Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 506 / 15.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind modificarea statului de funcții pentru Direcția de asistență socială Deva

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 506 din 15.11.2022

privind modificarea statului de funcții pentru Direcția de asistență socială Deva

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Art.129 alin.2 lit.“a”, alin.3 lit.“c”, art.243 alin.1 lit.”a”, art.409 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.506/2022, Referatul de aprobare nr.506/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae - Florin Oancea, din care reiese necesitatea şi oportunitatea modificării statului de funcții pentru Direcția de asistență socială,

Raportul Direcției de asistență socială Deva nr.113675/17.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.862/82281/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.624/82285/28.11.2022,  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Aprobă modificarea statului de funcții pentru Direcția de asistență socială Deva, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului local nr.376/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. - Direcția de asistență socială Deva va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcției de asistență socială Deva. 

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi