Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 515 / 16.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numitul Prodaniuc Vladimir, pentru locuința tip cameră de cămin din imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, parter, camera 10

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 515 din 16.11.2022

privind aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numitul Prodaniuc Vladimir, pentru locuința tip cameră de cămin din imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, parter, camera 10

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Cap.V, Titlul IX - Contractul de locaţiune din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cap.III – Stabilirea şi plata chiriei din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare,    

Art.129 alin.2 lit.”d”, alin.7 lit.”q”, precum şi art.243 alin.1 lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   

Ținând cont de:

Procesul-verbal nr.33238/10.11.2022 al Comisiei sociale de repartizare a locuinţelor destinate închirierii constituită la nivelul Consiliului local al municipiului Deva, conform căruia se propune emiterea unei noi repartiții către numitul Prodaniuc Vladimir, pentru locuința tip cameră de cămin din imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, parter, camera 10, ca urmare a faptului că fostul chiriaș și-a achitat integral obligațiile de plată reprezentând chiria, taxele comune și onorariul executorului judecătoresc,

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.515/2022, Referatul de aprobare nr.515/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numitul Prodaniuc Vladimir, pentru locuința tip cameră de cămin din imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, parter, camera 10,

Raportul Direcției de asistență socială Deva nr.113673/17.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.861/82281/28.11.2022, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.623/82285/28.11.2022, avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr.750/82282/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei pentru sănătate, protecţia mediului înconjurător, protecţie socială și servicii publice nr.334/82286/28.11.2022,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Aprobă încheierea unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numitul Prodaniuc Vladimir - 1 persoană, pentru locuința tip cameră de cămin din imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, parter, camera 10.

Art.2. - Termenul contractului de locațiune-închiriere este de 1 - unu an, începând cu data de 01.12.2022 până la data de 30.11.2023.

Art.3. - Cuantumul chiriei se stabilește în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de asistenţă socială Deva prin Serviciul administrare fond locativ, tehnic - Biroul fond locativ.

Art.5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcției de asistență socială Deva;

- Serviciului administrare fond locativ, tehnic - Biroului fond locativ;

- Domnului Prodaniuc Vladimir.    

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi