Nr. 43 / 24.04.2023
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiții,,Reabilitare Spital Orasenesc Gaesti,judetul Dambovita’’ pentru finantare in cadrul in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C10-Fondul local

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 43 din 24.04.2023

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiții,,Reabilitare Spital Orasenesc Gaesti,judetul Dambovita’’ pentru finantare in cadrul in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C10-Fondul local

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
  2. prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând cont de:

  1. prevederile   Ghidului  de  finantare   PNRR-Componenta C10 si ale   Contractului de  finantare 9099/24.01.2023
  2. raportul de  aprobare  al Primarului  orasului  Gaesti ;
  3. raportul  Biroului  Urbanism si  Amenajarea  Teritoriului ;

Luând act de:

  1. Avizele  Comisiilor pentru  Buget  - Finante  si  Urbanism ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință extraordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru proiectul ,, Reabilitare  Spital Orasenesc  Gaesti,judetul  Dambovita’’ finantat in cadrul in  cadrul Programului National  de   Redresare  si  Rezilienta ,Componenta C10-Fondul  local .

Investitia I.3 –Reabilitarea moderata a cladirilor   publice pentru a  imbuntati serviciile serviciile publice   prestate  la  nivelul unitatilor  administrartiv  teritoriale.

Art. 2 - .-Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ,,Reabilitare  Spital Orasenesc  Gaesti,judetul  Dambovita’’ „după cum urmează:


                                                         - Total investitie fara TVA: 9.792.977,41 lei 

                                                            - Total investitie cu TVA: 11.653.643,11 lei 

              din care:

              - construcţii montaj (C+M):    

                                                                 - Constructii montaj fara TVA: 7.490.112,54 lei

                                                                - Constructii montaj cu TVA: 8.913.233,92 lei

Art. 3 Caracteristicile principale ale investitiei sunt prevazute in Anexa la prezenta Hotarare.

Art. 4 Finaţarea obiectivului de investiţie se va face din  fonduri   nerambursabile prin Programului National   de  Redresare  si   Rezilienta ,Componenta C10-Fondul   local ,bugetul  de  stat   si  bugetul  local dupa   cum  urmeaza:

Tabelul surselor de finantare: 

 

Total cheltuieli eligibile PNRR cu  TVA

 10.729.699,11

Total cheltuieli neeligibile

923.944,00

 Art.5 Lucrările care vor fi executate vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei.

 Art.6. - Cheltuielile neeligibile impuse de implementarea proiectului precum şi cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se suportă din veniturile proprii ale bugetului local, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia va fi dată în expoatare.

Art.7 Cu ducerea la indeplinire se  obilga Primarul  Orasului  Gaesti  , prin aparatul de  specialitate . 

Art.8 Prezenta hotarare  se  va comunica Institutiei  Prefectului -  Judetul  Dambovita , Primarului  Orasului  Gaesti  si  va fi publicata  , prin grija secretarului  -  general in  Monitorul Oficial  Local  . 

Art.9 Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Eugeniu STAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 43 / 24.04.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 7
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 13
4 Numărul voturilor „PENTRU” 13
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 4
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 43 / 24.04.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 24.04.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 08.05.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 26.04.2023
5 Aducerea la cunoștință publică 04.05.2023
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu