Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 516 / 16.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de 5 ani de la data expirării acestora și stabilirea chiriei, conform prevederilor legale în vigoare, pentru locuinţele situate în imobilele ANL1, ANL2 și ANL3 din municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 516 din 16.11.2022

privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de 5 ani de la data expirării acestora și stabilirea chiriei, conform prevederilor legale în vigoare, pentru locuinţele situate în imobilele ANL1, ANL2 și ANL3 din municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Analizând temeiurile juridice, respectiv:


Art.8 alin.4, alin.10 și alin.13 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, 

Art.15 alin.14, alin.17, alin.23 și alin.27 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare,

Art.20 alin.2 lit.”b”, alin.3 și alin.4 al Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Legea nr.318/2022 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,

Art.129 alin.1, alin.2 lit.”d” și alin.8 lit.”b”, precum și art.243 alin.1 lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,    


Ținând cont de:


Procesul-verbal nr.33371/11.11.2022 al Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, numită prin Dispoziţia Primarului municipiului Deva nr.268/2021, ulterior modificată, conform căruia se propune prelungirea contractelor de închiriere pe o perioadă de un an de la data expirării acestora pentru: 4 – patru locuințe situate în imobilul ANL1 din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, 3 – trei locuințe situate în imobilul ANL2 din municipiul Deva, str. M. Eminescu, bl.T1 și 58 – cincizecișiopt locuințe situate în imobilul ANL3 din municipiul Deva, str.M. Eminescu nr.103, bl.1, precum și stabilirea chiriei în cazul locuințelor ale căror contracte au fost încheiate înainte de data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,


Luând act de:


Proiectul de hotărâre nr.516/2022, Referatul de aprobare nr.516/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de 5 ani de la data expirării acestora și stabilirea chiriei, conform prevederilor legale în vigoare, pentru locuinţele situate în imobilele ANL1, ANL2 și ANL3 din municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1,

Raportul Direcției de asistență socială Deva nr.113670/17.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.860/82281/28.11.2022, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.622/82285/28.11.2022, avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr.749/82282/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei pentru sănătate, protecţia mediului înconjurător, protecţie socială și servicii publice nr.333/82286/28.11.2022,


În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:


Art.1. - Aprobă prelungirea contractelor de închiriere pe termen de 5 ani de la data expirării acestora, pentru locuinţele situate în imobilele ANL1, ANL2 și ANL3 din municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1, prevăzute în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Stabilește chiria pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL2 din municipiul Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Stabilește chiria pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL3 din municipiul Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, conform Anexelor nr.3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Pentru titularii contractelor de închiriere care nu prezintă documente din care să rezulte venitul mediu net lunar pe fiecare membru al familiei, în termenul stabilit de administratorul locuințelor pentru calcularea cuantumului chiriei sau pentru actualizarea anuală a chiriei realizată în condițiile legii, chiria se ponderează cu coeficientul în funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri, fără a se aplica coeficientul de ponderare în funcție de veniturile medii nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere realizate în ultimele 12 luni. 

Art.5. - Chiriile stabilite pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute în Anexele nr.2 ÷ 4 la prezenta hotărâre, se vor aplica începând cu data prelungirii termenului închirierii și se vor actualiza anual cu rata inflației, în termen de 30 de zile de la data publicării ratei inflației comunicate de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior, și, dacă este cazul, și în baza coeficientului de ponderare în funcție de veniturile medii nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni.

Art.6. – În cazul locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, a căror titulari și/sau membrii ai familiilor acestora se încadrează în categoria persoanelor cu handicap grav - adulți, copii sau accentuat - adulți, se aplică scutirea de la plata chiriei, conform legii speciale în vigoare.   

Art.7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de asistenţă socială Deva prin Serviciul administrare fond locativ, tehnic - Biroul fond locativ. 

Art.8. – Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.9. – Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcției de asistență socială Deva; 

- Serviciului administrare fond locativ, tehnic - Biroul fond locativ; 

- Persoanelor nominalizate în Anexele nr.1, 4 la prezenta hotărâre, prin afişarea hotărârii pe panourile de afișaj special amenajate ale Primăriei municipiului Deva și pe pagina de internet www.primariadeva.ro.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi