Nr. 48 / 28.04.2023
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Comunitar local de Evidenta a Persoanelor Gaesti

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 48 din 28.04.2023

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Comunitar local de Evidenta a Persoanelor Gaesti

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. OG nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si funcționarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.372/2002 

 2. HG nr.2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de
  dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor  umane, financiare si materiale, cu modificările și completările ulterioare ;
 3. Anexei nr.IV, pct.1 din OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

 4. Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare ;
 5. HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificările ulterioare ;
 6. Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce  priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Text cu relevanta pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR) ;

   

Ținând cont de:

 1. Referatul de  aprobare  al Primarului Orasului  Gaesti;
 2. Raportul 5877/07.04.2023 al Sefului  Serviciului  Public Comunitar de evidenta a  persoanelor  Gaesti 

Luând act de:

 1. avizul  Comisiei Juridice si de  administratie publica locala ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Gaesti , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea oricăror dispoziții contrare .

Art. 3- Primarul oraşului Gaesti  va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri prin intermediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență
a Persoanelor, iar secretarul general al oraşului va asigura comunicarea acesteia
Instituţiei Prefectului  judeţul Dambovita , în vederea exercitării controlului de
legalitate, primarului oraşului, structurii responsabile cu punerea în executare şi
aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina
de internet .

Art. 4 -Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Eugeniu STAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 48 / 28.04.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 17
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 48 / 28.04.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 28.04.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 12.05.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 02.05.2023
5 Aducerea la cunoștință publică 10.05.2023
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu