Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 524 / 17.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din municipiul Deva

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 524 din 17.11.2022

privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din municipiul Deva

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Art.33 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.5 alin.7, art.30 alin.4, art.33 alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.129 alin.2 lit.”d”, alin.7 lit.”m” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.524/2022, Referatul de aprobare nr.89225/12.09.2022, prezentat de domnul Mara Lucian Marius, consilier local, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din municipiul Deva,

Raportul Direcției administrarea domeniului public și privat nr.113714/17.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.880/82281/28.11.2022, avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr.766/82282/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei pentru sănătate, protecţia mediului înconjurător, protecţie socială şi servicii publice nr.336/82286/28.11.2022,În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - În vederea sporirii gradului de siguranță rutieră în Municipiul Deva, se aprobă efectuarea lucrărilor de supraînălțare a trecerilor de pietoni nesemaforizate din proximitatea intrărilor unităților de învățământ preuniversitar situate în municipiul Deva, pe următoarele străzi:

- strada Ciprian Porumbescu, în proximitatea Liceului de Arte  Sigismund Toduță;

- strada Scărișoara, în proximitatea Liceului Tehnologic Energetic  Dragomir Hurmuzescu Deva; 

- strada Bejan, în proximitatea Liceului tehnologic Energetic  Dragomir Hurmuzescu Deva.

Art.2. - Se aprobă montarea unor indicatoare rutiere de limitare a vitezei la 30 km/oră precum și a unor indicatoare de avertizare pentru traficul rutier în zonele în care se vor executa supraînălțări ale trecerilor de pietoni nesemaforizate din municipiul Deva, pe următoarele străzi:

- strada Ciprian Porumbescu, în proximitatea Liceului de Arte  Sigismund Toduță;

- strada Scărișoara, în proximitatea Liceului Tehnologic Energetic  Dragomir Hurmuzescu Deva; 

- strada Bejan, în proximitatea Liceului tehnologic Energetic  Dragomir Hurmuzescu Deva.

Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția tehnică.

Art.4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcției tehnice; 

- Direcției Poliția locală;

- Poliției municipiului Deva.

 

INIȚIATOR PROIECT:

Lucian-Marius MARA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi