Nr. 45 / 28.04.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind prelungirea a trei contracte de concesiune

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 45 din 28.04.2023

privind prelungirea a trei contracte de concesiune

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. prevederile art .303,305,306,308  din Codul Administrativ  ;

Ținând cont de:

  1. referatul de   aprobare   al domnului primar , Gheorghe Grigore;
  2.  cerererile nr. 2626/16.02.2023; 4790/22.03.2023,si 4959/27.03.2023;
    c) raportul compartimentului de urbanism si amenajarea teritoriului 5423/03.04.2023;

Luând act de:

  1. avizul  comisiilor  Economice  si a Comisiei de Urbanism si amenajarea teritoriului;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba prelungirea pe o perioada de 3 ani    a urmatoarelor  contracte de    concesiune   :

a) contractul numarul  47 din 08.07.1997, suprafata  20m.p.,situati in  zona blocului 20, la pretul de  5 euro/m.p./an  ;

b) contractul numarul  6 din 22.02.2008, suprafata  20m.p. ,situati in  zona blocului 57, la pretul de  5 euro/m.p./an  ;

c) contractul numarul  6 din 22.02.2008, suprafata  20m.p. ,situati in  zona blocului 57, la pretul de  5 euro/m.p./an  ;

Art. 2  In caz de modificare urbanistica a zonei respective , potrivit planurilor de amenajare si modernizare a teritoriului ,   care ar necesita demolarea sau renovarea   imobilului aflat pe terenul   inchiriat, locatorul are obligitia sa comunice  in scris , cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte, locatarului , despre intentia sa si rezilierea de drept si de fapt a contractului.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti ,  precum si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  . 

Art. 4   Prezenta hotarare   se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3 , cat si  solicitantilor .

Art.5  Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Eugeniu STAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 45 / 28.04.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității absolute a consilierilor locali în funcție
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 17
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 45 / 28.04.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 28.04.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 12.05.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 02.05.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu