Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 521 / 17.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Raportul compartimentelor de resort

Raport Serviciul resurse umane

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

Nr. 521 din 17.11.2022

privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Art.129 alin.2 lit.“a”, alin.3 lit.“c”, art.554 alin.1, alin.2 și alin.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.521/2022, Referatul de aprobare nr.521/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae - Florin Oancea, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva,

Raportul Serviciului resurse umane nr.114091/17.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.864/82281/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.626/82285/28.11.2022,  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Aprobă modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva, conform Anexelor nr.1, 2  și 3  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului local nr.52/2021, cu modificările ulterioare.

Art.3. - Serviciul resurse umane va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Serviciului resurse umane. 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Documente de prezentare și motivare

Rezultate voturi