Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 409 / 21.09.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea depunerii proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane în Municipiul Deva” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.l.B, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestitia I.1.B. Construirea de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență - PNRR

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

Nr. 409 din 21.09.2022

privind aprobarea depunerii proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane în Municipiul Deva” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.l.B, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestitia I.1.B. Construirea de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență - PNRR

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,

Hotărârea Guvernului nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,

Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile, Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare precum și Ordinul Ministrului sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

Ordinului nr.2366/08.09.2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a  fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 - Managementul deşeurilor, 

Art.129 alin.2 lit.”b”, lit.”d”, alin.4 lit.”d”, alin.7 lit.”i”, alin.14, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


Luând act de:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae Florin Oancea, din care reiese necesitatea şi oportunitatea aprobării depunerii proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane în Municipiul Deva” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.l.B, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestitia I.1.B. Construirea de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR,


În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. – Se aprobă depunerea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane în Municipiul Deva”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 - Managementul deşeurilor, Investiţia I.1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiția I.l.B Construirea de insule ecologice digitalizate, din Planul Național de Redresare și Reziliență - PNRR.

Art.2. – Se aprobă Nota de fundamentare a proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane în Municipiul Deva”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane în Municipiul Deva”, în cuantum de 6.567.532,50 lei - fără TVA, reprezentând echivalentul a 1.335.000,00 euro - fără T.V.A., la cursul valutar utilizat InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei.

Art.4. – Cuantumul lucrărilor va fi prevăzut în bugetul Municipiului Deva pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării.

Art.5. – Municipiul Deva, în calitate de solicitant al finanțării nerambursabile, se angajează că va suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți. 

Art.6. – Municipiul Deva, în calitate de solicitant al finanțării nerambursabile, se angajează că va asigura cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane în Municipiul Deva”.

Art.7.  Se aprobă desemnarea domnului Nicolae – Florin Oancea, în calitate de Primar, să reprezinte Municipiul Deva în relaţia cu Ministerul Mediului, Apelor şi al Pădurilor – MMAP, în derularea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane în Municipiul Deva”.

Art.8. – Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.9.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția tehnică, Direcția economică și Direcția administrarea domeniului public și privat, prin structurile de specialitate. 

Art.10.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Administratorului public;

- Direcției tehnice; 

- Direcţiei economice;

- Serviciului programe dezvoltare;

- Direcției administrarea domeniului public și privat.

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Documente de prezentare și motivare

Rezultate voturi