Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 536 / 23.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare Orizont 1 și Orizont 2, Zăvoi, Municipiul Deva”

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

Nr. 536 din 23.11.2022

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare Orizont 1 și Orizont 2, Zăvoi, Municipiul Deva”

Analizând temeiurile juridice, respectiv:


Art.44 alin.1, art.45 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Art.129 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”d” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare,


Luând act de:


Proiectul de hotărâre nr.536/2022, Referatul de aprobare nr.536/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae - Florin Oancea, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare Orizont 1 și Orizont 2, Zăvoi, Municipiul Deva”,

Raportul Serviciului investiţii nr.116910/23.11.2022,

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.611/82285/25.11.2022, precum şi de avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr.739/82282/25.11.2022, 


În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:


Art.1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea  alimentare cu apă și canalizare Orizont 1 și Orizont 2, Zăvoi, Municipiul Deva”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici din Anexa care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Valoarea estimată a lucrărilor conform Devizului general este de 3.007.569,18 lei cu TVA, din care C+M este de 2.429.656,37 lei cu TVA.

Art.3. - Finanțarea acestor lucrări se va face din Bugetul general al municipiului Deva, Cap.70.02  - „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”,  titlul 71.

Art.4. - Prezenta hotărâre se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia tehnică prin Serviciul investiții.Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcţiei tehnice; 

- Serviciului investiții.

 


INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi