Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 476 / 19.10.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului „Bază Sportivă” constând în: construcție în suprafață de 119 mp, înscrisă în CF nr.63309, nr. cadastral 63309-C1, construcție de 25 mp, înscrisă în CF nr.63309, nr. cadastral 63309-C2, precum și amenajări la baza sportivă, situată în municipiul Deva, str. Stadion , f.n, județul Hunedoara

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

Nr. 476 din 19.10.2022

privind necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului „Bază Sportivă” constând în: construcție în suprafață de 119 mp, înscrisă în CF nr.63309, nr. cadastral 63309-C1, construcție de 25 mp, înscrisă în CF nr.63309, nr. cadastral 63309-C2, precum și amenajări la baza sportivă, situată în municipiul Deva, str. Stadion , f.n, județul Hunedoara

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile art.29 alin.1 lit.“a” din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile art.1321 din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.87 alin.5, art.129 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.7 lit.“k”, alin.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Art.22 teza 1 din Contractul de asociere în participațiune nr.3/2005,

Procesul-verbal de negociere înregistrat la registratura primăriei municipiului Deva sub nr.100533/12.10.2022,

Luând act de:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, privind necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului „Bază Sportivă”  constând în: construcție în suprafață de 119 mp, înscrisă în CF nr.63309, nr. cadastral 63309-C1, construcție de 25 mp, înscrisă în CF nr.63309, nr. cadastral 63309-C2, precum și amenajări la baza sportivă, situată în municipiul Deva, str. Stadion , f.n., județul Hunedoara,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (2) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Aprobă necesitatea si oportunitatea achiziționării imobilului „Bază Sportivă” constând în: construcție în suprafață de 119 mp, înscrisă în CF nr.63309, nr. cadastral 63309-C1, având destinația de Club și grup sanitar, construcție de 25 mp, înscrisă în CF nr.63309, nr. cadastral 63309-C2, având destinația de Vestiar de Vară, precum și amenajări la baza sportivă, reprezentând: terasă 1, terasă 2, piscină, zid de sprijin, platformă beton, fântână, parcare și alei, rețea de canalizare menajeră și pluvială, rețea apă, rețea gaz, stâlpi din beton, terenuri tenis, rețea energie electrică, situată în municipiul Deva, str. Stadion , f.n, județul Hunedoara.

Art.2. - Aprobă suma necesară achiziţionării imobilului „Bază Sportivă” constând în: construcție în suprafață de 119 mp, înscrisă în CF nr.63309, nr. cadastral 63309-C1, având destinația de Club și grup sanitar, construcție de 25 mp, înscrisă în CF nr. 63309, nr. cadastral 63309-C2, având destinația de Vestiar de Vară, precum și amenajările la baza sportivă, reprezentând: terasă 1, terasă 2, piscină, zid de sprijin, platformă beton, fântână, parcare și alei, rețea de canalizare menajeră și pluvială, rețea apă, rețea gaz, stâlpi din beton, terenuri tenis, rețea energie electrică , situată în municipiul Deva, str. Stadion , f.n., județul Hunedoara, în cuantum de 1.550.000 lei, la care se adaugă T.V.A.

Art.3. - Plata sumei necesare achiziționării imobilului menționat la art.1, în cuantum de 1.550.000 lei, la care se adaugă T.V.A, se va efectua din bugetul general al municipiului Deva pentru anul 2022.

Art.4. - Încetează prin acordul părților Contractul de asociere în participațiune nr.3/2005, la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. - Se aprobă încheierea contractului de vânzare - cumpărare între S.C. Star Mod S.R.L şi Municipiul Deva, pentru bunurile menționate la art.1.

Art.6. – Se mandatează domnul Nicolae-Florin Oancea, Primarul municipiului Deva, în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

Art.7. – Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare, vor fi suportate de Municipiul Deva.

Art.8. – După finalizarea lucrărilor de publicitate imobiliară, se va proceda la înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Deva a bunurilor menţionate la art.1.

Art.9. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.10. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcția administrarea domeniului public și privat prin Serviciul administrarea domeniului public și privat  și Direcția economică.

Art.11. - Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara;

-Primarului Municipiului Deva;

-Direcției administrarea doemeniului public și privat;                            ;

-Serviciului administrare domeniul public și privat ;

-Direcţiei economice.

-S.C. Star Mod S.R.L.      

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi