei Viișoara , nr. 598, şi sunt următoarele : Consiliul local – ca autoritate administrativă deliberativă; Primarul -   ca autoritate administrativă executivă.

 

                        Art. 3.  – Primarul, viceprimarul şi secretarul  general a comunei, împreună cu aparatul propriu de specialitate al primarului, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită PRIMARIE . 

 

                        Art. 4.  – În toate înstituţiile şi serviciile publice aflate în subordinea  autorităţii administraţiei publice locale , în raporturile cu cetăţenii, este asigurată folosirea limbii române.

 

                        Art. 5. – Pe raza comunei Viisoara  îşi desfăşoară activitatea următoarele unităţi / instituţii de învăţământ, cultură, sănătate, economice şi de servicii :

 

 1. Unităţi de învăţământ   : 

-     Şcoli :              Şcoala gimnaziala Viisoara  

Şcoala  primară Urca 

                   -     Grădiniţe :       Gradiniţa Viisoara

                                                Grădiniţa Urca

                                                

            În toate unităţile de învăţământ este asigurată predarea limbii române  cu un număr de cadre calificate :  5 educatoare, 14 invatatoare și 25 profesori.

 

 

 

 1. Unităţi de cultură :

- Cămine culturale : Căminul Cultural  Viisoara

-   Căminul Cultural  Urca

   

 • Biblioteci : Biblioteca comunală „Mihai Iosivaș”  Viișoara, care detine vun fond de carte de 14.000 volume.
 • Punctul de Acces a Populaţiei la nformaţii   :  PAPI   Viisoara.
 • Muzeul satului Viisoara unde au fost achizitionate un număr mare de piese vechi din zonă.

 

 1. Unităţi de cult 

 

 • Biserica Ortodoxă în satul  Viisoara,  Urca.   
 • Biserica Romano – Catolică din satul Viișoara.
 • Biserica Reformată în  satul Viisoara. 
 • Cultul Penticostal  în satul Viisoara , 
 • Cultul Adventişti de Ziua a Şaptea în satul Viișoara
 • Cultul Baptist în satul Viișoara ;
 • Cultul Martorii lui Iehova în satul Viisoara 

 

     d). Unităţi pentru ocrotirea sănătăţii :

 

                 - Două Cabinete îndividuale Medicină de Familie 

                 - Un cabinet Stomatologic 

                 - Punct farmaceutic în satul Urca   şi  3 puncte farmaceutice in Viișoara.

                        Cel mai apropiat spital se află la o distanţă de 2  km., în municipiul Cîmpia Turzii .

                        De asemenea în comună îşi desfăşoară activitatea un medic veterinar – particular având doi tehnicieni veterinari.

                        

                        În comună funcţionează o agenţie P.T.T.R., deservită de 3  angajaţi . 

           Există in comuna un targ expozitional pentru animale și produse agricole vegetale

 

Comuna este conectată la reţeaua de telefonie digitală, fiind instalate un 

număr de  peste  400   de posturi telefonice pentru instituţii şi cetăţeni .

 

                        De asemenea în comună funcţionează un număr de trei operatori de telefonie mobilă, cetăţenii având instalate peste 1300 de antene pentru conectare la televiziune prin cablu.

 

                        Pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice în comună funcţionează Postul de poliţie deservit de 3 lucrători . 

 

                        În comună funcţionează o agenţie Cooperativa de credit deservită de 2 angajati , o brutărie în satul Viisoara.  

 

                        Comuna are o economie agrară dispunând de 6.153 ha suprafaţă agricolă, din care 3090 ha teren arabil, 1.233 ha păşuni naturale, 580 ha fâneţe naturale, 14 ha livezi şi 7 ha vii.

                        Pe teritoril comunei , suprafata fondului forestier de 233 ha , este reprezentat de păduri cu rol de protecție din care suprafata de 185 fa a fost inființată în anul 1965.

                        În structura suprafeţei cultivate ponderea cea mai mare revine culturilor de grâu, porumb, orzoaică, plante furajere, cartof şi legume .

                        Efectivul de animale existent pe raza comunei Viișoara numără : 1310 capete bovine, 900 capete porcine, 4.286 capete ovine, 60 capete caprine, 6.580 păsări şi 39 capete cabanline . 

                        Pe raza comunei Viișoara  îşi desfăsoară activitatea 9 exploataţii agricole cu personalitate juridică şi 5  exploataţii agricole familiale .

                        În comună funcţionează  2  mori   particulare una in satul Viisoara și una in satul Urca.   

       Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea 23 unităţi de alimentaţie publică şi magazine mixte particulare  şi 10 comercianţi particulari . 

 

 

                        Art. 6. -  Potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a –IV-a “Reţeaua de localităţi ”, satul VIISOARA, reşedinţa comunei  are RANGUL II, iar satul URCA  are   RANGUL   III. 

