Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 403 / 21.09.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea depunerii proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 77 – Strada Bejan din Municipiul Deva”, în cadrul apelurilor de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1 – Schema de Granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

Nr. 403 din 21.09.2022

privind aprobarea depunerii proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 77 – Strada Bejan din Municipiul Deva”, în cadrul apelurilor de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1 – Schema de Granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,

Prevederile Hotărârii Guvernului nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,

Prevederile Ordinului nr.444/2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență, Componenta C5- Valul Renovării, Axa 1 – Schema de Granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale,

Prevederile art.129 alin.2 lit.”b”, lit.”d”, alin.4 lit.”d”, alin.7 lit.”k”, alin.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul municipiului Deva din care reiese necesitatea şi oportunitatea aprobării depunerii proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 77 – Strada Bejan din Municipiul Deva”, în cadrul apelurilor de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1 – Schema de Granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Se aprobă depunerea proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 77 – Strada Bejan din Municipiul Deva”, în cadrul apelurilor de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1 – Schema de Granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

Art.2. - Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 77 – Strada Bejan din Municipiul Deva”, în cuantum de 3.154.121,571 lei - fără TVA, echivalentul a  640.730,00 euro - fără T.V.A., din care 3.031.054,071 lei fără T.V.A., echivalentul a 615.730,00 euro fără T.V.A. reprezintă costul lucrărilor de renovare energetică și 123.067,50 lei fără T.V.A., echivalentul a 25.000 euro fără T.V.A. reprezintă costul pentru o stație de încărcare rapidă, la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 – Valul Renovării, Anexa III Metodologie costuri: 1 euro = 4,9227 lei. 

Art.3. - Se aprobă Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Municipiul Deva, în calitate de solicitant al finanțării nerambursabile, se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare a proiectului.

Art.5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcția tehnică și Direcția economică prin structurile de specialitate. 

Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică: 

-Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

-Primarului municipiului Deva;

-Administratorului Public;

-Direcției tehnice; 

-Direcţiei economice;

-Serviciului programe dezvoltare.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Documente de prezentare și motivare

Rezultate voturi