România

România

Județul Dâmbovița

Comuna Bezdead

                              

                                                      ANEXA nr. 1

                             la Hotărârea Consiliului Local nr.   49  din 31.08.2021        

 

 

STATUTUL COMUNEI BEZDEAD

 

 

Capitolul I

Prezentarea generală a comunei

 

Art. 1. - (1) Comuna Bezdead este: 

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu; 

b) subiect juridic de drept fiscal; 

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii. 

 

 (2)  Comuna Bezdead   are sediul social în  COMUNA BEZDEAD, la adresa: comuna Bezdead, satul Bezdead, nr. 247A, județul Dâmbovița, codul poștal 137035, precum și codul de înregistrare fiscală 4280191.

 

Art. 2. - (1) Comuna Bezdead are reședința în satul Bezdead.

(2) Comuna Bezdead se delimitează din punct de vedere teritorial în partea de nord cu comuna Moroeni, la nord-est cu comuna Adunați, județul Prahova, la est cu comuna Vișinești, la sud-est cu comuna Vârfuri, la sud cu orașul Pucioasa, iar la vest cu orașul Fieni, comuna Buciumeni și comuna Pietroșița.

 (3) Comuna Bezdead are în componență un număr de şase sate şi anume:

 a) satul Bezdead;

 b) satul Broşteni;

 c) satul Costişata;

 d) satul Măgura

 e) satul Tunari;

 f) satul Valea Morii.

(4) Comuna Bezdead, potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național are rangul IV.

(5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului pe fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul statut.

Art. 3. - (1) Comuna Bezdead dispune de o rețea hidrografică formată din: pârâul Bizdidel și afluenții săi.

(2) Pe teritoriul comunei Bezdead se regăsește o floră și faună diversă.

(3) Comuna Bezdead dispune de o mare diversitate de soluri.  

(4) Resursele de subsol ale comunei Bezdead sunt formate din:

a) sărăturoase, îmbibate cu saramură (Valea Sărată);

b) sulfuroase;

             c) alte resurse.

(5) Denumirea și lungimea pârăului și afluenților a apelor subterane, a faunei și florei de pe raza teritorială a comunei Bezdead se regăsesc în anexa nr. 2 la prezentul statut.

Art. 4. - (1) Comuna Bezdead, cu actuala denumire s-a înființat în anul 1968.

(2) Prima atestare documentară a comunei Bezdead a fost în 22 octombrie 1572.

(3) Evoluția istorică a comunei Bezdead se regăsește în anexa nr. 3 la prezentul statut.

Art. 5. - (1) Populația comunei Bezdead numără 4595 locuitori, conform datelor din recensământul populației și locuințelor din anul 2011.

 (2) Componența și structura populației comunei Bezdead, defalcate inclusiv pe localități componente, se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut. 

 (3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate. 

 

Capitolul II

Autoritățile administrației publice locale

 

Art. 6. - (1) Autoritățile administrației publice locale sunt:

a) Consiliul Local al comunei Bezdead, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul comunei Bezdead. Consiliul local  al comunei Bezdead  este format din 13 membri.

b) Primarul comunei Bezdead, ca autoritate executivă.

c) La nivelul comunei Bezdead, consiliul local  a ales un viceprimar, numele acestuia fiind Ion COJANU.

(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: 

a) 2 consilieri locali ai Partidului Social Democrat;

b) 10 consilieri locali ai Partidului Național Liberal; 

c) un consilier local al Partidului Pro România.

 (3) Constituirea Consiliului Local al comunei Bezdead s-a constatat prin Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița nr. 698 din 11 noiembrie 2020.

(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 5.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 5.b la prezentul statut, după caz.

Art. 7.- (1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare, persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Bezdead.

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a Comunei, persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Bezdead

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a Comunei Bezdead se regăsesc în anexa nr. 6  la prezentul statut.

 

 

 

 

Capitolul III

Căi de comunicații

 

Art. 8. - (1)  Raza teritorială a comunei Bezdead este tranzitată, de o singură rețea de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea I – Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare:

a) rețeaua rutieră; 

(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din drumuri de interes județean, drumuri de interes comunal și poduri, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 7 la prezentul statut.

 

Capitolul IV

Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a comunei

 

Art. 9. – (1)  Rețeaua școlară de la nivelul comunei Bezdead, potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de învățământ de stat preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcționeze provizoriu. 

(2) Pe raza teritorială a comunei Bezdead își desfășoară activitatea un număr total de  1 unitate de învățământ de stat  preuniversitar.

(3) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1),  sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut.

(4) Comuna Bezdead susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.

 

Art. 10. - (1) Pe raza teritorială a comunei Bezdead își desfășoară activitatea  4 instituții de cultură.

(2) Pe raza teritorială a comunei Bezdead se organizează 20 manifestări culturale. 

(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în anexa nr. 8 la prezentul statut.

(4) Comuna Bezdead participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii.

Art. 11. - (1) Pe raza teritorială a comunei Bezdead se asigură asistență medicală profilactică și curativă și asistență medicală comunitară;

 (2) Comuna Bezdead participă la finanțarea activităților de asistență  de sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii.

 (3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) se realizează, prin cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie.

 (4) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut.

Art. 12. -  (1) Pe raza teritorială a comunei Bezdead se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Comuna Bezdead asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1).

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de comuna Bezdead se regăsește în anexa nr. 8 la prezentul statut.

 

Art. 13. - Pe raza teritorială a comunei Bezdead își desfășoară activitatea, Ansamblul de dansuri şi cântece Românașii”.

 

Capitolul V

Funcțiuni economice ale comunei

 

Art. 14. - Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul statut. 


 
CAPITOLUL VI

Bunurile din patrimoniul comunei


 
               Art. 15. - (1) Patrimoniul  comunei Bezdead este compus din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al comunei Bezdead, precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial.

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Bezdead, întocmit și atestat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50/1999, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare se găsește în anexa nr. 10 la prezentul statut. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Bezdead se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a comunei Bezdead, în secțiunea dedicată acestui statut.

   

Capitolul VII

Serviciile publice existente

 

Art. 16. - (1) Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul  comunei Bezdead sunt:

a) serviciul public de alimentare apă și canalizare, furnizat de Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmbovița”;

b) serviciul public de transport, după caz, furnizat de Primăria comunei, transport școlar;

c) serviciul public de salubrizare, furnizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Integrat al Deșeurilor județul Dâmbovița”;

d) serviciul public de iluminat;

e) serviciul de telefonie, internet şi TV furnizat de SC Telekom România SA, SC RCS&RDS SA, Orange România SA, SC Vodafone România SA.

Art. 17. - Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a comunei Bezdead sunt furnizate de Societatea Electrica Furnizare SA, agenția FEE Târgoviște, oficiul comercial Târgoviște.

 

Art. 18. - Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a comunei Bezdead este asigurată de SC ENGIE ROMÂNIA SA prin SC DISTRIGAZ SUD REŢELE SA, Bulevardul Mărășești 4-6, București

Art. 19. - Serviciul public de administrare a domeniului public al comunei Bezdead este furnizat de autoritățile administrației publice locale prin administrare directă.

 

Capitolul VIII

Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de 

interes public local

 

Art. 20. - (1) Comuna Bezdead, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea lor, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliului local, se propune atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IX

Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în comună

 

Art. 21. - (1) Comuna Bezdead realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunității.

(2) Comuna Bezdead acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unității administrativ-teritoriale. 

(3) Comuna Bezdead poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. - (1) Pe teritoriul comunei Bezdead își desfășoară activitatea 3 partide politice sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în comuna Bezdead se găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut. 

Art. 23. - (1) În comuna Bezdead își desfășoară activitatea următoarele culte religioase: 

a) ortodox;

b) adventist de ziua a șaptea;

c) creștini după Evanghelie;

d) evanghelic.

(2) Lista cu denumirea lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 11 la prezentul statut. 

 

CAPITOLUL X

Participare publică

 

Art. 24. - Populația din comuna Bezdead este consultată și participă la dezbaterea problemelor de interes local, astfel:

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii; 

b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate; 

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

d) prin participarea la ședințele consiliului local;

d) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite  prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului.

Art. 25. - (1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei ori numai în unele dintre acestea.

 

CAPITOLUL XI

Cooperare sau asociere

 

Art. 26. - Comuna Bezdead se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 27. - (1) Comuna Bezdead aderă la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

 (2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna Bezdead se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

Art. 28. - Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 13 la prezentul statut. 


 
CAPITOLUL XII
Dispoziții tranzitorii și finale

 

Art. 29. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bezdead nr.            din       

Art. 30. - Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului comunei Bezdead sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative. 

Art. 31. - Anexa nr. 10 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică. 

Art. 32. - Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 33 se actualizează, în funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puțin o dată pe an. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU                                                                                                                                                                                                        

    COJANU Ion                                     LEGALITATE-SECRETAR  GENERAL                                                                         

                                                         DAVIDOIU Ionuț

 

 Documente

Părți integrante ale actului administrativ

Statutul în format fișier