 

                        Art. 7.  – Patrimoniul public al comunei Viisoara, gestionat şi administrat de Consiliul local cuprinde mai multe bunuri imobile şi mobile , aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 969 din 05 septembrie  2002, Anexa nr. 79 .

 

                        Art. 8.  – Consiliul local al comunei Viișoara, poate acorda,  în semn de supremă cinstire, titlu de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI” .

 

                        Art. 9. – Titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI”  poate fi acordat persoanelor fizice române sau străine , cu merite deosebite în viaţa politică, ştiinţifică,  economică, socială, culturală, religioasă, sportivă,  sau altor persoane importante, reprezentative pentru comună.

 

                        Art. 10. – Nu  poate fi acordat titlu de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI” persoanelor care au suferit condamnări civile sau penale.

 

                        Art. 11.  – În cazul în care, ulterior acordării titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI”, persoana respectivă este condamnată civil sau penal, precum şi în situaţia în care se descoperă că a suferit anterior o asemenea condamnare, necunoscută la data acordării titlului de către Consiliul local, se va proceda la retragerea titlului de „Cetăţean de onoare” utilizându-se aceeaşi procedură.

 

                        Art. 12. -  În   fiecare   an,  in lunile august – septembrie  se va      sărbătorii  „ ZILELE COMUNEI  VIISOARA”   .

                        Manifestarea va cuprinde un Te Deum, activităţi cultural – artistice şi sportive, expoziţii,  acordarea de titluri,  , premierea elevilor care participă şi obţin rezultate la olimpiade organizate la nivel naţional, premierea tinerilor sportivi din comună, precum si a membrilor formaţiilor artistice din comuna , întâlnire cu „fii satului” şi schimb de experienţă cu organisme ale administraţiei publice locale din ţară şi străinătate.  

   Iar premierea cuplurilor care vor sarbătorii împlinirea a 50 de ani de căsătorie se va realiza anual in luna decembrie

 

                        Art. 13. -  Cetăţenii comunei Viisoara  au dreptul de a participa la viaţa civică, la exercitarea drepturilor şi asigurarea libertăţilor fundamentale , de a participa la viaţa politică, economică, socială, culturală, sportivă locală, în relaţiile sociale şi raporturile juridice în îndeplinirea lor în condiţiile legii . 

 

                        Art. 14. -  Cetăţenii comunei sunt consultaţi,  prin referendum, organizat  în condiţiile legii, cu privire la problemele  de interes deosebit din comună.

Consultarea cetăţenilor prin referendum se poate organiza pe comună, atunci  când problemele se adresează tuturor  locuitorilor, sau numai în anumite sate unde este necesar realizarea unor lucrări ce privesc locuitorii acestor sate . 

Stabilirea datei, scopul referendumului, modalitatea de organizare şi cheltuielile se aprobă prin hotărâre de Consiliu.

 

                        Art. 15. –  (1) Cetăţenii comunei pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe sate.

                        (2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie .

                        (3) Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului, datei şi locului unde urmează să se desfăşoare aceasta .

                        (4) Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adoptă  propuneri  cu majoritatea celor prezenţi.

                        (5) Propunerile se consemnează  într-un proces verbal şi se înaintează primarului, care le va supune dezbaterii Consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi finanţare, dacă este cazul .

                        (6) Hotărârea  adoptată de Consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului   general al comunei .

 

                        Art. 16. -   (1) Potrivit legii, patrimoniul comunei este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial .

                        (2) Bunurile care aparţin comunei sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale .

                        (3) Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar .

 

                        Art. 17. -  (1) Potrivit legii, bunurile aflate în proprietatea publică a comunei, şi cele din proprietatea privată a acesteia pot fi date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice , pot fi concesionate ori închiriate în condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice .

                        (2) Potrivit legii, consiliul local  poate hotărî cu privire la cumpărarea unor bunuri, ori la vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a comunei .

                        (3) Vânzarea, concesionarea şi închierea se face prin licitaţie publică, potrivit prevederilor legale .

 

                        Art. 18. -  Consiliul local poate hotărî  realizarea de cooperări sau asocieri cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali,în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum şi de stabilire a unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ teritoriale similare din alte ţări .

 

                        Art. 19. –Consiliul local poate hotărî, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi  locale din ţară sau străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale , în vederea  promovării unor interese comune. 

 

                        Art. 20. – Consiliul local poate hotărî, modalitatea de atribuire sau schimbare a denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public local . 

 

                        Art.  21. -  Înfrăţirea cu alte localităţi : În scopul promovării unor interese comune, Consiliul local are dreptul să hotărască stabilirea unor legături de cooperare , colaborare, asociere şi înfrăţire cu unităţi sau asociaţii similare din străinătate. Aceste acorduri se pot încheia respectându-se legislaţia în vigoare .

 

                        Art. 22. - Adoptarea şi modificarea  sau completarea Statutului comunei se face prin hotărâre a Consiliului local, cu votul a 2 / 3 din rândul consilierilor în funcţie . 

 

ANEXE

Părți integrante ale actului administrativ