Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 537 / 23.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind respingerea plângerii prealabile formulată de către societatea Elvila Product S.R.L., înregistrată sub nr.108927/04.11.2022

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 537 din 23.11.2022

privind respingerea plângerii prealabile formulată de către societatea Elvila Product S.R.L., înregistrată sub nr.108927/04.11.2022

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Art.7 alin.1, 3 și 4 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Art.129 alin.1, alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”c”, alin.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Plângerea prealabilă formulată de către petenta Elvila Product S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Deva sub nr.108927/04.11.2022, prin care se solicită anularea Hotărârii Consiliului local nr. 43/2008 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru realizare „Ansamblu Locuințe Residenza Verde” Deva-Sântuhalm, potrivit CF 1400N Deva-Sântuhalm, nr. topo 428/6 și 428/7, anularea Certificatului de urbanism nr.505/22.10.2019, anularea Certificatului de urbanism nr.263/30.05.2022, anularea Autorizației de construire nr.347/07.10.2009 privind executarea lucrărilor de „Construire imobil „A”, locuințe D+P+3E din cadrul lucrării „Ansamblu de locuințe Residenza Verde, împrejmuiri, amenajări, organizare de șantier conform Hotărârii Consiliului local nr.43/2008, anularea Autorizației de construire nr.348/07.10.2009 privind executarea lucrărilor de „Construire imobil „B”, locuințe D+P+3E din cadrul lucrării „Ansamblu de locuințe Residenza Verde, împrejmuiri, amenajări, organizare de șantier conform Hotărârii Consiliului local nr.43/2008,

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.537/2022, Referatul de aprobare nr.537/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind respingerea plângerii prealabile formulată de către petenta Elvila Product S.R.L.,

Raportul Direcției urbanism-Arhitect-Șef nr.116970/23.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.867/82281/28.11.2022, de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.632/82285/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr.754/82282/28.11.2022,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. – Se respinge plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Deva sub nr.108927/04.11.2022, formulată de către petenta Elvila Product S.R.L., ca neîntemeiată.

Art.2. – Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul municipiului Deva și Direcția urbanism-Arhitect Șef.

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituției Prefectului Județului Hunedoara;

-Primarului municipiului Deva;

-Direcției urbanism-Arhitect Șef;

-S.C. Elvila Product S.R.L.

 

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi