Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 500 / 10.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind încetarea contractului de concesiune nr.13/2016 cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu S.C. COFFEE TIME STOP S.R.L.

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

Nr. 500 din 10.11.2022

privind încetarea contractului de concesiune nr.13/2016 cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu S.C. COFFEE TIME STOP S.R.L.

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Art.129 alin.2 lit.”c”, alin.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Faptul că societatea comercială Coffee Time Stop S.R.L. a încălcat prevederile art.19 lit.”h ” din Contractul de concesiune nr.13/2016, prin care are obligația să plătească redevența la valoarea și în modul stabilit prin contractul de concesiune și luând în considerare obiectivul de investiții „Modernizare Ascensor Înclinat Acces Cetate Deva ”, se impune încetarea contractului de concesiune nr.13/2016 încheiat cu societatea comercială Coffee Time Stop S.R.L., care are ca și obiect concesionarea spațiului în suprafață de 32,99 mp, cu destinația de spațiu cu profil alimentar și nealimentar din interiorul stației de plecare ascensor Cetate Deva,

Prevederile art.25  din Contractul de concesiune nr.13/2016,

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.500/2022, Referatul de aprobare nr.500/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae - Florin Oancea, din care reiese necesitatea și oportunitatea încetării contractului de concesiune nr.13/2016 cu modificările și completările ulterioare,  încheiat cu  S.C. COFFEE TIME STOP SRL,

Raportul Serviciului administrarea domeniului public și privat nr.115991/22.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.868/82281/28.11.2022, de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.633/82285/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr.755/82282/28.11.2022,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Aprobă încetarea contractului de concesiune nr.13/2016 cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu  S.C. COFFEE TIME STOP SRL, începând cu data prezentei hotărâri.

Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția administrarea domeniului public și privat, prin Serviciul administrarea domeniului public și privat.

Art.3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Serviciului administrarea domeniului public și privat;

- Serviciului financiar contabilitate;

- S.C. Coffee Time Stop S.R.L.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi