Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 399 / 20.09.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.6/2019 privind aplicarea municipiului Deva la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Stații de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Deva”, cu modificările și completările ulterioare

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 399 din 20.09.2022

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.6/2019 privind aplicarea municipiului Deva la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Stații de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Deva”, cu modificările și completările ulterioare

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Art.44 alin.1 şi art.45 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Art.129 alin.2 lit.”b” și lit.”d”, alin.4 lit.”d”, alin.7 lit.”n” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Hotărârea Consiliului local nr.6/2019 prin care s-a aprobat aplicarea municipiului Deva la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Stații de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Deva”, care a fost modificată și completată ulterior prin Hotărârea Consiliului local nr. 273/2021,

Art.2 din Hotărârea Consiliului local nr.6/2019, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

“Se angajează să pună la dispoziție terenul pentru realizarea stațiilor de reîncărcare vehicule electrice, componente ale proiectului pe următoarele amplasamente și extrase de carte funciară care atestă regimul juridic al terenului:

  1. Stație de reîncărcare Parcare zona Telecabină - Extras CF 75414. Suprafața totală teren 885 mp, suprafața teren aferent investiției 44 mp. Terenul se învecinează:- la N: teren liber,- la E: str. Stadionului,- la V: teren liber, - la S: teren liber.
  2. Stație de reîncărcare Parcare str. M. Averescu în fața Bisericii Ortodoxe - Extras CF 75434; suprafață totală teren 1301 mp, suprafață teren aferent investiției 41 mp. Terenul se învecinează: - la N: teren liber - parcare - la E: parcare - la V: trotuar str. M. Averescu - la S: teren liber parcare.
  3. Stație de reîncărcare Parcare piața Deva - Extras CF 62484; suprafață totală teren 7223 mp, suprafață teren aferent investiției 41 mp. Terenul se învecinează: - la N: teren liber parcare- la E: str. I. L. Caragiale - la V: trotuar - piața- la S: teren liber - parcare.”

Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr.11/GES înregistrat la Primăria municipiului Deva sub nr.52743 din 21.07.2020 și Actele adiționale nr.1, nr.2 și nr.3 la contract, precum și Ordinul nr.760 din 17 iulie 2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, cu modificările și completările ulterioare,

Notificarea Administrației Fondului pentru Mediu nr.049311 din 14.09.2022, înregistrată la Primăria municipiului Deva cu nr.91467/19.09.2022, prin care se solicită  prezentarea Hotărârii de Consiliu local privind aprobarea modificării amplasamentului stațiilor de reîncărcare și acordul privind punerea la dispoziție a terenului pentru realizarea proiectului-suprafață, identificare, vecinătăți, cu indicarea documentului care atestă regimul juridic al terenului,

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.399/2022, Referatul de aprobare nr.399/2022 al Primarului municipiului Deva domnul Nicolae Florin Oancea din care reiese necesitatea şi oprtunitatea adoptării unei hotărâri pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.6/2019 privind aplicarea municipiului Deva la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Stații de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Deva”, cu modificările și completările ulterioare,

Raportul Serviciului programe dezvoltare nr.92611/21.09.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.728/82281/22.09.2022, avizului Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.512/82285/22.09.2022, avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr.632/82282/22.09.2022, precum și avizul Comisiei pentru sănătate, protecţia mediului înconjurător, protecţie socială şi servicii publice nr.270/82286/22.09.2022,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.I. - Se aprobă modificarea amplasamentului stațiilor de reîncărcare. 

Art.II. - Se modifică art.2 al Hotărârii Consiliului local nr.6/2019 privind aplicarea municipiului Deva la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ și aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul “Stații de reîncărcare vehicule electrice în Municipiul Deva”, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul conținut:

“Se angajează să pună la dispoziție terenul pentru realizarea stațiilor de reîncărcare vehicule electrice, pe următoarele amplasamente și extrase de carte funciară care atestă regimul juridic al terenului:

a) Stație de reîncărcare Parcare Bulevardul Mihail Kogălniceanu - Extras CF 72387 Suprafață totală teren 26.642 mp, suprafață teren aferent investiției 41 mp. Terenul se învecinează: - la N: Ulpia Shopping Center,- la E: B-dul Decebal,- la V: B-dul 22 Decembrie, - la S: Centrul Privat de Medicină Dentară.

b) Stație de reîncărcare Parcare str. Avram Iancu - Extras CF 78109; suprafață totală teren 14.736 mp, suprafață teren aferent investiției 41 mp. Terenul se învecinează: - la N: Parc Cetate, - la E: bloc H3 - la V: Casa Memorială Dr. Petru Groza, - la S: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara.

c) Stație de reîncărcare Parcare piața Deva - Extras CF 62484; suprafață totală teren 7230 mp, suprafață teren aferent investiției 41 mp. Terenul se învecinează: - la N: teren liber parcare - la E: str. I.L. Caragiale - la V: trotuar – piața - la S: teren liber - parcare.”

Art.III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr.6/2019 privind aplicarea municipiului Deva la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ și aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul “Stații de reîncărcare vehicule electrice în Municipiul Deva”, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.IV. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Art.V. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția tehnică și Direcția economică prin compartimentele de specialitate.

Art.VI. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului județului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Administratorului public;

- Direcției tehnice;

- Direcției economice;

- Serviciului programe dezvoltare.

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi