Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 531 / 18.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.233/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” de la nivelul unității administrativ teritoriale Deva, cu modificările și completările ulterioare

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 531 din 18.11.2022

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.233/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” de la nivelul unității administrativ teritoriale Deva, cu modificările și completările ulterioare

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

Art.129 alin.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Hotărârea Consiliului local nr.233/2022, ulterior modificată și completată, prin care au fost stabilite salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și din instituțiile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Deva,

Faptul că în statul de funcții al Primăriei municipiului Deva s-a înființat un post vacant în regim contractual de Muncitor calificat treapta III  -  studii medii sau generale, funcție care nu are salariu prevăzut în grila de salarizare pentru personalul contractual, 

Consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate și a reprezentanților salariaților, care și-au exprimat acordul nr.113626/ 17.11.2022 cu privire la salariul propus spre  aprobare, 

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.531/2022, Referatul de aprobare nr.531/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae – Florin Oancea, la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.233/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” de la nivelul unității administrativ teritoriale Deva, cu modificările și completările ulterioare,

Raportul Serviciului resurse umane nr.115019/21.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.865/82281/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.627/82285/28.11.2022,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.I. - Punctul B - Funcții de execuție din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului local nr.233/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” de la nivelul unității administrativ teritoriale Deva, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul completării acesteia după cum urmează:

- după poziția 22 se introduce poziția 22 ^1 cu următorul conținut :

 

Nr. crt.

 

Funcția

 

Grad /

Treapta

 

Nivelul studiilor

Coeficient

 

Salariul de bază / Gradația

 

Gr. 0

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

22^1

Muncitor calificat

III

M, G

1,30

3315

3564

3743

3931

4030

4131

 la poziția 14 - funcția de Administrator, în coloana ”Grad/Treaptă” se completează cu ”treapta I” .

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr.233/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” de la nivelul unității administrativ teritoriale Deva, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.III. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.IV. - Serviciul resurse umane va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.V. - Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Serviciului resurse umane. 

 

 

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi