Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 503 / 15.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

pentru modificarea organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului sportiv municipal Deva

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 503 din 15.11.2022

pentru modificarea organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului sportiv municipal Deva

Analizând temeiurile juridice, respectiv:


Art.129 alin.2 lit.”a”, lit.”d”, alin.3 lit.”c”, alin.7 lit.”f” din Ordonanța de urgență a Guvenului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

Luând act de:


Proiectul de hotărâre nr.503/2022, Referatul de aprobare nr.503/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, din care reiese necesitatea și oportunitatea modificării organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului sportiv municipal Deva, prin înființarea secțiilor de triatlon și badminton,

Raportul Clubului Sportiv Municipal Deva nr.113328/16.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.863/82281/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.625/82285/28.11.2022,

  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:Art.1. - Aprobă modificarea organigramei Clubului sportiv municipal Deva, prin introducerea secției triatlon și secției badminton, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului sportiv municipal Deva, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului local nr.295/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește  Clubul sportiv municipal Deva. 

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Clubului sportiv municipal Deva;

- Serviciului financiar contabilitate.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi